Vytvorené: 01. 03. 2020 Tlačiť

Značky

 

Elektronické súčiastky, ktoré kladú prietoku prúdu odpor určitej veľkosti. Označujeme ich symbolom a písmenom R, jednotkou je ohm [Ω].

K charakteristickým vlastnostiam rezistorov patria:

 • menovitý odpor rezistorov,
 • tolerancia menovitého odporu rezistora,
 • menovité zaťaženie rezistorov,
 • prevádzkové zaťaženie rezistorov,
 • najväčšie dovolené napätie. 

Označovanie rezistorov

Ak sú rezistory väčších rozmerov označujú sa číslami a písmenami. Používa sa aj značenie rezistorov farebnými prúžkami, ktoré má význam najmä u miniatúrnych a nových rezistorov (pri opravách starších – použitých rezistorov sú farby poškodené alebo vyblednuté).

V praxi je určite výhodnejšie a rýchlejšie hodnotu odporu zistiť meraním, napríklad ohmetrom, potom má význam iba prúžok tolerancie.

Jednoduché je označovanie odporov v rozsahu od 1 Ω do 820 Ω: na rezistore napísaná číslica udáva jeho odpor v ohmoch. Toto označenie sa niekedy doplňuje písmenom R (rezistor). Odpor 2 Ω bude teda označený 2 R (alebo iba 2), rezistor s odporom 22 Ω bude označený 22 R (alebo 22). Označenie R sa pritom používa ako desatinná čiarka, takže označenie 2R2 znamená odpor 2,2 Ω. Doteraz sa používa aj staršie značenie, pri ktorom sa pre jednotky odporu používa písmeno j, napríklad 5j6 = 5R6 = 5,6 Ω.

Nasledujúce veľké písmeno určuje dovolenú odchýlku v %. Niekedy je pre lepšiu prehľadnosť oddelené lomítkom (/).

Značenie na rezistore:

 • 2R/J teda znamená 2 Ω ± 5 %,
 • 2R2/K znamená 2,2 Ω ± 20 %,
 • 220 R/N znamená 220 Ω ± 30%.

Pri väčších odporoch by v označení bolo veľa núl a označenie by bolo neprehľadné. Preto sa pri označovaní používajú predpony, známe z matematiky a fyziky. Pre odpory rádov tisícok sa používa predpona kilo-, skráti sa na k. Odpor 1 k potom znamená 1000 Ω, 22 k potom znamená 22000 Ω. Označenie k sa pritom tiež používa namiesto desatinnej čiarky, takže označenie 6k8 = 6,8 kΩ = 6800 Ω, taktiež 3k3 = 3,3 kΩ = 3300 Ω. Pre odpory rádov miliónov sa používa predpona mega-, skrátená na M. Taktiež toto označenie sa používa namiesto desatinnej čiarky. Rezistor (odporník) označený 1M teda bude mať hodnotu odporu 1 000 000 Ω, odporník 1M2 má odpor 1 200 000 Ω, 22M bude 22 000 000 Ω.

Pri rezistoroch, ktoré majú malé geometrické rozmery, nie je možné vytlačiť všetky požadované údaje. K označeniu odporu sa preto používa systém farebných kódov, natlačených na teliesko rezistora. Hodnota odporu a tolerancia sa vyznačuje štyrmi niekedy piatimi farebnými pásikmi (pri tolerancii >± 20 % štvrtý pásik chýba). Priradenie hodnôt k farbám udáva tabuľka. Pri piatich pásikoch prvé tri značia hodnoty.

 

Označenie rezistora

 

Význam farebného značenie rezistorov

 

Rezistor s farebným označením

 

Význam farebného značenie rezistorov 5 prúžkami

 

Je pochopiteľné, že z ekonomických dôvodov nie je možné vyrábať nekonečný (spojitý) počet hodnôt odporu rezistorov. Rezistory sa vyrábajú v radoch s konečným počtom menovitých hodnôt: E6, E12, E24, E48, E96, E192. Číslo udáva počet hodnôt v jednej dekáde. V rade E6 sa vyrábajú hodnoty: 1-1,5-2,2-3,3-4,7-6,8.

Rady sú vytvárané tak, že nová hodnota vyššieho radu je vytvorená ako geometrický priemer susedných hodnôt z nižšieho radu. Niektoré technologické typy rezistorov sa vyrábajú len v hrubších radoch.

V praxi je tiež dôležité vedieť, aká je najmenšia a najväčšia vyrábaná hodnota daného technologického typu, napríklad Rmin=2,2 Ω, Rmax=4,7 MΩ. 

Ďalším dôležitým parametrom rezistora je odchýlka odporu od menovitej hodnoty – tolerancia. Vyjadruje sa v percentách a značí písmenom za hodnotou odporu. Napríklad E: ±0,001 %, L: ±0,002 %,....F: ±1 %, G: ±2 %, J: ±5 %.... Ideálne by bolo vyrábať rezistory s najväčšou presnosťou, ale ich výroba by bola zložitejšia a drahá. Tolerancia odporov v rade E6 je 20 %, užšie tolerancie v príslušných radoch udávajú katalógy. 

Rezistory sa s ohľadom na rôzne prevádzkové výkonové zaťaženie vyrábajú vo výkonových radoch. Obvyklé hodnoty menovitých výkonov rezistorov:

 • vrstvové: 0,005 W; 0,125 W; 0,25 W; 0,5 W; 1 W; 2 W; 3 W; 5 W; 10 W; 25 W; 50 W; 100 W; 250 W,
 • drôtové: 1 W; 2 W; 4 W; 6 W; 8 W; 10 W; 15 W; 25 W; 50 W; 75 W; 100 W; 150 W; 250 W; 500 W. 

Rozdelenie rezistorov

Môže byť z viacerých hľadísk, napríklad podľa:

 • konštrukčného vyhotovenia:
  • rezistory dvoma vývodmi (pevné a nastaviteľné),
  • rezistory s viac ako dvoma vývodmi (rezistory s odbočkami a potenciometre),
 • technologického vyhotovenia:
  • vrstvové (odporový materiál v tvare vrstvy),
  • drôtové (navinuté odporovým drôtom),
  • SMD rezistory. 

 

x
Drôtový rezistor

 

x
Vrstvový rezistor

 

 
SMD rezistory
 

 

Rezistory s viac ako dvoma vývodmi pracujú ako napäťové deliče. Môžeme ich rozdeliť na dve skupiny:

 • deliče s pevným, resp. nastaviteľným deliacim pomerom, tzv. rezistory s odbočkou,
 • deliče s plynulo meniteľným deliacim pomerom, tzv. - potenciometre a odporové trimre

Potenciometre sú zložené z odporovej dráhy a bežca. Posúvanie bežca otočných potenciometrov sa robí otáčaním osi, s ktorou je spojený bežec. Otočné potenciometre sa vyrábajú jednoduché, dvojité a tandemové. Najdôležitejší je potenciometer s lineárnym priebehom (označuje sa písmenom N) a s logaritmickým priebehom (označuje sa písmenom G). 

Odporové trimre sa vyrábajú iba ako otočné. Nastavuje sa na nich požadovaná hodnota. Nie sú určené pre viacnásobné posúvanie polohy bežca.

Spájanie rezistorov

 
Sériové zapojenie a paralelné zapojenie rezistorov

R = R1 + R2 + R3

R= R1 + R2

 

1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

R = (R1 × R2) / (R1 + R2)

Pri sériovom zapojení rezistorov prechádza všetkými rezistormi rovnaký prúd I.

Pri paralelnom zapojení rezistorov je na všetkých rezistoroch rovnaké napätie U.

Reostat a Potenciometer

Reostat a potenciometer sa používa na reguláciu prúdu a napätia.

 
Regulácia prúdu tečúceho
rezistorom R pomocou reostatu R2
x
Regulácia napätia na rezistore R
pomocou potenciometra R1

Zapojenie reostatu

Rezistorom R tečie minimálny prúd v prípade, že reostat R2 má maximálny odpor R2max.

V takom prípade je prúd  

 

Napätie na rezistore R je v takom prípade minimálne možné:  

Napätie na rezistore R nemôže dosiahnuť nulovú hodnotu.

Maximálny prúd tečie rezistorom R v prípade, že odpor reostatu je nulový. 

Prúd je potom x
a napätie na rezistore je rovné napätiu zdroja.

 

Posuvný reostat
Toroidný reostat

 

Zapojenie potenciometra

Na rezistore R je maximálne napätie (rovné napätiu zdroja), ak je jazdec potenciometra úplne vľavo. V tom prípade tvorí rezistor R a potenciometer R1 paralelne zapojené rezistory

a rezistorom R tečie maximálny prúd  

Ak je jazdec potenciometra úplne vpravo, je napätie na rezistore R nulové a aj ním netečie žiadny prúd.

Potenciometer sa teda používa tam, kde je potrebné meniť napätie alebo prúd od nulovej hodnoty. Napríklad pri meraní voltampérových charakteristík (VACH).

 

Meranie VACH diódy pomocou reostatu

 

Meranie odporu rezistoru

 

 

x

Značky rezistorov

 

Rezistor (odporník), reostat (potenciometer) jednoduchoRezistor, kondenzátor a cievka v obvode striedavého prúdu, fázor, fázový posunPotenciometre a trimre (premenné rezistory)

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://elektross.gjn.cz/elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kovy/reostat_a_potenciometr.html.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady