Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 34 otázok.

1. Vyberte správne tvrdenie

a) Svetlo je elektromagnetické vlnenie s vlnovými dĺžkam (380 nm÷780 nm).

b) Svetlo je mechanické vlnenie s vlnovými dĺžkami (380 nm÷780 nm).

c) Svetlo je elektromagnetické vlnenie s vlnovými dĺžkami (380 m÷780 m).

d) Svetlo je elektromagnetické vlnenie s vlnovými dĺžkami (380 mm÷780 mm).

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

2. Priehľadné prostredie

a) Svetlo neprepúšťa, cez toto prostredie nevidíme.

b) Svetlo neprepúšťa, pohlcuje ho alebo odráža.

c) Svetlo prepúšťa, ale rozptyľuje ho všetkými smermi.

d) Svetlo prepúšťa bez podstatného zoslabenia, cez toto prostredie vidíme.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

3. Priesvitné prostredie

a) Svetlo neprepúšťa, cez toto prostredie nevidíme.

b) Svetlo neprepúšťa, pohlcuje ho alebo odráža.

c) Svetlo prepúšťa, ale rozptyľuje ho všetkými smermi.

d) Svetlo prepúšťa bez podstatného zoslabenia, cez toto prostredie vidíme.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

4. Nepriehľadné prostredie

a) Svetlo prepúšťa, cez toto prostredie nevidíme.

b) Svetlo neprepúšťa, pohlcuje ho alebo odráža.

c) Svetlo prepúšťa, ale rozptyľuje ho všetkými smermi.

d) Svetlo prepúšťa bez podstatného zoslabenia, cez toto prostredie vidíme.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

5. Podľa princípu priamočiareho šírenia svetla

a) v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou

c) po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch smeroch

d) ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a postupujú prostredím nezávisle jeden od druhého

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

6. Podľa princípu nezávislosti chodu svetelných lúčov

a) v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou

c) po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch smeroch

d) ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a postupujú prostredím nezávisle jeden od druhého

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

7. Podľa princípu zámennosti chodu svetelného lúča

a) v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou

c) po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch smeroch

d) ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a postupujú prostredím nezávisle jeden od druhého

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

8. Podľa princípu konštantnej rýchlosti svetla vo vákuu

a) v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou

c) po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch smeroch

d) ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a postupujú prostredím nezávisle jeden od druhého

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

9. Podľa zákona odrazu je

a) uhol odrazu väčší ako uhol dopadu

b) uhol odrazu menší ako uhol dopadu

c) uhol odrazu rovnako veľký ako uhol dopadu a odrazený lúč zostáva v rovine dopadu

d) odrazený lúč nezostáva v rovine dopadu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

10. Pri prechode svetla do prostredia, v ktorom sa šíri väčšou rýchlosťou, nastáva

a) nastáva lom od kolmice

b) nastáva lom ku kolmici

c) je uhol lomu menší ako uhol dopadu

d) je uhol lomu väčší ako uhol dopadu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

11. Pri prechode svetla do prostredia, v ktorom sa šíri menšou rýchlosťou, nastáva

a) nastáva lom od kolmice

b) nastáva lom ku kolmici

c) je uhol lomu menší ako uhol dopadu

d) je uhol lomu väčší ako uhol dopadu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

12. Absolútny index lomu prostredia udáva

a) koľkokrát je rýchlosť svetla vo vákuu väčšia ako v danom prostredí

b) koľkokrát je rýchlosť svetla vo vákuu menšia ako v danom prostredí

c) hrúbka skla

d) koľkokrát je uhol dopadu menší ako uhol odrazu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

13. Jednotkou indexu lomu je

a) m / s

b) s

c) m

d) je to bezrozmerná veličina

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

14. Pri prechode svetla do opticky redšieho prostredia je

a) vždy uhol lomu väčší ako uhol dopadu.

b) vždy uhol dopadu väčší ako uhol lomu.

c) vždy uhol lomu rovnaký ako uhol dopadu.

d) vždy uhol lomu veľmi malý.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

15. Ak svetlo dopadá na rozhranie prostredí z vody do vzduchu pod uhlom dopadu väčším ako medzný uhol, tak

a) sa svetlo od rozhrania odrazí

b) sa svetlo na rozhraní láme

c) je svetlo rozhraním pohltené

d) zdroj zhasne

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

16. Pri lome bieleho svetla optickým hranolom nastáva

a) rozklad bieleho svetla na spektrálne farby

b) zosilnenie svetla vďaka interferencii

c) zoslabenie svetla vďaka interferencii

d) totálna reflexia svetla

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

17. Najväčšie vlnové dĺžky v spektre bieleho svetla - 725 nm, patria:

a) fialovému svetlu

b) modrému svetlu

c) zelenému svetlu

d) červenému svetlu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

18. Najmenšie vlnové dĺžky v spektre bieleho svetla - 325 nm, patria

a) fialovému svetlu

b) modrému svetlu

c) zelenému svetlu

d) červenému svetlu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

19. Disperzia svetla je

a) rozklad bieleho svetla na spektrálne farby

b) závislosť fázovej rýchlosti v danom prostredí od frekvencie svetla

c) závislosť uhla lomu od fázovej rýchlosti svetla

d) závislosť uhla lomu od indexu lomu svetla

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

20. Spektrálne farby sú

a) jednoduché, teda s jednou frekvenciou

b) jednoduché, lebo pre ne platí Snellov zákon

c) zložené, teda s viacerými frekvenciami

d) zložené, lebo vzniknú rozkladom bieleho svetla

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

21. Najväčší index lomu (teda najviac sa láme) má

a) biele svetlo

b) červené svetlo

c) fialové svetlo

d) zelené svetlo

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

22. Pri prechode svetla do prostredia s indexom lomu n sa

a) vlnová dĺžka n-krát zmenší

b) vlnová dĺžka n-krát zväčší

c) frekvencia vlnenia n-krát zmenší

d) frekvencia vlnenia n-krát zväčš

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

23. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Farba predmetu je daná farbou odrazeného svetla

b) Biely predmet odráža všetky zložky bieleho svetla

c) Čierny predmet pohlcuje všetky zložky bieleho svetla

d) Červený predmet odráža zelené svetlo

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

24. Optická dráha

a) je dĺžka, ktorú by svetlo prešlo vo vzduchu za rovnaký čas ako v danom optickom prostredí

b) je vlnová dĺžka, ktorú by svetlo prešlo vo vzduchu za rovnaký čas ako v danom optickom prostredí

c) je šírka prostredia, ktorú by svetlo prešlo za rovnaký čas ako v danom optickom prostredí

d) je čas, za ktorý by svetlo prešlo vo vzduchu rovnaký dráhu ako v danom optickom prostredí

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

25. Svetelné vlnenie odrazom na opticky hustejšom prostredí

a) zmení fázu na opačnú

b) nezmení fázu na opačnú

c) je pohltené prostredím

d) je lomené

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

26. Ohyb vlnenia je jav, ktorý nastane vtedy, ak

a) rozmery prekážok sú oveľa menšie ako vlnová dĺžka vlnenia

b) rozmery prekážok sú oveľa väčšie ako vlnová dĺžka vlnenia

c) rozmery prekážok sú porovnateľné s vlnovou dĺžkou vlnenia

d) rozmery prekážok nie sú voľným okom pozorovateľné

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

27. Ohybový obrazec svetla je charakteristický

a) zmenou frekvencie svetleného žiarenia

b) červeno-zeleným sfarbením

c) striedaním maxím a miním svetla

d) svojou intenzitou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

28. Mriežková konštanta b = 0,01 mm znamená, že mriežka má na 1 mm

a) 100 vrypov

b) 10 vrypov

c) 1 000 vrypov

d) 1 vryp

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

29. Takzvané Newtonové krúžky sú spôsobené

a) ohybom svetla na okrúhlych prekážkach

b) interferenciou svetla

c) dvojlomom pri polarizácii

d) prítomnosťou oleja na hladine vody

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

30. Infračervené svetlo je definované ako

a) pozdĺžne elektromagnetické vlnenie s frekvenciou približne 1 MHz

b) priečne elektromagnetické vlnenie s frekvenciou približne vyššou ako 100 THz

c) priečne elektromagnetické vlnenie s frekvenciou približne nižšou ako 100 THz

d) priečne elektromagnetické vlnenie s frekvenciou približne 1 GHz

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

31. Dúhové farby olejovej škvrny na hladine vody sa dajú vysvetliť

a) odrazom svetla

b) polarizáciou svetla

c) interferenciou svetla

d) absolútnym odrazom svetla

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

32. Ktorý z uvedených javov je spôsobený interferenciou svetla?

a) chvenie vzduchu nad prehriatym asfaltom

b) Newtonové krúžky

c) rozklad svetla na optickom hranole

d) polarizácia svetla

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

33. Ktorý z uvedených javov je spôsobený interferenciou svetla?

a) chvenie vzduchu nad sviečkou

b) fatamorgána

c) rozklad svetla na optickom hranole

d) farebné škvrny na vode, znečistenej benzínom

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

34. Ktorý z uvedených javov nie je spôsobený interferenciou svetla?

a) holografia

b) Newtonové krúžky

c) farebné škvrny na vode, znečistenej malým množstvom ropy

d) chvenie vzduchu nad sviečkou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady