Benchmarking v školstve, vnútorný benchmarking, konkurenčný benchmarking, nekonkurenčný benchmarking, svetový, druhový benchmarking :)

Autor: Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív

Vytvorené: 09. 12. 2016 Tlačiť

Zber a výmena informácii medzi školami navzájom.

 

 

Podstatou realizácie benchmarkingu v školstve je preštudovať dobre fungujúce procesy (výchovné, vzdelávacie, riadiace, a podobne) iných škôl a po vyhodnotení ich uplatniť na vlastnej škole. 

Mnohé školy majú záujem o neustále zlepšovanie svoje výkonnosti a kvality výstupov voči svojim odberateľom služieb (žiakom, rodičom, učiteľom, podnikom, stredným školám, vysokým školám, zamestnávateľom. Vykonávanie benchmarkingu je motivované tou črtou organizácie, ktorá je pre ňu typická, stáva sa nástrojom na odhalenie slabších miest školy a hľadania spôsobov ich odstránenia. Nositeľom tejto aktivity môže byť riaditeľ školy, ale aj samotní učitelia. 

Základným pravidlom benchmarking je otvorenosť. Porovnávať možno vedenie školských dokumentov, študijné výsledky žiakov, vyučovacie metódy učiteľov v jednotlivých predmetov, organizáciu a priebeh prijímacích skúšok a maturitných skúšok, spoluprácu so sociálnymi partnermi, organizáciu školských slávností.

Praktická realizácia benchmarkingu môže mať rôznu podobu, ktoré určujú jednotlivé kategórie:

 1. Vnútorný benchmarking – sa využíva najmä v procese vnútorného hodnotenia školy, učiteľov, je väčšinou zameraný na hodnotenie konkrétnej oblasti činnosti školy. Využíva sa v kombinácii s analýzou SWOT. Vhodnou metódou na získanie množstva údajov a informácií je aj dotazník. Výsledky vnútorného benchmarkingu slúžia na skvalitnenie konkrétneho procesu alebo činnosti školy.
 2. Konkurenčný benchmarking – sa realizuje prostredníctvom porovnávania určitého procesu danej školy s inou školou rovnakého stupňa druhu, typu pôsobiacou v susednej škole sa dá uskutočniť prostredníctvom nezávislej inštitúcie alebo prostredníctvom návštevy porovnávanej školy, resp. obojstrannými vzájomnými návštevami. Konkurenčný benchmarking sa realizuje s cieľom ponúknuť niečo, čo konkurenčná škola neponúka. Sleduje sa tým zlepšenie konkurencieschopnosti školy, a tým aj lepšia pozícia školy v trhovom prostredí.
 3. Nekonkurenčný benchmarking – je vhodný na vykonanie benchmarkingových štúdií v takých predmetoch, ktoré sa nevzťahujú na špecifickú oblasť, resp. ktoré realizujú nekonkurenčné školy – školy iného typu, druhu, stupňa. Ide napríklad o spôsob riadenia, finančné operácie, prácu s ľuďmi, marketing... Takýmto spôsobom možno identifikovať pozitívne zásady, ktoré sa dajú uplatniť na vlastnej škole.
 4. Svetový, druhový benchmarking – nachádza uplatnenie v školstve v najmenšej miere. Dôvodom je malá miera uplatniteľnosti a zavedenia poznatkov a skúseností zahraničných školských systémov bez rešpektovania národných tradícií, osobitostí a podmienok.

Benchmarking

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív, Organizácia a manažment školstva (Terminologický a výkladový slovník), Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Svornosť, a. s., Breatislava, ISBN 80-10-00022-1.

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady