Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 22 otázok.

1. Veľkosť vzájomného pôsobenia telies opisujeme pomocou

a) veličiny hmotnosť

b) veličiny sila

c) veličiny rýchlosť

d) veličiny čas

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

2. Inerciálne vzťažné sústavy sú sústavy, v ktorých izolované hmotné body

a) zostávajú v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe

b) zostávajú v pokoji alebo v rovnomerne zrýchlenom pohybe

c) zostávajú v pokoji alebo v rovnomerne spomalenom priamočiarom pohybe

d) zostávajú v pokoji alebo v rovnomernom krivočiarom pohybe

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

3. Zotrvačnosť je vlastnosť izolovaných telies zostávať v

a) inerciálnych vzťažných sústavách v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe

b) neinerciálnych vzťažných sústavách v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe

c) inerciálnych vzťažných sústavách v pokoji alebo v rovnomernom zrýchlenom pohybe

d) inerciálnych vzťažných sústavách v rovnomernom zrýchlenom pohybe

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

4. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Pri rovnomernom priamočiarom pohybe nastáva zmena vektora hybnosti s časom.

b) Pri rovnomerne zrýchlenom priamočiarom pohybe nastáva zmena vektora hybnosti s časom.

c) Pri rovnomerne spomalenom priamočiarom pohybe nenastáva zmena vektora hybnosti s časom.

d) Pri rovnomernom pohybe po kružnici nenastáva zmena vektora hybnosti s časom.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

5. Ak sa automobil pohybuje rovnomerným priamočiarym pohybom

a) je ťažná sila motora Fm kompenzovaná silami pôsobiacimi proti pohybu Fp

b) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fv v smere pohybu telesa

c) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fv proti smeru pohybu telesa

d) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fd do stredu kružnicovej trajektórie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

6. Ak sa automobil pohybuje rovnomerne spomaleným priamočiarym pohybom

a) je ťažná sila motora Fm kompenzovaná silami pôsobiacimi proti pohybu Fp

b) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fv v smere pohybu telesa

c) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fv proti smeru pohybu telesa

d) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fd do stredu kružnicovej trajektórie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

7. Ak sa automobil pohybuje rovnomerne zrýchleným priamočiarym pohybom

a) je ťažná sila motora Fm kompenzovaná silami pôsobiacimi proti pohybu Fp

b) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fv v smere pohybu telesa

c) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fv proti smeru pohybu telesa

d) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fd do stredu kružnicovej trajektórie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

8. Ak sa teleso pohybuje rovnomerným pohybom po kružnici

a) je ťažná sila motora Fm kompenzovaná silami pôsobiacimi proti pohybu Fp

b) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fv v smere pohybu telesa

c) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fv proti smeru pohybu telesa

d) pôsobí naň výsledná konštantná sila Fd do stredu kružnicovej trajektórie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

9. Trecia sila

a) pôsobí vždy rovnobežne s dotykovou plochou a smeruje proti pohybu telesa

b) pôsobí vždy rovnobežne s dotykovou plochou v smere pohybu telesa

c) pôsobí vždy kolmo na dotykovú plochu v smere pohybu telesa

d) pôsobí vždy kolmo na dotykovú plochu a smeruje v proti pohybu telesa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

10. Veľkosť trecej sily je daná vzťahom

a) Ft = f × Fn

b) Ft = f / Fn

c) Ft = Fn / f

d) Ft = m × g

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

11. Tretí Newtonov pohybový zákon znie

a) Dva hmotné body na seba navzájom pôsobia rovnako veľkými silami rovnakého smeru

b) Dva hmotné body na seba navzájom nepôsobia rovnako veľkými silami opačného smeru

c) Dva hmotné body na seba navzájom pôsobia rovnako veľkými silami opačného smeru

d) Dva hmotné body na seba navzájom pôsobia rôzne veľkými silami opačného smeru

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

12. Akcia a reakcia sa vo svojich účinkoch

a) rušia, lebo majú rovnakú veľkosť a opačný smer

b) nerušia, lebo majú rovnakú veľkosť

c) nerušia, lebo každá z nich pôsobí na iné teleso

d) rušia, lebo súčasne vznikajú a súčasne zanikajú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

13. Zákon zachovania hybnosti znie

a) Súčet hybností všetkých telies izolovanej sústavy je stály.

b) Súčet hybností všetkých telies je stály.

c) Rozdiel hybností všetkých telies izolovanej sústavy je stály.

d) Súčin hybností všetkých telies izolovanej sústavy je stály.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

14. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Tretí Newtonov pohybový zákon znie: Dva hmotné body na seba navzájom pôsobia rovnako veľkými silami opačného smeru.

b) V inerciálnych sústavách vznik každej sily - akcie - sprevádza pri vzájomnom pôsobení vznik rovnako veľkej sily opačného smeru - reakcie.

c) Akcia a reakcia súčasne vznikajú a súčasne zanikajú.

d) Akcia a reakcia sa vo svojich účinkoch rušia, pretože každá z nich pôsobí na iné teleso.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

15. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Šmykové trenie je jav, ktorý vzniká medzi plochami dvoch dotýkajúcich sa telies a brzdí vzájomne relatívny pohyb oboch telies.

b) Príčina šmykového trenia je skutočnosť, že styčné plochy oboch telies nie sú nikdy dokonale hladké, ich nerovnosti do seba zapadajú a bránia vzájomnému pohybu telies.

c) Trecia sila pôsobí vždy rovnobežne s dotykovou plochou a smeruje proti pohybu telesa.

d) Veľkosť trecej sily Ft nezávisí od kvality dotykových plôch.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

16. Veľkosť trecej sily Ft nezávisí od

a) veľkosti sily, ktorou je teleso pritláčané na podložku

b) druhu dotykových plôch

c) kvality dotykových plôch

d) veĺkosti styčných plôch

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

17. Zmena vektora hybnosti s časom nenastáva u

a) rovnomerne zrýchleného

b) rovnomerne spomaleného

c) rovnomerného pohybu po kružnici

d) rovnomerne priamočiarého

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

18. Druhý Newtonov zákon znie

a) Pomer zmeny hybnosti hmotného bodu a doby, za ktorú táto zmena hybnosti nastala, je priamo úmerný výslednej pôsobiacej sile.

b) Súčin zmeny hybnosti hmotného bodu a doby, za ktorú táto zmena hybnosti nastala, je priamo úmerný výslednej pôsobiacej sile.

c) Pomer zmeny hybnosti hmotného bodu a sily, za ktorú táto zmena hybnosti nastala, je priamo úmerný výslednej pôsobiacej sile.

d) Pomer zmeny rýchlosti hmotného bodu a hybnosti, za ktorú táto zmena hybnosti nastala, je priamo úmerný výslednej pôsobiacej sile.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

19. Základná jednotka sily je

a) N

b) C

c) m × s

d) J

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

20. Základná jednotka hybnosti je

a) J

b) W

c) kg × m / s

d) kg × m × s

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

21. Vyberte vzťah na výpočet hybnosti

a) p = m × v

b) p = m / v

c) p = F × s

d) p = v / m

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

22. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Výsledkom vzájomného pôsobenia telies môže byť deformácia alebo zmena pohybového stavu telesa.

b) Vzájomné pôsobenie telies sa môže uskutočniť vzájomným stykom telies alebo prostredníctvom fyzikálnych polí.

c) Veľkosť vzájomného pôsobenia telies opisujeme pomocou fyzikálnej veličiny sila.

d) Teleso, ktoré je od všetkých ostatných telies v dostatočnej vzdialenosti a nepôsobí naň žiadne pole sa nazýva izolovaný hmotný bod.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady