Elektrický prúd v polovodičoch, kvapalinách, plynoch a elektrický výkon (9016) :)


Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 32 otázok.

1. V polovodičoch sa so zvyšujúcou teplotou

a) zväčšuje hustota voľných elektrónov

b) zmenšuje hustota voľných elektrónov

c) nemení hustota voľných elektrónov

c) nemení ich merný elektrický odpor

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

2. Pod pojmom generácia rozumieme

a) vznik voľných dier

b) vznik voľných elektrónov

c) vznik párov voľný elektrón - diera

d) zánik párov voľný elektrón - diera

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

3. Pod pojmom rekombinácia rozumieme

a) zánik voľných dier

b) zánik voľných elektrónov

c) zánik párov voľný elektrón - diera

d) vznik párov voľný elektrón - diera

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

4. V kovoch so zvyšujúcou sa teplotou merný elektrický odpor

a) klesá

b) rastie

c) nemení sa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

5. V polovodičoch so zvyšujúcou sa teplotou merný elektrický odpor

a) klesá

b) rastie

c) nemení sa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

6. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Vodiče - kovy, obsahujú veľké množstvo voľných elektrónov uvoľnených z valenčných sfér elektrónových obalov.

b) Izolanty - neobsahujú takmer žiadne voľné elektróny takmer všetky elektróny sú viazané k jadru.

c) Termistor je polovodičová súčiastka, ktorá má veľkú teplotnú závislosť elektrického odporu.

d) V polovodičoch sa so zvyšujúcou teplotou zmenšuje hustota voľných elektrónov.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

7. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Pri nízkych teplotách je kremík izolant.

b) Pri vysokých teplotách sa stáva kremík vodičom.

c) Diera je miesto s kladným nábojom, ktorý získa z prebytku kladných nábojov atómového jadra.

d) Zánik párov voľný elektrón - diera sa nazýva generácia.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

8. Prímesové atómy, ktoré z polovodičovej látky tvoria polovodič typu N, sa nazývajú

a) donory - poskytujú kryštálu voľné elektróny

b) akceptory - poskytujú kryštálu voľné elektróny

c) donory - poskytujú kryštálu voľné diery

d) akceptory - poskytujú kryštálu voľné diery

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

9. Prímesové atómy, ktoré z polovodičovej látky tvoria polovodič typu P, sa nazývajú

a) donory - poskytujú kryštálu voľné elektróny

b) akceptory - poskytujú kryštálu voľné elektróny

c) donory - poskytujú kryštálu voľné diery

d) akceptory - poskytujú kryštálu voľné diery

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

10. Ak primiešame do kryštálovej mriežky kremíka fosfor vznikne

a) polovodič typu P

b) polovodič typu N

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

11. Ak primiešame do kryštálovej mriežky kremíka Indiu vznikne

a) polovodič typu P

b) polovodič typu N

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

12. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) V polovodičoch typu P sú majoritné diery, minoritné voľné elektróny.

b) V polovodičoch typu N sú majoritné voľné elektróny, minoritné diery.

c) Prímesové atómy, ktoré z polovodičovej látky tvoria polovodič typu N, sa nazývajú donory.

d) Prímesové atómy, ktoré z polovodičovej látky tvoria polovodič typu N, sa nazývajú akceptory.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

13. Elektrickú vodivosť polovodičov, ktorá je spôsobená prítomnosťou cudzích, nie vlastných atómov, sa nazýva

a) nevlastná vodivosť

b) vlastná vodivosť

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

14. V blízkosti rozhrania polovodičov s opačným typom vodivosti sa utvára prechod PN

a) ako elektrická dvoj vrstva s iónmi opačnej polarity

b) ako elektrická dvoj vrstva s iónmi rovnakej polarity

c) ako elektrická vrstva s kladnými iónmi

d) ako elektrická vrstva so zápornými iónmi

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

15. Diódový jav sa nazýva

a) jav závislosti elektrického odporu polovodiča s prechodom PN od polarity vonkajšieho zdroja napätia pripojeného k polovodiču

b) jav závislosti elektrického prúdu polovodiča s prechodom PN od polarity vonkajšieho zdroja napätia pripojeného k polovodiču

c) jav závislosti elektrického napätia polovodiča s prechodom PN od polarity vonkajšieho zdroja napätia pripojeného k polovodiču

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

16. Vyberte správne tvrdenie

a) Ak kladnú svorku zdroja pripojíme k polovodiču typu N a zápornú svorku k polovodiču typu P, potom sa zväčší intenzita elektrického poľa prechodu PN

b) Ak kladnú svorku zdroja pripojíme k polovodiču typu N a zápornú svorku k polovodiču typu P, potom sa zmenší intenzita elektrického poľa prechodu PN

c) Ak kladnú svorku zdroja pripojíme k polovodiču typu P a zápornú svorku k polovodiču typu N, potom sa zväčší intenzita elektrického poľa prechodu PN

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

17. Elektrolytická disociácia je

a) vznik párov voľný elektrón - diera

b) vznik voľných iónov rozpadom rozpustenej látky v rozpúšťadle

c) zánik párov voľný elektrón - diera

d) vznik polovodičovej diódy

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

18. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Pridaním kuchynskej soli do destilovanej vody dochádza k javu elektrolytická disociácia.

b) Vodivý roztok nazývame elektrolyt.

c) Katóda je elektróda zapojená na zápornú svorku zdroja.

d) V kvapalinách sprostredkujú elektrický prúd diery.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

19. Anóda je elektróda pripojená na

a) zápornú svorku zdroja

b) kladnú svorku zdroja

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

20. Vyberte správne znenie Prvého Faradayovho zákona

a) Hmotnosti látok vylúčených na elektródach sú priamo úmerné celkovému elektrickému náboju, ktorý preniesli pri elektrolýze katióny.

b) Hmotnosti látok vylúčených na elektródach sú priamo úmerné celkovému elektrickému náboju, ktorý preniesli pri elektrolýze anióny.

c) Hmotnosti látok vylúčených na elektródach sú priamo úmerné celkovému elektrickému náboju, ktorý preniesli pri elektrolýze ióny.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

21. V autobatérii je katóda a anóda vyrobená z

a) olova

b) hliníka

c) kremíka

d) medi

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

22. Galvanický článok

a) je zdroj jednosmerného napätia, ktorý sa skladá z elektrolytu a dvoch chemicky odlišných elektród

b) je zdroj striedavého napätia, ktorý sa skladá z elektrolytu a dvoch chemicky odlišných elektród

c) je zdroj jednosmerného napätia, ktorý sa skladá z elektrolytu a dvoch chemicky rovnakých elektród

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

23. Plyny sa stanú elektricky vodivými

a) zohriatím na vysokú teplotu

b) počas dažďa

c) odsatím vodných pár

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

24. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Prechod elektrického prúdu plynom sa nazýva elektrický výboj.

b) Ionizácia je dej, pri ktorom sa vonkajším zásahom odtrhávajú z atómov neutrálnych molekúl elektróny.

c) Ionizátory sú prostriedky, ktorými sa vyvoláva ionizácia.

d) Plyn zohriatím na vysokú teplotu sa stáva opäť nevodivý.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

25. Ionizačná energia je

a) najmenšia energia potrebná na uvoľnenie elektrónu

b) najväčšia energia potrebná na uvoľnenie elektrónu

c) energia záporného iónu

d) energia kladného iónu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

26. Pri nesamostatnom elektrickom výboji

a) sa elektrický prúd udržuje iba počas pôsobenia ionizátora

b) sa elektrický prúd udržuje aj po odstránení ionizátora

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

27. Charakter samostatného výboja nezávisí od

a) teploty a tlaku plynu

b) chemického zloženia plynu

c) kvality elektród a ich vzdialenosti

d) hrúbky kovovej tyče

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

28. Elektrický prieraz plynu nastáva pri

a) zápalnom napätí

b) elektromotorickom napätí

c) svorkovom napätí

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

29. Pri zváraní elektrickým oblúkom sa teplota plynu zvyšuje na

a) 100 K

b) 6000 K

c) 12 K

d) 1 K

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

30. Blesk je

a) iskrový výboj

b) koróna

c) oblúkový výboj

d) tlejivý výboj

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

31. Účinnosť zdroja je tým väčšia, čím je

a) väčší odpor vonkajšej časti obvodu R v porovnaní s vnútorným odporom zdroja Ri

b) menší odpor vonkajšej časti obvodu R v porovnaní s vnútorným odporom zdroja Ri

c) väčší odpor vonkajšej časti obvodu Ri v porovnaní s vnútorným odporom zdroja R

d) menší odpor vonkajšej časti obvodu Ri v porovnaní s vnútorným odporom zdroja R

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

32. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Výkon zdroja je energia, ktorú zdroj dodá do obvodu za 1 sekundu.

b) Výkon sa udáva vo Voltoch.

c) Príkon sa udáva vo Wattoch.

d) Účinnosť je bez rozmerná veličina.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady