Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 36 otázok.

1. Elektrostatická indukcia je jav, pri ktorom sa

a) protiľahlé časti povrchu vodiča vloženého do elektrického poľa zelektrizujú

b) protiľahlé časti povrchu dielektrika vloženého do elektrického poľa zelektrizujú

c) protiľahlé časti povrchu izolantu vloženého do elektrického poľa zelektrizujú

d) protiľahlé časti povrchu vodiča vloženého do elektrického poľa nezelektrizujú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

2. Elektrostatickou indukciou sa

a) vodiče trvalo zelektrizujú

b) vodiče dočasne zelektrizujú

c) izolanty trvalo zelektrizujú

d) izolanty dočasne zelektrizujú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

3. Po vložení izolantu do elektrického poľa sa ťažisko

a) protónov a elektrónov atómov izolantu presunie rovnakým smerom

b) protónov a elektrónov atómov izolantu nepresunie

c) protónov atómov izolantu posunie v smere intenzity elektrického poľa

d) protónov atómov izolantu posunie proti smeru intenzity elektrického poľa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

4. Vyberte správne tvrdenie

a) Polarizáciou dielektrika sa utvorí vnútorné elektrické pole s intenzitou rovnakého smeru, ako je smer intenzity vonkajšieho elektrického poľa.

b) Polarizáciou dielektrika sa utvorí vnútorné elektrické pole s intenzitou opačného smeru, ako je smer intenzity vonkajšieho elektrického poľa.

c) Polarizáciou dielektrika sa utvorí vonkajšie elektrické pole s intenzitou opačného smeru, ako je smer intenzity vnútorného elektrického poľa.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

5. Vyberte správne tvrdenie

a) Relatívna permitivita udáva, koľkokrát je intenzita elektrického poľa v izolante (dielektriku) väčšia ako, za inak rovnakých podmienok, vo vákuu.

b) Relatívna permitivita udáva, koľkokrát je intenzita elektrického poľa v izolante (dielektriku) menšia ako, za inak rovnakých podmienok, vo vákuu.

c) Relatívna permitivita udáva, koľkokrát je intenzita elektrického poľa vo vákuu menšia ako, za inak rovnakých podmienok, v izolante (dielektriku).

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

6. Elektrický prúd je

a) neusporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom

b) usporiadaný pohyb viazaných častíc s elektrickým nábojom

c) usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom

d) pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

7. Základnou jednotkou elektrického prúdu je

a) volt

b) ampér

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

 

8. Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je

a) prítomnosť častíc s elektrickým nábojom

b) prítomnosť voľných častíc s elektrickým nábojom a utvorenie elektrického poľa v tejto látke

c) neprítomnosť voľných častíc s elektrickým nábojom a utvorenie elektrického poľa v tejto látke

d) utvorenie magnetického poľa v tejto látke

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

9. Elektrický prúd je definovaný, ako

a) množstvo elektrického náboja, ktoré pretečie prierezom vodiča za jednotku času

b) súčet náboja, ktorý pretečie prierezom vodiča za jednotku času, a tohto času

c) súčin náboja, ktorý pretečie prierezom vodiča , a času, za ktorý toto nastane

d) podiel času, za ktorý pretečie prierezom vodiča jednotkový náboj, a tohto náboja

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

10. Podľa Ohmovo zákona pre časť elektrického obvodu

a) Elektrické napätie U medzi koncami vodičov je priamo úmerné elektrickému prúdu I v kovovom vodiči.

b) Elektrický prúd I v kovovom vodiči je nepriamo úmerný elektrickému napätiu U medzi koncami vodičov.

c) Elektrický prúd I v kovovom vodiči je priamo úmerný termodynamickej teplote T vodiča.

d) Elektrické napätie U medzi koncami vodičov je nepriamo úmerné termodynamickej teplote T vodiča.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

11. Elektrický odpor kovového vodiča závisí

a) priamo úmerne od dĺžky vodiča a nepriamo úmerne od obsahu kolmého prierezu vodiča

b) priamo úmerne od obsahu kolmého prierezu vodiča

c) nepriamo úmerne od dĺžky vodiča

d) priamo úmerne od obsahu kolmého prierezu vodiča a ne priamo úmerne od dĺžky vodiča

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

12. Elektrický odpor vodiča je

a) nepriamo úmerný jeho dĺžke a prierezu

b) priamo úmerný jeho dĺžke a prierezu

c) nepriamo úmerný jeho prierezu a priamo úmerný jeho dĺžke

d) daný len jeho dĺžkou a jeho prierez nie je významný

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

13. Ak rastie teplota vodiča, ktorým prechádza elektrický prúd, tak

a) elektrický odpor vodiča klesá

b) elektrický odpor vodiča rastie

c) sa elektrický odpor vodiča nemení

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

14. Rezistory sú kovové súčiastky, ktoré majú

a) odpor približujúci sa nule

b) odpor lineárne závislý od teploty

c) premenlivý elektrický odpor

d) stály elektrický odpor

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

15. Tri rezistory, prvý s odporom 30 Ohmov, druhý s odporom 60 Ohmov a tretí s odporom 20 Ohmov sú zapojené paralelne. Aký je celkový odpor sústavy v Ohmoch?

a) 10

b) 5

c) 2

d) 1

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

**************************

 

 

16. Máme k dispozícii tri rezistory s hodnotou odporu 500 Ohmov. Ako ich treba zapojiť, aby výsledný odpor sústavy bol 750 Ohmov?

a) všetky spojíme paralelne

b) všetky spojíme sériovo

c) dva spojíme najskôr paralelne a potom tretí pripojíme k ním sériovo

d) dva spojíme najskôr sériovo a potom tretí k ním pripojíme paralelne

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

17. Podľa Ohmovo zákona pre uzavretý elektrický obvod

a) Prúd v uzavretom obvode sa rovná rozdielu elektromotorického napätia zdroja a súčtu prúdov vonkajšej a vnútornej časti obvodu.

b) Prúd v uzavretom obvode sa rovná podielu elektromotorického napätia zdroja a súčtu prúdov vonkajšej a vnútornej časti obvodu.

c) Prúd v uzavretom obvode sa rovná súčinu elektromotorického napätia zdroja a súčtu prúdov vonkajšej a vnútornej časti obvodu.

d) Prúd v uzavretom obvode sa rovná podielu elektromotorického napätia zdroja a súčtu odporov vonkajšej a vnútornej časti obvodu.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

18. Pri spojení nakrátko je

a) svorkové napätie zdroja takmer nulové

b) úbytok napätia na zdroji takmer nulový

c) vnútorný odpor zdroja takmer nulový

d) odpor vonkajšej časti obvodu takmer nulový

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

19. Pre zväčšenie rozsahu ampérmetra sa používa: (Rb – bočník, Rp – predradný rezistor)

a) paralelne pripojený rezistor s odporom Rb

b) sériovo pripojený rezistor s odporom Rb

c) paralelne pripojený rezistor s odporom Rp

d) sériovo pripojený rezistor s odporom Rp

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

20. Pre zväčšenie rozsahu voltmetra sa používa: (Rb – bočník, Rp – predradný rezistor)

a) paralelne pripojený rezistor s odporom Rb

b) sériovo pripojený rezistor s odporom Rb

c) paralelne pripojený rezistor s odporom Rp

d) sériovo pripojený rezistor s odporom Rp

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

21. Účinnosť zdroja je tým väčšia, čím je

a) väčší odpor vonkajšej časti obvodu R v porovnaní s vnútorným odporom zdroja Ri

b) menší odpor vonkajšej časti obvodu R v porovnaní s vnútorným odporom zdroja Ri

c) väčší odpor vonkajšej časti obvodu Ri v porovnaní s vnútorným odporom zdroja R

d) menší odpor vonkajšej časti obvodu Ri v porovnaní s vnútorným odporom zdroja R

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

22. Prvý Kirchhoffov zákon pojednáva o

a) elektrických nábojoch v elektrolytoch

b) indukovanom napätí na cievke

c) elektrických prúdoch v uzle elektrického obvodu

d) napätiach v jednoduchých elektrických obvodoch

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

23. Kinetická energia usmerneného pohybu častíc s nábojom v kovovom vodiči sa pri zrážkach odovzdáva kmitajúcim časticiam kryštálovej mriežky

a) zväčšuje sa vnútorná energia vodiča

b) zmenšuje sa vnútorná energia vodiča

c) nemení sa pritom vnútorná energia vodiča

d) vnútorná energia vodiča je priamo úmerná súčinu veľkosti prúdu a napätia vo vodiči

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

24. Čo je základnou jednotkou účinnosti

a) meter

b) volt

c) ampér

d) je to bez rozmerná veličina

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

25. Základnou jednotkou napätia je

a) meter

b) volt

c) ampér

d) je to bez rozmerná veličina

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

26. Atómy alebo molekuly v izolante sa pôsobením síl vonkajšieho elektrického poľa

a) navzájom priťahujú

b) navzájom odpudzujú

c) ionizujú

d) stávajú elektrickými dipólmi

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

27. Elektrický zdroj je každé zariadenie

a) medzi ktorého dvoma rozličnými časťami, pólmi, je aj po pripojení zdroja udržiavané napätie

b) medzi ktorého dvoma rozličnými časťami, pólmi, je aj po pripojení vodiča udržiavané napätie

c) medzi ktorého dvoma rozličnými časťami, pólmi, je po pripojení vodiča nulové napätie

d) medzi ktorého dvoma rozličnými časťami, elektrónmi, je aj po pripojení vodiča udržiavané napätie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

28. Podľa Ohmovho zákona pre uzavretý elektrický obvod: Prúd v uzavretom obvode sa rovná podielu elektromotorického napätia zdroja a

a) súčtu odporov vonkajšej a vnútornej časti obvodu

b) súčinu odporov vonkajšej a vnútornej časti obvodu

c) podielu odporov vonkajšej a vnútornej časti obvodu

d) rozdielu odporov vonkajšej a vnútornej časti obvodu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

29. Pri zaťaženom zdroji je svorkové napätie U

a) menšie ako elektromotorické napätie zdroja Ue

b) väčšie ako elektromotorické napätie zdroja Ue

c) rovnaké ako elektromotorické napätie zdroja Ue

d) rovné odporu R, vonkajšej časti obvodu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

30. Podľa druhého Kirchhoffovho zákona (pre jednoduché uzavreté obvody): V jednoduchom uzavretom obvode sa súčet elektromotorických napätí Ue zaradených zdrojov rovná

a) súčtu úbytkov napätí Rk × Ik

b) rozdielu úbytkov napätí Rk × Ik

c) podielu úbytkov napätí Rk × Ik

d) súčinu úbytkov napätí Rk × Ik

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

31. V rozvetvenom elektrickom obvode je uzol

a) miesto, kde sa stýkajú najmenej tri vodiče

b) miesto, kde sa stýkajú najmenej dva vodiče

c) miesto, kde sa stýkajú najviac tri vodiče

d) miesto, kde sa stýkajú najviac dva vodiče

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

32. Gustav Kirchhoff bol

a) nemecký fyzik

b) anglický fyzik

c) ruský fyzik

d) fyzik z Oravy

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

33. Celkový odpor sériových rezistorov sa rovná súčtu hodnôt jednotlivých odporov rezistorov

a) súčtu hodnôt jednotlivých odporov rezistorov

b) rozdielu hodnôt jednotlivých odporov rezistorov

c) podielu hodnôt jednotlivých odporov rezistorov

d) súčinu hodnôt jednotlivých odporov rezistorov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

34. Pri konštrukcii ktorého z týchto zariadení sa nevyužíva poznatok o tzv. Joulovhom teple

a) tavná poistka

b) žehlička

c) infražiarič

d) matematické kyvadlo

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

35. Práca neelektrostatických síl vo vnútri zdroja je mierou energie, ktorú

a) Zdroj dodá do obvodu.

b) Zdroj odoberie z obvodu.

c) Zdroj vyrobí zo železa.

d) Livius doveze na fúriku.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

36. Výkon zdroja je energia, ktorú

a) zdroj dodá do obvodu za 1 sekundu

b) zdroj odoberie z obvodu za 1 sekundu

c) vždy kúpime v potravinách

d) vypočítame, ako U × R

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady