O e-publikácii Žiacke portfólio a jeho využitie v škole :)

Autor: Roman Stadtrucker

Vytvorené: 31. 12. 2018 Tlačiť

Keď som počas letných prázdnin v roku 2017 spracovával údaje získané z dotazníkového prieskumu zameraného na oblasť skúšania a hodnotenia žiakov vo vyučovaní v predmete technika, zaujali ma okrem iného aj odpovede učiteľov na jednu z položiek tohto dotazníka. V nej som zisťoval, aké formy a metódy hodnotenia žiakov učitelia používajú. Neprekvapilo ma, že najčastejšie je používaná klasifikácia žiakov, resp. kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia. Potešiteľné bolo zistenie, že niektorí učitelia používajú aj sebahodnotenie žiakov či rovesnícke hodnotenie. No nečakal som, že ani jeden z respondentov prieskumu nevyužíva vo svojej pedagogicko-didaktickej práci hodnotenie žiakov pomocou žiackeho portfólia. To bol významný dôvod, prečo vznikla táto publikácia. 

Predkladaná publikácia umožňuje učiteľovi predmetu technika v základnej škole implementovať do hodnotiaceho procesu, ktorý je v tomto prípade realizovaný nielen vo výučbe, ale i mimo nej, alternatívny spôsob hodnotenia žiakov pomocou tzv. žiackeho portfólia. Tento, v našich podmienkach zatiaľ stále inovatívny a alternatívny spôsob hodnotenia žiakov, má svoje miesto aj v ďalších vyučovacích predmetoch v základných a stredných školách, napr. v predmetoch prírodovedného zamerania (bádateľsky orientovaná výučba). Publikáciu môžu využiť aj učitelia iných vyučovacích predmetov, ktorí chcú využívať hodnotenie žiakov pomocou žiackeho portfólia. 

Prvá kapitola zoznamuje čitateľa s teoretickými a legislatívnymi rámcami zameranými na oblasť hodnotenia žiakov vo výučbe v predmete technika. Ťažiskom publikácie je druhá kapitola obsahujúca informácie, ktoré sú potrebné pre zvládnutie didakticko-pedagogickej práce učiteľa s konkrétnymi nástrojmi a technikami formatívneho hodnotenia žiakov, ktoré sú obsahom žiackeho portfólia. Významná a do budúcna perspektívna je aj implementácia žiackeho elektronického portfólia, ktoré umožňuje hodnotiť učenie sa žiakov, vrátane takých procesov a žiackych výstupov, ktoré vznikajú v digitálnom prostredí. Námety pre túto formu žiackeho portfólia nájde čitateľ v záverečnej časti publikácie. 

Dôležitou súčasťou publikácie je príloha, v ktorej sú uvedené konkrétne nástroje, formuláre a tabuľky, ktoré učiteľ môže využívať pri vytváraní a hodnotení žiackeho portfólia. Ich súčasťou sú aj krátke metodické poznámky. Súbor s prílohami sme sprístupnili aj v elektronickej forme v editovateľnom formáte na CD pre jeho efektívnejšie používanie učiteľom. Implementácia žiackeho portfólia, ako inovatívnej formy hodnotenia žiakov, znamená pre učiteľa, ktorý sa rozhodne ísť touto cestou, zdolávať náročný proces. V prvom rade musí mať učiteľ v konkrétnej škole plnú podporu manažmentu školy a musí spolupracovať aj so svojimi kolegami. Vzájomná kooperácia je podmienkou pre dosiahnutie zlepšenia učebných výsledkov žiakov a zvyšovania ich motivácie k učeniu sa.

Už v príprave budúcich učiteľov na vysokých školách by sa mali študenti detailnejšie oboznamovať s takými formami a metódami hodnotenia žiakov, ktoré podľa nášho názoru, v budúcnosti nahradia existujúce tradičné spôsoby práce učiteľa so žiakom. Často sa stretávam s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí hľadajú väčšiu materiálnu a metodickú podporu zo strany štátu. Verím, že sa aj my, učitelia, sa dočkáme komplexnej školskej reformy, ktoré nebude len formálnou kvázi reformou s kozmetickými úpravami a nekonečnými novelami školskej legislatívy. 

Všetkým učiteľom, ktorí sa rozhodnú pre prvý krok k implementácii žiackeho portfólia do svojej pedagogickej praxe, úprimne želám veľa tvorivých úspechov v jeho využívaní.

Informácie o zaslaní publikácie si vyžiadajte na e-mailovej adrese: infotechnika27@gmail.com.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady