A/D prevodník, D/A prevodník, digitalizácia, vzorkovanie a kvantovanie (kvantizácia), údajové slovo, kvantizačná chyba :)

Ako pripojiť prúdový chránič?, vstupné kontakty, súčtový transformátor, diferenciálne relé, typ A, B, C, druhy podľa citlivosti, zapojenie, parametre (9368) :)

Ako spoznať moderný úsporný elektrospotrebič, nové štítky elektrospotrebičov :)

Aktívne súčiastky, pasívne súčiastky – zdroje a spotrebiče, Ohmov zákon, výkon na spotrebiči :)

Analógovo-digitálny prevodník (A/D prevodník, ADC), trojbitový (3-bitový) paralelný AD prevodník :)

Anóda :)

Aretácia, aretačný prepínač :)

Bezpečnosť a opraviteľnosť výrobkov (moderných elektrospotrebičov) :)

Bezpečnosť elektrických zariadení :)

Binárny komparátor :)

Booleova algebra jednoducho, zákony Booleovej algebry :)

Boolovské funkcie, Boolovská funkcia jednej premennej, Boolovská funkcia dvoch premenných :)

Bzučiak :)

Cievka jednoducho :)

Delenie potenciometrov, zvláštne vyhotovenia potenciometrov :)

Demodulačná dióda (detekčná dióda) :)

Diak (napäťový spínač) :)

Diera :)

Digitálno-analógový prevodník (D/A prevodník, DAC), DA prevodník s váhovou rezistorovou sieťou, DA prevodník s priečkovou rezistorovou sieťou (R-2R rebríková sieť) :)

Dióda :)

Dokumentácia uzemnenia :)

Doska plošného spoja (DPS) :)

Dvojpóly, viacpóly, charakteristická rovnica súčiastky, voltampérová charakteristika (VACH, V-A charakteristika) :)

Elektrická energia, elektrická práca :)

Elektrická polarizácia izolantu :)

Elektrická práca :)

Elektrická práca, elektrické zdroje, spotrebiče elektrickej energie, výkon, menovitý výkon, príkon, výstupný výkon, stratový výkon, účinnosť, 1 kWh (kilowatthodina) :)

Elektrická siločiara :)

Elektrická vodivosť :)

Elektrické inštalácie v priestoroch s vaňou alebo sprchou a v umývacích priestoroch :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 1/6 - Trojfázový asynchrónny motor s kotvou nakrátko :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 2/6 - Trojfázový asynchrónny motor s krúžkovou kotvou (krúžkový motor) :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 3/6 - Jednofázový asynchrónny motor :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 4/6 - Synchrónny motor :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 5/6 - Univerzálny motor :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 6/6 - Elektrický krokový motor :)

Elektrické napätie (U) :)

Elektrické napätie, druhy, orientácia, označovanie, jednotka, definícia :)

Elektrické pole :)

Elektrické siete (obvody) :)

Elektrický akumulátor, kyslé akumulátory, alkalické akumulátory jednoducho :)

Elektrický filter, frekvenčné filtre, priepustné pásmo, potlačené (nepriepustné) pásmo, pásmo útlmu, modulová (amplitúdová) frekvenčná charakteristika, pásmové priepuste, pásmové zádrže :)

Elektrický generátor, dynamo, alternátor podrobne :)

Elektrický izolant (dielektrikum) :)

Elektrický náboj, elektrina :)

Elektricky neutrálna častica :)

Elektricky neutrálne teleso :)

Elektrický oblúk (oblúkový výboj) :)

Elektrický obvod inak :)

Elektrický obvod, dohodnutý smer prúdu, zloženie jednoduchého elektrického obvodu :)

Elektrický obvod, uzavretý, otvorený, rozvetvený, uzly elektrického obvodu :)

Elektrický odpor (R), aj vzorce :)

Elektrický príkon (príkon), účinnosť :)

Elektrický prúd, smer elektrického prúdu, vodiče, izolanty :)

Elektrický zvonček :)

Elektrizovanie (zelektrizovanie) telies :)

Elektróda, anóda, katóda :)

Elektrodynamický reproduktor, princíp :)

Elektroinštalačný materiál :)

Elektrolýza :)

Elektromagnet podrobne :)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) :)

Elektrometer :)

Elektromotor, elektromagnetizmus, stator, rotor, rozdelenie elektromotorov, jednosmerné motory, striedavé motory :)

Elektrón :)

Elektrónka, dióda, trióda, tetróda, pentóda :)

Elektrostatická indukcia :)

EPLAN (nateraz len obrázky) :)

Fotodióda :)

Fototranzistor :)

Frekvenčné meniče, princíp a konštrukcia podrobne :)

Frekvenčný menič :)

Hlavná uzemňovacia svorka :)

Hodnoty striedavého prúdu a napätia, okamžité hodnoty, maximálne hodnoty, efektívna hodnota, stredná hodnota :)

Ideálny operačný zosilňovač :)

IEC, CENELEC, prehľad vydávaných noriem, označovanie slovenských technických noriem, triedy elektrotechnických noriem :)

Integrovaný obvod (IO, Integrated Circuit, IC) :)

Invertujúci napäťový zosilňovač :)

Ión, anión, katión :)

Ionizovaný plyn, plazma :)

Istiace prístroje, ochranné prístroje, strážcovia izolácie :)

Istič :)

Ističe, nezávislé vypínanie, tepelná spúšť, elektromagnetická spúšť, diagram odpojenia ističa, charakteristiky B, C a D :)

Izolátor :)

Jednosmerné elektromotory, rozdelenie, popis, výhody a nevýhody, brzdný moment, komutátor, motor s permanentným magnetom, sériový, derivačný, kompaudný, krokový :)

Jednosmerné napätie, zdroje jednosmerného napätia :)

Jednosmerné obvody, riešenie jednosmerných elektrických obvodov :)

Jednosmerný elektrický prúd :)

Karnaughove mapy, susediace členy :)

Katóda :)

Klopné obvody T, RS, D (Preklápacie obvody T, RS, D) :)

Koaxiálny kábel (anténny kábel, koax, koaxiál), nesymetrický napájač :)

Kondenzátor jednoducho (kapacitor jednoducho) :)

Kontaktné pole :)

Krokové napätie :)

Krytie elektrických zariadení (IP, IP krytie), stupne krytia, prvé číslo, druhé číslo, príklady na stupne krytia, obrázkové symboly, dodatkové písmená, kde sú nutné zariadenia s vyšším krytím IP :)

Ladiace a dolaďovacie kondenzátory (premenné resp. nastaviteľné kondenzátory) :)

Lineárne a nelineárne súčiastky :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Cievky podrobne :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Kondenzátory podrobne (kapacitory podrobne), superkondenzátory :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Rezistory podrobne:)

Luminiscenčné diódy (LED diódy, svietivé diódy) :)

Magnetorezistor :)

Magnetrón :)

Menovité napätie podrobne :)

Metóda Kirchhoffových zákonov :)

Metóda slučkových prúdov :)

Metóda superpozície :)

Metóda transfigurácie :)

Metóda úmerných veličín :)

Metóda uzlových napätí :)

Metóda zjednodušovania :)

Metódy čiastkovej analýzy (Northonova a Théveninova veta) :)

Miniatúrne akcelerometre :)

Moderné elektrospotrebiče :)

Modul :)

Moorov zákon :)

Motorový spúšťač :)

Multiplexor (multiplexer), demultiplexor (demultiplexer) :)

Nabíjačka, spínaný zdroj (SMPS) :)

Nadprúd, menovitý prúd :)

Náhodný uzemňovač :)

Napájací obvod (napájací zdroj), transformátor, usmerňovač, filter, stabilizátor :)

Násobiče napätia, zdvojovač napätia, strojovač napätia :)

NE555 (NE 555) :)

Niektoré aplikácie operačných zosilňovačov :)

Nové symboly a značky súčiastok a meracích prístrojov v elektrotechnike :)

Objímky žiaroviek, objímky všeobecne :)

Obvodové súčiastky :)

Obvodové veličiny :)

Ochrana proti oblúku - AFDD (Arc Fault Detection Device) :)

Ochranné nadprúdové zariadenia :)

Ochranné vodiče :)

Odporové materiály :)

Okamžitý výkon, činný výkon, účinník, jalový výkon, zdanlivý výkon :)

Operačná sieť, operačné rovnice, zosilnenie :)

Operačný zosilňovač jednoducho :)

Operačný zosilňovač, definícia a schematická značka :)

Optické vlákno, optické káble :)

Optron (optočlen, optický člen, svetelná závora, optoizolátor) :)

Oscilačný obvod :)

Porovnanie elektrického prúdu a elektrického napätia jednoducho :)

Porovnanie elektroschém FluidSIM a EPLAN :)

Porovnanie technickej realizácie číslicových a analógových integrovaných obvodov (iba obrázky) :)

Porovnanie, rozdiely medzi striedavým prúdom (AC) a jednosmerným prúdom (DC), a tiež medzi jednosmerným a striedavým napätím :)

Postup záchranných prác :)

Potenciometre a trimre (premenné resp. nastaviteľné rezistory) :)

Pravdivostná tabuľka (tabuľka stavov) :)

Prechod PN (PN prechod, priechod PN, PN priechod), hradlová vrstva, diódový jav :)

Prepätia :)

Preťaženie :)

Prevodník :)

Priemyselné rozvodné skrine :)

Prúdové chrániče a ich použitie v praxi :)

Prúdový chránič (RCD, Residual Current Protective Device) jednoducho :)

Prúdový chránič, prúdová asymetria, nadprúd, RCD, RCCB, GFI, GFCI, ALCI, kategorizácia a charakteristické údaje: menovité napätie, menovitý prúd, citlivosť, vypínacia schopnosť (9371) :)

Reaktančné súčiastky :)

Reálny operačný zosilňovač :)

Referenčný zdroj :)

Relé podrobne, bežné, časové, s oneskorením príťahu, s oneskorením odpadu :)

RGB diódy (RGB LED), RGB LED diódu so spoločnou katódou, RGB LED diódu so spoločnou anódou :)

Riešenie obvodov, orientácia a hodnota obvodových veličín :)

Riziká, príčiny a nežiadúce následky využívania elektrickej energie :)

Rozvádzač elektrický jednoducho :)

Rozvádzače a rozvodnice, aký je medzi nimi rozdiel, rozvodné zariadenia, rozvádzače nízkeho napätia, rozvodnica (aj bytová), rozvodná skriňa, elektromerová skrinka, poistková skrinka (9369) :)

Rozvodky (škatuľové rozvodky, krabicové rozvodky) :)

Rozvodnica jednoducho :)

Schmittov preklápací obvod (Schmittov klopný obvod) :)

Schottkyho dióda :)

Sedemsegmentovka (sedemsegmentový displej, 7-segmentový displej) :)

Sekvenčné logické obvody (sekvenčné pamäťové logické obvody, pamäťové obvody, SLO), spätná informácia (väzba), synchrónne obvody, asynchrónne obvody :)

Sieťové adaptéry :)

Skrat :)

Smart funkcie moderných elektrospotrebičov :)

Spájanie rôznych uzemňovacích sústav :)

Spínače, vypínače, tlačidlá (kláves, klapka) :)

Spínacia dióda :)

Spojovací materiál, dutinka, Wago svorka (bezskrutková svorka) :)

Spotrebič, zmeny energie v spotrebičoch, menovité napätie :)

Spotrebiče s malým napätím :)

Spotrebiče s nízkymi napätiami :)

Stabilizátory napätia, parametrické stabilizátory, spätnoväzobné stabilizátory :)

STAND-by režim (pohotovostný režim) :)

Striedavé elektromotory, rozdelenie, synchrónny, asynchrónny elektromotor (indukčný motor, motor s kotvou nakrátko), lineárny elektromotor :)

Striedavé napätie, pulzujúce napätie :)

Striedavé obvody :)

Striedavý elektrický prúd :)

Štruktúra riadiaceho programu PLC SIMATIC DA, lineárne programovanie, štruktúrované programovanie $

Stupeň ochrany krytom – IK kód, Kryt, Bariéry :)

Stupne ochrany krytom, Kryt, Bariéra, IP kód :)

Stýkač :)

Symboly a značky elektrotechnických schém :)

Tavná poistka :)

Technická realizácia kontaktov v elektrotechnike (kontakty v elektrotechnike) :)

Technika povrchovej montáže, technológia povrchovej montáže (SMT), povrchová montáž (SMA), súčiastka pre povrchovú montáž (SMD) :)

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike - 1 Napäťové pásma elektrických inštalácií budov $

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike - 2 Elektrické zariadenia $

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike - 3 Úraz elektrickým prúdom $

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike :)

Toroid :)

Transformátor :)

Tranzistor jednoducho :)

Tranzistor podrobne, unipolárny tranzistor, bipolárny tranzistor, NPN, PNP :)

Triak (striedavý spínač) :)

Trojfázový prúd :)

Tunelová dióda (Esakiho dióda) :)

Tyristor, PNPN :)

Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus, prah vnímania :)

Účinnosť elektrického zariadenia :)

Úložný materiál, DIN lišty :)

Upevňovací materiál, príchytky, plastové pásky :)

Úrazy spôsobené pôsobením elektrického prúdu, rozdelenie úrazov elektrickou energiou podľa príčiny resp. poškodenia :)

Usmerňovač podrobne, jednocestný, dvojcestný, mostíkový (Graetzov) usmerňovač :)

Usmerňovacia dióda :)

Uzemňovač na vyrovnávanie potenciálu krokového napätia :)

Uzemňovač, uzemňovací systém :)

Uzemňovač, Základový uzemňovač uložený v betóne, v zemi, ochranný vodič, vodič ochranného pospájania, uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia spojka, ochranný uzemňovací vodič, uzemňovacia sústava :)

Uzol, vetva a slučka :)

Varistor :)

Vedenia (vedenie, vodiče), káble (kábel), plošné spoje :)

Vedenie elektrického prúdu, iónová, elektrónová vodivosť :)

Vidlica (zástrčka), konektorové spojenie :)

Vodiče na ochranné pospájanie :)

Vodiče v elektrotechnike :)

Vodivosť typu N (elektrónová vodivosť), Vodivosť typu P (dierová vodivosť) :)

Volt-ampérová charakteristika (VA-charakteristika, VA charakteristika, VACH) :)

Vyslobodenie postihnutého z dosahu prúdu, čo ak postihnutý horí? :)

Vznik jalového prúdu, účinník :)

Zadelenie, vlastnosti a použitie jednosmerných motorov :)

Základné logické operácie používané v Booleovej algebre: logický súčet (disjunkcia), logický súčin (konjunkcia) a negácia :)

Základné procesy prebiehajúce v jednosmerných motoroch, Lorentzova sila, Flemingovo pravidlo ľavej ruky, Ampérové pravidlo pravej ruky :)

Zapínanie triaku, diak jednoducho :)

Zapojenia so stýkačmi (zapojenia stýkačov), samoprídrž, obvody pre postupné spínanie (postupne prepínaný obvod), obvody pre blokované spínanie (blokovací obvod) :)

Zásuvka, zapojenie zásuviek :)

Zdroj jednosmerného napätia :)

Zenerova dióda (stabilizačná dióda) :)

Zhotovený uzemňovač :)

Žiarivková trubica (žiarivka, neónka) :)

Žiarovka, pätica, halogénové žiarovky :)

Znázornenie elektrického obvodu, elektrické schémy, schematické značky, pravidlá kreslenia elektrických obvodov :)

Zosilňovač :)

Zverejnené na iných webových stránkach ~


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady