Autor: Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec

Vytvorené: 28. 10. 2013 Tlačiť

1. Základná charakteristika

a) Vysvetlite pojem aplikačný softvér.
b) Rozdeľte aplikačný softvér do kategóríí a popíšte ich.
c) Aký zmysel má distribúcia viacerých aplikácii v rámci jedného balíka (napr. kancelársky softvér)?

2. Textový procesor

a) Vysvetlite rozdiel medzi textovým editorom a textovým procesorom. Aké sú hlavné oblasti nasadenia textových editorov a textových procesorov?
b) Popíšte základné funkcie textového procesora.
c) Vymenujte a popíšte objekty používaného textového procesora.
d) Aký zmysel má využívanie štýlov v dokumente a čo prinášajú používateľovi možnosti definovania a používania šablón?
e) Vysvetlite funkcia a charakterizujte efektívnosť používania hromadnej korešpondencie. Kedy má zmysel využívať túto funkciu?
f) Vysvetlite pojmy DTP a WYSIWYG.

3. Tabuľkový procesor

a) Charakterizujte možnosti nasadenia tabuľkového procesora a popíšte funkcie, na ktoré je určený.
b) Vysvetlite pojmy bunka, adresa, hárok, vzorec.
c) Vysvetlite rozdiely medzi absolútnym a relatívnym adresovaním a uveďte príklady ich použitia.
d) Popíšte možnosti, ktoré poskytuje podmienené formátovanie a možnosti využívania podmienok v tabuľkovom procesore.
e) Vymenujte najpoužívanejšie typy grafov a uveďte situácie, v ktorých je ich použitie vhodné i nežiaduce.
f) Popíšte prostriedky, ktorými disponuje tabuľkový procesor, na prácu s rozsiahlymi údajmi.

Excel

Vysvetlite rozdiel medzi matematickou funkciou ROUND a INT. 

Ako vypočítate o koľko dní budete oslavovať narodeniny?

Aké funkcie označujeme ako logické? Uveďte príklad použitia.

K čomu slúži Podmienené formátovanie? 

Ako v Excelovskom skúšacom hárku i zabezpečíte, aby testovaní žiaci nezabudli vyplniť v teste všetky odpoveďové bunky? 

4. Databázový systém

a) Vysvetlite pojem databázový systém a popíšte funkcie, ktorými disponuje.
b) V akých prípadoch uprednostníme databázový systém pred tabuľkovým procesorom?
c) Vysvetlite pojmy záznam, pole, tabuľka, údajový typ.
d) Vymenujte a charakterizujte údajové typy databázového systému MS Access.
e) Vysvetlite funkciu a využívanie indexov, pojmy kľúč a primárny kľúč.
f) Vysvetlite pojem redundancia a uveďte príklad.
g) Vysvetlite zmysel využívania dotazov a popíšte ich typy.

5. Prezentačný softvér

a) Čo je prezentácia, aké typy prezentácii poznáte a kedy zvolíte ktorý typ?
b) Vymenujte a popíšte základné pojmy používané v prezentačnom softvéri.
c) Na čo treba pri prezentácii klásť dôraz a čoho sa, naopak, vyvarovať?

6. Tvorba webových stránok

a) Vysvetlite pojem značkovací jazyk.
b) Vysvetlite pojem kaskádový štýl a popíšte výhody jeho používania pri tvorbe webových stránok.
c) Vysvetlite rozdiel medzi statickou a dynamickou www stránkou.
d) Vymenujte požiadavky na aplikačný softvér určený na tvorbu webových stránok.
e) Popíšte štruktúru html dokumentu, urobte rozdelenie html príkazov a ku každej kategórii uveďte príklady.
f) Vysvetlite pojem webhosting. Je možné realizovať ho i na domácom počítači?

7. Grafické editory

a) Vysvetlite rozdiel medzi rastrovým a vektorovým grafickým editorom.
b) Porovnajte a vymenujte rozdiely pri klasickom kreslení na papieri a kreslení na počítači.
c) Ako sa mení kvalita rastrového obrázka pri jeho zväčšovaní/zmenšovaní?
d) Vysvetlite pojem vrstva a uveďte príklady využitia.
e) Vysvetlite pojem uzol a jeho funkciu.
f) Popíšte funkcie aplikácii na tvorbu animácií a popíšte postup pri ich tvorbe.
g) Vysvetlite rozdiel medzi grafickým editorom a textovým procesorom.

8. Ostatné typy aplikácií

a) Vysvetlite pojmy CAD, CAD/CAM a možnosti ich použitia.
b) Vymenujte štandardné súčasti vývojového prostredia a popíšte ich funkcie.
c) Charakterizujte počítačové hry, pokúste sa o ich rozdelenie a diskutujte o ich zmysle.
d) Vyberte si konkrétne počítačové hry, popíšte ich cieľ a prínos pre používateľa.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec, Informatika na maturity a prijímacie skúšky, Enigma, Nitra 2007, ISBN 978-80-89132-50-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady