Vytvorené: 23. 05. 2014 Tlačiť

Ochrana investora a jeho peňažných prostriedkov pred znehodnotením je zabezpečená zákonom. Správcovská spoločnosť je povinná v zmysle zákona hospodáriť s majetkom vo fonde s odbornou starostlivosťou v súlade so zameraním investičnej stratégie a pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika.

Na ochranu investorov pred nekvalifikovanými a nepravdivými informáciami slúžia pravidlá propagácie. Správcovská spoločnosť nesmie používať pri propagácii svojich podielových fondov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie či zamlčovať skutočnosti dôležité pre rozhodovanie podielnikov (klientov). V zákone je aj presne vymedzená informačná povinnosť, ktorá stanovuje rozsah informácií poskytovaných investorom, verejnosti a orgánu štátneho dozoru. Správcovská spoločnosť je povinná zverejňovať správy o svojom hospodárení a o hospodárení s majetkom v podielových fondoch v zákonom ustanovených lehotách.

Hlavné garancie predstavujú:

- pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika vyplývajúce zo zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní,

- transparentnosť investičnej stratégie, vrátane zloženia portfólia, ktoré fond musí navonok jasne prezentovať,

- oddelené, samostatné účtovníctvo každého podielového fondu,

- dohľad depozitára (banky),

- štátny dozor vykonávaný Úradom pre finančný trh.

Úloha depozitára

Depozitárom správcovskej spoločnosti môže byť iba banka, ktorá má povolenie na poskytovanie investičných služieb. Depozitár koná výlučne v záujme podielnikov. Medzi hlavné úlohy depozitára patrí vedenie bežných účtov správcovských spoločností a fondov, koordinácia nákupu cenných papierov do portfólií, zabezpečovanie úschovy cenných papierov a vykonávanie kontrolnej činnosti  zameranej najmä na:

- správne určenie hodnoty majetku vo fondoch pri oceňovaní,

- dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,

- dodržiavanie postupov pri vydávaní a vyplatení podielových listov,

- súlad použitia výnosov podielového fondu so zákonom, štatútom a predajným prospektom podielového fondu.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady