Affinity Card :)

Akcia, dividenda :)

Akreditív :)

Akumulácia kapitálu :)

Analýza :)

Asociácia správcovských spoločností (ASS) :)

Audit :)

Auditor :)

Autorizácia :)

Autorizačné centrum :)

Baissista :)

Banka :)

Bankomat (Automated Teller Machine, ATM) :)

Bankové dlhopisy :)

Bankrot (krach), dobrovoľný a nedobrovoľný bankrot :)

Benchmark :)

Bezkontaktná karta :)

Bilancia :)

Broker :)

Burza a jej druhy :)

Cash Advance :)

Cash Back :)

Časová mzda :)

Cena :)

Cena kúpna :)

Cena obstarávacia :)

Centrálna banka (emisná banka, ceduľová banka) :)

Certifikácia :)

Certifikácia zhody :)

Certifikát :)

Charge Card :)

Chargeback (odúčtovanie, storno) :)

Čiarový kód podrobne :)

Čierny piatok >>

Čisté investície :)

Čistý zisk :)

Credit Scoring :)

Cyklus PDCA, SDCA :)

Ďalšie finančné inštitúcie :)

Damping (dumping) :)

Dampingové (dumpingové) ceny :)

Daň, priame dane, nepriame dane :)

Debetná karta :)

Deflácia :)

Depozitár :)

Depozitné bankové produkty a ich formy :)

Depozitné certifikáty :)

Deputát :)

Diskont, diskontná sadzba :)

Dividenda :)

Dobierka :)

Dobropis :)

Dočasné združenie podnikateľov :)

Dôchodok :)

Dodací list jednoducho :)

Dodacia lehota :)

Dodacia podmienka :)

Dodávka :)

Doklad pokladničný :)

Doklad účtovný :)

Dopyt :)

Dow Jonesow index :)

Druhy bánk :)

Družstvá :)

E-cash :)

EFTPOS (Electronic Funds Transfer At Point Of Sale) :)

Ekonómia :)

Ekonómia ako veda :)

Ekonómia podrobne :)

Ekonomická vzácnosť :)

Ekonomické potreby :)

Ekonomika :)

Elektronický podpis :)

Faktúra jednoducho :)

Falzifikát >>

Firemná (podniková) karta (Corporate/Business Card) :)

Formy peňazí :)

Fyzická osoba :)

Fyzická osoba podrobne :)

Goodwill :)

GPRS (General Packet Radio Service) :)

Hmotná zodpovednosť :)

Hot List :)

Hotovosť, valuta :)

Hrubé investície :)

Hrubý zisk :)

Hypotekárne záložné listy :)

Inflácia :)

Interchange Fee (výmenný poplatok) :)

Inventarizácia :)

Inventúra :)

Investícia :)

Investor :)

Inzerát :)

Jednateľ :)

Kapacita predajne :)

Kapacita skladu :)

Kapitál :)

Kapitálový trh :)

Kobrandovaná karta (Co-branded Card) :)

Kolektívne investovanie :)

Koncepcia kvality :)

Konkurencia, typy konkurencie :)

Konkurz :)

Konzument :)

Kreditná karta :)

Kúpa :)

Kurz, valutový kurz, devízový kurz :)

Kurzový lístok :)

Kvalita (akosť) :)

Likvidita :)

Ľudská práca :)

Makroekonómia :)

Makroekonomika :)

Maloobchod :)

Management (manažment) :)

Manažéri :)

Manažment predaja :)

Marketing :)

Marketing manažment :)

Marketing strategický :)

Marketingová stratégia 01 – Stratégia :)

Marketingová stratégia 02 – Stratégia modrého oceánu :)

Marketingová stratégia 03 – Definície pojmu :)

Marketingová stratégia 04 – Podstata (základné pojmy, ktoré ju tvoria) :)

Marketingová stratégia 05 – Vízia, poslanie :)

Marketingová stratégia 06 – Ciele, marketingové ciele :)

Marketingová stratégia 07 – Nástroje marketingového mixu :)

Marketingová stratégia 08 – Produkt :)

Marketingová stratégia 09 – Cena :)

Marketingová stratégia 10 – Distribúcia :)

Marketingová stratégia 11 – Marketingová komunikácia :)

Marketingová stratégia 12 – Konkurencia :)

Marketingová stratégia 13 – Strategický (marketingový) manažment :)

Marketingová stratégia 14 – Základné znaky marketingovej stratégie :)

Marketingová stratégia 15 – Druhy marketingových stratégií :)

Marketingová stratégia 16 – Stratégie podľa marketingového mixu :)

Marketingová stratégia 17 – Stratégie zamerané na konkurenciu (stratégie podľa Portera) :)

Marketingová stratégia 18 – Podstata a obsah marketingovej stratégie, SMART :)

Marketingová stratégia 19 – Tvorba marketingovej stratégie :)

Marketingová stratégia 20 – Implementácia marketingovej stratégie :)

Marketingová stratégia 21 – Vymedzenie pojmu plánovanie :)

Marketingová stratégia 22 – Od strategického plánovania k marketingovému :)

Marketingová stratégia 23 – Marketingové plánovanie v malých a stredných podnikoch :)

Marketingová stratégia 24 – Informačný systém v malých a stredných podnikoch :)

Marketingová stratégia 25 – Vysoko efektívny marketingový plán (VEMP) :)

Marketingový cieľ :)

Marketingový plán :)

Medzinárodná ekonomická integrácia :)

Medzinárodný menový systém :)

Miera nezamestnanosti (n) :)

Mikroekonómia :)

Mikroekonomika :)

Monetaristi :)

Monetárna (peňažná) politika :)

Mzda, príplatky, daň, odvody :)

Nákup tovaru :)

Nákupná karta (Purchasing Card) :)

Národohospodárske ekonomické ukazovatele, hrubý národný produkt, hrubý domáci produkt :)

Nástroje monetárnej politiky :)

Nominálna mzda :)

Normatívna ekonómia :)

Obchodná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, akciová (účastinná) spoločnosť :)

Obchodný register :)

Obilné zákony :)

Objednávka jednoducho :)

Obnovovacie (reštitučné) investície :)

Obrat zahraničného obchodu :)

Ochrana investorov :)

Odmietnutie dodávky :)

Off-line :)

On-line :)

On-us transakcia :)

Organizačný poriadok :)

Označenie CE :)

Peňažný trh :)

Personalizácia:)

PIN (Personal Identification Number) :)

Platobná karta, debetná karta, kreditná karta :)

Podielový fond :)

Podielový list :)

Podnik :)

Podnikanie :)

Podnikateľský zisk :)

Podvojné účtovníctvo :)

Pohľadávka :)

Pohľadávka nedobytná (dubiózna) :)

Poisťovňa, základné druhy poistenia :)

Ponuka, individuálna, čiastková a agregátna (súhrnná) ponuka :)

Portfólio :)

Porušenie zmluvy :)

POS terminál :)

Positive Authorization :)

Potreba :)

Potreby :)

Povinné identifikačné údaje :)

Pôvod tovaru :)

Pozitívna ekonómia :)

Právnická osoba :)

Predaj :)

Predplatená karta (Prepaid Card) :)

Prémia z obratu :)

Príjem :)

Prijímateľ (Acquirer) :)

Príkaz na úhradu (prevodný príkaz) :)

Primárny (priamy) trh :)

Produktivita práce >>

Prokúra, prokurista >>

Reálna mzda :)

Reklama :)

Reklamácia jednoducho :)

Renta :)

Revízia :)

Revolvingová karta (Revolving Card) :)

Rovnovážna cena :)

Saldo :)

Šek :)

Sekundárny (druhotný) trh :)

Škoda :)

Služba :)

Smart Card :)

Solventnosť, insolventnosť :)

Spotreba :)

Správcovská spoločnosť :)

Sprenevera :)

Statok, klasifikácia statkov :)

Stoplist :)

Storno :)

Súkromná značková karta (Private Label Card) :)

Súvaha (bilancia), riadna, mimoriadna a porovnávacia súvaha :)

Technológia v ekonómii :)

Tender :)

Teórie manažmentu 01 - Klasická teória manažmentu :)

Teórie manažmentu 02 - Vedecké riadenie (homo oeconomicus) :)

Teórie manažmentu 03 - Klasická organizačná teória :)

Teórie manažmentu 04 - Súhrn :)

Teórie manažmentu 05 - Behaviorálna teória manažmentu :)

Teórie manažmentu 06 - Súhrn :)

Teórie manažmentu 07 - Kvantitatívna teória riadenia :)

Teórie manažmentu 08 - Súhrn :)

Teórie manažmentu 09 - Integrujúce perspektívy pre teóriu riadenia :)

Teórie manažmentu 10 - Systémová teória :)

Teórie manažmentu 11 - Kontingenčná teória :)

Termínované vklady :)

Tichá spoločnosť :)

Tovar podrobne :)

Trh inak :)

Trh práce :)

Trh, typy trhov, subjekty trhu :)

Trhová cena :)

Trhový mechanizmus :)

Typy podielových fondov :)

Účastníci burzy, makléri (investori, brokers), burzoví obchodníci :)

Účtová osnova :)

Účtovná uzávierka :)

Účtovné operácie :)

Účtovné výkazy :)

Účtovníctvo :)

Úkolová mzda :)

Úloha peňazí :)

Úrad pre finančný trh (ÚFT) :)

Úrok :)

Úsporné vklady :)

Úver :)

Úverový vzťah :)

Valuta, devíza :)

Veľkoobchod :)

Veľký skok :)

Vernostná karta (Loyalty Card) :)

Vernostný systém :)

Vkladné knižky :)

Vkladové operácie komerčných bánk :)

Vklady splatné na požiadanie :)

Všeobecné obchodné podmienky :)

Vstup do III. piliera :)

Vydavateľ (Issuer) :)

Výdavky na telefón :)

Výmena činností :)

Výroba podľa ekonómov :)

Výrobok :)

Vysporiadanie (Settlement) :)

Zákazníci (spotrebitelia), adaptívny predaj, správanie zákazníka (spotrebiteľa), typy a skupiny zákazníkov :)

Základné organizačno-právne formy podnikania :)

Zisk :)

Živnosti :)

Zľava :)

Zmenka, eskont zmenky, reeskont zmenky :)

Zúčtovanie (Clearing) :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady