Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 30 otázok.

1. Podľa kinetickej teórie stavby látok je založená na troch experimentálne overených poznatkoch. Ktorý z uvedených medzi ne nepatrí?

a) látka akéhokoľvek skupenstva sa skladá z častíc - molekúl, atómov alebo iónov

b) častice v látke sa pohybujú, ich pohyb je ustavičný a neusporiadaný (chaotický)

c) častice na seba navzájom pôsobia príťažlivými alebo odpudivými silami

d) dčastice na seba navzájom pôsobia príťažlivými a súčasne odpudivými silami

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

2. Ak sa dve častice nachádzajú ďalej ako v rovnovážnej polohe

a) výsledná pôsobiaca sila medzi časticami je príťažlivá

b) výsledná pôsobiaca sila medzi časticami je odpudivá

c) výsledná pôsobiaca sila medzi časticami je rovná nule

d) príťažlivá a odpudivá sila pôsobiaca medzi časticami sú rovnako veľké

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

3. Pre energiu častíc v pevnej látke platí

a) potenciálna energia sústavy molekúl je vždy menšia ako ich celková kinetická energia

b) potenciálna energia sústavy molekúl je vždy väčšia ako ich celková kinetická energia

c) potenciálna energia sústavy molekúl je porovnateľná s celkovou kinetickou energiou

d) celková energia sústavy molekúl je zanedbateľná

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

4. Telesá, ktoré sú pri vzájomnom styku v rovnovážnom stave

a) priraďujeme teplotu 0 Celziových stupňov

b) priraďujeme rozdielnu teplotu

c) priraďujeme rovnakú teplotu

d) priraďujeme teplotu 100 Celziových stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

5. Vnútornou energiou sústavy nazývame súčet celkovej

a) kinetickej energie neusporiadane sa pohybujúcich častíc telesa a celkovej potenciálnej energie vzájomnej polohy týchto častíc

b) kinetickej energie neusporiadane sa pohybujúcich častíc telesa

c) potenciálnej energie vzájomnej polohy neusporiadane sa pohybujúcich častíc telesa

d) vnútornej energie telesa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

6. Zmena vnútornej energie telesa nemôže nastať

a) tepelnou výmenou

b) ochladzovaním telesa

c) ak telesa nie sú vo vzájomnom styku

d) konaním práce

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

7. Kalorimetrická rovnica vyjadruje pre tepelnú výmenu v kalorimetri

a) zákon zachovania hmotnosti

b) zákon zachovania energie

c) zákon zachovania hybnosti

d) zákon zachovania tepla

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

8. Ak sústava energiu prijíma a nekoná pritom prácu

a) jej vnútorná energia sa nemení

b) jej vnútorná energia sa zmenšuje

c) jej vnútorná energia sa zväčšuje

d) zmena jej vnútornej energie je záporná

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

9. Plyn v nádobe stláčame piestom a súčasne zohrievame. Potom platí, že

a) plyn zväčšuje svoju vnútornú energiu

b) plyn zmenšuje svoju vnútornú energiu

c) plyn svoju vnútornú energiu nemení

d) plyn zväčšuje svoj objem

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

10. Základnou jednotkou termodynamickej teploty T je

a) K,

b) °C

c) Pa

d) m

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

11. Merná tepelná kapacita látky c udáva

a) množstvo tepla, ktoré musí prijať 1 kg látky, aby sa jej teplota zvýšila o 1 K

b) množstvo tepla, ktoré musí odovzdať 1 kg látky, aby sa jej teplota zvýšila o 1 K

c) množstvo tepla, ktoré musí prijať látka, aby sa jej teplota zvýšila o 1 K

d) množstvo tepla, ktoré musí odovzdať látka, aby sa jej teplota zvýšila o 1 K

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

12. Pre ideálny plyn platí

a) Rozmery molekúl sú porovnateľné so strednou vzájomnou vzdialenosťou molekúl.

b) Molekuly ideálneho plynu pôsobia navzájom na seba príťažlivými silami.

c) Zrážky molekúl ideálneho plynu sú dokonale pružné.

d) Molekuly ideálneho plynu ne pôsobia navzájom na seba odpudivými silami.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

13. Podľa Boyle-Mariottovho zákona pri izotermickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) je súčin teploty a objemu plynu stály

b) je súčin tlaku a objemu plynu stály

c) je podiel tlaku a objemu plynu stály

d) je podiel teploty a objemu plynu stály

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

14. Podľa Charlovho zákona pri izochorickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) je objem plynu priamo úmerný jeho termodynamickej teplote

b) je teplota plynu priamo úmerná jeho objemu

c) je tlak plynu priamo úmerný jeho termodynamickej teplote

d) je tlak plynu nepriamo úmerný jeho termodynamickej teplote

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

15. Podľa Gay-Lussacovho zákona pri izobarickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) je tlak plynu priamo úmerný jeho termodynamickej teplote

b) je teplota plynu priamo úmerná jeho objemu

c) je objem plynu nepriamo úmerný jeho termodynamickej teplote

d) je objem plynu ne priamo úmerný jeho termodynamickej teplote

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

16. Teplo prijaté ideálnym plynom pri izotermickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) sa rovná úbytku jeho vnútornej energie

b) sa rovná súčtu prírastku jeho vnútornej energie a práce, ktorú plyn vykoná

c) sa rovná práci, ktorú plyn pri tomto deji vykoná

d) sa rovná prírastku jeho vnútornej energie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

17. Teplo prijaté ideálnym plynom pri izobarickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) sa rovná úbytku jeho vnútornej energie

b) sa rovná súčtu prírastku jeho vnútornej energie a práce, ktorú plyn vykoná

c) sa rovná práci, ktorú plyn pri tomto deji vykoná

d) sa rovná prírastku jeho vnútornej energie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

18. Teplo prijaté ideálnym plynom pri izochorickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) sa rovná úbytku jeho vnútornej energie

b) sa rovná súčtu prírastku jeho vnútornej energie a práce, ktorú plyn vykoná

c) sa rovná práci, ktorú plyn pri tomto deji vykoná

d) sa rovná prírastku jeho vnútornej energie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

19. Adiabatický dej s ideálnym plynom je dej, pri ktorom

a) prebieha výmena teploty medzi plynom a okolím

b) prebieha výmena tepla medzi plynom a okolím

c) neprebieha výmena teploty medzi plynom a okolím

d) neprebieha výmena tepla medzi plynom a okolím

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

20. Skupenské teplo topenia je teplo, ktoré

a) prijme teleso z kryštalickej látky pri teplote vyparovania, aby sa premenilo na kvapalinu s tou istou teplotou

b) prijme teleso z kryštalickej látky pri teplote topenia, aby sa premenilo na kvapalinu s tou istou teplotou

c) prijme teleso z amorfnej látky pri teplote varu, aby sa premenilo na kvapalinu s tou istou teplotou

d) prijme teleso z amorfnej látky pri teplote 15 K, aby sa premenilo na kvapalinu s tou istou teplotou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

21. Súvislosť medzi merným skupenským teplom topenia, skupenským teplom topenia a hmotnosťou telesa je

a) Lt = lt × m

b) Lt = lt / m

c) Lt = m / lt

d) lt = Lt × m

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

22. Jednotkou veličiny merné skupenské teplo topenia je

a) J / kg

b) J / K

c) kg / K

d) K / J

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

23. Vyberte správne tvrdenie

a) Var je vyparovanie z povrchu kvapaliny.

b) Var je premena plynnej látky na kvapalnú.

c) Var je premena kvapalnej látky na tuhú.

d) Var je vyparovanie v celom objeme kvapaliny.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

24. Ktorý z nasledujúcich javov sa dá označiť ako sublimácia?

a) vyschýnanie olivového oleja

b) tuhnutie cementu

c) schnutie zmrznutého prádla

d) orosenie okien v miestnosti

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

25. Ktorý z nasledujúcich javov sa dá označiť ako kondenzácia?

a) tvorba usadenín na morskom dne

b) vznik močových kameňov

c) orosenie okien vo vlhkej miestnosti

d) schnutie zmrznutého prádla

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

26. Ktorý z nasledujúcich javov sa nedá označiť ako sublimácia?

a) vyparovanie tuhého oxidu uhličitého

b) schnutie zmrznutého prádla

c) úbytok kryštalického jódu v otvorenej nádobke

d) úbytok vody v otvorenej nádobe

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

27. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) ľad pri topení odoberá teplo okolitému prostrediu

b) voda pri mrznutí odoberá teplo okoliu

c) vodná para pri kondenzácii odoberá teplo okoliu

d) ľad pri topení odovzdáva teplo okoliu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

28. Pozorujeme, že voda sa varí už pri 50 Celziových stupňoch. Tento jav je spôsobený:

a) zvýšením okolitého tlaku

b) znížením okolitého tlaku

c) prítomnosťou prehriatej pary

d) neprítomnosťou železa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

 

.B. 

 

************************** 

 

29. Merné skupenské teplo tuhnutia je teplo

a) ktoré prijme kvapalné teleso s hmotnosťou 1 kg pri teplote tuhnutia, aby sa premenilo na pevnú látku s tou istou teplotou

b) ktoré odovzdá kvapalné teleso s hmotnosťou 1 kg pri teplote tuhnutia, aby sa premenilo na pevnú látku s tou istou teplotou

c) ktoré odovzdá kvapalné teleso pri teplote tuhnutia, aby sa premenilo na pevnú látku s tou istou teplotou

d) ktoré prijme kvapalné teleso s pri teplote tuhnutia, aby sa premenilo na pevnú látku s tou istou teplotou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

30. Pri kondenzácii plynná látka

a) prijme od okolia skupenské kondenzačné teplo

b) odovzdá svojmu okoliu skupenské kondenzačné teplo

c) odovzdá svojmu okoliu skupenské teplo topenia

d) odovzdá svojmu okoliu skupenské teplo tuhnutia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady