Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 43 otázok.

1. Geiger-Műllerov počítač je zariadenie na

a) spomalenie elementárnych častíc

b) syntézu elementárnych častíc

c) detekciu elementárnych častíc

d) urýchlenie elementárnych častíc

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

2. V Geiger-Műllerovom počítači neprebieha tento fyzikálny jav

a) ionizácia plynov

b) elektrický výboj v plyne

c) spomalenie elektrónov elektrickým poľom

d) prúdový impulz v elektrickom obvode

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

3. Pri syntéze jadra z jednotlivých nukleónov sa

a) energia stráca

b) energia nespotrebuje ani neuvoľňuje

c) energia uvoľňuje

d) energia spotrebuje

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

4. Pri rozdelení jadra na jednotlivé nukleóny sa

a) energia stráca

b) energia nespotrebuje ani neuvoľňuje

c) energia uvoľňuje

d) energia spotrebuje

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

5. Priemerná väzbová energia je väzbová energia

a) stredne ťažkých jadier

b) pripadajúca na jeden nukleón

c) ľahkých jadier

d) ťažkých jadier

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

6. Energia sa uvoľňuje ak

a) sa jadrá s väčšou väzbovou energiou menia na jadrá s menšou väzbovou energiou

b) sa jadrá s menšou väzbovou energiou menia na jadrá s väčšou väzbovou energiou

c) sa jadrá menia na jadrá s rovnakou väzbovou energiou

d) sa jadrá nemenia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

7. Stredný počet účinných neutrónov je

a) je pomer počtu neutrónov v dvoch po sebe nasledujúcich generáciách

b) je pomer počtu účinných neutrónov v dvoch po sebe nasledujúcich generáciách

c) je súčin počtu účinných neutrónov v dvoch po sebe nasledujúcich generáciách

d) je súčin počtu neutrónov v dvoch po sebe nasledujúcich generáciách

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

8. V jadrovom reaktore prebieha

a) syntéza ťažkých jadier

b) syntéza ľahkých jadier

c) reťazová štiepna reakcia

d) reťazová reakcia - štiepenie ľahkých jadier

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

9. V primárnom okruhu jadrovej elektrárne sa

a) odvádza teplo vyrobené v generátore a odovzdáva ho sekundárnemu okruhu

b) odvádza teplo vyrobené v reaktore a odovzdáva ho sekundárnemu okruhu

c) odvádza teplo vyrobené v reaktore a odovzdáva ho turbíne

d) odvádza teplo vyrobené v turbíne a odovzdáva ho sekundárnemu okruhu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

10. V jadrovom reaktore jadrovej elektrárne sa

a) odvádza teplo vyrobené v generátore a odovzdáva ho sekundárnemu okruhu

b) zohrieva chladivo sekundárneho okruhu

c) syntézou jadier uránu uvoľňuje energia

d) štiepením jadier uránu uvoľňuje energia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

11. Rádioaktivita je

a) schopnosť atómových jadier samovoľne vysielať žiarenie

b) jav vyskytujúci sa len v laboratórnych podmienkach

c) dej, ktorý opísal Newton

d) samovoľné prenikanie častíc jednej látky medzi častice druhej látky

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

12. Alfa žiarenie

a) sú prudko letiace jadrá hélia

b) sú prudko letiace elektróny

c) sú prudko letiace pozitróny

d) elektromagnetické žiarenie, fotóny s vysokou energiou, hf > 10keV.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

13. Gama žiarenie

a) sú prudko letiace jadrá hélia

b) sú prudko letiace elektróny

c) sú prudko letiace pozitróny

d) elektromagnetické žiarenie, fotóny s vysokou energiou, hf > 10keV

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

14. Alfa žiarenie

a) zastaví list papiera

b) zastaví hliníkový plech

c) čiastočne zoslabí olovený blok

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

15. Beta žiarenie

a) zastaví list papiera

b) zastaví hliníkový plech

c) čiastočne zoslabí olovený blok

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

16. Fotoelektrický jav vysvetlil

a) Rutherford

b) Einstein

c) Thomson

d) Bohr

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

17. Ktorý z experimentov potvrdzuje časticový charakter svetla

a) polarizácia svetla

b) Comptonov jav

c) ohyb svetla

d) odraz svetla

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

18. Ktorý z javov potvrdzuje vlnové vlastnosti svetla

a) ohyb svetla

b) fotoelektrický jav

c) Comptonov jav

d) bodovité sčernenie fotografickej platne

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

19. Energia svetelného kvanta (jedného fotónu) je daná vzťahom

a) E = h × f

b) E = h × p

c) E = m × c

d) E = h / f

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

20. Hybnosť svetelného kvanta (fotónu) je daná vzťahom

a) p = E × c

b) p = E / c

c) p = c / E

d) p = h × f

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

21. Z vysvetlenia fotoelektrického javu vyplýva, že

a) žiarenie s frekvenciou f < f0 (f0 - hraničná frekvencia pre daný kov) nemôže uvoľniť elektrón z kovu

b) žiarenie s frekvenciou f > f0 (f0 - hraničná frekvencia pre daný kov) nemôže uvoľniť

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

22. Ak na katódu dopadá žiarenie, ktoré z nej uvoľňuje elektróny a obvodom prechádza prúd, tak potom neplatí, že

a) ak f > f0, veľkosť prúdu je priamo úmerná intenzite dopadajúceho žiarenia

b) energia elektrónov uvoľnených z katódy sa zväčšuje so zväčšovaním frekvencie žiarenia

c) energia elektrónov uvoľnených z katódy nezávisí od intenzity dopadajúceho žiarenia

d) energia elektrónov uvoľnených z katódy sa zmenšuje so zväčšovaním frekvencie žiarenia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

23. Comptonov jav je

a) dôkaz Einsteinovej hypotézy o existencii fotónov pomocou rozptylu röntgenového žiarenia na elektrónoch

b) dôkaz toho, že svetlo má výlučne vlnový charakter

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

24. Správanie objektov mikrosveta (elektróny, fotóny,...)

a) nemožno opísať zákonmi klasickej fyziky

b) možno opísať zákonmi klasickej fyziky

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

25. Elektrón objavil

a) Joseph John Thomson

b) Ernest Rutherford

c) Chadwick

d) Born

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

26. Pudingový model atómu je

a) Thomsonov model

b) Rutherfordov model

c) Einsteinov model

d) Bohrov model

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

27. Atómové jadro objavil

a) Joseph John Thomson

b) Ernest Rutherford

c) Chadwick

d) Bohr

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

28. Atómové jadro bolo objavené v roku

a) 1523

b) 1911

c) 1942

d) 1978

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

29. Kvantový model atómu vodíka vypracoval v roku 1913

a) Niels Bohr

b) Ernest Rutherford

c) Albert Einstein

d) Joseph John Thomson

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

30. Pri absorpcii svetla

a) látka pohlcuje dopadajúce fotóny svetla a elektróny v atómoch látky prechádzajú na vyššie energetické hladiny

b) elektróny samovoľne prechádzajú z vyššej energetickej hladiny na nižšiu

c) nastáva prechod zo vzbudeného stavu do stavu s nižšou energiou, tento jav je vyvolaný pôsobením elektromagnetického poľa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

31. Laser

a) pracuje na princípe stimulovanej emisie žiarenia

b) pracuje na princípe spontánnej emisie žiarenia

c) pracuje na princípe spontánnej absorpcii žiarenia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

32. Ktorý z týchto fyzikov nedostal Nobelovu cenu v roku 1964 za laser?

a) Basov

b) Prochorov

c) Townes

d) Lee

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

33. V rubínový lasery je pracovná látka kryštál rubínu s prímesou

a) zlata

b) železa

c) jódu

d) chrómu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

34. Ktorá trojica obsahuje častice, ktorých dráhu ľahko možno zmeniť elektrickým poľom?

a) elektrón, protón, alfa častica

b) elektrón, fotón, mezón

c) protón, elektrón, fotón

d) neutrón, protón, elektrón

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

35. Ktorá častica pri svojom pohybe nebude ovplyvňovaná elektrickým poľom?

a) beta častica

b) alfa častica

c) protón

d) neutrón

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

36. Izotopy uránu sa od seba navzájom líšia

a) počtom elektrónov

b) počtom protónov

c) skupenstvom

d) počtom neutrónov v jadre

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

37. Z atómového jadra vyletela častica alfa. Súčasne sa musel

a) zvýšiť počet neutrónov v jadre o dva

b) znížiť počet neutrónov v jadre o jeden

c) znížiť počet nukleónov v jadre o dva

d) znížiť počet nukleónov v jadre o štyri

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

38. Nech dopadajúce svetelné žiarenie vyvoláva fotoelektrický jav. Ak skrátime vlnovú dĺžku dopadajúcich fotónov pri zachovaní ich počtu, tak sa

a) zníži energia uvoľnených elektrónov

b) zníži počet uvoľnených elektrónov

c) zvýši energia uvoľnených elektrónov

d) zvýši počet uvoľnených elektrónov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

39. Comptonov jav sa líši od fotoelektrického javu tým, že

a) dopadajúce elektróny vzbudzujú röntgenové žiarenie

b) po interakcii s látkou sa skracuje vlnová dĺžka fotónov

c) po interakcii s látkou fotóny nemiznú, predlžuje sa ich vlnová dĺžka

d) vyžiareným elektrónom možno priradiť tzv. de Brogliehovu vlnovú dĺžku

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

40. Ktorá z uvedených častíc spôsobuje pri dostatočnej energii Comptonov jav?

a) fotón röntgenového žiarenia

b) neutrón

c) neutríno

d) elektrón

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

41. Základným princípom lasera je

a) Eisteinov monochromatický jav

b) usmernenie svetla jedným smerom

c) stimulovaná emisia žiarenia

d) spontánna emisia žiarenia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

42. Ktoré z nasledujúcich elektronických zariadení je založené na fotoelektrickom jave?

a) obrazovka

b) LCD displej

c) fotobunka

d) rentgenka

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

43. Pri fotoelektrickom jave

a) sa potenciálna energia elektrónov primárne mení na energiu fotónov

b) dochádza k vyžarovaniu svetla z vodiča, ktorým prechádza prúd

c) kinetická energia elektrónov sa mení na energiu fotónov

d) sa energia fotónov mení na energiu elektrónov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady