Autor: Michaela Šusterová

Vytvorené: 17. 11. 2015 Tlačiť

1. Súbor všetkých génov živého organizmu, tak ako sa u neho vyskytujú v konkrétnych formách, alelách, sa nazýva:

a) fenotyp

b) genóm

c) genotyp

d) genofond

Správna odpoveď 

Súbor všetkých génov živého organizmu, tak ako sa u neho vyskytujú v konkrétnych formách, alelách, sa nazýva genotyp. 

 

2. Označte M/F, ktoré znaky sú morfologické (M) a ktoré funkčné (F).

  x   x M/F
A   výška tela   ...... 
B   farba očí   ...... 
C   typ krvnej skupiny   ...... 
D   hmotnosť tela   ...... 
E   farba kvetu   ...... 

Správna odpoveď  

  x   x M/F
A   výška tela   M
B   farba očí   F
C   typ krvnej skupiny   F
D   hmotnosť tela   M
E   farba kvetu   F

 

 

3. Súbor všetkých znakov živého organizmu, tak ako sa uňho prejavujú v konkrétnych formách sa nazýva jeho:

a) xenotyp

b) fenotyp

c) genotyp

d) biotyp

Správna odpoveď 

Súbor všetkých znakov živého organizmu, tak ako sa uňho prejavujú v konkrétnych formách sa nazýva jeho fenotyp.

 

4. Napíšte ako sa nazýva konkrétny forma génu:

Správna odpoveď 

alela
 

 

5. Označte V / M, ktoré znaky sú podmienené génmi veľkého účinku (V) a ktoré génmi malého účinku (M).

  x znak x V/M
1   pigmentácia kože   ...... 
2   typ krvnej skupiny   ...... 
3   telesná výška   ...... 
4   farba očí   ...... 

Správna odpoveď

  x znak x V/M
1   pigmentácia kože   V
2   typ krvnej skupiny   V
3   telesná výška   M
4   farba očí   V

 

6. Na obrázku je chromozóm v špiralizovanej forme. Pomenujte jeho jednotlivé časti.

 

1 x .....................................
2   .....................................
3   .....................................
4   .....................................
5   .....................................

Správna odpoveď   

 

1 x chromatida
2   chromonéma
3   centroméra (primárna konstrikcia)
4   sekundárna konstrikcia
5   satelit (trabant)

 

7. Podľa polohy centroméry rozoznávame niekoľko skupín chromozómov. Pomenujte ich.

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Správna odpoveď  

metacentrický chromozóm
submetacentrický chromozóm
akrocentrický chromozóm
telocentrický chromozóm

 

 

8. Presný obraz chromozómov bunkového jadra každého jedinca nazývame:

a) karyotyp

b) karyokinéza

c) karyotéka

d) karyofond 

Správna odpoveď 

Presný obraz chromozómov bunkového jadra každého jedinca nazývame karyotyp. 

 

9. Chromozómy jedného páru majú rovnaký tvar, veľkosť a rovnaké gény. Nazývame ich:

a) izochromozómy

b) homologické chromozómy 

c) heterologické chromozómy

d) pohlavné chromozómy

Správna odpoveď 

Chromozómy jedného páru majú rovnaký tvar, veľkosť a rovnaké gény. Nazývame ich homologické chromozómy.

 

10. Chromozómová sada sa označuje symbolom n. Označte počet chromozómových sád v jednotlivých typoch buniek.

  x typ bunky x počet n
1   telová bunka   ...........
2   pohlavná bunka   ........... 
3   haploidná bunka   ........... 
4   diploidná bunka   ........... 
5   triploidná bunka   ........... 

Správna odpoveď  

  x typ bunky x počet n
1   telová bunka   2n
2   pohlavná bunka   n
3   haploidná bunka  
4   diploidná bunka   2n
5   triploidná bunka   3n

 

11. Uveďte počet pohlavných chromozómov (gonozómov) v jednotlivých typoch buniek.   

  x typ bunky x počet gonozómov
1   gaméta   .........................................................
2   diploidná bunka   ......................................................... 
3   telová bunka   ......................................................... 
4   haploidná bunka   ......................................................... 

Správna odpoveď 

  x typ bunky x počet gonozómov
1   gaméta   1 pohlavný chromozóm
2   diploidná bunka   2 pohlavné chromozómy
3   telová bunka   2 pohlavné chromozómy
4   haploidná bunka   1 pohlavný chromozóm

 

 

12. Súbor génov v jednom chromozóme nazývame:

a) väzbová skupina génov

b) genotyp

c) genóm

d) karyotyp

Správna odpoveď 

Súbor génov v jednom chromozóme nazývame väzbová skupina génov. 

 

13. Homogametické pohlavie je:

a) u vtákov samičie

b) u vtákov samčie

c) u cicavcov samičie

d) u cicavcov samčie

Správna odpoveď 

Homogametické pohlavie je u vtákov samčie a u cicavcov samičie. 

 

 

14. Napíšte akú kombináciu pohlavných chromozómov (X,Y) majú jednotlivé skupiny živočíchov.

  x   x X, Y
1   samičky cicavcov   ...... 
2   samce cicavcov   ...... 
3   samičky motýľov   ...... 
4   samičky vtákov   ...... 
5   samce vtákov   ...... 

Správna odpoveď 

  x   x X, Y
1   samičky cicavcov   X.X
2   samce cicavcov   X.Y
3   samičky motýľov   X.Y
4   samičky vtákov   X.Y
5   samce vtákov   X.X

 

 

15. V ktorých bunkových organelách okrem jadra sa nachádza DNA (mimojadrová DNA)?

 1. ................................................................

 2. ................................................................

Správna odpoveď 

Okrem jadra sa DNA (mimojadrová DNA) nachádza bunkových organelách: plastidy a mitochondrie.

 

16. Označte jedincov, ktorí sú homozygóti dominantní v prvom znaku a heterozygóti v druhom znaku.

a) Aa bb

b) BB Cc

c) aa Bb

d) AA Bb

Správna odpoveď 

Homozygóti dominantní v prvom znaku a heterozygóti v druhom znaku sú jedinci BB Cc a AA Bb.

 

17. Označte jedincov, ktorí sú heterozygóti v prvom a treťom znaku a homozygóti recesívni v druhom znaku.

a) Aa bb Cc

b) Bb cc Dd

c) Bb cc DD

d) aa Bb Cc

Správna odpoveď 

Heterozygóti v prvom a treťom znaku a homozygóti recesívni v druhom znaku sú jedinci Aa bb Cc a Bb cc Dd.

  


18. K odborným termínom napíšte adekvátny slovenský výraz.  

1. HYBRIDIZÁCIA  = .................................................

2. INBRÍDING = .......................................................

3. GONOZÓMY = ......................................................

Správna odpoveď 

1. HYBRIDIZÁCIA  = kríženie......................................

2. INBRÍDING = príbuzenské kríženie..........................

3. GONOZÓMY = pohlavné chromozómy.......................

 

19. Inbríding je:

a) rozmnožovanie, pri ktorom v populácii pribúdajú homozygóti

b) rozmnožovanie, pri ktorom v populácii pribúdajú heterozygóti

c) metóda používaná v šľachtiteľstve

d) príbuzenské kríženie

Správna odpoveď 

Inbríding je:

• rozmnožovanie, pri ktorom v populácii pribúdajú homozygóti,

• metóda používaná v šľachtiteľstve,

• príbuzenské kríženie.

 

20. Replikácia DNA v bunke prebieha:

a) v jadre bunky

b) v plastidoch

c) v mitochondriách

d) v endoplazmatickom retikule

Správna odpoveď 

Replikácia DNA v bunke prebieha:

• v jadre bunky,

• v plastidoch,

• v mitochondriách.

 

21. Koľko génov má lokus v heterologickej časti chromozómu X u človeka?

a) 10

b) 40

c) 70

d) viac ako 100

Správna odpoveď 

Lokus má v heterologickej časti chromozómu X u človeka viac ako 100 génov.

 

22. Počet pohlavných chromozómov v telovej bunke muža je:

a) 1

b) 2

c) rôzny

d) párny

Správna odpoveď 

Počet pohlavných chromozómov v telovej bunke muža je párny, 2.

 

23. Aký je genotypový štiepny pomer pri monohybridnom krížení s úplnou dominanciou ak krížime homozygóta dominantného s homozygótom recesívnym?

a) 3 : 1

b) 1 : 2 : 1

c) 9 : 3 : 3 : 1

d) vzniknutá generácia jedincov bude uniformná.

Správna odpoveď 

Vzniknutá generácia jedincov bude uniformná.

 

24. Aký bude genotypový a fenotypový štiepny pomer pri monohybridnom krížení s úplnou dominanciou ak krížime heterozygóta s homozygótom recesívnym?

  x genotypový štiepny pomer x fenotypový štiepny pomer
A   1 : 1   3 : 1
B   3 : 1   1 : 1
C   1 : 1   1 : 1
D   1 : 2 : 1   3 : 1

Správna odpoveď 

  x genotypový štiepny pomer x fenotypový štiepny pomer
C   1 : 1   1 : 1

 

 

25. Intermediarita je vzťah alel, pri ktorom:

a) dominantná alela potláča účinok recesívnej alely

b) recesívna alela potláča účinok dominantnej alely

c) sú dve alely jedného génu rovnocenné

d) sa dve rôzne alely jedného génu fenotypovo prejavia u heterozygóta

Správna odpoveď 

Intermediarita je vzťah alel, pri ktorom sú dve alely jedného génu rovnocenné, a pri ktorom sa dve rôzne alely jedného génu fenotypovo prejavia u heterozygóta.

 

26. Koľko autozómov obsahuje telová bunka človeka?

a) 22 párov

b) 23 párov

c) 22

d) 44

Správna odpoveď 

Telová bunka človeka obsahuje 22 párov autozónov, t.j. 44 chromozómov.

 

27. Pri intermediárnej dedičnosti je heterozygót Aa fenotypovo:

a) zhodný s jedincom AA

b) odlišný od jedinca AA

c) zhodný s jedincom aa

d) odlišný od jedinca aa

Správna odpoveď 

Pri intermediárnej dedičnosti je heterozygót Aa fenotypovo odlišný od jedinca AA a odlišný od jedinca aa.

 

28. Pri úplnej dominancii alely B nad alelou b je heterozygót Bb fenotypovo:

a) zhodný s jedincom BB

b) zhodný s jedincom bb

c) rovnaký ako homozygót recesívny

d) rovnaký ako homozygót dominantný

Správna odpoveď 

Pri úplnej dominancii alely B nad alelou b je heterozygót Bb fenotypovo:

• zhodný s jedincom BB,

• rovnaký ako homozygót dominantný.

 

29. Ktorá z uvedených schém je genetickou schémou kríženia dvoch heterozygótov?

a) bb  x  BB

b) Aa Bb  x  Aa Bb

c) Aa  x  Aa

d) aa BB  x  AA bb

Správna odpoveď 

Aa Bb  x  Aa Bb, a tiež Aa  x  Aa.

 

30. Pri ktorom krížení vznikne čistá línia?

a) AA  x  aa

b) AA  x  AA

c) aa  x  aa

d) Aa  x  Aa

Správna odpoveď 

AA  x  AA, a tiež aa  x  aa.

 

31. Fenotypový štiepny pomer pri krížení  Aa Bb  x  Aa Bb je:

a) 3  :  1

b) 9  :  3  :  3  :  1

c) rovnaký ako pri monohybridnom krížení

d) potomstvo bude uniformné

Správna odpoveď 

Fenotypový štiepny pomer pri krížení  Aa Bb  x  Aa Bb je 9  :  3  :  3  :  1.

 

32. Koľko chromozómov tvorí 1 chromozómovú sadu človeka?

a) 23

b) 23 párov

c) 22 párov

d) 22 autozómov a 1 pohlavný chromozóm

Správna odpoveď 

Jednu chromozómovú sadu človeka tvorí 23 chromozómov, t.j. 22 autozómov a 1 pohlavný chromozóm.

 

33. Ak krížime dvoch heterozygótov pri monohybridnom krížení, bude v potomstve podiel heterozygótov:

a) 25 %

b) 50 %

c) 75 %

d) taký istý ako homozygótov recesívnych

Správna odpoveď 

Ak krížime dvoch heterozygótov pri monohybridnom krížení, bude v potomstve 50 % podiel heterozygótov.

 

34. Koľko typov gamét bude vytvárať jedinec s genotypom Aa Bb Cc?

a) 4

b) 6

c) 8

d) rovnaký ako jedinec genotypom  AabbCcDd

Správna odpoveď 

8, resp. rovnaký ako jedinec genotypom  AabbCcDd.

 

35. Pre prapohlavné bunky, z ktorých sa tvoria gaméty platí:

a) sú diploidné

b) majú 2 pohlavné chromozómy

c) sú haploidné

d) sú polyploidné

Správna odpoveď 

Pre prapohlavné bunky, z ktorých sa tvoria gaméty platí, že sú diploidné a majú 2 pohlavné chromozómy.

 

36. O génoch platí:

a) sú to hmotné predpoklady pre vznik znakov

b) sú to úseky molekuly DNA

c) všetky gény sú sústredené v jadre bunky

d) existujú aj mimojadrové gény

Správna odpoveď 

O génoch platí:

• sú to hmotné predpoklady pre vznik znakov,

• sú to úseky molekuly DNA,

• existujú aj mimojadrové gény.

 

37. Počet pohlavných chromozómov v normálnej telovej bunke človeka je:

a) jeden X a druhý X alebo Y

b) párny

c) 2

d) jeden Y a druhý X alebo Y

Správna odpoveď 

Počet pohlavných chromozómov v normálnej telovej bunke človeka je:

• jeden X a druhý X alebo Y,

• párny,

• 2.

 

38. Proces, pri ktorom vznikajú z molekuly DNA dve nové molekuly DNA identické s pôvodnou sa nazývame:  

a) transkripcia

b) replikácia

c) translácia

d) zdvojenie

Správna odpoveď 

Proces, pri ktorom vznikajú z molekuly DNA dve nové molekuly DNA identické s pôvodnou nazývame replikácia, resp. zdvojenie.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie Dualna akademia prihlaska Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Dualna akademia prihlaska Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady