Vytvorené: 23. 05. 2014 Tlačiť

Ochrana investora a jeho peňažných prostriedkov pred znehodnotením je zabezpečená zákonom. Správcovská spoločnosť je povinná v zmysle zákona hospodáriť s majetkom vo fonde s odbornou starostlivosťou v súlade so zameraním investičnej stratégie a pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika.

Na ochranu investorov pred nekvalifikovanými a nepravdivými informáciami slúžia pravidlá propagácie. Správcovská spoločnosť nesmie používať pri propagácii svojich podielových fondov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie či zamlčovať skutočnosti dôležité pre rozhodovanie podielnikov (klientov). V zákone je aj presne vymedzená informačná povinnosť, ktorá stanovuje rozsah informácií poskytovaných investorom, verejnosti a orgánu štátneho dozoru. Správcovská spoločnosť je povinná zverejňovať správy o svojom hospodárení a o hospodárení s majetkom v podielových fondoch v zákonom ustanovených lehotách.

Hlavné garancie predstavujú:

- pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika vyplývajúce zo zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní,

- transparentnosť investičnej stratégie, vrátane zloženia portfólia, ktoré fond musí navonok jasne prezentovať,

- oddelené, samostatné účtovníctvo každého podielového fondu,

- dohľad depozitára (banky),

- štátny dozor vykonávaný Úradom pre finančný trh.

Úloha depozitára

Depozitárom správcovskej spoločnosti môže byť iba banka, ktorá má povolenie na poskytovanie investičných služieb. Depozitár koná výlučne v záujme podielnikov. Medzi hlavné úlohy depozitára patrí vedenie bežných účtov správcovských spoločností a fondov, koordinácia nákupu cenných papierov do portfólií, zabezpečovanie úschovy cenných papierov a vykonávanie kontrolnej činnosti  zameranej najmä na:

- správne určenie hodnoty majetku vo fondoch pri oceňovaní,

- dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,

- dodržiavanie postupov pri vydávaní a vyplatení podielových listov,

- súlad použitia výnosov podielového fondu so zákonom, štatútom a predajným prospektom podielového fondu.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady