Uzemňovač, Základový uzemňovač uložený v betóne, v zemi, ochranný vodič, vodič ochranného pospájania, uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia spojka, ochranný uzemňovací vodič, uzemňovacia sústava :)

Vytvorené: 20. 10. 2020 Tlačiť

Uzemnenie je úmyselne vytvorené vodivé spojenie zariadení a podmetov so zemou tak, aby určené miesto spotrebiča, zariadenia alebo siete bolo udržiavané na potenciáli zeme. 

Uzemnenie elektrického zariadenia musí byť vždy vyhotovené tak, aby boli splnené požiadavky bezpečnosti i správnej funkcie celej elektrickej inštalácie.

 

STN 33 2000-5-54: 2012 Uzemnenie a ochranné vodiče podrobne špecifikuje použitie ochranných vodičov a požiadavky na prierezy vodičov PEN v pevných inštalačných rozvodoch pripojených na siete STN.

 

Ďalšie dôležité termíny a definície:

Uzemňovač (earth elecrode) – vodivá časť, ktorá sa môže uložiť v zemi alebo v špecifickom vodivom médiu, napríklad v betóne, ktorý je v elektrickom kontakte so zemou.

Základový uzemňovač uložený v betóne (concrete-embedded foundation eart electrode) – uzemňovač uložený v betóne alebo v základoch budovy, ktorý je vo všeobecnosti tvorený uzavretou slučkou.

Základový uzemňovač uložený v zemi (soil-embedded foundation eart electrode) – uzemňovač uložený v zemi pod základom budovy, ktorý je vo všeobecnosti tvorený uzavretou slučkou.

Ochranný vodič (protective conductor) – vodič na zaistenie bezpečnosti, napríklad na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom.

Vodič ochranného pospájania (protective bonding condutor) – ochranný vodič zabezpečujúci ochranné pospájanie.

Uzemňovací vodič (eartbing conductor) – vodič, ktorý zabezpečuje vodivé spojenie alebo časť vodivého spojenia medzi určeným bodom elektrickej siete, elektrickej inštalácie alebo elektrického zariadenia a sieťou uzemňovačov.

Hlavná uzemňovacia spojka/hlavná uzemňovacia prípojnica (main eartbing terminal/main eartbing busbar) – svorka alebo prípojnica, ktorá je súčasťou uzemňovacej sústavy inštalácie. Umožňuje elektrické pripojenie niekoľkých vodičov z dôvodu uzemnenia.

Ochranný uzemňovací vodič (protective eartbing conductor) – ochranný vodič zabezpečujúci ochranné uzemnenie.

Uzemňovacia sústava (eatrbing arrangement) – súbor všetkých elektrických spojov a predmetov, ktoré sú súčasťou uzemnenia elektrickej siete, elektrickej inštalácie alebo elektrického zariadenia.

 

Uzemňovacie sústavy

Podľa účelu sa uzemňovacie sústavy delia na:

 • uzemňovacie sústavy na ochranné účely

Hlavnou úlohou uzemňovacej sústavy slúžiacej na ochranné účely je dosiahnuť ochranu a bezpečnosť živých bytostí pred nebezpečným dotykom a krokovým napätím vyvolaným poruchou alebo poškodením elektrického zariadenia, alebo vyvolaným bleskom. V praxi sa realizuje ako priame spojenie vodivých častí elektrickej inštalácie alebo častí súvisiacich s elektrickou inštaláciou so zemou s cieľom ochrany zariadení, ako sú potrubia, plášte oznamovacích káblov a podobne, pred účinkami elektrických polí a uzemnenie uzla transformátora VN/NN.

Ak sa na ochranu pred úrazom elektrický prúdom použije nadprúdový chránič, ochranný vodič má byť vedený spolu s krajnými vodičmi alebo v ich blízkosti.

Ak sa použije ne ochranu pred elektrickým prúdom napäťový chránič, pomocný uzemňovač musí byť inštalovaný v dostatočnej vzdialenosti tak, aby bol elektricky nezávislý od všetkých zostávajúcich kovových častí. 

 • uzemňovacie sústavy na funkčné účely

Zriaďujú sa na zabezpečenie spoľahlivosti a funkčnosti prevádzky a na ustálenie napätia sústavy proti zemi, na ochranu pred vniknutím napätia a prepätia zo siete nad 1000 V do siete s napätím do 1000 V. Tiež na zabezpečenie správnej funkčnosti zariadení slúžiacich pred prepätím, ktoré môže byť vyvolané nesprávnou funkciou alebo poruchou elektrických zariadení zapojených do elektrickej siete, alebo ktoré je vyvolané bleskom. Zabezpečuje správnu funkčnosť rôznych zariadení, hlavne v zdravotníctve, v oznamovacej technike a podobne. Úlohou je zabezpečiť správnu činnosť zariadenia alebo zabezpečiť spoľahlivú funkciu elektrickej inštalácie. 

 • uzemňovacie sústavy kombinované na ochranné a funkčné účely

Kombinované uzemňovanie môže súčasne slúžiť na ochranné aj funkčné účely. V praxi sa osvedčilo a odporúča sa hlavne zriaďovanie kombinovaných uzemňovacích sústav, ktoré plnia účel ochranného a funkčného uzemňovania bleskozvodu.

 

Uzemňovanie môže byť:

1. priame, ak medzi uzemnenou časťou prúdového obvodu a zemou nie je zariadený žiaden odpor,

2. nepriame, ak sa medzi uzemňovacou časťou prúdového obvodu a uzemňovač zriadia prídavné odpory (ohmické, induktívne alebo kapacitné),

3. uzemnenie bleskozvodov, ktoré slúži na zvedenie prúdu blesku do zeme.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady