Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 03. 06. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Elektrotechnika, 1. ročník 
Forma za celý predmet:   3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín vo forme praktických cvičení
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Úvod do predmetu/1
Obsah:    
Význam, vývoj a úlohy elektrotechniky    
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- objasniť význam elektrotechniky pre život spoločnosti a jednotlivca    
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základné pojmy/6 
Obsah:    

Fyzikálne veličiny a ich jednotky

Stavba atómu, elektrický náboj a jeho vlastnosti

Rozdelenie látok podľa vodivosti

Vlastnosti elektrotechnických materiálov

Fyzikálne, mechanické, technologické a chemické vlastnosti

Skúšky materiálov 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- ovládať nosné obvodové veličiny a charakteristické veličiny pasívnych lineárnych a nelineárnych elektrických prvkov, ich značky a jednotky základné a odvodené

- ovládať veličiny magnetického a elektrostatického poľa, ich značky a jednotky základné a odvodené

- vysvetliť stavbu atómu

- charakterizovať vznik elektrického náboja a popísať jeho vlastnosti

- vysvetliť čo to je vodivosť látok, ich rozdelenie a použitie v praxi

- vysvetliť využitie materiálov podľa ich fyzikálnych, mechanických, technologických a chemických vlastnosti pre použitie v elektrotechnike 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektrostatické pole/6 
Obsah:    

Vznik a veličiny elektrostatického poľa, Coulombov zákon, silové pôsobenie elektrostatických polí, elektrický potenciál, elektrické napätie, kondenzátory a ich zapojenie, kapacita

Nevodivé materiály, izolanty a dielektriká

Vlastnosti dielektrík, izolantov 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vedieť vysvetliť vznik a popísať veličiny elektrostatického poľa

- definovať význam Coulombovho zákona na veľkosť a smer vzájomných síl medzi bodovými elektrickými nábojmi v elektrickom poli

- pochopiť význam poznania vlastností elektrického poľa pre činnosť elektrických strojov, prístrojov a elektronických zariadení

- zdôvodniť vznik elektrického potenciálu a elektrického napätia

- vymenovať charakteristické vlastnosti a veličiny dielektrík a izolantov

- vysvetliť použitie technického skla a keramiky pre elektrotechniku

- porovnať jednotlivé typy kondenzátorov podľa výroby a ich využitie v praxi

- vedieť nakresliť a vypočítať jednotlivé možnosti zapojenia kondenzátorov 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základy elektrochémie/2 
Obsah:    

Elektrolýza a jej využitie

Chemické zdroje elektrického prúdu a napätia, akumulátory

Palivové články

Materiály používané na výrobu zdrojov 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojem elektrolýza

- vysvetliť rozdiel prechodu elektrického prúdu vo vedení a v kvapalinách

- vymenovať chemické zdroje napätia a prúdu

- vysvetliť chemické deje v kvapalinách

- vymenovať jednotlivé druhy akumulátorov

- vysvetliť rozdiel medzi kyselinotvorným a zásaditým typom akumulátora

- vysvetliť princíp činnosti palivového článku

- spracovať projekt k novým typom akumulátorov formou prezentácie 

- popísať materiály používané na výrobu zdrojov

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Jednosmerný prúd/8 
Obsah:    

Základné veličiny, ustálený jednosmerný prúd, elektrický odpor a vodivosť, závislosť odporu vodiča od teploty, Ohmov zákon, elektrický výkon a práca, príkon, účinnosť

Požiadavky na vodivé materiály

Kovy a zliatiny v elektrotechnike

Materiály na elektrické kontakty, termoelektrické články

Materiály na tavné vodiče poistiek a spájky, supravodivé materiály, kryovodivé materiály, bimetaly 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať úlohu elektrického obvodu

- pochopiť úlohu aktívnych a pasívnych častí elektrického obvodu

- aplikovať základný zákon elektrotechniky pri riešení elektrických obvodov a navrhnúť optimálne riešenie problematiky

- nakresliť priebeh jednosmerného napätia

- poznať a dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a ochranu zdravia

- ovládať prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom

- vysvetliť čo to je odpor, nakresliť zapojenia

- vedieť vypočítať celkový elektrický odpor

- definovať rozdiely elektrického výkonu a práce v obvode jednosmerného prúdu

- analyzovať vzťah práce a výkonu

- vedieť vysvetliť pojmy príkon a výkon a vzťah medzi nimi a vyjadriť ich vzájomný vzťah pomocou účinnosti

- vymenovať a charakterizovať jednotlivé elektrotechnické materiály na vodiče, kontakty, termoelektrické články 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Riešenie obvodov jednosmerného prúdu/16 
Obsah:    

Rezistory a ich zapojenia, prvky elektrických obvodov, Kirchoffove zákony, deliče napätia, zdroje napätia a ich zapojenie

Odporové materiály

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť čo to je rezistor a jeho odpor

- nakresliť jednotlivé zapojenia a

- vedieť vypočítať celkový odpor elektrického obvodu a navrhnúť optimálne riešenie

- vedieť nakresliť elektrický obvod a popísať jednotlivé prvky elektrického obvodu

- pochopiť úlohu aktívnych a pasívnych častí elektrického obvodu

- pomenovať druhy materiálov vhodných na výrobu rezistorov, potenciometrov

- pomenovať druhy materiálov vhodných na výrobu vyhrievacích telies

- aplikovať základné elektrotechnické zákony pri riešení elektrických obvodov

- vysvetliť nutnosť využitia chemických dejov pri tvorbe elektrických zdrojov napätia

- vedieť nakresliť a vypočítať jednotlivé typy zapojenia zdrojov napätia

- vysvetliť, vypočítať a aplikovať podľa potrieb napájania v jednotlivých obvodoch použitie deličov napájania 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Magnetické pole/7 
Obsah:    

Vznik, vlastnosti, základné veličiny a silové účinky magnetického poľa

Magnetické materiály magneticky mäkké a tvrdé materiály, špeciálne materiály

Magnetické obvody 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť vznik magnetického poľa

- definovať základné veličiny magnetického poľa a vysvetliť ich vzájomné súvislosti

- vymenovať rozdelenie a charakterizovať jednotlivé magnetické materiály

- vysvetliť použitie magnetických materiálov

- objasniť význam a využitie feromagnetických látok pre potreby vytvorenia magnetických polí

- poznať vlastnosti magnetického poľa a jeho silové účinky na činnosť elektrických strojov, prístrojova elektronických zariadení

- nakresliť jednotlivé typy magnetických obvodov

- popísať základný rozdiel medzi nimi

- aplikovať základné elektrotechnické zákony pri riešení magnetických obvodov

- popísať dynamické účinky elektrického prúdu a ich využiteľnosť pri konštrukciách

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektromagnetická indukcia/5 
Obsah:    
Vznik indukovaného napätia, indukčné zákony, vlastná a vzájomná indukčnosť cievok, činiteľ väzby     
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- nakresliť cievku, typy zapojenia cievok a vypočítať výslednú indukčnosť týchto zapojení

- vysvetliť čo je príčinou vzniku indukovaného napätia

- vysvetliť jav vlastnej indukčnosti a jej vplyv v elektrickom obvode

- čo je to činiteľ väzby, ako vzniká a aký má vplyv v elektrickom obvode, vypočítať činiteľ väzby

- popísať princíp činnosti generátora a transformátora 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Striedavý prúd/27 
Obsah:    

Základné predstavy, pojmy, veličiny, časové priebehy a znázornenie striedavých veličín fázormi

Vplyv indukčnosti, rezistoru a kapacity v obvode striedavého prúdu, jednoduché a zložené obvody s prvkami R, L, C,

Výkon striedavého prúdu, účinník 3-fázová sústava, výkon, práca a zaťaženie, vznik a prechodové javy v obvodoch RL, RC 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť vznik striedavého prúdu

- charakterizovať základné veličiny a nakresliť priebeh striedavého prúdu

- porovnať priebeh jednosmerného a striedavého prúdu z pohľadu zdroja a spotrebiča zapojených v obvode

- analyzovať správanie lineárnych pasívnych súčiastok a ich kombinácií v obvode striedavého prúdu z pohľadu vplyvu na základné veličiny

- porovnať vplyv indukčnosti, rezistora a kapacity v v obvode jednosmerného a striedavého prúdu

- definovať rozdiely elektrického výkonu a práce v obvode jednosmerného prúdu a striedavého prúdu

- popísať vznik 3-fázocej sústavy

- analyzovať jednofázový výkon a striedavý výkon z pohľadu dosahovaných hodnôt

- vysvetliť druhy prechodových javov a ich vplyv v striedavých obvodoch 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Fyzikálne zákony elektroniky/3 
Obsah:    

Typy vodivosti polovodičov

Druhy polovodičových materiálov

Druhy polovodičových priechodov

Polovodičové súčiastky, ich charakteristika 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť vznik jednotlivých typov vodivosti polovodičov

- vymenovať a charakterizovať jednotlivé druhy polovodičových priechodov

- vymenovať základné polovodičové materiály

- vymenovať jednotlivé druhy polovodičových súčiastok

- vysvetliť princíp činnosti jednotlivých polovodičových súčiastok 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Inštalačná technika/18 
Obsah:    

Elektrické prípojky nízkeho napätia

Vodiče a ich dimenzovanie

Istiace prvky

Elektroinštalačný materiál

Rozvádzače a rozvodnice

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť druhy sietí

- popísať rozdelenie vodičov podľa jednotlivých hľadísk

- analyzovať hľadiská dimenzovania vodičov

- vysvetliť rozdiel medzi istiacimi prvkami

- poznať jednotlivé inštalačne materiály

- nakresliť elektrické prípojky NN

- vysvetliť rozdiel medzi rozvádzačom a rozvodnicou

- popísať vybavenie jednotlivých rozvádzačov

- poznať zásady poskytnutia prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom

- poznať hodnoty bezpečných napätí a prúdov v jednotlivých prostrediach 

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady