A/D prevodník, D/A prevodník, digitalizácia, vzorkovanie a kvantovanie (kvantizácia), údajové slovo, kvantizačná chyba :)

Ako pripojiť prúdový chránič?, vstupné kontakty, súčtový transformátor, diferenciálne relé, typ A, B, C, druhy podľa citlivosti, zapojenie, parametre (9368) :(

Aktívne súčiastky, pasívne súčiastky – zdroje a spotrebiče, Ohmov zákon, výkon na spotrebiči :)

Anóda :)

Aretácia :)

Bezpečnosť elektrických zariadení :)

Boolova algebra, zákony Boolovej algebry :)

Cievka jednoducho :)

Diak (napäťový spínač) :)

Diera :)

Dióda :)

Dokumentácia uzemnenia :(

Doska plošného spoja (DPS) :)

Dvojpóly, viacpóly, charakteristická rovnica súčiastky, voltampérová charakteristika (VACH, V-A charakteristika) :)

Elektrická energia, elektrická práca :)

Elektrická polarizácia izolantu :)

Elektrická práca :)

Elektrická práca, elektrické zdroje, spotrebiče elektrickej energie, výkon, menovitý výkon, príkon, výstupný výkon, stratový výkon, účinnosť, 1 kWh (kilowatthodina) :)

Elektrická prípojka :)

Elektrická siločiara :)

Elektrická vodivosť :)

Elektrické inštalácie v priestoroch s vaňou alebo sprchou a v umývacích priestoroch :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 1 (9370) - Trojfázový asynchrónny motor s kotvou nakrátko :(

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 2 (9391) - Trojfázový asynchrónny motor s krúžkovou kotvou (krúžkový motor) :(

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 3 (9394) - Jednofázový asynchrónny motor :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 4 (9395) - Synchrónny motor :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 5 (9396) - Univerzálny motor :)

Elektrické motory - Prehľad a zapojenie 6 (9191) - Elektrický krokový motor :)

Elektrické napätie (U) :)

Elektrické napätie, druhy, orientácia, označovanie, jednotka, definícia :)

Elektrické obvody (siete) :)

Elektrické pole :)

Elektrický akumulátor, kyslé akumulátory, alkalické akumulátory jednoducho :)

Elektrický generátor, dynamo, alternátor podrobne :)

Elektrický izolant (dielektrikum) :)

Elektrický náboj, elektrina :)

Elektricky neutrálna častica :)

Elektricky neutrálne teleso :)

Elektrický oblúk (oblúkový výboj) :)

Elektrický obvod inak :)

Elektrický obvod, dohodnutý smer prúdu, zloženie jednoduchého elektrického obvodu :)

Elektrický obvod, uzavretý, otvorený, rozvetvený, uzly elektrického obvodu :)

Elektrický odpor (R), aj vzorce :)

Elektrický príkon (príkon) :)

Elektrický prúd, smer elektrického prúdu, vodiče, izolanty :)

Elektrický zvonček :)

Elektrizovanie telies :)

Elektróda, anóda, katóda :)

Elektrodynamický reproduktor, princíp :)

Elektrolýza :)

Elektromagnet podrobne :)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) :)

Elektromerová skriňa a hlavný istič :)

Elektrometer :)

Elektromotor, elektromagnetizmus, stator, rotor, rozdelenie elektromotorov, jednosmerné motory, striedavé motory :)

Elektrón :)

Elektrónka, dióda, trióda, tetróda, pentóda :)

Elektrostatická indukcia :)

Fotodióda :)

Fototranzistor :)

Frekvenčný menič :)

Hlavná domová skriňa :)

Hlavná uzemňovacia svorka :(

Hlavné domové vedenie, odbočky k elektromerom :)

Hlavný rozvádzač :)

Hodnoty striedavého prúdu a napätia, okamžité hodnoty, maximálne hodnoty, efektívna hodnota, stredná hodnota :)

IEC, CENELEC, prehľad vydávaných noriem, označovanie slovenských technických noriem, triedy elektrotechnických noriem :(

Integrovaný obvod (IO, Integrated Circuit, IC) :)

Ión, anión, katión :)

Ionizovaný plyn, plazma :)

Istiace prístroje, ochranné prístroje, strážcovia izolácie :)

Istič :)

Ističe, nezávislé vypínanie, tepelná spúšť, elektromagnetická spúšť, diagram odpojenia ističa, charakteristiky B, C a D :)

Jednosmerné elektromotory, rozdelenie, popis, výhody a nevýhody, brzdný moment, komutátor, motor s permanentným magnetom, sériový, derivačný, kompaudný, krokový :)

Jednosmerné napätie, zdroje jednosmerného napätia :)

Jednosmerné obvody, riešenie jednosmerných elektrických obvodov :)

Jednosmerný elektrický prúd :)

Karnaughove mapy, susediace členy :)

Katóda :)

Klopné obvody T, RS, D (Preklápacie obvody T, RS, D) :)

Kondenzátor jednoducho :)

Krokové napätie :)

Krytie elektrických zariadení (IP, IP krytie), stupne krytia, prvé číslo, druhé číslo, príklady na stupne krytia, obrázkové symboly, dodatkové písmená, kde sú nutné zariadenia s vyšším krytím IP :)

Ladiace a dolaďovacie kondenzátory (premenné resp. nastaviteľné kondenzátory) :)

Lineárne a nelineárne súčiastky :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Cievky podrobne :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Kondenzátory podrobne, superkondenzátory :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Rezistory podrobne:)

Luminiscenčné diódy (LED diódy, svietivé diódy) :)

Magnetorezistor :)

Menovité napätie podrobne :)

Metóda Kirchhoffových zákonov :)

Metóda slučkových prúdov :)

Metóda superpozície :)

Metóda transfigurácie :)

Metóda úmerných veličín :)

Metóda uzlových napätí :)

Metóda zjednodušovania :)

Metódy čiastkovej analýzy (Northonova a Théveninova veta) :)

Modul :)

Moorov zákon :)

Nabíjačka :)

Náhodný uzemňovač :(

Napájací obvod (napájací zdroj), transformátor, usmerňovač, filter, stabilizátor :)

Násobiče napätia :)

Obvodové súčiastky :)

Obvodové veličiny :)

Ochrana proti oblúku - AFDD (Arc Fault Detection Device) :)

Ochranné nadprúdové zariadenia :)

Ochranné vodiče :(

Okamžitý výkon, činný výkon, účinník, jalový výkon, zdanlivý výkon :)

Operačný zosilňovač :)

Optické vlákno, optické káble :)

Optron (optočlen, optický člen, svetelná závora, optoizolátor) :)

Porovnanie elektrického prúdu a elektrického napätia jednoducho :)

Porovnanie technickej realizácie číslicových a analógových integrovaných obvodov (iba obrázky) :)

Porovnanie, rozdiely medzi striedavým prúdom (AC) a jednosmerným prúdom (DC), a tiež medzi jednosmerným a striedavým napätím :)

Postup záchranných prác :)

Potenciometre a trimre (premenné resp. nastaviteľné rezistory) :)

Pravdivostná tabuľka :)

Prechod PN (PN prechod, priechod PN, PN priechod), hradlová vrstva, diódový jav :)

Prepätia :)

Prevodník :)

Prúdové chrániče a ich použitie v praxi :(

Prúdový chránič (RCD, Residual Current Protective Device) jednoducho :)

Prúdový chránič, prúdová asymetria, nadprúd, RCD, RCCB, GFI, GFCI, ALCI, kategorizácia a charakteristické údaje: menovité napätie, menovitý prúd, citlivosť, vypínacia schopnosť (9371) :(

Reaktančné súčiastky :)

Referenčný zdroj :)

Relé podrobne :)

Riešenie obvodov, orientácia a hodnota obvodových veličín :)

Riziká využívania elektrickej energie :)

Rozvádzače a rozvodnice, aký je medzi nimi rozdiel, rozvodné zariadenia, rozvádzače nízkeho napätia, rozvodnica (aj bytová), rozvodná skriňa, elektromerová skrinka, poistková skrinka (9369) :(

Schmittov preklápací obvod :)

Schottkyho dióda :)

Sedemsegmentovka (sedemsegmentový displej, 7-segmentový displej) :)

Sekvenčné logické obvody (sekvenčné pamäťové logické obvody, pamäťové obvody, SLO), spätná informácia (väzba), synchrónne obvody, asynchrónne obvody :)

Skrat :)

Spájanie rôznych uzemňovacích sústav :(

Spínacia dióda :)

Spotrebič, zmeny energie v spotrebičoch, menovité napätie :)

Striedavé elektromotory, rozdelenie, synchrónny, asynchrónny elektromotor (indukčný motor, motor s kotvou nakrátko), lineárny elektromotor :)

Striedavé napätie, pulzujúce napätie :)

Striedavé obvody :)

Striedavý elektrický prúd :)

Štruktúra riadiaceho programu PLC SIMATIC DA, lineárne programovanie, štruktúrované programovanie $

Stupeň ochrany krytom – IK kód, Kryt, Bariéry :(

Stupne ochrany krytom, Kryt, Bariéra, IP kód :(

Stýkač :)

Symboly a značky elektrotechnických schém :)

Tavná poistka :)

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike $

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike - 1 Napäťové pásma elektrických inštalácií budov $

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike - 2 Elektrické zariadenia $

Terminológia (názvoslovie) používane v elektrotechnike - 3 Úraz elektrickým prúdom $

Toroid :)

Transformátor :)

Tranzistor jednoducho :)

Tranzistor podrobne, unipolárny tranzistor, bipolárny tranzistor :)

Triak (striedavý spínač) :)

Trojfázový prúd :)

Tyristor :)

Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus, prah vnímania :)

Úrazy spôsobené pôsobením elektrického prúdu, rozdelenie úrazov elektrickou energiou podľa príčiny resp. poškodenia :)

Usmerňovač podrobne, jednocestný, dvojcestný, mostíkový (Graetzov) usmerňovač :)

Usmerňovacia dióda :)

Uzemňovač na vyrovnávanie potenciálu krokového napätia :(

Uzemňovač, uzemňovací systém :(

Uzemňovač, Základový uzemňovač uložený v betóne, v zemi, ochranný vodič, vodič ochranného pospájania, uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia spojka, ochranný uzemňovací vodič, uzemňovacia sústava :(

Uzol, vetva a slučka :)

Varistor :)

Vedenia (vedenie, vodiče), káble, plošné spoje :)

Vedenie elektrického prúdu, iónová, elektrónová vodivosť :)

Vodiče na ochranné pospájanie :(

Vodivosť typu N, Vodivosť typu P :)

Vyslobodenie postihnutého z dosahu prúdu, čo ak postihnutý horí? :)

Zadelenie, vlastnosti a použitie jednosmerných motorov :(

Základné logické operácie používané v Booleovej algebre: logický súčet (disjunkcia), logický súčin (konjunkcia) a negácia :)

Základné procesy prebiehajúce v jednosmerných motoroch :(

Základné prvky bytovej (domovej) inštalácie :)

Zapojenia so stýkačmi (zapojenia stýkačov), samoprídrž, obvody pre postupné spínanie (postupne prepínaný obvod), obvody pre blokované spínanie (blokovací obvod) :)

Zásuvka, zapojenie zásuviek :)

Zdroj jednosmerného napätia :)

Zenerova dióda (stabilizačná dióda) :)

Zhotovený uzemňovač :(

Žiarovka :)

Znázornenie elektrického obvodu, elektrické schémy, schematické značky, pravidlá kreslenia elektrických obvodov :)

Zosilňovač :)


  O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady