Autor: Igor Krucovčin, Doplnené 02. 06. 2024

Vytvorené: 20. 02. 2017 Tlačiť

 

1. Čo je e-pneumatika?  

2. Kde sa využíva e-pneumatika?

3. Aké výhody má e-pneumatické riadenie v porovnaní s čisto pneumatickým riadením?

4. Aké nevýhody má e-pneumatické riadenie v porovnaní s čisto pneumatickým riadením?

5. Akú úlohu zohráva riadenie v pneumatike?

6. Definujte pojem riadenie.

7. Definujte základné požiadavky na riadenie.

8. Čo je to informácia?

9. Ako sa zobrazuje informácia?

10. Čo je to signál? Ako sa zobrazuje?

11. Popíšte druhy signálov (analógový, digitálny a binárny).

12. Ako rozdeľujeme riadenie podľa spôsobu zobrazenia?

13. Aké je to spojité riadenie?

14. Aké je to postupné riadenie?

15. Vymenujte funkcie riadenia.

16. Čo je signalizačný tok?

17. Čo je typické pre signalizačnú riadiacu a výkonnú časť signalizačného toku v riadení?

18. Popíšte štruktúru riadiaceho obvodu pri pneumatickom riadení a pri e-pneumatickom riadení. V čom sa odlišujú?

18a Popíšte obvod na nasledujúcom obrázku.

 

19. Vymenujte výhody e-pneumatického riadenia.

20. Charakterizujte elektrický obvod.

21. Charakterizujte elektrický prúd (striedavý, jednosmerný).

22. Charakterizujte technický smer prúdu.

23. Charakterizujte elektrický vodič.

24. Charakterizujte napätie zdroja.

25. Charakterizujte elektrický odpor. 

26. Charakterizujte Ohmov zákon.

27. Charakterizujte elektrický výkon.

28. Aký je rozdiel medzi elektrickým výkonom a elektrickým príkonom.

29. Čo je to cievka?

30. Ako funguje elektromagnet?

31. Ako reaguje cievka pri pripojení striedavého prúdu?

32. Ako funguje kondenzátor?

33. Čo je kapacita kondenzátora?

34. Ako funguje dióda v obvode jednosmerného a striedavého prúdu? Na čo sa podobá?

35. Ako funguje Graetzov usmerňovač? Na čo sa používa?

36. Čo je to meranie?

37. Aké meranie považujeme za korektné?

38. Aké sú zásady merania. Definujte postup merania.

39. Ako meriame elektrické napätie?

40. Aký má byť vnútorný odpor prístroja pri meraní elektrického napätia?

41. Ako meriame elektrický prúd?

42. Aký má byť vnútorný odpor prístroja pri meraní elektrického prúdu?

43. Ako pomocou meracieho prístroja zistíme závadu na elektrospotrebiči?

44. Vypočítajte presnosť merania napätia ručičkového meracieho prístroja triedy 1,5.

45. Z akých celkov pozostáva sieťová časť e-pneumatických zariadení?

46. Z čoho je zložený napájací zdroj?

47. Čo je to pozdĺžny regulátor?

48. Na čo slúžia a ako sa rozdeľujú spínače (aké zakladné druhy elektrických spínačov poznáte)?

49. Charakterizujte prepínače a spínače.

50. Ako funguje svorka?

51. Ako funguje rozpínač?

52. Ako funguje menič?

53. Čo je to klopný obvod?

54. Čo je to oscilačný obvod?

55. Ako funguje tranzistor a fototranzistor?  

56. Ako funguje fotodióda?

57. Čo je to snímač a aké úlohy plnia snímače v e-pneumatických zariadeniach?

58. Ako funguje snímač koncovej polohy?

59. Ako funguje tlakový snímač?

60. Charakterizujte a vymenujte bezdotykové spínače.

61. Popíšte elektronické približovacie spínače.

62. Vysvetlite rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi spínačmi.

63. Ako funguje a aké vlastnosti má jazýčkový snímač?

64. Ako funguje a aké vlastnosti má indukčný snímač?

65. Ako funguje a aké vlastnosti má kapacitný snímač?

66. Ako vyzerá červené a infračervené svetlo?

67. Čo je to optický snímač?

68. Charakterizujte základné druhy optických snímačov.

69. Ako sa označuje jednocestná svetelná závora?

70. Ako sa označuje reflexná svetelná závora?

71. Ako sa označuje reflexno-svetelné tlačidlo?

72. Ako funguje elektronický piestový tlakový spínač?

73. Ako funguje elektronický membránový tlakový spínač?

74. Aký je princíp piezoelektrického javu?

75. Rozdeľte snímače citlivé na svetlo.

76. Na čo slúži a ako funguje relé? Kde sa používa?

77. Aké je to remanenčné relé a na čo sa podobá?

78. Ako funguje časové relé?

79. Aký je rozdiel medzi príťahovo a spádovo oneskoreným relé?

80. Na čo slúži stykač? Ako funguje?

81. Porovnajte relé a stykač.

82. Čo je to nútené vedenie?

83. Ako sa označujú relé a stykače v schémach?

84. Ako funguje elektromagnet?

85. Opíšte montáž elektromagnetických ventilov.

86. Popíšte istič a jeho typické použitie.

87. Aké sú typické znaky ističov?

88. Popíšte použitie a zloženie programovateľného riadenia s pamäťou.

89. Aké časti obsahuje signalizačná časť pneumatického riadenia?

90. Charakterizujte signálovú riadiacu časť s réleovou (pevnou) logikou.

91. Popíšte signalizačnú časť elektropneumatického riadenia, pri ktorej sa k spracovaniu signálu využíva SPS.

92. S akými nositeľmi energie pracuje elektropneumatické zariadenie?

93. Čo je rozhraním medzi nositeľmi energie v pneumatickom zariadení?

94. Aké úlohy plnia elektricky ovládané ventily?

95. Popíšte elektrický ventil, ktorý riadi pohyb jednočinného valcového pohonu.

96. Popíšte elektrický ventil, ktorý riadi pohyb dvojčinného valcového pohonu.

97. Rozdeľte elektricky ovládané viaccestné ventily do skupín a charakterizujte ich.

98. Čo označujú čísla pri elektricky ovládaných viaccestných ventiloch?

99. Popíšte činnosť 3/2-cestného ventilu normálne otvoreného.

100. Popíšte činnosť 3/2-cestného ventilu normálne zatvoreného.

101. Popíšte nepriame riadenie viaccestného ventilu.

102. Čo znamená slovné spojenie komora po odvzdušnení?

103. Čo znamená slovné spojenie komora po prevzdušnení?

104. Popíšte činnosť nepriamo riadeného 3/2-cestného ventilu. Načo sa používa?

105. Popíšte nepriamo riadený 5/2-cestný ventil.

106. Popíšte nepriamo riadený 5/2-cestný impulzný ventil.

107. Popíšte nepriamo riadený 5/3-cestný v stredovej (kľudovej) polohe otvorený.

107a. Porovnajte w-pneumatické ventily na nasledujúcom obrázku.

 

108. Aký je vplyv stredovej (kľudovej) polohy na ovládanie valcov?

109. Podľa akých kritérií výberu použijete konkrétny elektricky ovládaný viaccestný ventil?

110. Aké je značenie a použitie viaccestných ventilov?

110a. Čo môže spôsobiť výpadok elektrickej energie v e-pneumatickom zariadení?

111. Ako sa správa 3/2 resp. 5/2 cestný ventil so spätnou pružinou, pružinami centrovaný 5/3-cestný ventil a impulzný ventil pri výpadku elektrického prúdu?

112. Popíšte modulovú štruktúru elektricky ovládaného viaccestného ventilu.

113. Vymenujte výkonnostne údaje ventilu. 

114. Ako sa určujú výkonnostné údaje ventilu?

115. Čo ovplyvňuje výkonnostné údaje ventilu?

116. Ako sú vyhotovené vzduchové prípojky?

117. Aké sú pneumatické výkonové parametre ventilov? Ako sa určia?

118. Aké sú výkonové parametre cievok?

119. Definujte alebo popíšte ďalšie parametre cievok: prevádzkové napätie.

120. Definujte alebo popíšte ďalšie parametre cievok: elektrické výkonnostne údaje.

121. Definujte alebo popíšte ďalšie parametre cievok: doba spínania.

122. Definujte alebo popíšte ďalšie parametre cievok: ochranná trieda.

123. Definujte alebo popíšte ďalšie parametre cievok: káblové spojenie.

124. Definujte alebo popíšte ďalšie parametre cievok: teplotne údaje.

125. Definujte alebo popíšte ďalšie parametre cievok: stredný priťahovací čas.

126. Popíšte elektrické pripojenie cievok.

127. Popíšte dodatkové funkcie cievok.

128. Popíšte ochranne triedy a ochranu proti výbuchu cievok.

129. Čo znamená slovné spojenie - Zvláštnosť na dopyt?

130. Čo znamená slovné spojenie – Doba zapojenia ED?

131. Čo znamená slovné spojenie – Faktor výkonu?

132. Čo znamená slovné spojenie – Spôsob ochrany?

133. Čo znamená slovné spojenie – Káblové spojenie?

134. Popíšte postup pri vývoji riadenia.

135. Popíšte postup pri projektovaní riadenia.

136. Popíšte koncepciu a výber stavebných prvkov.

137. Čo je to funkčný diagram?

138. Popíšte krokový diagram.

139. Popíšte časový diagram.

140. Popíšte prednosti a nedostatky funkčného diagramu.

141. Popíšte funkčný plán.

142. Definujte podmienku prechodu a ich zobrazenie vo funkčnej schéme.

143. Popíšte a zadefinujte pneumatickú schému zapojenia.

144. Popíšte symboly zásobovania.

145. Popíšte kombinované symboly obsluhy.

146. Popíšte symboly viaccestných ventilov.

147. Popíšte symboly ovládania viaccestných ventilov.

148. Popíšte symboly spätných rýchloodvzdušnovacích a tlakových ventilov.

149. Popíšte ďalšie zvlášne symboly e-pneumatiky.

150. Popíšte elektrické symboly (značky).

151. Popíšte ovládanie relé, ističov a ovládanie ventilov.

152. Programovateľné riadenie s pamäťou je uložené v kovovej skrinke, ktorá má výrezy pre chladenie. Ako spôsob ochrany sa udáva IP 20. Čo to znamená? Správna odpoveď 

Prvý ukazovateľ = 2 =› Ochrana proti prenikaniu cudzích telies s viac ako 12 mm priemerom. Druhý ukazovateľ = 0 =› Žiadna ochrana proti prenikaniu vody alebo vlhkosti.

153. Elektronika induktívneho približovacieho spínača je umiestnená v uzatvorenej skrinke a káblová prípojka je utesnená. Senzor má spôsob ochrany IP 65. Čo to znamená? Správna odpoveď 

Prvý ukazovateľ = 6 =› Spínač je prachotesný. Druhý ukazovateľ = 5 =› Spínač je chránený proti prívalovej vode.
 

154. Ako funguje  E/P vákuový ejektor?  

155. Ako funguje  P/E komparátor tlakov?

156. Vypočítajte napätie namerané na voltmetroch V1, V2, V3 a V4.

 

157. Popíšte zariadenie na obrázku.

 

301. Zistite a popíšte rozdiel v činnosti nasledujúcich e-pneumatických obvodov.

Obvod 301a
Obvod 301b

 

302. Popíšte činnosť nasledujúceho elektrického obvodu.

Obvod 302 (Pozri simuláciu obvodu)

 

303. Popíšte činnosť nasledujúceho e-pneumatického obvodu.

Obvod 303 (Pozri simuláciu obvodu)

 

304. Popíšte činnosť nasledujúceho elektrického obvodu.

Obvod 304 (Pozri simuláciu obvodu)

 

305. Popíšte činnosť nasledujúceho e-pneumatického obvodu.

Obvod 305 (Pozri simuláciu obvodu)

 

306. Popíšte rozdiel v činnosti nasledujúcich pneumatických obvodov a elektrického obvodu 306b. 

Obvod 306a (Pozri simuláciu obvodov)

 

Obvod 306b (Pozri simuláciu obvodu)

 

307. Popíšte činnosť nasledujúceho elektrického obvodu.

Obvod 307 (Pozri simuláciu obvodu)

 

308. Popíšte činnosť nasledujúceho elektrického obvodu.

Obvod 308 (Pozri simuláciu obvodu)
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady