Vytvorené: 04. 05. 2020 Tlačiť

Procesy podnikovej logistiky sa bezprostredne dotýkajú hodnotovotvorných procesov montáže. Hlavným cieľom procesov podnikovej logistiky je zabezpečiť plynulý materiálový tok.

Logistické procesy je potrebné rozdeliť do troch základných skupín:

 • nákupná a zásobovacia logistika,
 • výrobná logistika,
 • distribučná logistika.

Logistické procesy v podniku sú viazané na viacero oddelení a z toho dôvodu nie je možné ich vo všeobecnosti analyzovať. Potrebné je ich rozdeliť na logistické podprocesy, ktoré súvisia s:

 • nákupnou a zásobovacou logistikou,
 • výrobnou logistikou,
 • distribučnou logistikou.

V nasledujúcej analýze bude venovaná pozornosť len procesom nákupnej, zásobovacej a výrobnej logistike, nakoľko sme sa prevažne sústredili na ne.

Analýza procesov nákupnej logistiky

 • Procesy logistiky nákupu materiálu je riadený oddelením nákupu.
 • Súčasťou procesu sú aj:
  • vlastník procesu logistiky nákupu: vedúci pracovník oddelenia nákupu so sídlom v ...
  • vykonávateľ procesu nákupu: pracovníci nákupu (tzv. nákupcovia) pôsobiaci v ...
 • Vstupy procesu nákupu: materiálové požiadavky, plány nákupu.
 • Výstupy procesu nákupu: zrealizovaný nákup materiálu, analýza plnenia plánov nákupu.
 • Začiatok procesu: informácia o materiálových požiadavkách.
 • Koniec procesu: dodanie materiálu.
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti: finančné ukazovatele plánov nákupu dávajú do pomeru vynaložené finančné prostriedky s plánovanými výdavkami. Analýzou sa zistí plnenie plánov nákupu (ide o informácie citlivého charakteru).

 

Proces objednávania materiálu (nákupná logistika)

 

Nedostatky procesu nákupnej logistiky

Najčastejšie vyskytujúce sa nedostatky spojené s objednávaním a s materiálovými položkami:

 • objednanie nesprávne špecifikovaného materiálu,
 • dodanie nesprávneho množstva alebo nedostatok množstva, chyba na strane dodávateľa,
 • oneskorené dodanie materiálu, chyba na strane dodávateľa,
 • potreba urýchleného dodania materiálu, vznikajú vysoké finančné náklady na zrýchlené dodanie materiálu,
 • dodanie defektného materiálu,
 • nesprávne nastavené hodnoty pre objednávania Floor Stockového materiálu (Lead Time, ROP, Savety Stock),
 • nedostatočná komunikácia a koordinácia pripravovaných a plánovaných projektov,
 • oneskorené ukončenie projektu.

Uvedené spôsobuje posunutie začiatku montáže resp. realizácie činností súvisiacich s konfliktnou materiálovou položkou. Nasleduje objednanie, expresné dodanie materiálu je extrémne finančne náročné, z toho dôvodu dochádza k vysokým nákladom na prepravu.

Zodpovednosť za zabezpečenie materiálu nesie nákupca materiálu. Riadi sa plánom nákupu, ktorý stanovuje centrála v... Plány nákupu sú tvorené z požiadaviek na materiál v predchádzajúcom období. Pracovník nákupu tak musí sledovať výdavky na materiál a zosúladiť plán nákupu s plánovanou montážou. Niekedy tak dochádza k situáciám, kedy pracovník nemôže, resp. nevie že má objednať, pozabudne objednať požadovaný materiál. V takom prípade dochádza k nedostatku materiálu, ktorý sa následne odzrkadlí v procese montáže. Nasledujú prestoje, prípadne realizácia iných činností, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí oneskoreným ukončením montáže.

Problematika nákupu sa týka aj systému automatického objednávania, ktorý funguje na princípe preddefinovaných hodnôt ROP, Lead Time... (hodnoty sú nastavené v závislosti od finančnej náročnosti, využiteľnosti, času dodania..., pre jednotlivé Floor Stockové materiálové položky individuálne).

Nastavenie hodnôt v súčasnosti nezodpovedá aktuálnym požiadavkám montáže zohľadňuje predchádzajúce obdobia.

Analýza procesu zásobovacej logistiky

Súčasťou procesu sú:

 • Vlastník procesu zásobovacej logistiky: vedúci pracovník oddelenia distribúcie.
 • Vykonávateľ procesu: pracovník distribúcie.
 • Vstupy procesu: materiál, materiálové požiadavky.
 • Výstupy procesu: materiál.
 • Začiatok procesu: dodanie materiálu.
 • Koniec procesu: vyskladnenie materiálu.
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti: čas potrebný na vyskladnenie materiálu do montáže, vyskladňovanie materiálu je normované prácnosťou. Vyhodnotenie prebieha po realizácií montáže.

 

Činnosti vykonávané v procese zásobovacej logistiky (zásobovacia logistika)

 

Nedostatky procesu zásobovacej logistiky

Členenie vyplýva z predchádzajúcej časti:

 • príjem a kontroau materiálu od dodávateľov,
 • uskladnenie materiálu,
 • vyskladnenie materiálu pre montáž.

Problematika príjmu a kontroly materiálu

Napríklad: 

Zavedený proces nedokáže predchádzať situáciám ako:

 • nedostatok materiálu,
 • nerieši zhodu s typom materiálu,
 • nekontroluje funkčnosť súčastí,
 • nekontroluje správnosť dodaného s objednaným materiálom.

Problematika uskladnenia materiálu

Napríklad:

Uskladnenie materiálu na prvé poschodie je z logistického hľadiska úplne nevyhovujúce. Spôsobuje vysokú prácnosť vykonávaných činností, resp. uskladnenia. Potrebné je premiestniť súčasné skladové priestory do inej, lepšie dostupnej, časti montážnej haly.

Problematika vyskladnenia materiálu pre montáž

Napríklad:

Spôsob vykonávania činností predstavuje najprácnejšiu činnosť pracovníkov skladu. V prípade potreby vyskladniť viacero totožných Pick Listov nie je možné vyskladnenie súčasne, len jednotlivo. Súčasný spôsob vyskladňovania v kombinácií so zlou navigáciou predlžuje vyskladňovanie a zvyšuje prácnosť činností.

Analýza procesu výrobnej logistiky

Súčasťou procesu sú:

 • Vlastník procesu výrobnej logistiky: vedúci pracovník oddelenia distribúcie.
 • Vykonávateľ procesu: pracovník distribúcie.
 • Vstupy procesu: materiál, požiadavka doplnenia materiálu.
 • Výstupy procesu: doplnenie materiálu.
 • Začiatok procesu: požiadavka doplnenia materiálu senior operátorom.
 • Koniec procesu: doplnenie materiálu.
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti: výrobná logistika nemá priame ukazovatele výkonnosti, sledovaný je stav zásob regálových skladov v priestoroch montáže.

 

Postup dopĺňania materiálu do regálových skladov v montážnej hale (výrobná logistika)

 

Nedostatky procesu výrobnej logistiky

Problematika dopĺňania materiálu do regálových skladov v montážnej hale

Napríklad:

Potrebné je zaviesť systematizované dopĺňanie materiálu, nakoľko v súčasnosti často dochádza k nedostatku materiálu v regálových skladoch. Nedostatok je spôsobený systémom dopĺňania, za ktorý zodpovedá senior operátor, súčasný systém zapája do procesu pracovníkov montáže, ktorí by sa mali orientovať len na montáž. K predchádzaniu situácie nedostatku materiálu sa pracovníci montáže pred zásobujú materiálom na lokálnych pracoviskách, čo spôsobuje výkyvy v spotrebe materiálu. Ďalší nedostatok predstavuje nesprávne nastavenie dopĺňaného množstva do regálových skladov.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady