Nemčina

Masmédiá

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).