Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 03. 06. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Elektrotechnika, 1. ročník 
Forma za celý predmet:   3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín vo forme praktických cvičení
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Úvod do predmetu/1
Obsah:    
Význam, vývoj a úlohy elektrotechniky    
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- objasniť význam elektrotechniky pre život spoločnosti a jednotlivca    
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základné pojmy/6 
Obsah:    

Fyzikálne veličiny a ich jednotky

Stavba atómu, elektrický náboj a jeho vlastnosti

Rozdelenie látok podľa vodivosti

Vlastnosti elektrotechnických materiálov

Fyzikálne, mechanické, technologické a chemické vlastnosti

Skúšky materiálov 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- ovládať nosné obvodové veličiny a charakteristické veličiny pasívnych lineárnych a nelineárnych elektrických prvkov, ich značky a jednotky základné a odvodené

- ovládať veličiny magnetického a elektrostatického poľa, ich značky a jednotky základné a odvodené

- vysvetliť stavbu atómu

- charakterizovať vznik elektrického náboja a popísať jeho vlastnosti

- vysvetliť čo to je vodivosť látok, ich rozdelenie a použitie v praxi

- vysvetliť využitie materiálov podľa ich fyzikálnych, mechanických, technologických a chemických vlastnosti pre použitie v elektrotechnike 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektrostatické pole/6 
Obsah:    

Vznik a veličiny elektrostatického poľa, Coulombov zákon, silové pôsobenie elektrostatických polí, elektrický potenciál, elektrické napätie, kondenzátory a ich zapojenie, kapacita

Nevodivé materiály, izolanty a dielektriká

Vlastnosti dielektrík, izolantov 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vedieť vysvetliť vznik a popísať veličiny elektrostatického poľa

- definovať význam Coulombovho zákona na veľkosť a smer vzájomných síl medzi bodovými elektrickými nábojmi v elektrickom poli

- pochopiť význam poznania vlastností elektrického poľa pre činnosť elektrických strojov, prístrojov a elektronických zariadení

- zdôvodniť vznik elektrického potenciálu a elektrického napätia

- vymenovať charakteristické vlastnosti a veličiny dielektrík a izolantov

- vysvetliť použitie technického skla a keramiky pre elektrotechniku

- porovnať jednotlivé typy kondenzátorov podľa výroby a ich využitie v praxi

- vedieť nakresliť a vypočítať jednotlivé možnosti zapojenia kondenzátorov 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základy elektrochémie/2 
Obsah:    

Elektrolýza a jej využitie

Chemické zdroje elektrického prúdu a napätia, akumulátory

Palivové články

Materiály používané na výrobu zdrojov 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojem elektrolýza

- vysvetliť rozdiel prechodu elektrického prúdu vo vedení a v kvapalinách

- vymenovať chemické zdroje napätia a prúdu

- vysvetliť chemické deje v kvapalinách

- vymenovať jednotlivé druhy akumulátorov

- vysvetliť rozdiel medzi kyselinotvorným a zásaditým typom akumulátora

- vysvetliť princíp činnosti palivového článku

- spracovať projekt k novým typom akumulátorov formou prezentácie 

- popísať materiály používané na výrobu zdrojov

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Jednosmerný prúd/8 
Obsah:    

Základné veličiny, ustálený jednosmerný prúd, elektrický odpor a vodivosť, závislosť odporu vodiča od teploty, Ohmov zákon, elektrický výkon a práca, príkon, účinnosť

Požiadavky na vodivé materiály

Kovy a zliatiny v elektrotechnike

Materiály na elektrické kontakty, termoelektrické články

Materiály na tavné vodiče poistiek a spájky, supravodivé materiály, kryovodivé materiály, bimetaly 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať úlohu elektrického obvodu

- pochopiť úlohu aktívnych a pasívnych častí elektrického obvodu

- aplikovať základný zákon elektrotechniky pri riešení elektrických obvodov a navrhnúť optimálne riešenie problematiky

- nakresliť priebeh jednosmerného napätia

- poznať a dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a ochranu zdravia

- ovládať prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom

- vysvetliť čo to je odpor, nakresliť zapojenia

- vedieť vypočítať celkový elektrický odpor

- definovať rozdiely elektrického výkonu a práce v obvode jednosmerného prúdu

- analyzovať vzťah práce a výkonu

- vedieť vysvetliť pojmy príkon a výkon a vzťah medzi nimi a vyjadriť ich vzájomný vzťah pomocou účinnosti

- vymenovať a charakterizovať jednotlivé elektrotechnické materiály na vodiče, kontakty, termoelektrické články 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Riešenie obvodov jednosmerného prúdu/16 
Obsah:    

Rezistory a ich zapojenia, prvky elektrických obvodov, Kirchoffove zákony, deliče napätia, zdroje napätia a ich zapojenie

Odporové materiály

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť čo to je rezistor a jeho odpor

- nakresliť jednotlivé zapojenia a

- vedieť vypočítať celkový odpor elektrického obvodu a navrhnúť optimálne riešenie

- vedieť nakresliť elektrický obvod a popísať jednotlivé prvky elektrického obvodu

- pochopiť úlohu aktívnych a pasívnych častí elektrického obvodu

- pomenovať druhy materiálov vhodných na výrobu rezistorov, potenciometrov

- pomenovať druhy materiálov vhodných na výrobu vyhrievacích telies

- aplikovať základné elektrotechnické zákony pri riešení elektrických obvodov

- vysvetliť nutnosť využitia chemických dejov pri tvorbe elektrických zdrojov napätia

- vedieť nakresliť a vypočítať jednotlivé typy zapojenia zdrojov napätia

- vysvetliť, vypočítať a aplikovať podľa potrieb napájania v jednotlivých obvodoch použitie deličov napájania 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Magnetické pole/7 
Obsah:    

Vznik, vlastnosti, základné veličiny a silové účinky magnetického poľa

Magnetické materiály magneticky mäkké a tvrdé materiály, špeciálne materiály

Magnetické obvody 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť vznik magnetického poľa

- definovať základné veličiny magnetického poľa a vysvetliť ich vzájomné súvislosti

- vymenovať rozdelenie a charakterizovať jednotlivé magnetické materiály

- vysvetliť použitie magnetických materiálov

- objasniť význam a využitie feromagnetických látok pre potreby vytvorenia magnetických polí

- poznať vlastnosti magnetického poľa a jeho silové účinky na činnosť elektrických strojov, prístrojova elektronických zariadení

- nakresliť jednotlivé typy magnetických obvodov

- popísať základný rozdiel medzi nimi

- aplikovať základné elektrotechnické zákony pri riešení magnetických obvodov

- popísať dynamické účinky elektrického prúdu a ich využiteľnosť pri konštrukciách

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektromagnetická indukcia/5 
Obsah:    
Vznik indukovaného napätia, indukčné zákony, vlastná a vzájomná indukčnosť cievok, činiteľ väzby     
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- nakresliť cievku, typy zapojenia cievok a vypočítať výslednú indukčnosť týchto zapojení

- vysvetliť čo je príčinou vzniku indukovaného napätia

- vysvetliť jav vlastnej indukčnosti a jej vplyv v elektrickom obvode

- čo je to činiteľ väzby, ako vzniká a aký má vplyv v elektrickom obvode, vypočítať činiteľ väzby

- popísať princíp činnosti generátora a transformátora 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Striedavý prúd/27 
Obsah:    

Základné predstavy, pojmy, veličiny, časové priebehy a znázornenie striedavých veličín fázormi

Vplyv indukčnosti, rezistoru a kapacity v obvode striedavého prúdu, jednoduché a zložené obvody s prvkami R, L, C,

Výkon striedavého prúdu, účinník 3-fázová sústava, výkon, práca a zaťaženie, vznik a prechodové javy v obvodoch RL, RC 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť vznik striedavého prúdu

- charakterizovať základné veličiny a nakresliť priebeh striedavého prúdu

- porovnať priebeh jednosmerného a striedavého prúdu z pohľadu zdroja a spotrebiča zapojených v obvode

- analyzovať správanie lineárnych pasívnych súčiastok a ich kombinácií v obvode striedavého prúdu z pohľadu vplyvu na základné veličiny

- porovnať vplyv indukčnosti, rezistora a kapacity v v obvode jednosmerného a striedavého prúdu

- definovať rozdiely elektrického výkonu a práce v obvode jednosmerného prúdu a striedavého prúdu

- popísať vznik 3-fázocej sústavy

- analyzovať jednofázový výkon a striedavý výkon z pohľadu dosahovaných hodnôt

- vysvetliť druhy prechodových javov a ich vplyv v striedavých obvodoch 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Fyzikálne zákony elektroniky/3 
Obsah:    

Typy vodivosti polovodičov

Druhy polovodičových materiálov

Druhy polovodičových priechodov

Polovodičové súčiastky, ich charakteristika 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť vznik jednotlivých typov vodivosti polovodičov

- vymenovať a charakterizovať jednotlivé druhy polovodičových priechodov

- vymenovať základné polovodičové materiály

- vymenovať jednotlivé druhy polovodičových súčiastok

- vysvetliť princíp činnosti jednotlivých polovodičových súčiastok 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Inštalačná technika/18 
Obsah:    

Elektrické prípojky nízkeho napätia

Vodiče a ich dimenzovanie

Istiace prvky

Elektroinštalačný materiál

Rozvádzače a rozvodnice

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť druhy sietí

- popísať rozdelenie vodičov podľa jednotlivých hľadísk

- analyzovať hľadiská dimenzovania vodičov

- vysvetliť rozdiel medzi istiacimi prvkami

- poznať jednotlivé inštalačne materiály

- nakresliť elektrické prípojky NN

- vysvetliť rozdiel medzi rozvádzačom a rozvodnicou

- popísať vybavenie jednotlivých rozvádzačov

- poznať zásady poskytnutia prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom

- poznať hodnoty bezpečných napätí a prúdov v jednotlivých prostrediach 

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady