Vytvorené: 25. 03. 2014 Tlačiť

Vypísanie najdlhších slov vo vete

Program napísaný v jazyku Pascal. 

program najdlhsie_slovo;

var
dlzkavety,i,j,pocetmedzier,dlzka,max,pom:integer;
veta:string;

zaciatok: array [1..20] of integer;
koniec: array [1..20] of integer;

begin
veta:=('Emilko je dobrak a aj tak casto byva sam doma.');
dlzkavety:=length(veta);
zaciatok[1]:=1;

for i:=1 to dlzkavety do begin
if copy(veta,i,1)=' ' then begin
pocetmedzier:=pocetmedzier+1;
koniec[pocetmedzier]:=i-1;
zaciatok[pocetmedzier+1]:=i+1;
writeln(zaciatok[pocetmedzier]);
writeln(koniec[pocetmedzier]);
writeln;
end;
end;
koniec[pocetmedzier+1]:=dlzkavety-1;
writeln (koniec[pocetmedzier]);writeln;

for j:=1 to pocetmedzier+1 do begin
dlzka:=(koniec[j]-zaciatok[j])+1;
writeln(dlzka);
if dlzka>max then max:=dlzka;
end;

writeln;
writeln('Veta obsahuje ',pocetmedzier+1,' slov.');
writeln('Najdlhsie slovo obsahuje ',max,' znakov. Je to slovo:');

for i:=1 to pocetmedzier+1 do
begin
if (koniec[i]-zaciatok[i])+1 = max then
begin;
pom:=pom+1; if pom>1 then writeln ('a slovo:');
for j:=zaciatok[i] to koniec[i] do write (copy(veta,j,1));
writeln;
end;
end;

readln;
end.

 

Zoradenie slov vo vete podľa ich dĺžky

Program napísaný v jazyku Pascal.  

program Slova_podla_dlzka;

var
tmp,slovo,pismeno,veta:string;
slova: array [1..10] of string;
dlzka_slova: array [1..10] of integer;
pom2,pom,dlzka_vety,i,j:integer;

begin
veta:= 'Jano je dobry a mily chlapec.';
for i:=1 to length (veta) do
begin
pismeno:=copy(veta,i,1);
writeln (pismeno);
if (pismeno<>' ') and (pismeno<>'.') then begin
slovo:=slovo+pismeno;
end;
if (pismeno=' ') or (pismeno='.') then begin
pom:=pom+1;
slova[pom]:=slovo;
dlzka_slova[pom]:=length (slova[pom]);
slovo:='';
writeln (slova[pom],dlzka_slova[pom]);
end;
end;
for j:=pom-1 downto 1 do
begin
for i:=1 to j do
begin
if (dlzka_slova[i])>(dlzka_slova[i+1]) then begin
tmp:=slova[i];
slova[i]:=slova[i+1];
slova[i+1]:=tmp;
pom2:=dlzka_slova[i];
dlzka_slova[i]:=dlzka_slova[i+1];
dlzka_slova[i+1]:=pom2;
end;
end;
end;
writeln;
for i:=1 to pom do begin
writeln (slova[i]);
end;
readln;
end.  

 

Opačné číslo (Endian)

Program napísaný v jazyku Pascal.

program Endian;

var
cislo, cislo2: string;
i,dlzka: integer;

begin
writeln('Napiste cislo.');
readln(cislo);
dlzka:=length(cislo);
cislo2:=cislo;
for i:=1 to dlzka do cislo2[dlzka-i+1]:=cislo[i];
writeln(cislo2);
readln;
end.

 

Výpočet ceny za telegram (10 centov za písmeno)

Program napísaný v jazyku Pascal. 

program Telegram2;

var
telegram,pismeno:string;
i:integer;
poplatok:real;

begin
telegram:='Pridem na vlakovu stanicu.';
for i:=1 to length(telegram) do begin
pismeno:=copy(telegram,i,1);
if (pismeno<>(' ')) and
(pismeno<>('?')) and
(pismeno<>('.')) and
(pismeno<>(',')) and
(pismeno<>('!')) then poplatok:=poplatok+0.1;
end;
writeln (poplatok:5:2);
readln;
end.
 

 

Najdlhšie slovo

Program napísaný v jazyku Pascal.

program Najdlhsie_slovo;

var
veta:string;
pom:array[0..10] of integer;
i,j,k,najdlhsie,zac,kon:integer;

begin
najdlhsie:=0;
veta:='Jano je rad doma sam. Vtedy si cita casopisy a knihy.';
for i:=1 to length(veta) do
if (veta[i]=' ') or (veta[i]='.') then begin
k:=k+1;
pom[k]:=i;
end;
for j:=k downto 1 do begin
if pom[j]-pom[j-1]>najdlhsie then begin
najdlhsie:=pom[j]-pom[j-1]-1;
zac:=pom[j-1]+1;
kon:=pom[j];
end;
end;
writeln('Najdlhsie slovo = ',copy(veta,zac,kon-zac));
readln;
end.

 

Početnosť písmen

Program napísaný v jazyku Pascal

program Pocetnost_pismen;

var
veta,vybrany:string;
dlzka_vety,i,j,n,pom:integer;

begin
writeln('Zadajte vetu');
readln(veta);
dlzka_vety:=length(veta);
writeln ('Dlzka vety ',dlzka_vety);

for j:=65 to 90 do begin
write(chr(j),' ',chr(j+32),' ');
n:=0;
for i:=1 to dlzka_vety do begin
vybrany:=copy(veta,i,1);
if(vybrany=Chr(j))or(vybrany=Chr(j+32))then begin
n:=n+1;
end;
end;
writeln(n);
end;
readln;
end.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady