TQM (Total Quality Management) v školstve :)

Autor: Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív

Vytvorené: 28. 11. 2016 Tlačiť

Aplikácia TQM na oblasť vzdelávania. 

 

 

Je žiadúce zohľadniť rozdiely medzi školou a priemyselným podnikom:

 • škola nie je priemyselný podnik,
 • vzdelávaní žiaci, študenti nie sú produktmi vzdelávania, výrobkami. Produktom vzdelávania sú výsledky výchovy a vzdelávania,
 • produkt vzdelávania má niekoľko zákazníkov, odberateľov, ktorými sú: žiaci, študenti, rodičia, budúci zamestnávatelia, zriaďovateľ spoločnosť ako celok, školy vyššieho stupňa,
 • cieľom vzdelávania nie je zisk, hoci finančné náklady naň sú dôležité,
 • jednotlivci získavajúci vzdelanie nebývajú zvyčajne jeho platičmi.

Transformovať tri základné prvky TQM do školstva možno zohľadnením skutočnosti:

1. Produkty výchovy a vzdelávania majú spĺňať želania, potreby zákazníkov.

Prvoradým záujmom každej školy by malo byť poznanie očakávaní, potrieb, želaní zákazníkov, a to na základe permanentne získavaných vládnych a reliabilných údajov, a nie iba na základe intuície a skúsenosti učiteľov.

To si vyžaduje systematickú spätnú väzbu:

a) zisťovanie postojov žiakov k výučbe, k škole, ako aj ich rodičov a iných sociálnych partnerov školy,

b) prieskum trhu,

c) zisťovanie vedomosti, zručnosti, schopnosti žiakov,

d) analýzu požiadaviek partnerov školy.

2. Orientácia na kvalitu vyučovacieho procesu, moderné  efektívne vyučovacie metódy,  organizačné formy vyučovania, učebné pomôcky a didaktickú techniku. Učitelia by mali mať najnovšie informácie, poznať trendy, inovácie v oblasti  pedagogiky, psychológie, metodiky vyučovania predmetov.

To si vyžaduje systematické a ďalšie vzdelávanie učiteľov, ich odborný a profesijný rast.

3. Kontinuálne, nepretržité zlepšovanie, zdokonaľovanie technológie.

To si od učiteľov vyžaduje, aby sa neustále zamýšľali, analyzovali a hodnotili vlastnú prácu a snažili sa ju skvalitňovať. Neodmysliteľnou súčasťou ich práce by mal byť systematicky prístup nazývaný cyklus PDCA v školstve.

Pred zavedením a uplatnením TQM v škole je potrebné vedieť:

a) kde sa škola momentálne nachádza. Ide o zmapovanie súčasného stavu, a to: vnútorným hodnotením (sebahodnotením), analýzou SWOT, prípadne aj vonkajším auditom, resp. využívaním benchmarkingu,

b) kam sa chce škola dostať - ide o vytvorenie predstavy o tom, ako bude alebo ako by mala škola vyzerať po zavedení TQM - určiť víziu školy,

c) aké je poslanie školy, prečo existuje, aké hodnoty preferuje,

d) ako sa tam škola dostane - ide o vytvorenie stratégie školy, t j. určenie cieľov a  priorít školy a plánov na ich realizáciu.

Aplikácia TQM prináša lepšie výsledky práce žiakov i učiteľov, zvýšenie ich motivácie, sebadôvery, pracovnej morálky, disciplíny, znižuje sa záškoláctvo, vandalizmus a ďalšie negatívne prejavy správania sa žiakov, lepšie sa využíva pracovný čas, ľudské, finančné i technické zdroje, zákazníci (žiaci, ich rodičia, odberatelia absolventov školy) sú spokojnejší, náklady na prácu školy sa znižujú. Práca učiteľov a žiakov nebýva pritom namáhavejšia, pretože sa postupne eliminujú nedostatky, chyby, nedorozumenia, zlé pracovné vzťahy, neefektívne využívanie zdrojov.

Ako zvýšiť kvalitu vzdelávania?

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív, Organizácia a manažment školstva (Terminologický a výkladový slovník), Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Svornosť, a. s., Breatislava, ISBN 80-10-00022-1.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady