Tlačiť

Najrozšírenejšie svetové literárne dielo s prvotne náboženským obsahom podáva súhrn starovekého myslenia o svete a postavení človeka v ňom. Tvorí ju Starý zákonNový zákon.

Starý zákon je kanonické dielo židovského náboženstva tvorené knihami napísanými v hebrejčine, sčasti v aramejčine. Jadrom je Päť kníh Mojžišových (po hebrejsky Tóra, po grécky Pentateuch) o židovskej histórii a zákonoch, Genezis predstavuje najstaršie báje o stvorení sveta, Exodus opisuje život proroka Mojžiša, Knihy Leviticus, NumeriDeuteronomium ďalšie zákony a vojnovú výpravu Izraelčanov od Sinaja až po Palestínu. Kniha Jozuova obsadenie Palestíny, Kniha sudcov, dve Knihy Samuelove a dve Knihy kráľov sú tiež venované historickým udalostiam: izraelským dejinám za vlády Saula, Dávida a Šalamúna, zániku štátov. Dve Knihy kroník vykresľujú históriu ďalších rodov, Knihy Ezdrášova, NehemiášovaKniha Ester rozprávajú napríklad o konci babylonského zajatia, návrate do Palestíny i stavbe jeruzalemského chrámu. Knihy prorokov zachytávajú morálne a politické stanoviská pred príchodom Mesiáša. Knihy básnické predstavujú vynikajúce lyrické a epické skladby. Kniha Žalmov obsahuje 150 žalmov, z ktorých sa časť pripisuje kráľovi Dávidovi, Kniha prísloví sa prisudzuje kráľovi Šalamúnovi, Kniha kazateľa predstavuje pesimistickú úvahu o márnosti, Kniha Jóbova upútava konkrétnosťou, logickou výpoveďou o tvrdošijnom hľadaní zmyslu ľudskej existencie a postupnom sebauvedomovaní. Pieseň piesní (tiež Šalamúnova) je súborom erotických básní a zároveň cudným a jednoduchým zobrazením krásy.

Nový zákon tvorí 27 po grécky napísaných kníh, ktoré pramenia v židovskej literárnej tradícii. Jadrom sú Evanjéliá sv. Matúša, sv. Marka, sv. Lukáša a sv. Jána opisujúce Kristov život a jeho učenie. Obsahujú množstvo podobenstiev, napríklad o boháčovi a Lazarovi, o márnotratnom synovi. Do tohto kanonického diela patrí kniha Skutky apoštolské, 21 epištol (napríklad List sv. Pavla Rimanom, List sv. Pavla Efezanom, List sv. Jakuba) a apokalyptické Zjavenie sv. Jána opisujúce koniec sveta a príchod Krista.

K týmto cirkevne kanonizovaným dielam patria ďalšie apokryfy, ktoré však ako neskôr nachádzané cirkev neuznala ako súčasť Biblie.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady