Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 50 otázok.

1. Kmitavý pohyb nemôže byť

a) priamočiary, rovnomerný

b) priamočiary, nerovnomerný

c) krivočiary

d) krivočiary, nerovnomerný

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

2. Perióda kmitania udáva

a) čas trvania jedného kmitu

b) čas trvania jedného kyvu

c) trojnásobok doby kyvu

d) počet kmitov za sekundu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

3. Frekvencia kmitania udáva

a) čas trvania jedného kmitu

b) čas trvania jedného kyvu

c) počet kyvov za sekundu

d) počet kmitov za sekundu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

4. Súvislosť medzi veličinami perióda a frekvencia kmitania je

a) T = 1 / f

b) T = f

c) T = f / T

d) T = f × T

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

5. V rovnovážnej polohe pružinového oscilátora pre pôsobiace sily platí

a) Fg = Fp

b) Fg > Fp

c) Fg < Fp

d) Fg = -Fp

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

6. Vzdialenosť okamžitej polohy oscilátora od rovnovážnej polohy udáva

a) amplitúda výchylky

b) okamžitá výchylka

c) perióda

d) perióda

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

7. Pravouhlý priemet rovnomerného pohybu hmotného bodu po kružnici nie je

a) periodický pohyb

b) nestacionárny pohyb

c) kmitavý pohyb

d) spomalený pohyb

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

8. Polomeru kružnicovej trajektórie rovnomerného pohybu bodu po kružnici odpovedá pri kmitavom pohybe

a) okamžitá výchylka

b) amplitúda

c) frekvencia kmitania

d) rýchlosť kmitania

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

9. Základná rovnica kmitavého pohybu je

a) ym= y sin wt

b) y = ym sin wt

c) y = ym cos wt

d) y = ym sin wt

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

10. Zrýchlenie kmitavého pohybu pri prechode oscilátora rovnovážnou polohou dosahuje hodnotu

a) maximálnu

b) minimálnu

c) nulovú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

11. Zrýchlenie kmitavého pohybu pri prechode oscilátora amplitúdou dosahuje hodnotu

a) maximálnu

b) minimálnu

c) nulovú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

12. Vektor zrýchlenia kmitavého pohybu má vždy smer

a) od rovnovážnej polohy k amplitúde

b) od rovnovážnej polohy

c) opačný ako okamžitá výchylka

d) zvisle nadol

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

13. Pre okamžité zrýchlenie kmitavého pohybu oscilátora platí

a) a = -y× sinwt

b) a = -w × w × ym × sinwt

c) a = -w × w × ym . coswt

d) a = -a ×  coswt

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

14. V čase t = 0 s oscilátor prechádza rovnovážnou polohou smerom nadol. Začiatočná fáza kmitania je

a) -90 stupňov

b) 90 stupňov

c) -180 stupňov

d) 180 stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

15. V čase t = 0 s oscilátor prechádza rovnovážnou polohou smerom nahor. Začiatočná fáza kmitania je

a) 0 stupňov

b) -90 stupňov

c) -180 stupňov

d) 90 stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

16. V čase t = 0 s oscilátor prechádza dolnou amplitúdou. Začiatočná fáza kmitania je

a) 0 stupňov

b) -90 stupňov

c) -180 stupňov

d) 90 stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

17. V čase t = 0 s oscilátor prechádza hornou amplitúdou. Začiatočná fáza kmitania je

a) 0 stupňov

b) -90 stupňov

c) -180 stupňov

d) 90 stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

18. Pravouhlý priemet fázora do zvislej osi určuje

a) amplitúdu fyzikálnej veličiny

b) okamžitú hodnotu veličiny

c) začiatočnú fázu

d) kmitavý pohyb

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

19. Veľkosť fázora odpovedá

a) amplitúde fyzikálnej veličiny

b) okamžitej hodnote veličiny

c) začiatočnej fáze

d) kmitavému pohybu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

20. Uhol, ktorý zviera fázor s kladnou časťou osi x v čase to, odpovedá

a) amplitúde fyzikálnej veličiny

b) okamžitej hodnote veličiny

c) začiatočnej fáze

d) kmitavému pohybu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

21. Uhol, ktorý zvierajú dva fázory, určuje ich

a) rozdiel amplitúd

b) fázový rozdiel

c) fázový posun

d) rozdiel frekvencií

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

22. Medzi dvoma veličinami harmonického pohybu je fázový rozdiel 180 stupňov. Obidve veličiny

a) majú rovnakú fázu

b) majú opačnú fázu

c) dosahujú rovnakú amplitúdu v časoch posunutých o T/4

d) dosahujú rovnakú amplitúdu v časoch posunutých o T

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

23. Fázor výsledného zloženého kmitania je možné určiť

a) súčtom amplitúd oboch fázorov

b) vektorovým súčtom oboch fázorov

c) vektorovým súčinom oboch fázorov

d) súčtom začiatočných fáz oboch fázorov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

24. Podľa princípu superpozície určíme okamžitú výchylku zloženého kmitania

a) súčtom okamžitých výchyliek

b) súčinom okamžitých výchyliek

c) súčtom amplitúd

d) súčinom amplitúd

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

25. Izochrónne kmitanie sa pri rovnakej začiatočnej fáze

a) zosilňuje

b) zoslabuje

c) neovplyvňuje

d) ruší

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

26. Izochrónne kmitanie sa pri opačnej začiatočnej fáze

a) zosilňuje

b) zoslabuje

c) neovplyvňuje

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

27. Izochrónne kmitanie sa ruší pri

a) rovnakej amplitúde a rovnakej fáze

b) rôznej amplitúde a opačnej fáze

c) rôznej amplitúde a rôznej fáze

d) rovnakej amplitúde a opačnej fáze

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

28. Tuhosť pružiny je 50 N/m. Predĺženie pružiny o 1 m spôsobí závažie s hmotnosťou

a) 50 kg

b) 5 kg

c) 0,5 kg

d) 500 kg

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

29. Veľkosť sily pružnosti pružiny je priamo úmerná

a) predĺženiu pružiny

b) rýchlosti pohybu oscilátora

c) okamžitej výchylke

d) okamžitému zrýchleniu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

30. Veľkosť sily spôsobujúcej harmonické kmitanie oscilátora je priamo úmerná

a) predĺženiu pružiny

b) rýchlosti pohybu oscilátora

c) okamžitej výchylke

d) okamžitému zrýchleniu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

31. Vektor sily spôsobujúci harmonické kmitanie oscilátora má vždy smer

a) zvislý nahor

b) zvislý nadol

c) do amplitúdy

d) do rovnovážnej polohy

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

32. Medzi parametre mechanického oscilátora nepatrí

a) dĺžka pružiny

b) hmotnosť závažia

c) tuhosť pružiny

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

33. Potenciálna energia pružnosti oscilátora dosahuje maximálne hodnoty, ak sa oscilátor pri kmitaní nachádza

a) v rovnovážnej polohe

b) v amplitúde

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

34. Potenciálna energia pružnosti oscilátora dosahuje minimálne hodnoty, ak sa oscilátor pri kmitaní nachádza

a) v rovnovážnej polohe

b) v amplitúde

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

35. Kinetická energia oscilátora dosahuje maximálne hodnoty, ak sa oscilátor pri kmitaní nachádza

a) v rovnovážnej polohe

b) v amplitúde

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

36. Kinetická energia oscilátora dosahuje minimálne hodnoty, ak sa oscilátor pri kmitaní nachádza

a) v rovnovážnej polohe

b) v amplitúde

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

37. Celková energia oscilátora dosahuje minimálne hodnoty, ak sa oscilátor pri kmitaní nachádza

a) v rovnovážnej polohe

b) v hornej amplitúde

c) v dolnej amplitúde

d) je stále rovnaká

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

38. Pri tlmenom kmitaní sa postupne energia oscilátora nepremieňa na

a) vnútornú energiu oscilátora

b) vnútornú energiu prostredia

c) mechanickú energiu oscilátora

d) tepelnú energiu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

39. Celková mechanická energia netlmeného mechanického oscilátora je

a) najväčšia pri maximálnej výchylke

b) najmenšia pri minimálnej výchylke

c) konštantná

d) nulová pri minimálnej výchylke

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

40. Rýchlosť telesa konajúceho netlmený harmonický kmitavý pohyb je

a) maximálna v okamihu dosiahnutia maximálnej kladnej výchylky

b) maximálna v okamihu dosiahnutia maximálnej zápornej výchylky

c) maximálna v okamihu nulovej výchylky

d) konštantná

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

41. Zrýchlenie telesa konajúceho netlmený harmonický harmonický kmitavý pohyb je

a) konštantné

b) maximálna v okamihu dosiahnutia maximálnej výchylky

c) maximálna v okamihu nulovej výchylky

d) maximálna v okamihu dosiahnutia polovičnej hodnoty amplitúdy

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

42. Ak sa predĺži dĺžka závesu kyvadla na štvornásobok, tak

a) perióda kmitania sa zdvojnásobí

b) frekvencia kmitania sa zdvojnásobí

c) perióda kmitania sa zväčší na štvornásob

d) perióda kmitania sa nezmení

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

43. Ak zvýšime začiatočnú výchylku oscilátora na štvornásobok, tak

a) perióda kmitov sa zdvojnásobí

b) frekvencia kmitov sa zdvojnásobí

c) perióda kmitov sa zvýši na štvornásobok

d) perióda kmitov sa nezmení

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

44. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Doba kmitu (perióda) T je čas, za ktorý prebehne jeden kmit.

b) Frekvencia (kmitočet) f udáva počet kmitov za jednu sekundu.

c) Frekvencia (kmitočet) f je rovná hodnote periódy.

d) Kmitavý pohyb, ktorého grafom je sínusoida, je jednoduchý kmitavý pohyb, harmonický kmitavý pohyb.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

45. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Bod, okolo ktorého oscilátor kmitá, sa označuje ako rovnovážna poloha.

b) Okamžitá výchylka y je vzdialenosť telesa od rovnovážnej polohy.

c) Amplitúda výchylky ym je najväčšia hodnota okamžitej výchylky.

d) Jednoduchý harmonický kmitavý pohyb telesa na pružine je neperiodický, krivočiary, rovnomerný.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

46. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Rýchlosť kmitavého pohybu sa mení periodicky podľa funkcie kosínus.

b) Vektor zrýchlenia má vždy opačný smer, ako je smer okamžitej výchylky telesa.

c) Pri pohybe z amplitúdy do rovnovážnej polohy je pohyb telesa zrýchlený, zrýchlenie má smer pohybu telesa.

d) Kmitavý pohyb je pri pohybe telesa z rovnovážnej polohy do amplitúdy zrýchlený.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

47. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Fázorom nazývame vektor Y v sústave súradníc (0, x, y) rotujúci v kladnom zmysle.

b) Pravouhlý priemet fázora do zvislej osi určuje okamžitú hodnotu veličiny - okamžitú výchylku y.

c) Fázový rozdiel kmitavých pohybov vo fázorovom diagrame vyjadruje uhol medzi fázormi.

d) Izochrónne kmitania sa líšia periódou a frekvenciou.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

48. Vyberte správne tvrdenie

a) Harmonický pohyb mechanického oscilátora je spôsobený silou, ktorá stále smeruje do rovnovážnej polohy a je priamo úmerná okamžitej výchylke.

b) Harmonický pohyb mechanického oscilátora je spôsobený silou, ktorá stále nesmeruje do rovnovážnej polohy a je priamo úmerná okamžitej výchylke.

c) Harmonický pohyb mechanického oscilátora je spôsobený silou, ktorá stále smeruje do rovnovážnej polohy a je nepriamo úmerná okamžitej výchylke.

d) Harmonický pohyb mechanického oscilátora je spôsobený silou, ktorá stále nesmeruje do rovnovážnej polohy a je nepriamo úmerná okamžitej výchylke.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

49. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Kmitanie bez pôsobenia vonkajších síl je vlastné kmitanie.

b) Uhlová frekvencia vlastného kmitania závisí od parametrov oscilátora.

c) Tuhosť pružiny k číselne zodpovedá veľkosti sily F, ktorá spôsobí predĺženie pružiny o 1 meter.

d) Tuhosť pružiny k číselne zodpovedá veľkosti sily F, ktorá spôsobí predĺženie pružiny o 1 centimeter.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

50. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Pri kmitaní reálneho oscilátora sa amplitúda kmitov zmenšuje, až voľné kmitanie zanikne.

b) Pri kmitaní reálneho oscilátora sa mechanická energia oscilátora mení na iné formy energie (vnútornú energiu prostredia a oscilátora).

c) Pri netlmenom kmitaní sa amplitúda kmitania nemení, oscilátor kmitá neobmedzene dlho.

d) Pri kmitaní reálneho oscilátora je celková mechanická energia konštantná.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady