Affinity Card :)

Akcia, dividenda :)

Akreditív :)

Akumulácia kapitálu :)

Analýza :)

Asociácia správcovských spoločností (ASS) :)

Audit :)

Auditor :)

Autorizácia :)

Autorizačné centrum :)

Baissista :)

Banka :)

Bankomat (Automated Teller Machine, ATM) :)

Bankové dlhopisy :)

Bankrot (krach), dobrovoľný a nedobrovoľný bankrot :)

Benchmark :)

Bezkontaktná karta :)

Bilancia :)

Broker :)

Burza a jej druhy :)

Cash Advance :)

Cash Back :)

Časová mzda :)

Cena :)

Cena kúpna :)

Cena obstarávacia :)

Centrálna banka (emisná banka, ceduľová banka) :)

Certifikácia :)

Certifikácia zhody :)

Certifikát :)

Charge Card :)

Chargeback (odúčtovanie, storno) :)

Čiarový kód podrobne :)

Čierny piatok >>

Čisté investície :)

Čistý zisk :)

Credit Scoring :)

Cyklus PDCA, SDCA :)

Ďalšie finančné inštitúcie :)

Damping (dumping) :)

Dampingové (dumpingové) ceny :)

Daň, priame dane, nepriame dane :)

Debetná karta :)

Deflácia :)

Depozitár :)

Depozitné bankové produkty a ich formy :)

Depozitné certifikáty :)

Deputát :)

Diskont, diskontná sadzba :)

Dividenda :)

Dobierka :)

Dobropis :)

Dočasné združenie podnikateľov :)

Dôchodok :)

Dodací list jednoducho :)

Dodacia lehota :)

Dodacia podmienka :)

Dodávka :)

Doklad pokladničný :)

Doklad účtovný :)

Dopyt :)

Dow Jonesow index :)

Druhy bánk :)

Družstvá :)

E-cash :)

EFTPOS (Electronic Funds Transfer At Point Of Sale) :)

Ekonómia :)

Ekonómia ako veda :)

Ekonómia podrobne :)

Ekonomická vzácnosť :)

Ekonomické potreby :)

Ekonomika :)

Elektronický podpis :)

Faktúra jednoducho :)

Falzifikát >>

Firemná (podniková) karta (Corporate/Business Card) :)

Formy peňazí :)

Fyzická osoba :)

Fyzická osoba podrobne :)

Goodwill :)

GPRS (General Packet Radio Service) :)

Hmotná zodpovednosť :)

Hot List :)

Hotovosť, valuta :)

Hrubé investície :)

Hrubý zisk :)

Hypotekárne záložné listy :)

Inflácia :)

Interchange Fee (výmenný poplatok) :)

Inventarizácia :)

Inventúra :)

Investícia :)

Investor :)

Inzerát :)

Jednateľ :)

Kapacita predajne :)

Kapacita skladu :)

Kapitál :)

Kapitálový trh :)

Kobrandovaná karta (Co-branded Card) :)

Kolektívne investovanie :)

Koncepcia kvality :)

Konkurencia, typy konkurencie :)

Konkurz :)

Konzument :)

Kreditná karta :)

Kúpa :)

Kurz, valutový kurz, devízový kurz :)

Kurzový lístok :)

Kvalita (akosť) :)

Likvidita :)

Ľudská práca :)

Makroekonómia :)

Makroekonomika :)

Maloobchod :)

Management (manažment) :)

Manažéri :)

Manažment predaja :)

Marketing :)

Marketing manažment :)

Marketing strategický :)

Marketingová stratégia 01 – Stratégia :)

Marketingová stratégia 02 – Stratégia modrého oceánu :)

Marketingová stratégia 03 – Definície pojmu :)

Marketingová stratégia 04 – Podstata (základné pojmy, ktoré ju tvoria) :)

Marketingová stratégia 05 – Vízia, poslanie :)

Marketingová stratégia 06 – Ciele, marketingové ciele :)

Marketingová stratégia 07 – Nástroje marketingového mixu :)

Marketingová stratégia 08 – Produkt :)

Marketingová stratégia 09 – Cena :)

Marketingová stratégia 10 – Distribúcia :)

Marketingová stratégia 11 – Marketingová komunikácia :)

Marketingová stratégia 12 – Konkurencia :)

Marketingová stratégia 13 – Strategický (marketingový) manažment :)

Marketingová stratégia 14 – Základné znaky marketingovej stratégie :)

Marketingová stratégia 15 – Druhy marketingových stratégií :)

Marketingová stratégia 16 – Stratégie podľa marketingového mixu :)

Marketingová stratégia 17 – Stratégie zamerané na konkurenciu (stratégie podľa Portera) :)

Marketingová stratégia 18 – Podstata a obsah marketingovej stratégie, SMART :)

Marketingová stratégia 19 – Tvorba marketingovej stratégie :)

Marketingová stratégia 20 – Implementácia marketingovej stratégie :)

Marketingová stratégia 21 – Vymedzenie pojmu plánovanie :)

Marketingová stratégia 22 – Od strategického plánovania k marketingovému :)

Marketingová stratégia 23 – Marketingové plánovanie v malých a stredných podnikoch :)

Marketingová stratégia 24 – Informačný systém v malých a stredných podnikoch :)

Marketingová stratégia 25 – Vysoko efektívny marketingový plán (VEMP) :)

Marketingový cieľ :)

Marketingový plán :)

Medzinárodná ekonomická integrácia :)

Medzinárodný menový systém :)

Miera nezamestnanosti (n) :)

Mikroekonómia :)

Mikroekonomika :)

Monetaristi :)

Monetárna (peňažná) politika :)

Mzda, príplatky, daň, odvody :)

Nákup tovaru :)

Nákupná karta (Purchasing Card) :)

Národohospodárske ekonomické ukazovatele, hrubý národný produkt, hrubý domáci produkt :)

Nástroje monetárnej politiky :)

Nominálna mzda :)

Normatívna ekonómia :)

Obchodná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, akciová (účastinná) spoločnosť :)

Obchodný register :)

Obilné zákony :)

Objednávka jednoducho :)

Obnovovacie (reštitučné) investície :)

Obrat zahraničného obchodu :)

Ochrana investorov :)

Odmietnutie dodávky :)

Off-line :)

On-line :)

On-us transakcia :)

Organizačný poriadok :)

Označenie CE :)

Peňažný trh :)

Personalizácia:)

PIN (Personal Identification Number) :)

Platobná karta, debetná karta, kreditná karta :)

Podielový fond :)

Podielový list :)

Podnik :)

Podnikanie :)

Podnikateľský zisk :)

Podvojné účtovníctvo :)

Pohľadávka :)

Pohľadávka nedobytná (dubiózna) :)

Poisťovňa, základné druhy poistenia :)

Ponuka, individuálna, čiastková a agregátna (súhrnná) ponuka :)

Portfólio :)

Porušenie zmluvy :)

POS terminál :)

Positive Authorization :)

Potreba :)

Potreby :)

Povinné identifikačné údaje :)

Pôvod tovaru :)

Pozitívna ekonómia :)

Právnická osoba :)

Predaj :)

Predplatená karta (Prepaid Card) :)

Prémia z obratu :)

Príjem :)

Prijímateľ (Acquirer) :)

Príkaz na úhradu (prevodný príkaz) :)

Primárny (priamy) trh :)

Produktivita práce >>

Prokúra, prokurista >>

Reálna mzda :)

Reklama :)

Reklamácia jednoducho :)

Renta :)

Revízia :)

Revolvingová karta (Revolving Card) :)

Rovnovážna cena :)

Saldo :)

Šek :)

Sekundárny (druhotný) trh :)

Škoda :)

Služba :)

Smart Card :)

Solventnosť, insolventnosť :)

Spotreba :)

Správcovská spoločnosť :)

Sprenevera :)

Statok, klasifikácia statkov :)

Stoplist :)

Storno :)

Súkromná značková karta (Private Label Card) :)

Súvaha (bilancia), riadna, mimoriadna a porovnávacia súvaha :)

Technológia v ekonómii :)

Tender :)

Teórie manažmentu 01 - Klasická teória manažmentu :)

Teórie manažmentu 02 - Vedecké riadenie (homo oeconomicus) :)

Teórie manažmentu 03 - Klasická organizačná teória :)

Teórie manažmentu 04 - Súhrn :)

Teórie manažmentu 05 - Behaviorálna teória manažmentu :)

Teórie manažmentu 06 - Súhrn :)

Teórie manažmentu 07 - Kvantitatívna teória riadenia :)

Teórie manažmentu 08 - Súhrn :)

Teórie manažmentu 09 - Integrujúce perspektívy pre teóriu riadenia :)

Teórie manažmentu 10 - Systémová teória :)

Teórie manažmentu 11 - Kontingenčná teória :)

Termínované vklady :)

Tichá spoločnosť :)

Tovar podrobne :)

Trh inak :)

Trh práce :)

Trh, typy trhov, subjekty trhu :)

Trhová cena :)

Trhový mechanizmus :)

Typy podielových fondov :)

Účastníci burzy, makléri (investori, brokers), burzoví obchodníci :)

Účtová osnova :)

Účtovná uzávierka :)

Účtovné operácie :)

Účtovné výkazy :)

Účtovníctvo :)

Úkolová mzda :)

Úloha peňazí :)

Úrad pre finančný trh (ÚFT) :)

Úrok :)

Úsporné vklady :)

Úver :)

Úverový vzťah :)

Valuta, devíza :)

Veľkoobchod :)

Veľký skok :)

Vernostná karta (Loyalty Card) :)

Vernostný systém :)

Vkladné knižky :)

Vkladové operácie komerčných bánk :)

Vklady splatné na požiadanie :)

Všeobecné obchodné podmienky :)

Vstup do III. piliera :)

Vydavateľ (Issuer) :)

Výdavky na telefón :)

Výmena činností :)

Výroba podľa ekonómov :)

Výrobok :)

Vysporiadanie (Settlement) :)

Zákazníci (spotrebitelia), adaptívny predaj, správanie zákazníka (spotrebiteľa), typy a skupiny zákazníkov :)

Základné organizačno-právne formy podnikania :)

Zisk :)

Živnosti :)

Zľava :)

Zmenka, eskont zmenky, reeskont zmenky :)

Zúčtovanie (Clearing) :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady