Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 30 otázok. 

1. Tuhé teleso je ideálne teleso, ktorého

a) tvar a poloha sa účinkom ľubovoľne veľkých síl nemení

b) tvar a hmotnosť sa účinkom ľubovoľne veľkých síl nemení

c) tvar a objem sa účinkom ľubovoľne veľkých síl nemení

d) tvar a zloženie sa účinkom ľubovoľne veľkých síl nemení 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

2. Pri posuvnom pohybe tuhého telesa

a) všetky body telesa majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú okamžitú rýchlosť

b) všetky body telesa majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú priemernú rýchlosť

c) všetky body telesa majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú obvodovú rýchlosť

d) všetky body telesa majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú uhlovú rýchlosť 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

3. Pri otáčavom pohybe tuhého telesa

a) všetky body telesa majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú okamžitú rýchlosť

b) všetky body telesa majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú priemernú rýchlosť

c) všetky body telesa majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú obvodovú rýchlosť

d) všetky body telesa majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú uhlovú rýchlosť 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

4. Ak je os otáčania voľná

a) odstredivé sily pôsobiace na jednotlivé časti telesa sa vo svojich účinkoch nerušia

b) odstredivé sily pôsobiace na jednotlivé časti telesa sa vo svojich účinkoch rušia

c) látka telesa je rozložená rovnomerne okolo osi

d) látka telesa nie je rozložená rovnomerne okolo osi 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

5. Rameno pôsobiacej sily je

a) dĺžka vektora pôsobiacej sily

b) kolmá vzdialenosť medzi dvoma vektormi pôsobiacich síl

c) kolmá vzdialenosť medzi vektorovou priamkou sily a osou otáčania

d) dĺžka osi otáčania tuhého telesa 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

6. Veľkosť momentu sily vzhľadom na os otáčania je určený

a) súčinom veľkosti sily F a ramena sily r vzhľadom na túto os

b) súčtom veľkosti sily F a ramena sily r vzhľadom na túto os

c) súčtom veľkosti sily M a ramena sily r vzhľadom na túto os

d) súčinom veľkosti sily M a ramena sily r vzhľadom na túto os 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

7. Podľa momentovej vety sa otáčavý účinok síl pôsobiacich na tuhé teleso ruší, ak

a) vektorový súčet momentov všetkých síl je konštantný vektor momentu sily

b) vektorový súčet momentov všetkých síl je nulový vektor momentu sily

c) vektorový súčin momentov všetkých síl je konštantný vektor momentu sily

d) vektorový súčin momentov všetkých síl je nulový vektor momentu sily 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

8. Podľa pravidla pravej ruky prsty ukazujú smer

a) sily F, ktorá spôsobuje otáčanie a vztýčený palec ukazuje smer ramena tejto sily

b) momentu sily M, ktorý spôsobuje otáčanie a vztýčený palec ukazuje smer ramena tejto sily

c) sily F, ktorá spôsobuje otáčanie a vztýčený palec ukazuje smer momentu M tejto sily 

d) momentu sily M, ktorý spôsobuje otáčanie a vztýčený palec ukazuje tejto sily F 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

9. Skladať sily pôsobiace na tuhé teleso znamená

a) určiť veľkosť sily, ktorá má na dané teleso rovnaký účinok ako sily, ktoré skladáme

b) určiť veľkosť, smer a polohu pôsobiska sily, ktorá má na dané teleso rovnaký účinok ako sily, ktoré skladáme

c) určiť silu, ktorá má na dané teleso rovnaký účinok ako sily, ktoré skladáme

d) určiť silu, ktorá má na dané teleso práve opačný účinok ako sily, ktoré skladáme 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

10. Rozložiť silu na zložky danej výslednice znamená

a) nájsť dve alebo viac takých síl, ktorých súčet veľkostí je rovný veľkosti danej sily

b) nájsť dve alebo viac takých síl, ktorých výslednica sa rovná danej sile

c) nájsť dve alebo viac takých síl, ktorých výslednica má na teleso rovnaký účinok ako daná sila

d) nájsť dve alebo viac takých síl, ktorých výslednica má na teleso opačný účinok ako daná sila 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

11. Tuhé teleso otáčavé okolo nehybnej osi je v rovnovážnej polohe, ak

a) vektorové súčty všetkých síl, ktoré na teleso pôsobia, sú nulové vektory a teleso je v pokoji

b) vektorové súčty všetkých momentov síl, ktoré na teleso pôsobia, sú nulové vektory, teleso je v pokoji

c) vektorové súčty všetkých síl a všetkých momentov síl, ktoré na teleso pôsobia, sú nulové vektory

d) vektorové súčty všetkých síl a všetkých momentov síl, ktoré na teleso pôsobia, sú nulové vektory a teleso je v pokoji 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

12. Stabilita telesa sa meria veľkosťou práce, ktorú

a) musíme vykonať, aby sme teleso prevrátili z rovnovážnej polohy vratkej do rovnovážnej polohy stálej

b) musíme vykonať, aby sme teleso prevrátili z rovnovážnej polohy voľnej do rovnovážnej polohy vratkej

c) musíme vykonať, aby sme teleso prevrátili z rovnovážnej polohy stálej do rovnovážnej polohy vratkej

d) musíme vykonať, aby sme teleso prevrátili z rovnovážnej polohy stálej do rovnovážnej polohy voľnej 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

13. V rovnovážnej polohe stálej platí

a) po vychýlení telesa ho moment tiažovej sily vráti do pôvodnej polohy

b) po vychýlení telesa sa jeho energia nemení

c) po vychýlení telesa klesá jeho energia

d) po vychýlení telesa ostáva teleso v novej rovnovážnej polohe 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

14. V rovnovážnej polohe vratkej platí

a) po vychýlení telesa ho moment tiažovej sily vráti do pôvodnej polohy

b) po vychýlení telesa sa jeho energia nemení

c) po vychýlení telesa klesá jeho energia

d) po vychýlení telesa ostáva teleso v novej rovnovážnej polohe 

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

15. Kinetická energia rotujúceho telesa je daná vzťahom medzi veličinami

a) Ek = (1/2) × J × 4 × 3,14 × 3,14 × f × f 

b) Ek = (1/2) × J × 4 × 3,14 × f

c) Ek = (1/2) × J × 4 × 3,14 × 3,14

d) Ek = (1/2) × m × 4 × 3,14 × 3,14 × f

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

16. Kinetická energia rotujúceho telesa závisí od

a) rozloženia látky v telese vzhľadom na os otáčania, dĺžky telesa a frekvencie jeho otáčania

b) rozloženia látky v telese vzhľadom na os otáčania, hmotnosti telesa a frekvencie jeho otáčania

c) rozloženia látky v telese vzhľadom na os otáčania, hmotnosti telesa a posuvnej rýchlosti pohybu

d) rozloženia látky v telese vzhľadom na os otáčania, hmotnosti telesa a smeru rotácie telesa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

17. Otáčavý účinok sily pôsobiacej na teleso

a) závisí od veľkosti a smeru tejto sily, polohy pôsobiska sily voči osi otáčania

b) nezávisí od veľkosti a smeru tejto sily, ale závisí od polohy pôsobiska sily voči osi otáčania

c) závisí od veľkosti a smeru tejto sily, nezávisí od polohy pôsobiska sily voči osi otáčania

d) nezávisí ani od veľkosti a smeru tejto sily, ani od polohy pôsobiska sily voči osi otáčania

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

18. Otáčavý účinok pôsobiacej sily sa neprejaví, ak

a) vektorová priamka sily prechádza osou otáčania

b) vektorová priamka sily neprechádza osou otáčania

c) vektorová priamka sily neprechádza osou otáčania a je kolmá na os otáčania

d) vektorová priamka sily neprechádza osou otáčania, a sila má veľkú veľkosť

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

19. Otáčavý účinok pôsobiacej sily sa prejaví, ak

a) vektorová priamka sily prechádza osou otáčania

b) vektorová priamka sily neprechádza osou otáčania a je rovnobežná s osou otáčania

c) vektorová priamka sily neprechádza osou otáčania a je kolmá na os otáčania

d) vektorová priamka sily prechádza osou otáčania, a sila má veľkú veľkosť

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

20. Základnou jednotkou momentu sily je

a) N

b) N × m

c) m

d) N × s

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

21. Moment sily vzhľadom na os otáčania je vektor

a) ktorého smer určíme pravidlom pravej ruky

b) ktorého smer určíme pravidlom ľavej ruky

c) ktorého smer sa nedá určiť

d) ktorý nemá smer

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

22. Ak na teleso pôsobí súčasne viacero momentov síl, tak

a) výsledný moment Mv je rovný vektorovému súčtu pôsobiacich síl

b) výsledný moment Mv je rovný vektorovému podielu pôsobiacich momentov síl

c) výsledný moment Mv je rovný vektorovému súčinu pôsobiacich momentov síl

d) výsledný moment Mv je rovný vektorovému súčtu pôsobiacich momentov síl

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

23. Momentová veta hovorí, že

a) otáčavý účinok síl pôsobiacich na tuhé teleso sa ruší, ak vektorový podiel momentov všetkých síl je nulový vektor momentu sily

b) otáčavý účinok síl pôsobiacich na tuhé teleso sa ruší, ak vektorový súčin momentov všetkých síl je nulový vektor momentu sily

c) otáčavý účinok síl pôsobiacich na tuhé teleso sa neruší, ak vektorový súčet momentov všetkých síl je nulový vektor momentu sily

d) otáčavý účinok síl pôsobiacich na tuhé teleso sa ruší, ak vektorový súčet momentov všetkých síl je nulový vektor momentu sily

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

24. Pri rozklade sily na dve rovnobežné zložky platí

a) súčet veľkostí zložiek je rovný veľkosti sily, ktorú rozkladáme

b) súčin veľkostí zložiek je rovný veľkosti sily, ktorú rozkladáme

c) podiel veľkostí zložiek je rovný veľkosti sily, ktorú rozkladáme

d) súčet veľkostí zložiek sa nerovná veľkosti sily, ktorú rozkladáme

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

25. Pri rozklade sily na dve rovnobežné zložky platí

a) pomer vzdialeností vektorových priamok zložiek od vektorovej priamky sily, ktorú rozkladáme, sa rovná prevrátenému pomeru veľkosti zložiek

b) rozdiel vzdialeností vektorových priamok zložiek od vektorovej priamky sily, ktorú rozkladáme, sa rovná prevrátenému pomeru veľkosti zložiek

c) pomer vzdialeností vektorových priamok zložiek od vektorovej priamky sily, ktorú rozkladáme, sa rovná pomeru veľkosti zložiek

d) pomer vzdialeností vektorových priamok zložiek od vektorovej priamky sily, ktorú rozkladáme, sa rovná rozdielu veľkosti zložiek

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

26. Ťažisko telesa je

a) veľkosť tiažovej sily pôsobiacej na teleso

b) pôsobisko tiažovej sily pôsobiacej na teleso

c) pôsobisko trecej sily pôsobiacej na teleso

d) pôsobisko tiažovej sily nepôsobiacej na teleso

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

27. Drevená kocka má ťažisko

a) v jej geometrickom strede súmernosti

b) v jej geometrickom strede súmernosti, ak ide o rovnorodé teleso

c) v jej geometrickom strede súmernosti, ak ide o nerovnorodé teleso

d) mimo kocky

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

28. Krasokorčuliarka pri piruete (rotácie krasokorčuliarky) pripaží ruky

a) Tým sa frekvencia jej otáčania zväčší

b) Tým sa frekvencia jej otáčania zmenší

c) Tým sa frekvencia jej otáčania nemení

d) Tým sa odrazí od ľadovej plochy

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

29. Zotrvačníky

a) sú telesá s malým momentom zotrvačnosti

b) sú telesá s veľkým momentom zotrvačnosti

c) sú telesa väčšinou vyrobené z ľadu

d) sú telesa s veľkým vnútorným trením

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

30. Zotrvačníky sa nevyužívajú

a) ako zdroje energie v autíčkach

b) pri vytváraní umelého horizontu v lietadlách, gyrokompas

c) pri zabezpečení rovnomernosti chodu motorov

d) pri meraní teploty ovzdušia teplomerom

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady