Tlačiť

V odbornej praxi elektrotechnika je potrebné dodržiavať odbornú elektrotechnickú terminológiu – názvoslovie – v súlade s novými platnými technickými predpismi a technickými normami. Pretože v súčasnosti sa viaceré technické normy u nás preberajú zo zahraničných a terminológia (názvoslovie) v nich nie je zosúladená, vznikajú medzi elektrotechnikmi polemiky, aké termíny/názvy vlastne používať. Keď sa k tomu pridá nevhodný preklad zahraničného termínu (názvu), potom elektrotechnik stojí, takpovediac „na vode“. Pretože v poslednom období sme prešli a ešte prechádzame búrlivým obdobím nástupu nových technických predpisov a technických noriem, uvádzame krátky prehľad nových a zrušených termínov (názvov) a termíny (názvy) úplne nové v praxi elektrotechnika.

 

Nový termín (názov)

Zrušený termín (názov)

uzemňovač

zemnič

neutrálny bod

nulový bod

odpor uzemňovania

zemný odpor

odpor uzemňovania uzemňovača

odpor uzemňovača

elektrický kontakt

kontakt

dotyk živých častí

dotyk

dotyk neživých častí

dotyk

uzemňovacia svorka

ochranná svorka

neutrálny vodič (N) striedavá a jednosmerná sieť

stredný vodič (N) striedavá sieť

rezistivita pôdy

špecifický merný odpor pôdy

kombinovaný vodič ochranný a neutrálny (PEN)

nulovací vodič PEN

menovitý vypínací rozdielový prúd (chrániča)

vybavovací (reziduálny) prúd

ochrana izolovaním živých časti

ochrana izoláciou

ochrana zábranami alebo krytmi

ochrana krytím

ochrana umiestňovaním mimo dosahu

ochrana polohou

ochrana malým napätím SELV, PEVL

ochrana bezpečným napätím

ochrana samočinným odpojením napájania

v sieti TN–C, TN–S, TN–C–S

v sieti IT, TT

 

ochrana nulovaním

ochrana nulovaním

ochrana elektrickým oddelením

ochrana oddelením obvodov

vodivé priestory

stiesnené priestory

základná izolácia

pracovná izolácia

uzemňovacia sústava

ochranné uzemnenie

uzemňovacia sústava na funkčné účely

pracovné uzemnenie

bezpečnostné značky

bezpečnostné tabuľky

pracovný prostriedok, stroj

pracovný stroj

ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

technická dokumentácia

projektová dokumentácia

vyhradené technické zariadenie elektrické

vyhradené elektrické zariadenia

protokol o určení vonkajších vplyvov

protokol o určení prostredia

hodnota dohodnutého medzného dotykového napätia AC = 50 V, DC = 120 V

dovolené dotykové napätie podľa prostredia (65 V, 24 V, 12 V)

 

Úplne nové pojmy/názvy: 

Ochranné opatrenia

hlavá uzemňovacia (ekvipotenciálna)svorka(prípojnica) HUS, HUP, ES

ochrana nevodivým okolím

ochrana použitím triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou

ochrana neuzemneným miestnym pospájaním

hlavé pospájanie v objekte budovy

doplnkové (miestne) pospájanie

spojitosť obvodu ochranného pospájania

určovanie vonkajších vplyvov

EÚ vyhlásenia zhody

značka zhody Œ

kompletný systém ochrany pred bleskom LPS (lightning protection systém), ktorý pozostáva z:

 • vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (predtým bleskozvod), ktorý sa skladá z dvoch častí:
  • vonkajšia (zachytávacie tyče, zachytávacie vedenie, zvody a uzemňovacia sústava),
  • vnútorná (vyrovnanie potenciálov všetkých vodivých konštrukcií a vedení vstupujúcich do objektu + vhodný typ ochrany SPD typ 1 – zvodič bleskového prúdu);
 • vnútorného systému ochrany pred bleskom:
  • systém vnútorných ochranných opatrení LEMP (pripojenie na vyrovnanie potenciálov v budove a ochrana pred ohrozením elektromagnetickým impulzom vyvolaným bleskom),
  • kompletný systém ochranných opatrení LPMS pred LEMP (zvodiče prepätia SPD (surge protection device) typ 2typ 3 + tienenie).

 

1 Napäťové pásma elektrických inštalácií budov

STN 33 0110: 2000 definujeme pre každé napätie (striedavé aj jednosmerné) dve napäťové pásma s osobitnými pravidlami pre každé pásmo. 

Pásmo I zahŕňa:

Inštalácie, v ktorých je ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri stanovených podmienkach zabezpečená hodnotou napätia,

Inštalácie, v ktorých je napätie obmedzené z prevádzkových dôvodov (napríklad telekomunikačné, signalizačné, bezpečnostné a riadiace systémy).

Pásmo II zahŕňa:

Napätie v domových, obchodných a priemyselných inštaláciách. Toto pásmo zahŕňa všetky napätia verejných distribučných sietí v rôznych štátoch. 

Menovité napätie – napätie, ktorým je inštalácia (alebo časť inštalácie) označená. 

Poznámka: Podľa STN EN 50160: 2011 čl. 4.2.2 môže byť odchýlka napájacieho napätia dodávaného z verejnej distribučnej siete ± 10 %, čo pri napätí 230 V znamená dovolený rozsah napätia v rozmedzí 207÷253 V.

Uzemnené siete – siete, v ktorých je jeden bod (vo všeobecnosti neutrálny bod) priamo spojený so zemou bez impedácie.

Izolované alebo neúčinné uzemnené siete  - siete, v ktorých žiaden bod nie je spojený so zemou alebo v ktorých je jeden bod, vo všeobecnosti neutrálny bod, spojený so zemou cez obmedzujúcu impedáciu. Napäťové pásma pre striedavé napätia sú uvedené v tabuľke.

Napäťové pásma pre jednosmerné napätia sú uvedené v tabuľke. 

 

Napäťové pásma pre striedavé napätia

 

Pásmo

Územné siete

Izolované a neúčinné uzemnené siete*

krajný vodič proti zemi

medzi krajnými vodičmi

medzi krajnými vodičmi

I

U ≤ 50

U ≤ 50

U ≤ 50

II

50 < U ≤ 600

50 < U ≤ 1000

50 < U ≤ 1000

U – menovité napätie inštalácie vo voltoch

* Ak je neutrálny vodič vyvedený, izolácia elektrického zariadenia zapojeného medzi krajným a neutrálnym vodičom sa dimenzuje na zodpovedajúce napätie medzi krajnými vodičmi.

 

Napäťové pásma pre jednosmerné napätia 

Pásmo

Územné siete

Izolované a neúčinné uzemnené siete*

krajný vodič proti zemi

medzi krajnými vodičmi

medzi krajnými vodičmi

I

U ≤ 120

U ≤ 120

U ≤ 120

II

120 < U ≤ 900

120 < U ≤ 1500

50 < U ≤ 1500

U – menovité napätie inštalácie vo voltoch

* Ak je neutrálny vodič vyvedený, izolácia elektrického zariadenia zapojeného medzi krajným stredným vodičom sa dimenzuje na zodpovedajúce napätie medzi krajnými vodičmi.

 

2 Elektrické zariadenia 

2.1 Elektrické inštalácie

Elektrická inštalácia – akákoľvek zostava navzájom spojených elektrických zariadení, ktoré slúžia na plnenie stanovených cieľov (vo význame celku).

Začiatok elektrickej inštalácie  bod, v ktorom sa elektrická energia dodáva do elektrickej siete.

Neutrálny vodič (N) – vodič pripojený k neutrálnemu bodu siete; prispieva k prenosu elektrickej energie.

 

2.2 Elektrické zariadenia

Elektrické zariadenie – akékoľvek zariadenie, ktoré na svoju činnosť alebo pôsobenie využíva účinky elektrických alebo elektromagnetických javov (vo význame jednotlivého predmetu).

Spotrebič – zariadenie určené na premenu elektrickej energie na inú formu energie.

Spínacie a riadiace zariadenia – zariadenia určené na zapojenie do elektrického obvodu, kde plnia jednu alebo niekoľko funkcií: ochranu, ovládanie, riadenie, spínanie, odpojenie a pod.

Ručné zariadenie – prenosné zariadenie, ktoré sa počas použitia zvyčajne drží v ruke, pričom motor, ak je, tvorí jeho súčasť.

Neprenosné zariadenia – zariadenie pripevnené alebo bez rukoväte na prenášanie s hmotnosťou, ktorá neumožňuje jeho ľahké premiestňovanie.

Prenosné zariadenie – zariadenie, ktorým sa počas používania ľahko pohybuje, aj keď je pripojene na napájanie.

 

2.3 Napätia 

Menovité napätia – napätie, ktorým inštalácia alebo jej časť označená. Skutočné napätie sa môže od menovitého odlišovať v povolených medziach.

Dotykové napätie – napätie, ktoré sa objaví pri poruche izolácie medzi časťami súčasne prístupnými dotyku.

Krokové napätie  napätie medzi dvomi bodmi vzdialenými 1 m na zemskom povrchu.

 

2.4 Prúdy 

Nadprúd – každý prúd vyšší ako menovitý, pričom menovitá hodnota prúdu vodiča je jeho prúdové zaťaženie.

Prúd pri preťažení – nadprúd, ktorý sa vyskytuje v elektricky nepoškodenom obvode.

Skratový prúd – nadprúd, ktorý je dôsledkom poruchy so zanedbateľnou impedáciou medzi pracovnými vodičmi, ktoré majú rozdielny potenciál pri normálnych pracovných podmienkach.

Dotykový prúd – elektrický prúd, ktorý prechádza telom človeka alebo zvieraťa a pri dotyku s prístupnou časťou elektrickej inštalácie za normálnych podmienok alebo pri poruche.

Unikajúci prúd – elektrický prúd, ktorý tečie do zeme alebo do cudzích vodivých častí v elektricky nepoškodenom obvode.

Rozdielový prúd – algebraický súčet okamžitých hodnôt prúdov, ktoré tečú všetkými pracovnými vodičmi obvodu v presne určenom bode elektrickej inštalácie.

Dohodnutý vypínací prúd – stanovená hodnota prúdu, ktorá spôsobí  vypnutie istiaceho prístroja v dohodnutom čase.

Zem – vodivá hmota zeme, ktorej elektrický potenciál sa v každom bode podľa dohody považuje za nulový.

 

2.5 Uzemňovanie a pospájanie 

Uzemňovač – vodivá časť alebo skupina vzájomne spojených vodivých častí, ktorý má dokonalý kontakt so zemou a zisťuje s ňou elektrické spojenie.

Náhodný uzemňovač – vodivá časť uložená trvalo v zemi, vo vode, v betóne, ktorá bola zhotovená na iný účel, ale dá sa využiť ako uzemňovač.

Celkový odpor uzemnenia – odpor medzi hlavnou uzemňovacou svorkou a zemou.

Uzemňovací vodič – ochranný vodič, ktorý vodivo spája hlavnú uzemňovaciu svorku alebo prípojnica s uzemňovačom.

Hlavná uzemňovacia svorka, hlavná uzemňovacia prípojnicasvorka alebo prípojnica určená na spojenie ochranných vodičov vrátane vodičov na ochranné pospájanie a vodičov na funkčné uzemnenie, ak sú s prostriedkami na uzemnenie.

Pospájanie – elektrické spojenie, ktorého je účelom zabezpečiť v podstate potenciál (ekvipotencialita) rôznych neživých častí a cudzích vodivých časti.

Vodič na pospájanie – ochranný vodič, ktorý zabezpečuje pospájanie. 

 

2.6 Bezpečné odpojenie a spínanie 

Bezpečné odpojenie  funkcia určená na prerušenie napájania všetkých alebo vybraných úsekov elektrickej inštalácie z bezpečnostných dôvodov oddelením inštalácie od všetkých zdrojov napájania elektrickou energiou.

Núdzové vypnutie – činnosť smerujúca k čo najrýchlejšiemu odstráneniu nebezpečenstva, ktoré sa môže nečakane vyskytnúť.

Núdzové zastavenie – núdzové vypnutie na zastavenie pohybu, ktorý sa stal nebezpečným.

Funkčné spínanie – operácia určená na zapínanie, vypínanie alebo prepínanie napájania celej inštalácie alebo jej častí na normálne pracovné účely.

Samočinné odpojenie napájania – prerušenie jedného alebo viacerých vodičov uskutočnené samočinným zapôsobením ochranného prístroja pri poruche.

 

2.7 Ostatné pojmy 

Zabezpečenie pracoviska na prácu  súhrn oparení na zistenie bezpečnosti pracovníkov.

Práca na elektrickej inštalácii – montáž, údržba a odpojenie prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie, zahŕňa ja všetky úkony spojené so zabezpečením pracoviska.

Stavba a montáž elektrickej inštalácie alebo elektrického zariadenia – zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia už jestvujúcich  elektrických inštalácií alebo zariadení. 

Údržba elektrického zariadenia zapojeného v elektrickej inštalácii – všetky druhy opráv, odstraňovanie nedostatkov, porúch a chýb potrebných na zabezpečenie spoľahlivého technického stavu zariadenia vrátane čistenia.

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie (revízia) – súbor činností, pri ktorých sa prehliadkou spolu s potrebným skúšaním a meraním zisťuje, či inštalácia alebo elektrické zariadenie vyhovuje platným normám a predpisom s ohľadom na bezpečnosť pracovníkov pred úrazom elektrickým prúdom a poškodením alebo zničením majetku.

Skúšanie – činnosť na elektrickej inštalácii, ktorej účelom je overiť a dokázať spoľahlivú činnosť elektrických zariadení v elektrickej inštalácii.

Meranie – zisťovanie dôležitých hodnôt potrebných  na posúdenie účinnosti elektrických zariadení pomocou vhodných meracích prístrojov, ktoré sa nedajú určiť prehliadkou alebo skúšaním.

Ochranné prostriedky – predmety, ktoré chránia pracovníka pred účinkami elektrického prúdu škodlivými účinkami pracovného prostredia alebo pred iným ohrozením.

Pracovné pomôcky – predmety potrebné na prácu na elektrických inštaláciách, v ich blízkosti alebo na obsluhu elektrických zariadení.

Vedúci práce – pracovník poverený vedením pracovnej skupiny (môže byť aj soba pracujúca sama). V zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/ 2009 Z.z. má minimálnu  kvalifikáciu podľa § 22. Zodpovedná za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

Pracovisko – vymedzený priestor na prácu na elektrickej inštalácii alebo v jej blízkosti.

Práca podľa pokynov – práca, na ktorú sú dané najnutnejšie pokyny. Za dodržiavanie bezpečnostných pokynov zodpovedná sám pracovník vykonávajúci prácu.

Práca pod dohľadom – práca vykonávaná podľa podrobnejších pokynov. Za realizáciu nutných bezpečnostných opatrení pred začatím prác a kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov počas práce je zodpovedný pracovník vykonávajúci prácu.

Práca pod dozorom – práca sa vykonáva za trvalej prítomnosti pracovníka povereného dozorom, ktorý tiež dbá a zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

Príkaz B – PPN, P – PNN – písomný podklad a doklad o nariadených technických a organizačných opatreniach slúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti pracovníkov na elektrickej inštalácii alebo v jej blízkosti. Na vybrané práce pod napätím na elektrickej inštalácii VN, VVN, ZNV je určený príkaz B – PPN. Na vybrané práce pod napätím na elektrickej inštalácii NN, je určený príkaz P – PNN.

Preukázateľnosť – spôsob činnosti, keď sa organizácia alebo súkromný podnikateľ po vykonaní školenia, inštruktáže, zácviku a podobne musí preukázať  záznamom predpísaným školiteľom aj školenou osobou, že školenie, inštruktáž a podobne  boli uskutočnené. Zo záznamu musí byť zrejmý predmet a dátum školenia.

Laik  osoba, ktorá nie je znalou ani poučenou osobou.

Znalá osoba – osoba so zodpovedajúcim vzdelaním a odbornou praxou, ktoré jej umožňujú vyhnúť sa nebezpečenstvu a rizikám, ktoré spôsobuje elektrina.

Poučená osoba – osoba dostatočne poučená  znalými osobami alebo pracujúca pod ich dozorom, aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvám a rizikám, ktoré spôsobuje elektrina.

 

3 Úraz elektrickým prúdom 

Živá časť  vodič alebo vodivá časť, ktorá je pri normálnom používaní pod napätím, vrátane neutrálneho vodiča, podľa dohody sa vodiče PEN, PEM alebo PEL nepovažujú za živú časť.

Neživá časť – vodivá časť elektrického zariadenia, ktorej sa môžeme dotýkať a ktorá nie je v normálnej prevádzke živá, ale ktorá sa pri poruche živou môže stať.

Cudzia vodivá časť – vodivá časť, ktorá nie je súčasťou elektrickej inšalácie a ktorá môže priviesť potenciál, zvyčajné je to potenciál zeme.

Úraz elektrickým prúdom – patofiziologický  účinok elektrického prúdu predchádzajúceho telom človeka alebo zvieraťa.

Prúd spôsobujúci úraz – prúd s vlastnosťami, ktoré pri prechode telom človeka alebo zvieraťa a môžu byť príčinou patofiziologických  účinkov.

Dosah ruky – priestor v okolí akéhokoľvek bodu na ploche, kde ľudia zvyčajne pracujú alebo sa pohybujú, ktorý siaha do vzdialenosti, kam môže človek bez pomoci v ktoromkoľvek smere dosiahnuť rukou.

Kryt – časť, ktorá zabezpečuje ochranu zariadenia pred určitými vonkajšími vplyvmi a vo všetkých smeroch ochranu pred priamym dotykom živých častí.

Zábrana – časť, ktorá zabezpečuje ochranu pred priamym dotykom živých častí z každého zvyčajného smeru prístupu.

Prekážka – časť, ktorá bráni neúmyselnému dotyku živých častí, ale nebráni úmyselnému dotyku.

Základná izolácia – izolácia živých častí určená na zabezpečenie základnej ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.

Prídavná izolácia – nezávislá izolácia pridaná k základnej izolácii na zabezpečenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche základnej izolácie.

Dvojitá izolácia – izolácia, ktorá zahŕňa základnú aj prídavnú izoláciu.

Zosilnená izolácia – izolácia nebezpečných živých častí, ktorá zabezpečuje rovnocenný stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom ako dvojitá izolácia.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady