Vytvorené: 04. 02. 2015 Tlačiť

Začiatok 20.storočia - bola zriadená telefónna centrála a mestská telefónna sieť. 

Roku 1900

- spomedzi 4 899 obyvateľov bolo 2 666 Slovákov (54%), 1725 Nemcov, 418 Maďarov a 63 osôb inej národnosti,

- v meste nebol ani jeden priemyselný podnik, ktorý by mal viac ako 20 zamestnancov,

- v meste bolo 42 obchodov, 2 záložne a lekáreň,

- sa ako prvý v Pezinku začal vápenníctvom zaoberať Jozef Sobota. 

Roku 1902

- v Pezinku sa prvýkrát premietal film,

- bola založená prvá mestská tlačiareň. Išlo o tlačiareň Alfréda Kleina,

- mesto postavilo budovu štepnice. Už v roku 1903 v nej vypestovali 40 000 kusov viniča. 

Roku 1905

- bola v meste postavená druhá tehelňa,

- došlo k poštátneniu obecnej školy,

- vznikla Pezinská úverová banka. 

Roku 1906

- spolu so štátnou ľudovou školou vznikla i hospodárska opakovacia trieda. Mala dve triedy - chlapčenskú a dievčenskú,

- vznikol v meste Slovenský divadelný krúžok,

- po poštátnení obecnej školy mala jej knižnica z 391 titulov iba 13 slovenských,

- po prvýkrát sa volieb zástupcu do uhorského snemu zúčastnil i slovenský kandidát - člen slovenskej ľudovej strany dr. František Jehlička. Zvíťazil ziskom 585 hlasov. 

Roku 1907

- v Pezinku hosťovala maďarská divadelná spoločnosť,

- odstúpeného Jehličku nahradil po náhradných voľbách Slovák dr. Milan Ivanka. 

Roku 1908

- 27. októbra - Pezinok sa stal dejiskom veľkého zhromaždenia ľudu, na ktorom pred 5 000 obyvateľmi z Pezinského, Trnavského, Stupavského a Seneckého okresu prehovorili J. Zikmundík a poslanec M. Ivanka,

- vybudoval majiteľ domu, kde sa prvýkrát premietal film, účelovú miestnosť pre stále kino,

- október - v meste bola vytvorená 65-členná Slovenská národná rada, ktorá sa na Slovenskú národnú radu v Martine obracala ako na svoj nadriadený orgán,

- začal žiť v Pezinku známy slovenský maliar Gustáv Mallý.

 

Pezinský trh zachytený Gustávom Mallým v roku 1909

 

Roku 1909 - posledný majiteľ parku - gróf Ján Pálfy daroval zámok a park štátu - Alžbetínskej univerzite v Bratislave[1]

Roku 1910

- prvým riaditeľom slovenskej divadelnej spoločnosti sa stal Štefan Bartovič. Jej divadelné predstavenia mestská správa, realizujúca maďarizačné opatrenia, zamietla uskutočniť,

- mal Pezinok 4 809 obyvateľov,

- Pezinský spevokol nahradil Pezinský občiansky spevokol. Jeho dychová hudba pôsobila najmä popri Dobrovoľníckom hasičskom zbore.

 

Pezinok v minulosti

 

Roku 1911

- bola poštátnená i mestská učňovská škola,

- v Pezinku otvorila filiálku Hospodárska banka. 

V rokoch 1911-1913 - po namáhavom boji bola v pezinských viniciach zažehnaná epidémia fyloxéry. 

Roku 1913 - mestské zastupiteľstvo uzavrelo zmluvu na 50 rokov s grófom Karolom Esterházym z Bernolákova na dodávku elektrického prúdu do Pezinka z elektrárne v Senci. 

Roku 1914, 7. marca o 17. hodine - v príbytkoch mešťanov prvýkrát zažiarili žiarovky. O dva dni neskôr, v pondelok, sa rozsvietilo aj 21 elektrických lámp v najväčších uliciach mesta. 

Roku 1917 - dostal banské oprávnenie na dolovanie medi v pezinských horách učiteľ Arpád Fikar. S ťažbou chcel začať v auguste 1918. Jeho plány prerušila prvá svetová vojna. 

Roku 1918

- 1. septembra - bola otvorená prvá trieda mestskej meštianskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,

- v noci z 2. na 3. novembra - v Pezinku došlo k veľkej rabovačke, ktorá predstavovala výbuch pezinskej chudoby a vojakov za krivdy utrpené počas prvej svetovej vojny,

- po obsadení Pezinka československým vojskom došlo k jeho začleneniu do Československej republiky. V situácií, keď maďarskému vojsku patrili ešte Bratislava, Sv. Jur a Trnava, bol mestom vznesený formálny protest proti jeho obsadeniu (Bratislava padla do čs. rúk až 1. januára 1919),

 

Radničné námestie

 

- vzniklo Pezinské Raiffeisenove družstvo orientujúce svoju činnosť na speňažovanie poľnohospodárskych plodín, obstarávanie hospodárskych potrieb a sprostredkovanie úveru. Úver pezinským vinohradníkom poskytovala i záložňa Ignáca Herzfelda,

- vznikol spolok Vzájomnosť a stavebné družstvo Domov. 

Roku 1919

- 2. apríla - z Košíc do Pezinka bola presunutá 1. letecká stotina mladej československej armády, ktorá mala zasahovať proti maďarským vojskám na juhu západného Slovenska. Do júna 1919 podnikala skupina iba prieskumné a občas bombardovacie lety. Proti maďarským bombardérom začala zasahovať až od júna 1919. 1. letecká stotina pôsobila v Pezinku asi pol roka, potom sa vymenila s 2. leteckou stotinou a presunula sa opäť do Košíc,

- mládežníckou organizáciou Československej sociálnodemokratickej strany sa stala novozaložená Robotnícka telovýchovná jednota.

 

Farská ulica kedysi a dnes

 

Po prevrate v rokoch 1919-1920 - pôsobili v Pezinku: Občianska beseda, Pezinský katolícky kruh a Pezinský občiansky spevokol. 

Roku 1920

- v meste pôsobili iba dvaja lekári. Obvody ich pôsobenia boli širšie ako Pezinok,

- kúpele mali iba 9 hostí. Dostali sa do správy Štátnej nemocnice v Bratislave,

- máj - Michal Viktorín zriadil vo svojom dome kino s názvom Urania. V roku 1924 ho do prenájmu zobrala telovýchovná jednota Sokol a premenovala na kino Zora,

- volebné víťazstvo si v Pezinku odniesla Slovenská ľudová strana. 

V rokoch 1921-1924 - bývalo v Pezinku ročne desať a viac divadelných predstavení.

 

Pezinčanka Gréta Hartingerová
okolo roku 1921
Obyvateľka mesta v polovici
20. rokov 20. storočia
Pamiatka na birbovanie
z roku 1923

 

Roku 1921

- 6. februára - vznikla telocvičná jednota Sokol,

- 29. augusta - bol založený Pezinský športový klub. Bol to jediný telovýchovný klub, ktorý prežil rok 1938,

- 12. septembra - Pezinok navštívil Alois Jirásek,

- sa v Grinave zišlo 12 záujemcov o hranie v kapele. Spoločne pod vedením nevidiaceho, ale hudobne zdatného Františka Ježíka založili Grinavskú dychovku. Pán Ježík sa tak stal prvým kapelníkom a pani Mária Klamová prvým sponzorom, pretože finančne prispela na hudobné nástroje[2]. Kapela funguje dodnes. Jednu dobu jej účinkovania existovali vedľa seba dve kapely, veľká a malá, v zmysle starší a mladší muzikanti,

- mal Pezinok 4 917 obyvateľov. 

Roku 1922

- v rámci proklamovanej a propagovanej československej kultúrnej a národnej jednoty navštívilo 59 detí meštianskej školy Prahu,

- v máji - bola v Pezinku založená Komunistická strana Československa (KSČ).

  

 
Pezinok v minulosti

 

Tá istá ulica dnes

 

Roku 1923

- na práce do Francúzska odišlo 10 pezinských robotníkov,

- bola zrušená materská škola a vznikla mestská detská opatrovňa,

- boli zatvorené pezinské kúpele,

- železniční zamestnanci Pezinka si založili miestnu odborovú organizáciu a stali sa členmi Medzinárodnej federácie železničiarov,

- Pezinok stratil charakter mesta so zriadeným magistrátom a  privilegované mestečko sa stalo iba veľkou obcou,

- zomrel v Pezinku významný slovenský botanik Jozef Ľudovít Holuby. Jeho hrob sa nachádza na Pezinskom cintoríne. 

Roku 1925

1. júla - význam Cajly poklesol, keď v dôsledku reštrikcie verejnej správy došlo k zániku Okružného notariátu Cajla[3]. Notariát bol matrične začlenený k notariátu v Pezinku, 

- prebehli parlamentné voľby. Víťazom volieb sa stala Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS),

- 30 nezamestnaných poľnohospodárskych robotníkov bolo poslaných na práce do českých krajín,

 

Žiaci Holubyho školy v roku 1925[4]

 

- začala sa prestavba kúpeľov na tzv. Afilovaný ústav pre duševne chorých,

- v Pezinku uskutočnila HSĽS veľkú oslavu pri príležitosti 10. výročia podpísania Pittsburskej dohody.

Roku 1927 - začali vychádzať Pezinské hlasy - nezávislý politický a spoločenský týždenník pre Pezinok, Modru, Jur a okolie. Tlačili ho v Trnave. 

Roku 1930 - z celkového počtu 6 079 obyvateľov malo 2691 obyvateľov predošlé bydlisko mimo Pezinka.

 

Potočná ulica v roku 1925 a dnes

 

Roku 1931 - zámok i park kúpilo mesto Pezinok. Kedže nebolo schopné splácať pôžičku na kúpu, v roku 1939 zámok predalo Slovenskému vinohradníckemu družstvu. Park si však mesto ponechalo dodnes.

Roku 1932 - vo voľbách do obecného zastupiteľstva získala HSĽS 9 a KSČ 8 mandátov.  

Od roku 1933 - po víťazstve Hitlera v Nemecku sa začala zdvíhať vlna fašizmu i v Pezinku.

 

Pezinčania v roku 1933

 

Roku 1934 - na podporu odbytu vína začalo mesto organizovať vinobranie. Tesne pred vojnou sa táto tradícia prerušila. 

Roku 1935

- 10. marca - v meste bola zorganizovaná schôdza vinohradníkov zo západného Slovenska. Jej rezolúcia sa zamerala proti daniam a vyjadrovala požiadavky väčších a menších producentov vína,

- máj - konali sa voľby do Národného zhromaždenia a do krajských a okresných zastupiteľstiev. V okresných voľbách sa na druhé miesto za víťaznú HSĽS dostala Karpatonemecká strana, 

- do tohoto roku bola v Pezinku iba malá tlačiareň Alfréda Kleina. Tlačili sa tam iba výročné správy, výkazy, oznámenia, plagáty, letáky a niekoľko drobnejších časopisov. S tou istou náplňou si v tomto roku založil tlačiareň i Ján Prokša,

- Konrád Henlein navštívil Pezinok. 

Roku 1936

- mesto postavilo modernú turistickú chatu na Babe,

- 25. mája - bolo v Pezinku založené Slovenské vinohradnícke družstvo. Malo pôsobnosť v celej Západoslovenskej vinárskej oblasti. 

Roku 1937

- vznikla nemecká detská opatrovňa,

- 26. mája - prebehol neúspešný štrajk stavebných robotníkov,

- v októbri - stretnutia s Henleinom sa v bratislavskej Redute zúčastnilo 30 pezinských Nemcov. 

 

Pezinské školáčky Holubyho ľudovej školy na konci 30. rokov 20. storočia

 

Roku 1938

- február - zomrel v Pezinku Ján Zigmundík, známy pedagóg a autor pedagogických a ľudovovýchovných prác. Jeho hrob sa nachádza na Pezinskom cintoríne,

- máj - do mobilizácie neboli v Pezinku zahrnutí príslušníci nemeckej národnosti,

- 21. augusta - sa za účasti všetkých protifašistických demokratických síl uskutočnila v meste manifestácia za republiku a demokraciu,

- september - po mobilizácii bola v Pezinku sústredená posádka o sile 18 000 mužov,

- 30. septembra - prijala československá vláda mníchovský diktát,

- bola založená miestna skupina Hlinkovej gardy (HG). 

Roku 1939

- ťažbu antimónu v Pezinku (až do roku 1945) prevzala akciová spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici Antimon-Aktion-Gesselschaft,

- 14. marca - zorganizovala HG manifestačný sprievod,

- 15. marca - po prísahe vernosti slovenskému štátu prišli do mesta nemecké oddiely SS a bolo vyhlásené stanné právo,

- 18. marca - nemeckí vojaci a príslušníci Freiwillige Schutzsaffeln fackami a kopancami prinútili popredných židovských občanov vynášať zo synagógy všetky predmety a pred očami divákov ich rozbíjať. Iní zase, pre väčšie pobavenie prizerajúcich sa, prenášali v blate ťažké predmety Seneckou ulicou so zaviazanými očami, v drepe a podobne.

 

Malá pezinská parádnica na prvom svätom prijímaní v roku 1939

 

Roku 1940 - mal Pezinok 7 002 obyvateľov.

 

Holubyho ulica v prvej polovici 20. storočia

 

Roku 1941

- bol na mieste bývalých kúpeľov a Afilovaného ústavu pre duševne chorých vybudovaný spolok pre liečebnú nápravu - ústav pre epileptické deti,

- oproti 160 živnostníkom pred podpísaním Mníchovskej dohody zostalo v meste iba 14 živnostníkov českej národnosti,

- v Pezinku sa uskutočnili preteky speváckych zborov z Pezinka, Trnavy, Báhoňa a Cífera,

- 1. septembra - vznikla Verejná dvojročná obchodná škola s vyučovacím jazykom slovenským,

- 140 baníkov začalo prácu v bani na strategicky dôležitý antimón. 

Roku 1942

- Štátna ľudová škola nemecká v Pezinku sa zmenila na obecnú ľudovú školu nemeckú,

- v Pezinku bola založená pobočka Klubu slovenských lyžiarov.

 

Pracovné oblečenie Pezinčanky[5] a oslava Dňa matiek v roku 1942

 

Roku 1943 

- bol založený divadelný krúžok Poverello. Krúžok bol založený pri príležitosti nacvičenia divadelnej hry „Jánošík“, ktorú režíroval Jozef Vaculčiak, ktorý bol zároveň jeho  zakladajúcim členom. Po vojne bol premenovaný na Rozkvet,

- bola pre nedostatok finančných prostriedkov a nedostatok porozumenia zamietnutá žiadosť Jozefa Bacigála[6] na zriadenie hudobnej školy v Pezinku.

 

Grinavanka hrá na oslave Dňa matiek v roku 1943

 

Roku 1944

- 15.-16. apríla - v Pezinku sa konali prvé Okresné divadelné závody Modranského okresu, 

- v meste sa okrem futbalu, atletiky a lyžiarstva uchytilo aj pästiarstvo,

- po 16. júni - po bombardovaní Bratislavy, konkrétne rafinérie Apollo, americkou letkou bolo niekoľko bratislavských rodín evakuovaných do Pezinka,   

- 29. septembra - vláda odmietla priznať Pezinku charakter mesta.

 

Pezinská krásavica v polovici 40. rokov
20. storočia a Mladá Bratislavčanka
evakuovaná do Pezinka

 

Roku 1945

- 2. apríla - mesto oslobodila Sovietska armáda. Po oslobodení vykonávalo v Pezinku remeslo až 290 živnostníkov,

- 3. apríla, o 11. hodine - zaútočilo 5 nemeckých lietadiel ľahkými bombami na sovietske kolóny postupujúce Pezinkom. Padlo asi 16 sovietskych vojakov, do 150 koní a iného dobytka. Zasiahnuté boli aj domy,

- už horeuvedený Jozef Bacigál žiadal, aby sa vtedy zatvorená nemecká hudobná škola prevzala s celým zariadením a bola otvorená Mestská hudobná škola. Napriek jeho žiadosti bol inventár nemeckej školy rozpredaný a jej miestnosti prenajaté súkromníkovi. 

[1] Neskôr bolo zariadenie zámku vydražené a ten spolu s parkom pustli.
[2] Vo svojom prvom repertoári mali 11 skladieb, väčšinou polky, valčíky a pochody z tvorby českých a slovenských skladateľov.
[3] Okružný notariát slúžil obciam Cajla, Kučišdorf a Trlinok (terajšie Vinosady).
[4] V dolnom rade žiaci z obce Viničné.
[5] Okolo roku 1940.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady