Autor: Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec

Vytvorené: 28. 10. 2013 Tlačiť

1. Algoritmizácia

a) Vysvetlite pojmy: problém, riešenie problému, algoritmus a algoritmizácia.
b) Vymenujte a na príkladoch vysvetlite vlastnosti algoritmov.
c) Aký zmysel má vytváranie umelých jazykov pre algoritmizáciu a programovanie.
d) Popíšte a vysvetlite používanie značiek vývojových diagramov.
e) Vymenujte a na príkladoch vysvetlite zmysel a používanie logických spojok v podmienkach .
f) Vymenujte a popíšte základne algoritmické konštrukcie.
g) Vysvetlite pojem „neriešiteľný problém“.

2. Programovacie jazyky a základné konštrukcie

a) Vysvetlite rozdiel medzi jazykmi vyššej a nižšej úrovni.
b) Čo je prekladač, na čo slúži a aké typy prekladača poznáte?
c) Vysvetlite (vymenujte a popíšte) príkazy vstupu a výstupu v Pascale.
d) Popíšte syntax a štruktúru podmieneného príkazu v programovacom jazyku Pascal.
e) Akým spôsobom je možné v pascale realizovať viacnásobne vetvenie.
f) Vymenujte typy cyklov ,popíšte ich štruktúru ,syntax a pre každý uveďte príklady, kedy je vhodné ich použiť.

3. Údajové typy

a) Vysvetlite pojem údajový typ a zmysel jeho používania.
b) Vymenujte základné údajové typy a popíšte spôsob ich reprezentácie v počítači.
c) Vysvetlite pojmy ordinálny typ ,neordinálny typ a priraďte k nim jednotlivé údajové typy.

4. Tvorba programu a efektívnosť

a) Aké typy chýb poznáte? Uveďte príklady a riešenie ich odstránenia.
b) Vysvetlite pojmy testovanie ,krokovanie a sledovacia tabuľka.
c) Uveďte príklady efektívnych a neefektívnych programov (algoritmov).

5. Štruktúrované údajové typy

a) Vymenujte aspoň tri údajové typy, ktoré nepatria medzi jednoduché. Popíšte ich.
b) Vysvetlite pojem konštanta a uveďte príklady ich použitia.
c) Aké dva základné typy súborov je možné v Pascale používať.
d) Aký je rozdiel v otváraní súborov prostredníctvom reset a rewrite?
e) Prečo je dôležité súbor po ukončení práce s ním uzatvoriť (príkazom Close alebo CloseFile)? Aké sú možné následky neuzavretia?
f) Vysvetlite zmysel používania údajovej štruktúry záznam a uveďte vhodné príklady jeho použitia.
g) Vysvetlite pojem matica a uveďte príklady jej využitia v programátorskej praxi.

6. Podprogramy

a) Vysvetlite a rozšírte pojmy podprogram, procedúra, funkcia.
b) Vysvetlite na čo slúžia v podprogramoch parametre.
c) Popíšte typy parametrov v podprograme a vysvetlite, kedy sa ktorý využíva.
d) Vysvetlite pojem globálna premenná a popíšte jej odlišnosti voči premennej lokálnej.

7. Rekurzia

a) Vysvetlite a porovnajte pojem rekurzie v bežnom živote, matematike a programovaní.
b) Vysvetlite pojmy rekurzívny prípad, chvostová rekurzia.
c) Na prípade vysvetlite princíp fungovania backtrackingu.

8. Dynamická premenná

a) Vysvetlite pojem a zmysel používania dynamickej premennej.
b) Popíšte princíp fungovania jednosmerného lineárneho zoznamu a vysvetlite základné operácie nad ním.
c) Popíšte štruktúry: cyklický zoznam ,obojsmerný lineárny zoznam zásobník a front.
d) Popíšte údajovú štruktúru binárny strom a vysvetlite jej základné pojmy (koreň, vrchol, list, potomok, predok...).
e) Vysvetlite pojem binárny vyhľadávací strom. 
f) Uveďte možnosti využitia binárneho stromu v praxi.

9.Triedenia

a) Vysvetlite pojem triedenie a triedenia rozdeľte.
b) Popíšte rozdiel medzi lineárnym a binárnym vkladaní.
c) Charakterizujte nasledovné triedenia: bublle-sort, insert-sort, quick-sort.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec, Informatika na maturity a prijímacie skúšky, Enigma, Nitra 2007, ISBN 978-80-89132-50-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady