Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 40 otázok.

1. Pod pojmom tekutiny rozumieme

a) kvapalné látky a kvapalné telesá

b) plynné látky a plynné telesá

c) kvapaliny a plyny

d) ideálnu kvapalinu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

2. Vyberte správne tvrdenie

a) príčinou rôznej tekutosti kvapalín je ich viskozita, kvapaliny sú nestlačiteľné

b) príčinou rôznej tekutosti kvapalín je ich vnútorné trenie, kvapaliny sú nestlačiteľné

c) príčinou rozdielnej tekutosti kvapalín je ich viskozita, kvapaliny sú veľmi málo stlačiteľné

d) príčinou rôznej tekutosti kvapalín je ich vnútorné trenie, kvapaliny sú stlačiteľné

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

3. Pre ideálnu kvapalinu platí

a) Považujeme ju za spojitú. Je bez vnútorného trenia, preto málo tekutá. Považujeme ju za nestlačiteľnú.

b) Považujeme ju za spojitú. Je bez vnútorného trenia, preto je dokonale tekutá. Je málo stlačiteľná.

c) Považujeme ju za nespojitú. Je bez vnútorného trenia, preto málo tekutá. Je stlačiteľná.

d) Považujeme ju za spojitú. Je bez vnútorného trenia, preto je dokonale tekutá. Je nestlačiteľná.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

4. Podľa Pascalovho zákona, ak pôsobí vonkajšia sila na povrch rovnej plochy s obsahom S uzavretého objemu kvapaliny, vznikne v kvapaline tlak, ktorý

a) závisí od polohy miesta v kvapaline

b) je vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký

c) má veľkosť danú vzťahom p = g × h

d) má veľkosť danú vzťahom p = F × S

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

5. Veľkosť hydrostatického tlaku v kvapaline závisí od

a) hmotnosti kvapaliny a hĺbky kvapaliny pod voľným povrchom

b) objemu kvapaliny a hĺbky kvapaliny pod voľným povrchom

c) hustoty kvapaliny a hĺbky kvapaliny pod voľným povrchom

d) tiažovej sily kvapaliny a hĺbky kvapaliny pod voľným povrchom

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

6. Hydrostatický tlak v kvapaline je spôsobený

a) vonkajšou silou pôsobiacou na povrch uzavretého objemu kvapaliny

b) vlastnou tiažovou silou pôsobiacou na kvapalinu

c) odpudivými medzimolekulovými silami medzi časticami kvapaliny

d) príťažlivými medzimolekulovými silami medzi časticami kvapaliny

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

7. Podľa Archimedovho zákona veľkosť vztlakovej sily závisí od

a) objemu telesa, hustoty kvapaliny a tiažového zrýchlenia

b) objemu telesa, hustoty telesa a tiažového zrýchlenia

c) objemu ponorenej časti telesa, hustoty telesa a tiažového zrýchlenia

d) objemu ponorenej časti telesa, hustoty kvapaliny a tiažového zrýchlenia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

8. Prúdnica je myslená čiara, ktorej

a) dotyčnica zostrojená v ľubovoľnom bode určuje smer zrýchlenia pohybujúcej sa častice kvapaliny

b) tvar v ľubovoľnom bode určuje smer rýchlosti pohybujúcej sa častice kvapaliny

c) dotyčnica zostrojená v ľubovoľnom bode určuje smer rýchlosti pohybujúcej sa častice kvapaliny

d) tvar v ľubovoľnom bode určuje smer zrýchlenia pohybujúcej sa častice kvapaliny

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

9. Vlastnosti prúdnic sú

a) prúdnice sa nemôžu pretínať a každým bodom kvapaliny prechádza práve jedna prúdnica

b) prúdnice sú pretínajúce viditeľné čiary

c) prúdnice môžu byť hustejšie a nie redšie

d) prúdnice sa môžu pretínať a každým bodom kvapaliny prechádzajú najmenej dve prúdnice

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

10. Prúdová trubica je plocha vytvorená

a) z prúdnic prechádzajúcich bodmi ľubovoľnej krivky vo vnútri kvapaliny

b) z prúdnic prechádzajúcich bodmi trajektórie pohybu častice vo vnútri kvapaliny

c) z prúdnic prechádzajúcich bodmi uzavretej krivky vo vnútri kvapaliny

d) z prúdnic prechádzajúcich bodmi prúdového vlákna vo vnútri kvapaliny

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

11. Prúdové vlákno je

a) kvapalina tvaru vlákna, prúdiaca v potrubí

b) kvapalina ohraničená prúdovou trubicou

c) kvapalina prúdiaca v potrubí

d) kvapalina ohraničená prúdnicami

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

12. Veličina objemový tok udáva

a) objem kvapaliny, ktorý pretečie prierezom potrubia za každú sekundu

b) objem kvapaliny, ktorý pretečie prierezom potrubia za čas t

c) hmotnosť kvapaliny, ktorá pretečie prierezom potrubia za každú sekundu

d) hmotnosť kvapaliny, ktorá pretečie prierezom potrubia za každú sekundu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

13. Tlaková energia jednotkového objemu prúdiacej kvapaliny je daná

a) hustotou kvapaliny

b) rýchlosťou prúdenia kvapaliny

c) tlakom v kvapaline

d) hmotnosťou kvapaliny

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

14. Bernoulliho rovnica vyjadruje

a) zákon zachovania hybnosti prúdiacej ideálnej kvapaliny vo vodorovnej trubici

b) zákon zachovania mechanickej energie prúdiacej ideálnej kvapaliny vo vodorovnej trubici

c) zákon zachovania hmotnosti prúdiacej ideálnej kvapaliny vo vodorovnej trubici

d) zákon zachovania tlakovej energie prúdiacej ideálnej kvapaliny vo vodorovnej trubici

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

15. Hydrodynamický paradox je názov pre poznatok, že

a) zúženie trubice s pretekajúcou kvapalinou vyvolá zväčšenie jej rýchlosti

b) zúženie trubice s pretekajúcou kvapalinou vyvolá zmenšenie jej rýchlosti

c) zúženie trubice s pretekajúcou kvapalinou vyvolá zväčšenie jej tlaku

d) zúženie trubice s pretekajúcou kvapalinou vyvolá zmenšenie jej tlaku

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

16. Pri meraní rýchlosti prúdiacej kvapaliny sa využíva poznatok, že v manometrickej trubici otočenej proti smeru prúdenia kvapaliny sa

a) celá energia kvapaliny premení na kinetickú

b) celá energia kvapaliny premení na tlakovú

c) tlak v kvapaline klesne na nulu

d) rýchlosť v kvapaline klesne na nul

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

17. Pri prúdení reálnej kvapaliny sa objavujú v kvapaline

a) sily vnútorného trenia

b) medzimolekulové sily

c) tiažové sily pôsobiace na molekuly

d) elektrické sily

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

18. Práca vykonaná silami vnútorného trenia v prúdiacej kvapaline určuje

a) aká časť kinetickej energie sa premenila na vnútornú energiu prúdiacej kvapaliny

b) aká časť tlakovej energie sa premenila na kinetickú energiu prúdiacej kvapaliny

c) aká časť kinetickej energie sa premenila na tlakovú energiu prúdiacej kvapaliny

d) aká časť tlakovej energie sa premenila na vnútornú energie prúdiacej kvapaliny

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

19. Medzná vrstva prúdiacej kvapaliny je vrstva, ktorá

a) sa pohybuje najväčšou rýchlosťou voči stenám trubice

b) je v strede trubice

c) je voči stenám trubice v pokoji

d) je na rozhraní premeny tlakovej energie na vnútornú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

20. Pre laminárne prúdenie platí

a) je to ustálené prúdenie pri veľkých rýchlostiach

b) je to prúdenie pri vyšších rýchlostiach

c) je to ustálené prúdenie pri malých rýchlostiach, vrstvy kvapaliny sa po sebe pravidelne posúvajú, ich obraz zostáva stály

d) vlákna kvapaliny sa prepletajú, rozpadajú a víria

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

21. Veľkosť odporovej sily závisí od

a) plošného obsahu prierezu telesa hmotnosti telesa

b) tvaru telesa, plošného krídla lietadla

c) druhu prostredia, vzájomnej rýchlosti pohybu telesa a tekutiny

d) vzájomnej rýchlosti pohybu telesa a tekutiny, farby prostredia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

22. Príčinou vzniku odporovej sily je

a) laminárne prúdenie tekutiny za telesom a nárast tlaku v tejto oblasti

b) turbulentné prúdenie tekutiny za telesom a nárast tlaku v tejto oblasti

c) turbulentné prúdenie tekutiny za telesom a pokles tlaku v tejto oblasti

d) laminárne prúdenie tekutiny za telesom a pokles tlaku v tejto oblasti

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

23. Na dno vodnej nádrže budú umiestnené predmety z rôznych materiálov s hmotnosťou 1 kg. Vyberte pravdivé tvrdenie

a) na všetky telesa bude pôsobiť rovnaká vztlaková sila

b) všetky telesa budú pôsobiť rovnakou silou na dno nádrže

c) hliníkové teleso bude nadľahčované väčšou silou ako železné

d) najväčšou silou budú nadľahčované telesá guľového tvaru

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

24. Na dno vodnej nádrže budú umiestnené predmety z rôznych materiálov, a však s rovnakým objemom Vyberte pravdivé tvrdenie

a) na všetky telesa bude pôsobiť rovnaká vztlaková sila

b) všetky telesa pôsobia na dno nerovnakou silou

c) hliníkové teleso bude nadľahčované menšou silou ako teleso železné

d) najväčšou silou budú nadľahčované telesá guľového tvaru

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

25. Na dno vodnej nádrže budú umiestnené predmety z rovnakých materiálov a rovnakej hmotnosti, a však s rôznym tvarom. Vyberte nepravdivé tvrdenie

a) na všetky telesa bude pôsobiť rovnaká vztlaková sila

b) všetky telesa budú pôsobiť na dno rovnakou silou

c) guľa bude nadľahčovaná menej ako plochý disk

d) guľa bude nadľahčovaná rovnako ako plochý disk

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

26. Na dno vodnej nádrže budú umiestnené predmety s materiálov, ktoré majú rôznu hustotu, a však všetky telesa majú rovnakým objemom Vyberte nepravdivé tvrdenie

a) na všetky telesa bude pôsobiť rovnaká vztlaková sila

b) všetky telesa budú pôsobiť na dno nerovnakou silou

c) hliníkové teleso bude nadľahčované menšou silou ako teleso železné

d) guľa bude nadľahčovaná rovnako ako plochý disk

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

27. Vztlaková sila pôsobiaca na celkom ponorené telesá bude väčšia

a) pre guľu s priemerom 1 m ako pre kocku s dĺžkou hrany 1 m

b) pre guľu, ako pre kocku s rovnakým objemom

c) pre kocku, ako pre guľu s rovnakým objemom

d) pre kocku s dĺžkou hrany 1 m ako pre guľu s priemerom 1 m

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

28. Ktorá z daných hodnôt prislúcha normálnemu atmosférickému tlaku?

a) 10 000 Pa

b) 100 kPa

c) 1 kPa

d) 100 Pa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

29. Na dno vodnej nádrže položíme guľu, kocku a plochý disk. Telesá budú mať rovnakú hmotnosť a budú vyrobené z rovnakého materiálu. Bude platiť, že

a) najviac bude nadľahčovaný v disk

b) najviac bude nadľahčovaná guľa

c) najviac bude nadľahčovaná kocka

d) všetky budú nadľahčované rovnako

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

30. Gumový balónik naplnený vzduchom dáme do nádoby s vodou a zistíme, že pláva a že jeho malá časť trčí nad hladinou kvapaliny. Balónik začne klesať ku dnu nádoby, ak

a) zvýšime teplotu vzduchu v balóne

b) nahradíme vodu v nádobe rastlinným olejom

c) nalejeme do nádoby väčšie množstvo vody

d) rozpustíme vo vode väčšie množstvo soli

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

31. Bernoulliho rovnica sa dá použiť na vysvetlenie

a) kapilárnej elevácie a depresie

b) hydraulického zariadenia

c) aerodynamickej vztlakovej sily

d) ortuťového teplomera

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

32. Pri ustálenom prúdení nestlačiteľnej kvapaliny prúdovou trubicou s meniacim sa priemerom, je v každom mieste trubice veľkosť rýchlosti kvapaliny

a) priamoúmerná priemeru trubice

b) priamoúmerná ploche prierezu trubice

c) závislá od plochy prierezu trubice

d) nepriamoúmerná dĺžke trubice

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

33. Aerodynamická a hydrodynamická odporová sila najmenej závisí od

a) rýchlosti pohybu telesa v tekutine

b) hydrostatického tlaku

c) viskozity tekutiny

d) hustoty tekutiny

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

34. Ak fúkame medzi dva blízko seba umiestnené listy papiera, pozorujeme, že sa tieto listy snažia k sebe priblížiť. Tento jav sa dá vysvetliť pomocou

a) Bernoulliho rovnice

b) Archimedovho zákona

c) Pascalovho zákona

d) rovnice spojitosti

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

35. Platnosť rovnice spojitosti v tvare S.v = konšt. Je založená na predpoklade, že

a) prúdiaca kvapalina je bez vnútorného trenia

b) prúdiaca kvapalina sa nachádza vo vodorovnej trubici

c) trubica, ktorou voda prúdi má kruhový prierez

d) kvapalina je nestlačiteľná

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

36. Princíp hydraulického zariadenia môže byť vysvetlený na základe

a) Archimedovho zákona

b) Pascalovho zákona

c) rovnice spojitosti

d) Bernoulliho rovnice

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

37. Sila nadľahčujúca teleso v kvapaline (vztlaková sila) nezávisí od

a) objemu ponoreného telesa

b) tiažového zrýchlenia

c) hustoty kvapaliny

d) hustoty ponoreného telesa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

38. Využitím Archimedovho zákona môžeme vysvetliť princíp

a) hydraulického zariadenia

b) balónového lietania

c) ortuťového tlakomeru

d) hydrostatického paradoxu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

39. Celkový tlak, ktorý nameriame desať metrov pod hladinou mora, sa približne rovná

a) polovici atmosférického tlaku

b) atmosférickému tlaku

c) dvojnásobku atmosférického tlaku

d) desaťnásobku atmosférického tlaku

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

40. Prečo sa bubliny vzduchu pri výstupe k hladine vody zväčšujú?

a) lebo sa znižuje ich povrchové napätie

b) lebo rastie tlak vo vnútri bubliny

c) lebo sa znižuje hydrostatický tlak kvapaliny

d) lebo sa znižuje vztlaková sila

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady