A/D prevodník, D/A prevodník, digitalizácia, vzorkovanie a kvantovanie (kvantizácia), údajové slovo, kvantizačná chyba :)

Ako pripojiť prúdový chránič?, vstupné kontakty, súčtový transformátor, diferenciálne relé, typ A, B, C, druhy podľa citlivosti, zapojenie, parametre (9368) :)

Ako spoznať moderný úsporný elektrospotrebič, nové štítky elektrospotrebičov :)

Aktívne súčiastky, pasívne súčiastky – zdroje a spotrebiče, Ohmov zákon, výkon na spotrebiči :)

Anóda :)

Aretácia, aretačný prepínač :)

Bezpečnosť a opraviteľnosť výrobkov (moderných elektrospotrebičov) :)

Bezpečnosť elektrických zariadení :)

Binárny komparátor :)

Booleova algebra jednoducho, zákony Booleovej algebry :)

Boolovské funkcie, Boolovská funkcia jednej premennej, Boolovská funkcia dvoch premenných :)

Bzučiak :)

Cievka jednoducho :)

Delenie potenciometrov, zvláštne vyhotovenia potenciometrov :)

Demodulačná dióda (detekčná dióda) :)

Diak (napäťový spínač) :)

Diera :)

Dióda :)

Dokumentácia uzemnenia :)

Doska plošného spoja (DPS) :)

Dvojpóly, viacpóly, charakteristická rovnica súčiastky, voltampérová charakteristika (VACH, V-A charakteristika) :)

Elektrická energia, elektrická práca :)

Elektrická polarizácia izolantu :)

Elektrická práca :)

Elektrická práca, elektrické zdroje, spotrebiče elektrickej energie, výkon, menovitý výkon, príkon, výstupný výkon, stratový výkon, účinnosť, 1 kWh (kilowatthodina) :)

Elektrická siločiara :)

Elektrická vodivosť :)

Elektrické inštalácie v priestoroch s vaňou alebo sprchou a v umývacích priestoroch :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 1/6 - Trojfázový asynchrónny motor s kotvou nakrátko :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 2/6 - Trojfázový asynchrónny motor s krúžkovou kotvou (krúžkový motor) :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 3/6 - Jednofázový asynchrónny motor :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 4/6 - Synchrónny motor :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 5/6 - Univerzálny motor :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 6/6 - Elektrický krokový motor :)

Elektrické napätie (U) :)

Elektrické napätie, druhy, orientácia, označovanie, jednotka, definícia :)

Elektrické pole :)

Elektrické siete (obvody) :)

Elektrický akumulátor, kyslé akumulátory, alkalické akumulátory jednoducho :)

Elektrický filter, frekvenčné filtre, priepustné pásmo, potlačené (nepriepustné) pásmo, pásmo útlmu, modulová (amplitúdová) frekvenčná charakteristika, pásmové priepuste, pásmové zádrže :)

Elektrický generátor, dynamo, alternátor podrobne :)

Elektrický izolant (dielektrikum) :)

Elektrický náboj, elektrina :)

Elektricky neutrálna častica :)

Elektricky neutrálne teleso :)

Elektrický oblúk (oblúkový výboj) :)

Elektrický obvod inak :)

Elektrický obvod, dohodnutý smer prúdu, zloženie jednoduchého elektrického obvodu :)

Elektrický obvod, uzavretý, otvorený, rozvetvený, uzly elektrického obvodu :)

Elektrický odpor (R), aj vzorce :)

Elektrický príkon (príkon), účinnosť :)

Elektrický prúd, smer elektrického prúdu, vodiče, izolanty :)

Elektrický zvonček :)

Elektrizovanie (zelektrizovanie) telies :)

Elektróda, anóda, katóda :)

Elektrodynamický reproduktor, princíp :)

Elektroinštalačný materiál :)

Elektrolýza :)

Elektromagnet podrobne :)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) :)

Elektrometer :)

Elektromotor, elektromagnetizmus, stator, rotor, rozdelenie elektromotorov, jednosmerné motory, striedavé motory :)

Elektrón :)

Elektrónka, dióda, trióda, tetróda, pentóda :)

Elektrostatická indukcia :)

EPLAN (nateraz len obrázky) :)

Fotodióda :)

Fototranzistor :)

Frekvenčné meniče, princíp a konštrukcia podrobne :)

Frekvenčný menič :)

Hlavná uzemňovacia svorka :)

Hodnoty striedavého prúdu a napätia, okamžité hodnoty, maximálne hodnoty, efektívna hodnota, stredná hodnota :)

IEC, CENELEC, prehľad vydávaných noriem, označovanie slovenských technických noriem, triedy elektrotechnických noriem :)

Integrovaný obvod (IO, Integrated Circuit, IC) :)

Ión, anión, katión :)

Ionizovaný plyn, plazma :)

Istiace prístroje, ochranné prístroje, strážcovia izolácie :)

Istič :)

Ističe, nezávislé vypínanie, tepelná spúšť, elektromagnetická spúšť, diagram odpojenia ističa, charakteristiky B, C a D :)

Izolátor :)

Jednosmerné elektromotory, rozdelenie, popis, výhody a nevýhody, brzdný moment, komutátor, motor s permanentným magnetom, sériový, derivačný, kompaudný, krokový :)

Jednosmerné napätie, zdroje jednosmerného napätia :)

Jednosmerné obvody, riešenie jednosmerných elektrických obvodov :)

Jednosmerný elektrický prúd :)

Karnaughove mapy, susediace členy :)

Katóda :)

Klopné obvody T, RS, D (Preklápacie obvody T, RS, D) :)

Koaxiálny kábel (anténny kábel, koax, koaxiál), nesymetrický napájač :)

Kondenzátor jednoducho (kapacitor jednoducho) :)

Kontaktné pole :)

Krokové napätie :)

Krytie elektrických zariadení (IP, IP krytie), stupne krytia, prvé číslo, druhé číslo, príklady na stupne krytia, obrázkové symboly, dodatkové písmená, kde sú nutné zariadenia s vyšším krytím IP :)

Ladiace a dolaďovacie kondenzátory (premenné resp. nastaviteľné kondenzátory) :)

Lineárne a nelineárne súčiastky :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Cievky podrobne :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Kondenzátory podrobne (kapacitory podrobne), superkondenzátory :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Rezistory podrobne:)

Luminiscenčné diódy (LED diódy, svietivé diódy) :)

Magnetorezistor :)

Menovité napätie podrobne :)

Metóda Kirchhoffových zákonov :)

Metóda slučkových prúdov :)

Metóda superpozície :)

Metóda transfigurácie :)

Metóda úmerných veličín :)

Metóda uzlových napätí :)

Metóda zjednodušovania :)

Metódy čiastkovej analýzy (Northonova a Théveninova veta) :)

Miniatúrne akcelerometre :)

Moderné elektrospotrebiče :)

Modul :)

Moorov zákon :)

Motorový spúšťač :)

Multiplexor (multiplexer), demultiplexor (demultiplexer) :)

Nabíjačka, spínaný zdroj (SMPS) :)

Nadprúd, menovitý prúd :)

Náhodný uzemňovač :)

Napájací obvod (napájací zdroj), transformátor, usmerňovač, filter, stabilizátor :)

Násobiče napätia, zdvojovač napätia, strojovač napätia :)

NE555 (NE 555) :)

Niektoré aplikácie operačných zosilňovačov :)

Nové symboly a značky súčiastok a meracích prístrojov v elektrotechnike :)

Objímky žiaroviek, objímky všeobecne :)

Obvodové súčiastky :)

Obvodové veličiny :)

Ochrana proti oblúku - AFDD (Arc Fault Detection Device) :)

Ochranné nadprúdové zariadenia :)

Ochranné vodiče :)

Odporové materiály :)

Okamžitý výkon, činný výkon, účinník, jalový výkon, zdanlivý výkon :)

Operačný zosilňovač jednoducho :)

Operačný zosilňovač podrobne :)

Optické vlákno, optické káble :)

Optron (optočlen, optický člen, svetelná závora, optoizolátor) :)

Oscilačný obvod :)

Porovnanie elektrického prúdu a elektrického napätia jednoducho :)

Porovnanie elektroschém FluidSIM a EPLAN :)

Porovnanie technickej realizácie číslicových a analógových integrovaných obvodov (iba obrázky) :)

Porovnanie, rozdiely medzi striedavým prúdom (AC) a jednosmerným prúdom (DC), a tiež medzi jednosmerným a striedavým napätím :)

Postup záchranných prác :)

Potenciometre a trimre (premenné resp. nastaviteľné rezistory) :)

Pravdivostná tabuľka (tabuľka stavov) :)

Prechod PN (PN prechod, priechod PN, PN priechod), hradlová vrstva, diódový jav :)

Prepätia :)

Preťaženie :)

Prevodník :)

Priemyselné rozvodné skrine :)

Prúdové chrániče a ich použitie v praxi :)

Prúdový chránič (RCD, Residual Current Protective Device) jednoducho :)

Prúdový chránič, prúdová asymetria, nadprúd, RCD, RCCB, GFI, GFCI, ALCI, kategorizácia a charakteristické údaje: menovité napätie, menovitý prúd, citlivosť, vypínacia schopnosť (9371) :)

Reaktančné súčiastky :)

Referenčný zdroj :)

Relé podrobne, bežné, časové, s oneskorením príťahu, s oneskorením odpadu :)

RGB diódy (RGB LED), RGB LED diódu so spoločnou katódou, RGB LED diódu so spoločnou anódou :)

Riešenie obvodov, orientácia a hodnota obvodových veličín :)

Riziká, príčiny a nežiadúce následky využívania elektrickej energie :)

Rozvádzač elektrický jednoducho :)

Rozvádzače a rozvodnice, aký je medzi nimi rozdiel, rozvodné zariadenia, rozvádzače nízkeho napätia, rozvodnica (aj bytová), rozvodná skriňa, elektromerová skrinka, poistková skrinka (9369) :)

Rozvodky (škatuľové rozvodky, krabicové rozvodky) :)

Rozvodnica jednoducho :)

Schmittov preklápací obvod (Schmittov klopný obvod) :)

Schottkyho dióda :)

Sedemsegmentovka (sedemsegmentový displej, 7-segmentový displej) :)

Sekvenčné logické obvody (sekvenčné pamäťové logické obvody, pamäťové obvody, SLO), spätná informácia (väzba), synchrónne obvody, asynchrónne obvody :)

Sieťové adaptéry :)

Skrat :)

Smart funkcie moderných elektrospotrebičov :)

Spájanie rôznych uzemňovacích sústav :)

Spínače, vypínače, tlačidlá (kláves, klapka) :)

Spínacia dióda :)

Spojovací materiál, dutinka, Wago svorka (bezskrutková svorka) :)

Spotrebič, zmeny energie v spotrebičoch, menovité napätie :)

Spotrebiče s malým napätím :)

Spotrebiče s nízkymi napätiami :)

Stabilizátory napätia, parametrické stabilizátory, spätnoväzobné stabilizátory :)

STAND-by režim (pohotovostný režim) :)

Striedavé elektromotory, rozdelenie, synchrónny, asynchrónny elektromotor (indukčný motor, motor s kotvou nakrátko), lineárny elektromotor :)

Striedavé napätie, pulzujúce napätie :)

Striedavé obvody :)

Striedavý elektrický prúd :)

Štruktúra riadiaceho programu PLC SIMATIC DA, lineárne programovanie, štruktúrované programovanie $

Stupeň ochrany krytom – IK kód, Kryt, Bariéry :)

Stupne ochrany krytom, Kryt, Bariéra, IP kód :)

Stýkač :)

Symboly a značky elektrotechnických schém :)

Tavná poistka :)

Technická realizácia kontaktov v elektrotechnike (kontakty v elektrotechnike) :)

Technika povrchovej montáže, technológia povrchovej montáže (SMT), povrchová montáž (SMA), súčiastka pre povrchovú montáž (SMD) :)

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike - 1 Napäťové pásma elektrických inštalácií budov $

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike - 2 Elektrické zariadenia $

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike - 3 Úraz elektrickým prúdom $

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike :)

Toroid :)

Transformátor :)

Tranzistor jednoducho :)

Tranzistor podrobne, unipolárny tranzistor, bipolárny tranzistor, NPN, PNP :)

Triak (striedavý spínač) :)

Trojfázový prúd :)

Tunelová dióda (Esakiho dióda) :)

Tyristor, PNPN :)

Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus, prah vnímania :)

Účinnosť elektrického zariadenia :)

Úložný materiál, DIN lišty :)

Upevňovací materiál, príchytky, plastové pásky :)

Úrazy spôsobené pôsobením elektrického prúdu, rozdelenie úrazov elektrickou energiou podľa príčiny resp. poškodenia :)

Usmerňovač podrobne, jednocestný, dvojcestný, mostíkový (Graetzov) usmerňovač :)

Usmerňovacia dióda :)

Uzemňovač na vyrovnávanie potenciálu krokového napätia :)

Uzemňovač, uzemňovací systém :)

Uzemňovač, Základový uzemňovač uložený v betóne, v zemi, ochranný vodič, vodič ochranného pospájania, uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia spojka, ochranný uzemňovací vodič, uzemňovacia sústava :)

Uzol, vetva a slučka :)

Varistor :)

Vedenia (vedenie, vodiče), káble (kábel), plošné spoje :)

Vedenie elektrického prúdu, iónová, elektrónová vodivosť :)

Vidlica (zástrčka), konektorové spojenie :)

Vodiče na ochranné pospájanie :)

Vodiče v elektrotechnike :)

Vodivosť typu N (elektrónová vodivosť), Vodivosť typu P (dierová vodivosť) :)

Volt-ampérová charakteristika (VA-charakteristika, VA charakteristika, VACH) :)

Vyslobodenie postihnutého z dosahu prúdu, čo ak postihnutý horí? :)

Vznik jalového prúdu, účinník :)

Zadelenie, vlastnosti a použitie jednosmerných motorov :)

Základné logické operácie používané v Booleovej algebre: logický súčet (disjunkcia), logický súčin (konjunkcia) a negácia :)

Základné procesy prebiehajúce v jednosmerných motoroch, Lorentzova sila, Flemingovo pravidlo ľavej ruky, Ampérové pravidlo pravej ruky :)

Zapínanie triaku, diak jednoducho :)

Zapojenia so stýkačmi (zapojenia stýkačov), samoprídrž, obvody pre postupné spínanie (postupne prepínaný obvod), obvody pre blokované spínanie (blokovací obvod) :)

Zásuvka, zapojenie zásuviek :)

Zdroj jednosmerného napätia :)

Zenerova dióda (stabilizačná dióda) :)

Zhotovený uzemňovač :)

Žiarivková trubica (žiarivka, neónka) :)

Žiarovka, pätica, halogénové žiarovky :)

Znázornenie elektrického obvodu, elektrické schémy, schematické značky, pravidlá kreslenia elektrických obvodov :)

Zosilňovač :)

Zverejnené na iných webových stránkach ~


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady