Autor: Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec

Vytvorené: 28. 10. 2013 Tlačiť

1. Základná charakteristika

a) Vysvetlite pojem aplikačný softvér.
b) Rozdeľte aplikačný softvér do kategóríí a popíšte ich.
c) Aký zmysel má distribúcia viacerých aplikácii v rámci jedného balíka (napr. kancelársky softvér)?

2. Textový procesor

a) Vysvetlite rozdiel medzi textovým editorom a textovým procesorom. Aké sú hlavné oblasti nasadenia textových editorov a textových procesorov?
b) Popíšte základné funkcie textového procesora.
c) Vymenujte a popíšte objekty používaného textového procesora.
d) Aký zmysel má využívanie štýlov v dokumente a čo prinášajú používateľovi možnosti definovania a používania šablón?
e) Vysvetlite funkcia a charakterizujte efektívnosť používania hromadnej korešpondencie. Kedy má zmysel využívať túto funkciu?
f) Vysvetlite pojmy DTP a WYSIWYG.

3. Tabuľkový procesor

a) Charakterizujte možnosti nasadenia tabuľkového procesora a popíšte funkcie, na ktoré je určený.
b) Vysvetlite pojmy bunka, adresa, hárok, vzorec.
c) Vysvetlite rozdiely medzi absolútnym a relatívnym adresovaním a uveďte príklady ich použitia.
d) Popíšte možnosti, ktoré poskytuje podmienené formátovanie a možnosti využívania podmienok v tabuľkovom procesore.
e) Vymenujte najpoužívanejšie typy grafov a uveďte situácie, v ktorých je ich použitie vhodné i nežiaduce.
f) Popíšte prostriedky, ktorými disponuje tabuľkový procesor, na prácu s rozsiahlymi údajmi.

Excel

Vysvetlite rozdiel medzi matematickou funkciou ROUND a INT. 

Ako vypočítate o koľko dní budete oslavovať narodeniny?

Aké funkcie označujeme ako logické? Uveďte príklad použitia.

K čomu slúži Podmienené formátovanie? 

Ako v Excelovskom skúšacom hárku i zabezpečíte, aby testovaní žiaci nezabudli vyplniť v teste všetky odpoveďové bunky? 

4. Databázový systém

a) Vysvetlite pojem databázový systém a popíšte funkcie, ktorými disponuje.
b) V akých prípadoch uprednostníme databázový systém pred tabuľkovým procesorom?
c) Vysvetlite pojmy záznam, pole, tabuľka, údajový typ.
d) Vymenujte a charakterizujte údajové typy databázového systému MS Access.
e) Vysvetlite funkciu a využívanie indexov, pojmy kľúč a primárny kľúč.
f) Vysvetlite pojem redundancia a uveďte príklad.
g) Vysvetlite zmysel využívania dotazov a popíšte ich typy.

5. Prezentačný softvér

a) Čo je prezentácia, aké typy prezentácii poznáte a kedy zvolíte ktorý typ?
b) Vymenujte a popíšte základné pojmy používané v prezentačnom softvéri.
c) Na čo treba pri prezentácii klásť dôraz a čoho sa, naopak, vyvarovať?

6. Tvorba webových stránok

a) Vysvetlite pojem značkovací jazyk.
b) Vysvetlite pojem kaskádový štýl a popíšte výhody jeho používania pri tvorbe webových stránok.
c) Vysvetlite rozdiel medzi statickou a dynamickou www stránkou.
d) Vymenujte požiadavky na aplikačný softvér určený na tvorbu webových stránok.
e) Popíšte štruktúru html dokumentu, urobte rozdelenie html príkazov a ku každej kategórii uveďte príklady.
f) Vysvetlite pojem webhosting. Je možné realizovať ho i na domácom počítači?

7. Grafické editory

a) Vysvetlite rozdiel medzi rastrovým a vektorovým grafickým editorom.
b) Porovnajte a vymenujte rozdiely pri klasickom kreslení na papieri a kreslení na počítači.
c) Ako sa mení kvalita rastrového obrázka pri jeho zväčšovaní/zmenšovaní?
d) Vysvetlite pojem vrstva a uveďte príklady využitia.
e) Vysvetlite pojem uzol a jeho funkciu.
f) Popíšte funkcie aplikácii na tvorbu animácií a popíšte postup pri ich tvorbe.
g) Vysvetlite rozdiel medzi grafickým editorom a textovým procesorom.

8. Ostatné typy aplikácií

a) Vysvetlite pojmy CAD, CAD/CAM a možnosti ich použitia.
b) Vymenujte štandardné súčasti vývojového prostredia a popíšte ich funkcie.
c) Charakterizujte počítačové hry, pokúste sa o ich rozdelenie a diskutujte o ich zmysle.
d) Vyberte si konkrétne počítačové hry, popíšte ich cieľ a prínos pre používateľa.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec, Informatika na maturity a prijímacie skúšky, Enigma, Nitra 2007, ISBN 978-80-89132-50-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady