O e-publikácii Žiacke portfólio a jeho využitie v škole :)

Autor: Roman Stadtrucker

Vytvorené: 31. 12. 2018 Tlačiť

Keď som počas letných prázdnin v roku 2017 spracovával údaje získané z dotazníkového prieskumu zameraného na oblasť skúšania a hodnotenia žiakov vo vyučovaní v predmete technika, zaujali ma okrem iného aj odpovede učiteľov na jednu z položiek tohto dotazníka. V nej som zisťoval, aké formy a metódy hodnotenia žiakov učitelia používajú. Neprekvapilo ma, že najčastejšie je používaná klasifikácia žiakov, resp. kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia. Potešiteľné bolo zistenie, že niektorí učitelia používajú aj sebahodnotenie žiakov či rovesnícke hodnotenie. No nečakal som, že ani jeden z respondentov prieskumu nevyužíva vo svojej pedagogicko-didaktickej práci hodnotenie žiakov pomocou žiackeho portfólia. To bol významný dôvod, prečo vznikla táto publikácia. 

Predkladaná publikácia umožňuje učiteľovi predmetu technika v základnej škole implementovať do hodnotiaceho procesu, ktorý je v tomto prípade realizovaný nielen vo výučbe, ale i mimo nej, alternatívny spôsob hodnotenia žiakov pomocou tzv. žiackeho portfólia. Tento, v našich podmienkach zatiaľ stále inovatívny a alternatívny spôsob hodnotenia žiakov, má svoje miesto aj v ďalších vyučovacích predmetoch v základných a stredných školách, napr. v predmetoch prírodovedného zamerania (bádateľsky orientovaná výučba). Publikáciu môžu využiť aj učitelia iných vyučovacích predmetov, ktorí chcú využívať hodnotenie žiakov pomocou žiackeho portfólia. 

Prvá kapitola zoznamuje čitateľa s teoretickými a legislatívnymi rámcami zameranými na oblasť hodnotenia žiakov vo výučbe v predmete technika. Ťažiskom publikácie je druhá kapitola obsahujúca informácie, ktoré sú potrebné pre zvládnutie didakticko-pedagogickej práce učiteľa s konkrétnymi nástrojmi a technikami formatívneho hodnotenia žiakov, ktoré sú obsahom žiackeho portfólia. Významná a do budúcna perspektívna je aj implementácia žiackeho elektronického portfólia, ktoré umožňuje hodnotiť učenie sa žiakov, vrátane takých procesov a žiackych výstupov, ktoré vznikajú v digitálnom prostredí. Námety pre túto formu žiackeho portfólia nájde čitateľ v záverečnej časti publikácie. 

Dôležitou súčasťou publikácie je príloha, v ktorej sú uvedené konkrétne nástroje, formuláre a tabuľky, ktoré učiteľ môže využívať pri vytváraní a hodnotení žiackeho portfólia. Ich súčasťou sú aj krátke metodické poznámky. Súbor s prílohami sme sprístupnili aj v elektronickej forme v editovateľnom formáte na CD pre jeho efektívnejšie používanie učiteľom. Implementácia žiackeho portfólia, ako inovatívnej formy hodnotenia žiakov, znamená pre učiteľa, ktorý sa rozhodne ísť touto cestou, zdolávať náročný proces. V prvom rade musí mať učiteľ v konkrétnej škole plnú podporu manažmentu školy a musí spolupracovať aj so svojimi kolegami. Vzájomná kooperácia je podmienkou pre dosiahnutie zlepšenia učebných výsledkov žiakov a zvyšovania ich motivácie k učeniu sa.

Už v príprave budúcich učiteľov na vysokých školách by sa mali študenti detailnejšie oboznamovať s takými formami a metódami hodnotenia žiakov, ktoré podľa nášho názoru, v budúcnosti nahradia existujúce tradičné spôsoby práce učiteľa so žiakom. Často sa stretávam s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí hľadajú väčšiu materiálnu a metodickú podporu zo strany štátu. Verím, že sa aj my, učitelia, sa dočkáme komplexnej školskej reformy, ktoré nebude len formálnou kvázi reformou s kozmetickými úpravami a nekonečnými novelami školskej legislatívy. 

Všetkým učiteľom, ktorí sa rozhodnú pre prvý krok k implementácii žiackeho portfólia do svojej pedagogickej praxe, úprimne želám veľa tvorivých úspechov v jeho využívaní.

Informácie o zaslaní publikácie si vyžiadajte na e-mailovej adrese: infotechnika27@gmail.com.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady