Marketingová stratégia 20 – Implementácia marketingovej stratégie :)

Autor: Viktória Roganská

Vytvorené: 10. 12. 2014 Tlačiť

Implementácia marketingovej stratégie znamená uskutočnenie, realizáciu a teda uvedenie do praxe. Vybranú marketingovú stratégiu je potrebné implementovať v správne zvolenom čase a je potrebné byť si absolútne istý správnym zvolením návrhu.

Tak, ako si marketingová stratégia vyžaduje v počiatkoch jej zrodu stanovenie cieľov, rovnako aj jedna z jej fáz - implementácia marketingovej stratégie je chápaná ako samostatný proces, ktorý zahŕňa „ ... formulovanie cieľov implementácie, vymedzenie činností k presadeniu, vykonávaniu a realizácii kontroly implementácie. Tým predstavuje implementácia jednotlivú fázu stategického manažérskeho procesu, s ktorým súvisia ďalšie prvky (vývoj stratégie, kontrola statégie atď.). Práve v bezprostrednej realizačnej fáze strategickej koncepcie sa doporučuje, aby bola implementácia definovaná ako samostatý projekt so špecifickou organizáciou implementácie.“[1]. 

12 krokov implementácie marketingovej stratégie

V nasledujúci dvanástich krokoch sú obsiahnuté úlohy, ktoré je potrebné splniť pre úspešnú implementáciu marketingovej stratégie[2]:

1. Prerozdelenie zdrojov

Na to, akým spôsobom sa v podniku budú prerozdeľovať zdroje, má vplyv samotná stratégia, náročnosť implementácie a nádeje, ktoré sa do jej realizácie vkladajú. Vzhľadom na možnosť nového rozvoja podniku v prípade obmedzených zdrojov môže dôjsť k ich relokácii, nová stratégia sa stáva prioritou. Výška voľných zdrojov určených na financovanie stratégie by preto mala byť dopredu vyhradená na základe rozpočtu ročných príjmov a dôkladných finančných plánov podniku.

2. Identifikovanie kĺúčových úloh

Kľúčové úlohy sú zodpovedné za úspech celej stratégie a vychádzajú z konkurenčných výhod spoločnosti.

3. Naplánovanie prioritnej aktivity

Priority sa zoraďujú v poradí podľa miery dôležitosti. Dôležitosťou sa pritom chápe časová, legislatívna alebo dôležitosť vyplývajúca zo sledu a vzájomnej nadväznosti jednotlivých aktivít.

4. Úprava organizačnej štruktúry pre efektívny výkon jednotlivých činností

Kompetencie musia byť dopredu jasne určené. Jednotku, ktorá má za úlohu realizáciu určenej stratégie, tvoria nadriadení a podriadení pracovníci, ktorí musia presne vedieť, aké sú ich rámcové úlohy. Dobre nastavená komunikácia v rámci jednotky vplýva na kvalitu a čas, v akom sú pracovníci svoje úlohy schopní realizovať.

5. Vypracovanie nových pracovných postupov

Každá nová stratégia si vyžaduje obmenu pracovných postupov v podniku. Pokiaľ podnik očakáva, že pracovníci musia svoje úlohy súvisiace s realizáciou stratégie vykonávať iným ako  doteraz  zaužívaným  spôsobom,  je  nevyhnuté  poskytnúť  im   nové návody  a jasne tlmočiť predstavy o  vykonávacích postupoch a napomôcť im tak k  ich  lepšiemu prevedeniu v praxi.

6. Implementácia prvkov firemnej kultúry

Každý podnik má svoju kultúru, ktorá ho odlišuje od jeho okolia. Správanie sa podniku k okoliu a vlastným zamestnancom, názory, hodnoty, postoje, to všetko sa premieta do stratégií. Podnik by sa mal snažiť svoje hodnoty vštepiť do myslenia a konania zamestnancov. Ale iba tí, ktorí tieto hodnoty akceptujú, zdieľajú  a sami posilňujú, sa dokážu s podnikom stotožniť a ľahšie sa podriadiť zmenám, dokážu prijať výzvu podniku.

7. Vytvorenie motivačného systému podporujúceho úsilie ľudí

V prípade, že chce podnik (vedenie) dosiahnuť vytýčené ciele, musí vedieť motivovať svojich zamestnancov. Hoci klasickým motivačným prostriedkom sú peniaze, nemenej dôležité je pracovné prostredie. Snaha podniku by mala viesť k vytvoreniu takého prostredia, v ktorom sa zamestnanci cítia príjemne, navzájom komunikujú, vytvárajú si vzťahy založené na vzájomnej spolupráci a pomoci, kde nachádzajú zmysel, podporu a príležitosť sa rozvíjať. Motivovaný pracovník je oddaný podniku, v ktorom pracuje, aktívny a iniciatívny pri hľadaní  riešení, stanovuje si vlastné pracovné ciele a je plný potrebnej energie.

8. Zaistenie podporného informačného systému

Na základe získavania a spracovania dát prostredníctvom informačného systému  je možné  identifikovať problémy, ktoré pri realizácii stratégie nastanú. Ich včasným odhalením sa zvyšuje šanca na odvrátenie negatívneho vývoja. Preto je nevyhnutné priebežne dopĺňať a aktualizovať systém o nové informácie – výsledky  finančných analýz a ukazovatele, ale aj informácie o výkonnosti zodpovedných pracovníkov, o zákazníkoch, o partneroch, o prevádzke a pod.

9. Vytvorenie systému hodnotenia výkonnosti a kontroly

Systém BSC (Balanced Scorecard) je systémom vyvážených ukazovateľov, ktorý sleduje okrem finančných výsledkov aj nefinančné ukazovatele z oblastí perspektív (zákazníka, interných procesov) a inovácií (rastu). Je užitočný na komunikáciu strategických cieľov na všetkých úrovniach podniku.

10. Zabezpečiť fungovanie komunikácie v spoločnosti

Je dôležité vedieť kto, kedy a s kým má komunikovať v rámci a medzi jednotlivými úrovňami jednotiek podniku, ktoré sa spoločne na realizácii stratégie podieľajú. Komunikácia znamená informácie a včasné a presné  informácie sú ďalším kritériom úspešnosti stratégie.

11. Zavedenie benchmarkingu na neustále zlepšovanie

Sledovaním okolitého prostredia, učením sa od tých najlepších na trhu a vychytávanie najlepších praktík pre zdokonalenie činností tiež umožňuje lepšie implementovať stratégiu.

12. Previesť marketingovú statégiu do cieľov

Pokiaľ podnik dokáže skombinovať zdroje a činnosti, dokáže pristúpiť k úspešnému plneniu  vytýčených cieľov. „Proces uvádzania plánov do každodennej praxe, vykonávanie či realizovanie úloh, opatrení a nariadení, čiže implementačná fáza, je pre podnik výnimočná a obzvlášť závažná najmä preto, že je manažérsky, nákladovo a aj časovo najnáročnejšia.“[3].

[1] Dagmar Lesáková a kolektív, Strategický marketingový manažment. Bratislava : Sprint, 2001. 339 s. ISBN 80-88848-90-3.
[2] Pavol Košťan, Oldřich Šuleř, Firemní strategie – plánování a realizace. Praha : Computer Press, 2002. 124 s. ISBN 80-7226-657-8.
[3] Milan Jedlička, Marketingové stratégie. Trnava : UCM FMK, 2007. 212 s. ISBN 80-89034-71-3.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady