Marketingová stratégia 18 – Podstata a obsah marketingovej stratégie, SMART :)

Autor: Viktória Roganská

Vytvorené: 10. 12. 2014 Tlačiť

Ak chceme preniknúť do podstaty a obsahu marketingovej stratégie, musíme sa zamerať na riešenie nasledujúcich úloh[1]:

 • jasné a reálne určenie strategických cieľov,
 • reálny záber (obsahový, časový, formálny a pod.) navrhovanej stratégie,
 • vyhnutie sa príliš „konzervatívnemu“ charakteru plánovacieho dokumentu,
 • neustále a systémové skúmanie trhu (citlivé miesta, riziká a problémové oblasti),
 • vypracovanie variantov riešenia,
 • vymedzenie optimálneho časového rozsahu,
 • určenie zodpovedných pracovníkov,
 • sledovanie a optimalizovanie vynaložených nákladov,
 • uplatňovanie regulačných opatrení. 

Jasné a reálne určenie strategických cieľov

Ciele sa dotýkajú rozvoja všetkých zložiek marketingového mixu.Sekundárne marketingové ciele úzko súvisia s podnikovými, ktoré sú primárne. Ciele sa týkajú výrobkov a trhov, neobsahujú ešte návody, ako tieto ciele dosiahnuť. Sú súčasťou  marketingového plánu, preto musia byť jasne formulované. Dávajú odpovede na 4 otázky: čo, koľko, pre koho a kedy[2].

Dôležité je stanoviť okrem hlavných cieľov aj podporné a doplnkové ciele[3]. 

Reálny záber

Strategické ciele by sa  mali dať zhrnúť do výrazu SMART[4]:

S predstavuje anglické slovo specific, v preklade špecifické. Ciele by mali jednoznačne určovať smerovanie podniku a to, čo chce podnik dosiahnuť.

M predstavuje anglické slovo measurable a vyjadruje veľkosť podielu na trhu, o ktorý sa podnik usiluje.

A predstavuje anglické slovo achievable a znamená dosiahnuteľnosť cieľov pri využití možností, ktoré podnik v danej situácii má.

R predstavuje anglické slovo relevant, v preklade dôležitosť. Cieľ musí mať dostatočnú váhu pre podnik, ktorý ho bude realizovať.

T označuje time bound, platnosť cieľa v určitom časovom období. 

Charakter plánovacieho dokumentu

Pri tvorbe stratégie často chýba inovatívnosť, ktorá súvisí s nedostatkom odvahy riskovať. 

Neustále a systémové skúmanie trhu

Marketingová stratégia v sebe zahŕňa rozsiahle informácie o externom a internom prostredí podniku, rovnako ako aj informácie o konkurenčnom (odvetvovom) prostredí. Je nevyhnutné dokonale poznať súčasný stav podniku, príležitosti a hrozby pre sformulovanie vhodnej marketingovej stratégie. Ide o zosúladenie aktivít podniku s potrebami a príležitosťami na trhu. 

Vypracovanie variantov riešenia

Úzko súvisí s monitorovaním zmien a so schopnosťou podniku vedieť sa týmto zmenám v čo najkratšom čase a čo najlepšie prispôsobiť, resp. prispôsobiť im obsah a podstatu marketingovej stratégie. 

Vymedzenie optimálneho časového obsahu

Náročnosť vzniku, tvorby, príprav a realizácie každej marketingovej stratégie si vyžaduje, aby z časového hľadiska bolo jej optimálne využitie čo najdlhšie. Časové vymedzenie účinnosti marketingovej stratégie z dlhodobého hľadiska  je vždy len približné a súvisí so skutočnosťou, že nikto nevie dopredu presne predvídať kedy, kde a k akým podstatným zmenám na trhu dôjde. Časový obsah v sebe taktiež zahŕňa  horizont, počas ktorého sa má dosiahnuť vytýčený cieľ. 

Určenie zodpovedných pracovníkov

Je potrebné nie len určiť výkonných pracovníkov, ale vybrať pracovníkov, ktorí budú zodpovedať za realizáciu a riadenie marketingovej stratégie. 

Sledovanie a optimalizovanie vynaložených nákladov

Kontrola a monitoring nákladov a príjmov slúžia na vyhodnotenie súladu medzi realizáciou marketingovej stratégie a rozpočtom. Dôležité je pri tom mať vopred určené merítka kontroly. 

Uplatňovanie regulačných opatrení

Objektívny a nestranný marketingový audit podáva okrem iného aj komplexné vyhodnotenie cieľov a stratégií podniku. Prostredníctvom informácií z vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku preveruje, či marketingové ciele reálne korešpondujú s aktuálnou situáciou na trhu.  Skúma, či zvolená stratégia vhodným spôsobom napomohla k dosiahnutiu stanovených cieľov. Vyhodnotením auditu je odkrytie problémových oblastí, silných a slabých stránok, rizík a príležitostí, ktoré sa počas realizácie marketingovej stratégie objavili. Následne je na základe zistených skutočností možné vytvoriť plán opatrení a zabezpečiť tak zlepšenie a uskutočniť potrebné zmeny v ďalších nadväzujúcich podnikových aktivitách[5].

[1] Milan Jedlička, Marketingové stratégie. Trnava : UCM FMK, 2007. 212 s. ISBN 80-89034-71-3.
[2] Helena Horáková, Strategický marketing. Praha : Grada Publishing, a. s., 2000. 152 s. ISBN 80-7169-996-9.
[3] Milan Jedlička, Marketingové stratégie. Trnava : UCM FMK, 2007. 212 s. ISBN 80-89034-71-3.
[4] Martina Blažková, Marketingové řízení a plánování pro malé a strědní firmy. Praha : Grada Publishing, a. s., 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1535-3.
[5] Jozef Čimo, Miroslav Mariaš, Riadenie marketingových aktivít. Bratislava : GeoPARNAS, 2005. 273 s. ISBN 80-969420-3-4
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady