Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 40 otázok.

1. Vyberte správne tvrdenie

a) Radiálne pole je medzi dvoma rovnobežnými nabitými kovovými platňami.

b) Siločiara je myslená čiara, ktorej dotyčnica zostrojená v každom jej bode určuje veľkosť intenzity poľa E.

c) Homogénne pole je v okolí bodového náboja.

d) Smer vektora intenzity elektrického poľa E je rovnaký ako smer vektora elektrickej sily Fe pôsobiacej na kladný elektrický náboj v tomto mieste poľa.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

2. Gravitácia je všeobecná vlastnosť telies, pod ktorou rozumieme

a) vzájomné silové pôsobenie medzi Zemou a telesom

b) vzájomné silové pôsobenie medzi telesami

c) vzájomné silové pôsobenie medzi nabitými telesami

d) vzájomné silové pôsobenie medzi Slnkom, Zemou a ostatnými planétami

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

3. Podľa všeobecného gravitačného zákona

a) dva hmotné body sa navzájom priťahujú rovnako veľkými gravitačnými silami opačného smeru

b) dva hmotné body na seba navzájom pôsobia rovnako veľkými gravitačnými silami opačného smeru

c) dva hmotné body sa navzájom odpudzujú rovnako veľkými gravitačnými silami opačného smeru

d) dva hmotné body na seba navzájom pôsobia gravitačnými silami opačného smeru

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

4. Záporné ióny z atómov vzniknú

a) spojením dvoch atómov

b) pridaním elektrónu do obalu atómu

c) odobratím elektrónu z obalu atómu

d) odobratím protónu z obalu atómu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

5. Tiažová sila pôsobiaca na teleso s hmotnosťou m je výslednica

a) gravitačnej sily Fg a zotrvačnej odstredivej sily Fo

b) gravitačnej sily Fg a zotrvačnej dostredivej sily Fo

c) gravitačnej sily Fg a zotrvačnej dostredivej sily Fo

d) gravitačnej sily Fg a zotrvačnej odstredivej sily Fo

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

6. Intenzita gravitačného poľa je definovaná ako

a) súčet gravitačnej sily Fg, ktorá pôsobí na teleso s hmotnosťou m, a hmotnosti m tohto telesa

b) podiel gravitačnej sily Fg, ktorá pôsobí na teleso s hmotnosťou m v danom mieste poľa, a hmotnosti tohto telesa

c) súčin gravitačnej sily Fg, ktorá pôsobí na teleso s hmotnosťou m, a hmotnosti m tohto telesa

d) rozdiel gravitačnej sily Fg, ktorá pôsobí na teleso s hmotnosťou m, a hmotnosti m tohto telesa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

7. Veľkosť gravitačnej sily je

a) priamo úmerná vzdialenosti hmotných bodov

b) priamo úmerná súčtu hmotností hmotných bodov

c) priamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti hmotných bodov

d) priamo úmerná súčinu hmotností hmotných bodov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

8. Ak je intenzita gravitačného poľa v danom mieste poľa K = 5 N/kg, potom na teleso s hmotnosťou 5 kg v tomto mieste poľa pôsobí gravitačná sila

a) 5 N

b) 10 N

c) 1 N

d) 25 N

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

9. Elektrické pole vytvorené medzi dvoma nekonečne veľkými nabitými doskami kondenzátora je

a) homogénne

b) maximálne

c) nulové

d) radiálne

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

10. Veľkosť gravitačnej sily je

a) priamo úmerná súčtu hmotností hmotných bodov

b) nepriamo úmerná súčinu hmotností hmotných bodov

c) nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti hmotných bodov

d) nepriamo úmerná vzdialenosti hmotných bodov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

11. Veľkosť tiažovej sily sa mení so zemepisnou šírkou, pretože so zemepisnou šírkou sa mení

a) veľkosť hmotnosti telesa

b) veľkosť zotrvačnej odstredivej sily

c) veľkosť gravitačnej sily

d) uhlová frekvencia rotácie Zeme

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

12. Po zmene polohy dvoch hmotných bodov, ktoré boli pôvodne vo vzdialenosti 1 m a po zmene vo vzdialenosti 3 m, sa zmenšila gravitačná sila pôsobiaca medzi hmotnými bodmi. Určte koľkokrát.

a) 3-krát

b) 6-krát

c) nezmenila sa

d) 9-krát

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

13. Ktoré z daných tvrdení neplatí?

a) sú spojité, začínajú sa na kladnom náboji a končia na zápornom

b) sú kolmé na povrch nabitého telesa

c) pri osamotenom náboji alebo pri dvojici nábojov s rovnakým znamienkom sa rozbiehajú do nekonečna

d) navzájom sa pretínajú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

14. Tiaž telesa G je sila, ktorá má pôvod v tiažovom poli Zeme a prejavuje sa napríklad ako

a) elektrická sila pôsobiaca medzi dvoma telesami

b) ťažná sila, ktorou pôsobí teleso na nehybný zvislý záves

c) odstredivá sila pri rotačnom pohybe telesa

d) príťažlivá gravitačná sila medzi dvoma hmotnými telesami

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

15. Jednotkou intenzity elektrického poľa je

a) N

b) C

c) N/C

d) A

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

16. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Tiaž telesa je sila, ktorou teleso pôsobí na okolie.

b) Tiažová sila na rovníku smeruje do stredu Zeme.

c) Tiažová sila mimo rovníka nemá smer do stredu Zeme.

d) Tiažová sila na póloch nie je totožná s gravitačnou silou.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

17. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Tiažová sila na rovníku smeruje do stredu Zeme.

b) Tiažová sila mimo rovníka má smer do stredu Zeme.

c) Gravitačná sila smeruje do stredu Zeme.

d) Tiažová sila na póloch je totožná s gravitačnou silou.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

18. Zelektrizované alebo elektricky nabité teleso je teleso

a) ktoré sa dotýka povrchu Zeme

b) teleso, ktoré má elektrický náboj

c) pripojené k elektrickej sieti

d) ktoré sa nedotýka povrchu Zeme

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

19. Jednotkou elektrického náboja je

a) coulomb

b) ampér

c) volt

d) ohm

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

20. Elektrické pole vytvorené voľným elektrickým nábojom je

a) nulové

b) radiálne

c) maximálne

d) homogénne

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

21. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Dve telesá s nesúhlasnými elektrickými nábojmi sa navzájom priťahujú.

b) Vodiče sú látky, v ktorých sa náboj ľahko premiestňuje.

c) V obale atómu sú protóny - nositelia kladného náboja.

d) Izolanty sú látky, v ktorých sa náboje nepremiestňujú.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

22. Elektrický náboj je

a) silové pôsobenie medzi časticami

b) základná vlastnosť častíc

c) náboj telesa, ktorý vznikne napríklad pri trení telies

d) elektrón a protón

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

23. Smer vektora intenzity elektrického poľa je daný

a) smerom elektrickej sily pôsobiacej na kladný náboj

b) od záporného náboja ku kladnému

c) od kladného náboja ku kladnému náboju

d) smerom elektrickej sily pôsobiacej na záporný náboj

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

24. Atóm je navonok elektricky neutrálny, lebo

a) má rovnaký počet protónov ako neutrónov

b) jeho celkový elektrický náboj je rovný nule

c) má rovnaký počet elektrónov a neutrónov

d) má rovnaký počet elektrónov a protónov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

25. Medzi vlastnosti elektrického náboja nepatrí

a) elektrický náboj nie je deliteľný

b) elektrický náboj sa môže premiestňovať v telese

c) elektricky nabité teleso pôsobí silou na iné telesá

d) existujú dva druhy elektrického náboja

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

26. Po zmene polohy dvoch hmotných bodov, ktoré boli pôvodne vo vzdialenosti r, sa zväčšila gravitačná sila medzi týmito bodmi 10x000-krát. Aká je nová vzdialenosť medzi týmito bodmi?

a) 10000 × r

b) r / 100

c) r / 10000

d) 10 r

e) r / 10

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

27. Bodový náboj si predstavujeme ako

a) teleso, ktorého elektrický náboj je rovnako veľký ako náboj na zelektrizovanom telese

b) hmotný bod na zelektrizovanom telese

c) hmotný bod, ktorý je rovnako veľký ako náboj na zelektrizovanom telese

d) hmotný bod, ktorého elektrický náboj je rovnako veľký ako náboj na zelektrizovanom telese

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

28. Dve telesá s nesúhlasnými elektrickými nábojmi

a) sa navzájom odpudzujú

b) silovo na seba navzájom nepôsobia

c) sa navzájom priťahujú

d) sa navzájom priťahujú alebo odpudzujú, v závislosti od ich vzdialenosti

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

29. Kladné ióny z atómov vzniknú

a) pridaním elektrónu do obalu atómu

b) spojením dvoch atómov

c) odobratím elektrónu z obalu atómu

d) odobratím protónu z obalu atómu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

30. Dve telesá so súhlasnými elektrickými nábojmi

a) sa navzájom odpudzujú

b) sa navzájom priťahujú alebo odpudzujú, v závislosti od ich vzdialenosti

c) silovo na seba navzájom nepôsobia

d) sa navzájom priťahujú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

31. Ak je intenzita elektrického poľa v danom mieste poľa E = 4 V / C, potom na náboj s veľkosťou 4 C v tomto mieste poľa pôsobí elektrická sila

a) 1 N

b) 16 N

c) 4 N

d) 8 N

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

32. Relatívna permitivita vody má hodnotu 80. Pri prenesení elektrických nábojov toho istého znamienka zo vzduchu do vody sa ich vzájomné odpudzovanie

a) nezmení

b) zväčší

c) zmenší

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

33. Relatívna permitivita prostredia nemôže mať hodnotu

a) kladnú

b) 50

c) 1

d) 0,5

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

34. Tiažová sila pôsobiaca na teleso s hmotnosťou m dosahuje najväčšie hodnoty

a) v našich zemepisných šírkach

b) na rovníku

c) na Slovensku

d) na severnom a južnom zemepisnom póle

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

35. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Intenzita gravitačného poľa je definovaná ako podiel gravitačnej sily Fg, ktorá pôsobí na teleso s hmotnosťou m v danom mieste poľa a hmotnosti m tohto telesa.

b) Intenzita gravitačného poľa je vektorová veličina, má rovnaký smer ako Fg.

c) Intenzita gravitačného poľa je číselne rovná gravitačnej sile, ktorá v danom mieste poľa pôsobí na teleso s hmotnosťou 1 kg.

d) Pre radiálne pole je charakteristické, že gravitačné pole má vo všetkých miestach konštantný vektor intenzity K.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

36. Intenzita elektrického poľa sa dá chápať v danom mieste poľa ako veličina

a) priamo úmerná druhej mocnine permitivite prostredia

b) priamo úmerná permitivite prostredia

c) nepriamo úmerná permitivite prostredia

d) priamo úmerná druhej mocnine permitivite prostredia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

37. Intenzita elektrického poľa je definovaná ako

a) súčet elektrickej sily Fe, ktorá pôsobí na bodový náboj +Q, a veľkosti Q tohto náboja

b) súčin elektrickej sily Fe, ktorá pôsobí na bodový náboj +Q, a veľkosti Q tohto náboja

c) podiel elektrickej sily Fe, ktorá pôsobí na bodový náboj +Q, a veľkosti Q tohto náboja

d) rozdiel elektrickej sily Fe, ktorá pôsobí na bodový náboj +Q, a veľkosti Q tohto náboja

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

38. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) V elektrónovom obale sú elektróny nositelia záporného elektrického náboja

b) Najmenší elektrický náboj, ktorý sa podľa súčasných predstáv nedá deliť, je elementárny elektrický náboj

c) Záporný ión vznikne odpútaním elektrónov z obalu

d) Kladný ión vznikne odpútaním elektrónov z obalu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

39. Ak zväčšíme vzdialenosť dvoch opačne nabitých elektrických nábojov na štvornásobok pôvodnej vzdialenosti, tak sa sila, ktorou sa vzájomne náboje priťahujú

a) zmenší na 1/4

b) zmenší na 1/2

c) nezmení

d) zmenší na 1/16

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

40. Veľkosť elektrickej sily je

a) priamo úmerná súčtu nábojov

b) je nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti nábojov r

c) je priamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti nábojov r

d) nepriamo úmerná súčinu nábojov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady