Vytvorené: 01. 08. 2019 Tlačiť

Patril k výrazným predstaviteľom slovenského národného hnutia. Bol predsedom celoslovenského spolku Tatrín, so Štúrom a Hurbanom iniciátor spisovnej slovenčiny.

Novovytvorenému jazyku venoval tri diela: Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo, Vetín o slovenčine, Epigenes slovenicus. Hodžovou zásluhou sa pôvodný fonetický princíp skombinoval s etymologickým. 

Inak, podrobne: 

Slovenský prozaik, jazykovedec, básnik, publicista, evanjelický vikár, ideológ a organizátor slovenského národného hnutia. Bol účastníkom revolúcie 1848-1849 a spolu so Štúrom a Hurbanom člen veľkej trojice zavŕšiteľov historického procesu slovenského národného obrodenia. Podieľal sa na kodifikácii stredoslovenčiny ako celonárodného spisovného jazyka a na založení kultúrno-politického spolku Tatrín. V roku 1863 bol zakladajúcim členom Matice slovenskej. Hlavné literárne diela vznikli v porevolučných rokoch. Sú to epická báseň Matora, pokus o filozoficko-básnickú esej Slavomiersky a cyklická báseň Vieroslavín

Evanjelický kňaz, básnik, jazykovedec, ideológ a organizátor slovenského národného hnutia Michal Miloslav Hodža sa podieľal na kodifikácii slovenského jazyka. Na kodifikácii spisovnej slovenčiny sa podieľal spolu s Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom. Hodžove názory na pravopis sa však líšili od Štúrových radikálnych reforiem. Bol za zachovanie ypsilonu a samohlásky ä, dvojhlások ia, ie, iu, písanie d, t, n, l bez mäkčeňa pred e, i, í, ia, ie. Jeho návrhy boli v roku 1852 prijaté a zahrnuté do Hattalovej Krátkej mluvnice slovenskej.

Michal Miloslav Hodža študoval teológiu na evanjelickom kolégiu v Prešove (1829-1832) a na evanjelickom lýceu v Bratislave (1832-1834). Tu začal pôsobiť v Spoločnosti česko-slovanskej (bol jej podpredsedom), bol zástancom biblickej češtiny ako spoločného literárneho jazyka Čechov, Moravanov a Slovákov, Kollárovej slovanskej koncepcie a idey národnej jednoty česko-slovenskej. Štúdiá dokončil na teologickej fakulte v rakúskej Viedni (1834-1837). V roku 1837 ho vysvätili za kňaza. Pôsobil ako evanjelický farár v Liptovskom Mikuláši (1842-1866).

Bol spolutvorcom Prosbopisu liptovského seniorátu o znovuzriadenie Katedry reči a literatúry českoslovanskej na lýceu v Bratislave. Z jeho iniciatívy sa začali vydávať poučné a náučné časopisy (Krasomil, Vedomil tatranský, Slovenské noviny, Slovenská včela). V roku 1840 bol dekanom liptovského seniorátu a vyslancom na dištriktuálne konventy, 1841 členom redakcie evanjelického Spěvníka, 1842 členom posolstva slovenských evanjelických vzdelancov k rakúskemu cisárovi so Slovenským prestolným prosbopisom (protest proti nútenej maďarizácii v cirkvi a na školách, v novodobých dejinách Slovákov sa to považuje za prvé verejné tlmočenie národných požiadaviek na najvyššom vládnom fóre). Bol najbližším spolupracovníkom Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana v snahe o novú spoločenskú angažovanosť a organizovanosť slovenského národného hnutia. V roku 1843 sa podieľal na kodifikácii stredoslovenčiny ako celonárodného spisovného jazyka, v roku 1844 spoluzakladal kultúrno-vzdelávací spolok Tatrín a stal sa jeho prvým predsedom.

Na snímke záber na členov slovenskej deputácie k cisárovi Františkovi Jozefovi I. v Olomouci 1849. V zábere hore zľava - Adam Kardoš, Samo Chalupka, Daniel Lichard, Michal M. Hodža, Ľudovít Štúr, Jozef M. Hurban, Jaroslav Bórik. V dolnom rade zľava - Michal Rarus, Juraj Holček, Andrej Radlinský, Karol Kuzmány. Žiadali zriadenie Slovenského kniežatstva, ktoré by nepodliehalo Uhorskej vláde.
 

V revolučných rokoch 1848-1849 mal Michal Miloslav Hodža zásluhu na stretnutí národovcov v Liptovskom Mikuláši (máj 1848), na ktorom bolo prijatých 14 bodov Žiadostí slovenského národa (návrhy na riešenie postavenia slovenského národa v rámci Uhorska). Po vyhlásení stanného práva sa rozhodol odísť do českej Prahy, aby sa vyhol policajnému stíhaniu. Aktívne sa zúčastnil na rokovaniach Slovanského zjazdu a zapojil sa do príprav na letné ozbrojené slovenské povstanie. Stal sa členom prvej Slovenskej národnej rady (SNR) i aktívnym účastníkom slovenských dobrovoľníckych výprav v rokoch 1848-1849. Po porážke povstania sa vrátil do Liptovského Mikuláša a v rokoch 1849-1850 bol stoličným notárom Liptovskej župy. V roku 1859 sa podieľal na vypracovaní Protestantského patentu a zasadzoval sa za reorganizáciu vnútornej správy protestantských cirkví v Uhorsku. V jeho realizácii videl dôležitý prostriedok, ako vylúčiť vedúcu úlohu maďarských svetských kruhov a šľachty v riadení cirkvi, chcel ho využiť v prospech školstva, kultúry a iných potrieb slovenského národa. V rokoch 1863-1867 spoluzakladal a bol členom (výborníkom) Matice slovenskej, 1866 bol vikárom patentálnej evanjelickej cirkvi v Martine. Nakoľko sa aktívne zúčastnil boja o tzv. patent (cisárske nariadenie o usporiadaní cirkevných pomerov), bol suspendovaný. V roku 1867 ho na nátlak maďarských kruhov definitívne penzionovali a donútili odísť do exilu. Odišiel do Tešína (dnes Poľsko), kde sa venoval iba literárnej činnosti.

Hlavné Hodžove literárne diela vznikli v porevolučných rokoch. Sú to epická báseň Matora (1856), esej Slavomiersky (1862), cyklická báseň Vieroslavín (vyšla posmrtne 1911). Je autorom Šlabikára (1859), Prvej čítanky pre slovenské evanjelické a. v. školy (1860) a i. Ako spolukodifikátor spisovnej slovenčiny napísal obranný spis Dobruo slovo Slovákom, súcim na slovo (1847) a ďalšie spisy, v ktorých vysvetľoval dôležitosť prijatia spisovnej slovenčiny.

Michal Miloslav Hodža zomrel 26. marca 1870 v Tešíne. V roku 1922 boli jeho pozostatky prevezené do Liptovského Mikuláša, pochovaný je na cintoríne Vrbica. Jeho hrob je národnou kultúrnou pamiatkou.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady