Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 10.mesiac 06.deň prehľad MATEMATIKA o 1 článok :)

Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 21. 07. 2015 Tlačiť

Pribudlo do 6. októbra 2021 - 1 článok:

Pribudlo do 31. marca 2020 - 2 články:

Pribudlo 3. marca 2019 - 1 článok a 1 obrázková galéria:

Pridané 1. septembra 2017:

a  
 
Pridaný 12. novembra 2016 - článok Abakus.
 
Pridané 27. februára 2016 - 3 ebooky.
 
Pridaná 26. októbra 2015 - galéria Vývoj písania číslic.
 
Pridaná 22. septembra 2015 - prezentácia Goniometrické funkcie.

 

 

Pojmy
Absolútna hodnota reálneho čísla 
Algebra 
Algoritmus 
Analógia 
Analýza 
Anuita 
Aritmetický priemer 
Aritmetika 
Asociatívny zákon
Asymetria 
Axióma 
Binárna číselná sústava 
Bod 
Booleova algebra 
Celé čísla 
Centi
Cos x
cos x
Cotg x
cotg x
Činitele
Číselná os
Číselná sústava
Číselné sústavy
Čísla s veľkým počtom cifier
Číslice
Číslo
Definícia
dekadická číselná sústava
Delenec
Delenie
Delenie zlomkov
Deliteľ
Deliteľnosť čísel
Deltoid
Desatinné čísla
Desatinné čísla s periodickým desatinným rozvojom
Desiatková číselná sústava
Deskriptívna geometria
Diofantova rovnica
Distributívny zákon
Doplnkové uhly
dotyčnica kruhu
Dotyčnica kružnice
Dôkaz
Druhá odmocnina
Druhy počtových úkonov
Dvanásťsten
Dvanásťuholník
Dvojková číselná sústava
Ekvivalentné úpravy
Exponent
Geoid
Geometria
Goniometrické funkcie 
Goniometrické funkcie ostrého uhla
Guľa
Guľová plocha
Histogram
hlavná veta
Hrana
Hraničná priamka
Hranol
Hypotéza
Ihlan
Implikácia
Index
Inferencia 
Iracionálne čísla
Jednotková kružnica
Kalkul
karteziánska sústava súradníc
Karteziánsky súčin dvoch množín
Kladné čísla
Klesajúca funkcia
Kocka
Koeficient
Kolmé priamky
kolmice
Kolmý hranol
Kombinácia
Komunitatívny zákon
Kosínus
kosínusoida
Kosoštvorec
Kotangens
kotangentoida
Krátenie zlomkov
Kruh
Kruhové okolie bodu
Kruhový odsek
Kruhový výsek
Kružnica
Kružnica opísaná trojuholníku
Kružnica vpísaná trojuholníku
Kužeľ
Kváder
Kvadrant
Kvadratická funkcia
Kvadratická rovnica
Lichobežník
Lineárna funkcia
Lineárna lomená funkcia
Lineárna rovnica
Lineárna rovnica s dvoma neznámymi
Lineárna rovnica s jednou neznámou
Ludolfovo číslo (Π)
Mantisa
Matematická analýza
Matematická logika
Matematika
Medzikružie
Menšenec
Menšiteľ
Miera zväčšenia
miera zväčšenia
Mierka
Mnohosten
Mnohouholník
Množina
Mocnenec
Mocnina s prirodzeným exponentom
Mocnina s prirodzeným mocniteľom
Násobenie
Násobenie zlomkov
Navzájom prevrátené čísla
Nepárne čísla
nepozičná číselná sústava
Nepozičná číselná sústava
Nepriama úmernosť
Nerovnoramenný trojuholník
Nesúdeliteľné čísla
neúplný podiel
Nula (0)
Nulový vektor
Obdĺžnik
Objem
Oblúk kružnice
Obvod
Odčítanie
Odčítanie zlomkov
Odchýlka merania
Odmocnenec
Odmocniteľ
Odmocňovanie
Opačné čísla
Opačný vektor
Orientovaná úsečka
Os uhla
Os úsečky
Osová súmernosť
Ostrý uhol
Otvorený číselný interval
Palindróm
parabola
Parita
Párne čísla
Percentá (%)
Percentil
perióda
Perióda
Perspektíva
Planimetria
Platónové telesá
počet percent
Počtové úkony
Podiel
Podmnožina
Podobnosť
Podobnosť mnohouholníkov
Podobnosť trojuholníkov
Polpriamka
Polrovina
Polynóm
Pomer
pomer podobnosti
Postulát
Postupnosť
Poučka
pozičná číselná sústava
Pozičná číselná sústava
pravdepodobnosť
Pravidelný mnohouholník
Pravidelný n-boký ihlan
Pravidlá o znamienkach
Pravouhlá sústava súradníc
Pravouhlý trojuholník
Pravouholník
Pravý uhol
prázdna množina
Prázdna množina
Prepona
Prevrátené číslo
Priama úmera
priama úmernosť
Priamka
Priamy uhol
Prienik množín
Priesečník priamok
Prirodzené čísla
propozícia
Prvky
Prvočíslo
Pytagorova veta
Racionálne čísla
Radián
Rádius
Rastúca funkcia
Reálne čísla
Relácia, rovnosť na množine
Rímska číselná sústava
Rotačný kužeľ
Rotačný valec
Rovina
Rovinný uhol
Rovnica
Rovnobežky
Rovnobežné priamky
Rovnobežné roviny
Rovnosť množín
Rovnosť vektorov
Rovnostranný trojuholník
Rozdelenie čísiel
Rozdelenie rovníc
Rozdiel
Rozdiel množín
roznásobovanie
Roznásobovanie
Rozptyl
Rozširovanie zlomku
Rôznobežné priamky
Rôznobežné roviny
samodružný bod
Sčítance
Sčítanie
Sin x
sin x
Sínus
sínusoida
Smerodajná odchýlka
Spoločný deliteľ prirodzených čísel
Spoločný násobok prirodzených čísel
Stereometria
Stred
Stred úsečky
Stredová súmernosť
Striedavé uhly
Stupeň
Substitúcia
Súčet
Súčet vektorov
Súčin
Súdeliteľné čísla
Súhlasné uhly
Susedné uhly
Sústava dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi
Sústredné kružnice
Symetria
Šestnástková sústava
Štatistická jednotka
Štatistický jav
Štatistický súbor
Štatistika
Štvorec
Štvoruholník
Tálesova veta
Tangens
tangentoida
Ťažisko
Ťažnica trojuholníka
Teoréma
Teória pravdepodobnosti
Tg x
tg x 
Toroid 
Trajektória
Tretia odmocnina
Trigonometria
Trojuholník
Trojuholník ostrouhlý rovnoramenný
Trojuholník ostrouhlý rôznoramenný
Trojuholník pravouhlý rovnoramenný
Trojuholník pravouhlý rôznoramenný
Trojuholník rovnostranný
Trojuholník tupouhlý rovnoramenný
Trojuholník tupouhlý rôznoramenný
Tupý uhol
tvrdenie
Uhol
Uhol dvoch priamok
Úmera
Umocňovanie
Umorovanie
úprava na základný tvar
Určenie množiny
Úrok jednoduchý
Úrok zložený
Úsečka
Uzavretý číselný interval
Valec
Vektor
Veta
Vnútorný uhol mnohouholníka
Vrchol
Výraz
Výrok
Výslednica
Výška trojuholníka
Vzdialenosť bodu od priamky
Vzdialenosť bodu od roviny
Vzdialenosť dvoch bodov
Vzdialenosť dvoch rovnobežných priamok
Vzdialenosť rovnobežných rovín
základ
základné pravidlá pri násobení
Základné priestorové telesá
Základné rovinné útvary
zameniteľnosť
Zameniteľnosť
Zaokrúhľovanie čísel
Záporné čísla
združovanie 
Združovanie
zhodné množiny
Zjednotenie množín
Zlomok
Zložené číslo
Zložený zlomok
Zmiešané číslo
Zobrazenie
Zrezaný pravidelný ihlan
Zväčšenie
zvyšok
Zvyšok
 
 
 
História
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady