Vytvorené: 23. 05. 2014 Tlačiť

Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik je oprávnený kedykoľvek predložiť podielový list na vyplatenie správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť, ktorá tento fond spravuje, je povinná zabezpečiť vyplatenie podielového listu spôsobom a v lehote určenej zákonom (do 14 dní). Znamená to, že investor po predložení podielového listu na vyplatenie nie je viazaný žiadnym termínovaním týchto cenných papierov. Informácia o aktuálnej cene podielov, za ktorú možno každý z nich predať, je dostupná u správcovskej spoločnosti, v ekonomickej tlači a na internete. Podielnik teda môže sledovať jej vývoj a v prípade záujmu o inkasovanie peňazí zo zhodnotenej investície si zvoliť najvhodnejší moment na vrátenie podielových listov.

Uzavretý podielový fond je taký podielový fond, ktorý je vytvorený pre obmedzený počet podielnikov a len na čas určitý, ktorý nesmie byť dlhší ako 10 rokov. Podielnik je oprávnený predložiť na vyplatenie podielový list až po uplynutí vopred stanovenej doby. V takomto fonde sú teda investície termínované. V praxi však ide o menej využívaný typ fondu.

Špeciálny podielový fond je osobitý podielový fond, ktorý môže mať najviac desiatich podielnikov, ktorými sú právnické osoby. Riadi sa štatútom fondu a musí spĺňať všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona o kolektívnom investovaní.

Fond peňažného trhu je fond, ktorý trvalo investuje na trhu pevne úročených cenných papierov a na peňažnom trhu (teda na trhu krátko a strednodobého pôžičkového kapitálu). Tieto cenné papiere môžu byť vydané len štátom, centrálnou bankou alebo komerčnou bankou. Produkty peňažného trhu sa považujú, vzhľadom na charakter dlžníkov (štát, banky) za bezpečné, a preto sa za najbezpečnejšie považujú fondy zamerané na túto časť trhu.

Dlhopisový fond je fond, ktorý trvalo investuje do dlhových cenných papierov so splatnosťou dlhšou ako 1 rok. Dlhopisy sú vzhľadom na povahu dlžníkov (okrem štátu a bánk aj obce, mestá a komerčné spoločnosti) a vzhľadom na dlhšiu dobu splatnosti považované za rizikovejšie ako peňažné, ale stále za relatívne bezpečné cenné papiere. Dlhopisové fondy sú určené konzervatívnym investorom, ktorí majú záujem uložiť svoje peniaze na dlhšie obdobie ako jeden rok a očakávajú výnos nad úrovňou termínovaných vkladov v bankách.

Zmiešaný fond je fond, ktorý investuje do rôznych aktív na rôznych trhoch a nie sú preňho stanovené pevné limity pre podiel akcií či dlhopisov. Vhodnou kombináciou investícií sa snažia zmiešané fondy dosiahnuť vyšší výnos ako peňažné či dlhopisové fondy, ale s rizikom priamo úmerne rastúcim s podielom akciových titulov v portfóliu fondu. Sú vhodné pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje prostriedky v období dlhšom ako 3 roky a očakávajú vyšší výnos ako v prípade bankových produktov a dlhopisov v príslušnej mene.

Akciový fond je fond, ktorý trvalo investuje na akciovom trhu. Tento typ fondu je vo svete najrozšírenejší. Hlavným dôvodom investovania do akciových fondov je možnosť nadštandardných výnosov. Je však zároveň najrizikovejším typom fondu. Akciové fondy sú určené pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej  investície (5 rokov a viac) a očakávajú jej vysoké zhodnotenie pri primeranom riziku.

Fond fondov je taký fond, ktorý trvalo investuje do podielových listov a akcií iných fondov. Z hľadiska bezpečnosti sa tieto fondy označujú za fondy s rizikom menším ako pri akciových fondoch.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady