Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 39 otázok.

1. Veličiny, ktorými popisujeme kmitanie

a) sú funkciou miesta

b) sú funkciou času

c) sú funkciou času a miesta

d) nie sú funkciou miesta ale vzdialenosti

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

2. Ak v rovnici postupnej mechanickej vlny dosadzujem konštantné t a meníme x, počítame

a) okamžité výchylky toho istého bodu v rôznych časoch

b) okamžité výchylky rôznych bodov v rôznych časoch

c) okamžité výchylky rôznych bodov v tom istom čase

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

3. Ak v rovnici postupnej mechanickej vlny dosadzujeme konštantné x a meníme t, počítame

a) okamžité výchylky toho istého bodu v rôznych časoch

b) okamžité výchylky rôznych bodov v rôznych časoch

c) okamžité výchylky rôznych bodov v tom istom čase

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

4. Zosilnenie vlnenia interferenciou nastane vtedy, ak pre dráhový rozdiel interferujúcich vlnení platí:

)

a)  
b)  
c)  
d) x

)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

5. Zoslabenie vlnenia interferenciou nastane vtedy, ak pre dráhový rozdiel interferujúcich vlnení platí

)

a)  
b)  
c)  
d) x

)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

6. Výsledná amplitúda interferencie dvoch rovnakých vlnení je v miestach, v ktorých majú obidve vlnenia opačnú fázu

a) maximálnua

b) dvojnásobnú

c) rovná dvojnásobku amplitúd interferujúcich vlnení

d) nulovú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

7. Výsledná amplitúda interferencie dvoch rovnakých vlnení je v miestach, v ktorých majú obidve vlnenia rovnakú fázu

a) minimálnu

b) trojnásobnú

c) rovná dvojnásobku amplitúd interferujúcich vlnení,

d) nulovú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

8. Stojaté mechanické vlnenie nastáva interferenciou

a) dvoch vlnení postupujúcich proti sebe

b) priamej a odrazenej vln

c) dvoch vlnení s stretávajúcich sa s rovnakou fázou

d) dvoch vlnení s stretávajúcich sa s opačnou fázou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

9. Pri stojatom mechanickom vlnení kmitajú jednotlivé body

a) s rovnakou amplitúdou

b) s minimálnou amplitúdou

c) s rovnakou fázou

d) s rôznou fázou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

10. Pri stojatom mechanickom vlnení sa

a) prenáša prostredím kinetická energia

b) prenáša prostredím potenciálna energia

c) neprenáša prostredím energia

d) prenáša prostredím hmota

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

11. Pri stojatom mechanickom vlnení sa premieňa

a) mechanická energia na vnútornú

b) potenciálna energia na kinetickú a naopak

c) kinetická energia na vnútornú

d) potenciálna energia na vnútornú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

12. Chvenie mechanických sústav nazývame

a) stojaté vlnenie s istými frekvenciami v telesách

b) stav v telesách pri prechode striedavého elektrického prúdu

c) postupné priečne vlnenie v telesách

d) postupné pozdĺžne vlnenie v telesách

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

13. Základná frekvencia pri chvení mechanickej sústavy je

a) najvyššia frekvencia jej kmitania

b) najnižšia frekvencia jej kmitania

c) násobok najvyššej frekvencie jej kmitania

d) násobok najnižšej frekvencie jej kmitania

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

14. Harmonické frekvencie pri chvení mechanickej sústavy sú dané

a) najvyššou frekvenciou jej kmitania

b) najnižšou frekvenciou jej kmitania

c) celočíselným násobkom najvyššej frekvencie jej kmitania

d) celočíselným násobkom najnižšej frekvencie jej kmitania

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

15. Pre izotropné prostredie platí, že má

a) v rovnakých smeroch rovnaké fyzikálne vlastnosti

b) v rôznych smeroch rovnaké fyzikálne vlastnosti

c) vo všetkých smeroch rovnaké fyzikálne vlastnosti

d) vo všetkých smeroch rôzne fyzikálne vlastnosti

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

16. Vlnoplocha je

a) množina bodov, do ktorej sa vlnenie dostane z bodového zdroja za rovnaký čas

b) množina bodov, v ktorej sa vlnia body rovnako

c) plocha s rovnakou amplitúdou výchylky

d) plocha s rovnakou frekvenciou kmitania bodov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

17. Lúč je

a) krivka, ktorá udáva veľkosť rýchlosti, ktorou sa vlnenie šíri

b) kolmica na vlnoplochu v danom bode

c) rovnobežka s dotyčnicou v danom bode

d) rovnobežka s bodovým zdrojom vlnenia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

18. Podľa Huygensovho princípu

a) každý bod vlnoplochy, do ktorého sa dostalo vlnenie v istom okamihu, môžeme pokladať za zdroj elementárneho vlnenia

b) každý lúč môžeme pokladať za zdroj elementárneho vlnenia

c) každú vlnoplochu, do ktorej sa dostalo vlnenie v istom okamihu, môžeme pokladať za zdroj elementárneho vlnenia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

19. Na rozhraní prostredí sa vlnenie nemôže

a) odraziť

b) prejsť do druhého prostredia

c) utlmiť

d) stratiť

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

20. Podľa zákona odrazu je

a) uhol odrazu väčší ako uhol dopadu

b) uhol odrazu menší ako uhol dopadu

c) uhol odrazu rovnako veľký ako uhol dopad

d) odrazený lúč v rovine rozhrania

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

21. Pri prechode vlnenia do prostredia, v ktorom sa šíri väčšou rýchlosťou

a) nastáva lom od kolmice

b) nastáva lom ku kolmici

c) je uhol lomu menší ako uhol dopadu

d) je uhol lomu rovnaký ako uhol dopadu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

22. Zvuk je

a) každé mechanické vlnenie hmotného prostredia

b) každé mechanické vlnenie hmotného prostredia, ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom sluchový vnem

c) každé mechanické vlnenie hmotného prostredia, ktoré pôsobí na ľudské ucho

d) mechanické vlnenie s frekvenciou v intervale od 16 kHz do 1 000 000 kHz

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

23. Pri prechode vlnenia do prostredia, v ktorom sa šíri menšou rýchlosťou

a) nastáva lom od kolmice

b) nastáva lom ku kolmici

c) je uhol lomu rovnaký ako uhol dopadu

d) je uhol lomu rovnaký ako uhol dopadu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

24. Periodické zvuky sú také, ktoré

a) majú len harmonický priebeh

b) nemajú harmonický priebeh

c) v časovom priebehu sú pravidelne sa opakujúce časti

d) sú pre ľudské ucho nie veľmi ľúbozvučné

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

25. Subjektívnu stránku vnímania zvuku vystihujú

a) výška zvuku, farba zvuku, hĺbka zvuku

b) výška zvuku, odtieň zvuku a hlasitosť

c) hĺbka zvuku, farba zvuku a hlasitosť

d) výška zvuku, farba zvuku a hlasitosť

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

26. Farba zvuku je určená

a) vyššími harmonickými tónmi

b) farbou hudobného nástroja

c) základnou - najnižšou frekvenciou

d) strednými harmonickými tónmi

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

27. Ozvena je jav, ktorý vzniká pri

a) odraze zvuku od prekážky, ktorá je od zdroja zvuku vzdialená 34 m

b) odraze zvuku od prekážky, ktorá je od zdroja zvuku vzdialená viac ako 17 m

c) lome zvuku na prekážke, ktorá je od zdroja zvuku vzdialená 34 m

d) lome zvuku na prekážke, ktorá je od zdroja zvuku vzdialená 17 m

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

28. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Príčinou mechanického vlnenia v prostredí je existencia väzbových síl medzi časticami prostredia.

b) Pružné prostredie je prostredie, v ktorom sa kmitanie jednej častice väzbovými silami prenáša na ďalšie častice.

c) Je vzdialenosť dvoch najbližších bodov, ktoré kmitajú s opačnou fázou.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

29. Priečne postupné mechanické vlnenie

a) Je dej, pri ktorom častice kmitajú v smere kolmom na smer, v ktorom sa vlnenie šíri.

b) Je dej, pri ktorom častice kmitajú v smere, v ktorom sa vlnenie šíri.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

30. Na pevnom konci nastáva odraz vlnenia

a) s opačnou fázou

b) s rovnakou fázou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

31. Na voľnom konci nastáva odraz vlnenia

a) s opačnou fázou

b) s rovnakou fázou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

32. Odraz s opačnou fázou nastáva, ak vlnenie prechádza do prostredia, v ktorom sa šíri

a) menšou rýchlosťou

b) väčšou rýchlosťou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

33. Pre uzly a kmitne platí

a) Uzly - body, ktoré pri stojatom vlnení nekmitajú. Kmitne - body, ktoré kmitajú v maximálnou amplitúdou.

b) Kmitne - body, ktoré pri stojatom vlnení nekmitajú. Uzly - body, ktoré kmitajú v maximálnou amplitúdou.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

34. Pre postupné vlnenie neplatí

a) Body kmitajú s rovnakou amplitúdou výchylky.

b) Body kmitajú s rozličnou fázou.

c) Energia sa neprenáša, periodicky sa mení potenciálna energia na kinetickú a naopak.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

35. Pre stojaté vlnenie neplatí

a) Body kmitajú s rozličnou amplitúdou výchylky.

b) Body kmitajú s rovnakou fázou (medzi dvoma uzlami).

c) Prenáša sa mechanická energia.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

36. Decibel (dB) je jednotkou

a) hlasitosti zvuku

b) intenzity zvuku

c) farby zvuku

d) vlnovej dĺžky

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

37. Zákon lomu vyjadrený veličinovou rovnicou je:

x

a)  
b)  
c)  
d) x

x

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

38. Pre fázový rozdiel interferujúcich vlnení platí vzťah medzi veličinami:

x

a)  
b)  
c)  
d) x

x

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

39. Rovnica postupnej mechanickej vlny je

x

a)  
b)    
c)  

x

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady