Právo

Právne minimum

V roletovom menu vyberte správnu „odpoveď“. Stlačením Ctrl + r zmeníte poradie a niektoré otázky. Zobrazuje sa 8 z 12.
Protiprávny čin. Môže ísť o zločin alebo prečin =
Trestný čin spáchaný z nedbanlivosti =
Úmyselný trestný čin, za ktorý trestná sadzba neprevyšuje 5 rokov =
Následky, miera zavinenia alebo jeho závažnosť sú nepatrné =
Úmyselný trestný čin, za ktorý trestná sadzba prevyšuje 5 rokov =
Prečin spáchaný úmyselne, za ktorý trestná sadzba prevyšuje 5 rokov =
Konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, aj keď k nemu nedošlo =
Je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin =
Úmyselné organizovanie zločinu, navádzanie naň, jeho objednávanie =
Je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za zločin, ku ktorému smerovala =
Upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov a ochranných opatrení, a ich ukladanie =
Upravuje postup orgánov a súdov tak, aby trestné činy boli zistené a ich páchatelia potrestaní =