Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 04.mesiac 25.deň prehľad EKONÓMIA, MANAŽMENT, MARKETING o 1 článok a 1 e-kurz :)

Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 27. 06. 2015 Tlačiť

Pridané do 25. apríla 2021 - článok: Označenie CE 

+ e-kurz

x O troch pilieroch resp. o peniazoch v dôchodku

 

Pridané do 27. septembra 2020 - článok: III. pilier - Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)

+ e-kurz 
 
Pridané do 17. júla 2020 - článok Trh inak 

e-book: Krízológia – Všeobecná teória krízy. 

Pridané 27. decembra 2017 - Audit.

Pridané 28. decembra 2016 - Bankrot (krach), dobrovoľný a nedobrovoľný bankrot.

Pridané 15. decembra 2015 - článok Čiarový kód. 

Pridané 11. augusta 2015 - e-test Marketingové stratégie - Základné pojmy

 

  

E-test
 
Kurzy 
 
E-knihy (e-booky)
 
POJMY
Obsah
 • Banky, iné finančné inštitúcie a bankové produkty
 • Burza
 • Cena
 • Cenné papiere
 • Certifikácia
 • Ekonómia a ekonomika
 • Ekonomické ukazovatele
 • Fondy
 • Kapitál
 • Mala by ovládať asistentka
 • Maloobchod a veľkoobchod
 • Manažment a marketing
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Monetarizmus
 • Mzda
 • Peniaze
 • Platobné karty
 • Podnikanie
 • Práca
 • Trh 
Banky, iné finančné inštitúcie a bankové produkty
Akreditív
Banka
Cash Advance
ceduľová banka
Centrálna banka
Ďalšie finančné inštitúcie
Depozitár
Depozitné bankové produkty a ich formy
Druhy bánk
Elektronický podpis
emisná banka
Interchange Fee
Hypotekárne záložné listy
Off-line
On-line
On-us transakcia
Poisťovňa
Termínované vklady
Úrad pre finančný trh (ÚFT)
Úrok
Úsporné vklady
Úver
Úverový vzťah
Vkladné knižky
Vkladové operácie komerčných bánk
Vklady splatné na požiadanie
Vysporiadanie
základné druhy poistenia 
 
Burza
Baissista
Broker
brokers
Burza a jej druhy
burzoví obchodníci
Dow Jonesow index
investori
makléri
Účastníci burzy
 
Cena
Agregátna ponuka
Cena
Cena kúpna
Cena obstarávacia
Čiastková ponuka
Čierny piatok
Damping
Dampingové ceny
dumping
dumpingové ceny
Dopyt
Individuálna ponuka
Ponuka
Rovnovážna cena
súhrná ponuka
Trhová cena
 
Cenné papiere
Akcia
Bankové dlhopisy
Depozitné certifikáty
Diskont
diskontná sadzba
eskont zmenky
Dividenda         
Portfólio
priamy trh
Primárny trh
reeskont zmenky
Šek
Zmenka
 
Certifikácia
Certifikácia
Certifikácia zhody
Certifikát
Koncepcia kvality
 
Ekonómia a ekonomika
Ekonómia
Ekonómia ako veda
Ekonómia podrobne
Ekonomická vzácnosť
Ekonomické potreby
Ekonomika
Makroekonómia
Makroekonomika
Mikroekonómia
Mikroekonomika
Normatívna ekonómia
Pozitívna ekonómia
 
Ekonomické ukazovatele
Čistý zisk
Hrubý domáci produkt
Hrubý národný produkt
Hrubý zisk
Národohospodárske ekonomické ukazovatele
Obrat zahraničného obchodu
Zisk
 
Fondy
Asociácia správcovských spoločností (ASS)
Benchmark
Investor
Ochrana investorov
Podielový fond
Podielový list
Portfólio
Správcovská spoločnosť
Typy podielových fondov
   
Kapitál
Akumulácia kapitálu
Bilancia
Čisté investície
Hrubé investície
Investícia
Kapitál
Kolektívne investovanie
Obnovovacie investície
reštitučné investície
Statok
 
Mala by ovládať asistentka
bilancia
Doklad pokladničný
Dobierka
Dodací list
Dodávka
Doklad účtovný
Faktúra
mimoriadna súvaha
Objednávka
Podvojné účtovníctvo
porovnávacia súvaha
prevodný príkaz
Príkaz na úhradu
riadna súvaha
Storno
Súvaha
Účtová osnova
Účtovná uzávierka
Účtovné operácie
Účtovné výkazy
Účtovníctvo
Zľava
 
Maloobchod a veľkoobchod
akosť
Cash Back
Čiarový kód
Dodacia lehota
Dodacia podmienka
Dodávka
Dobropis
Inventarizácia
Inventúra
Inzerát
Kapacita predajne
Kapacita skladu
Konzument
Kúpa
Kvalita
Maloobchod
Nákup tovaru
Obilné zákony
Objednávka
Odmientnutie dodávky
Pôvod tovaru
Predaj
Príjem
Reklama
Reklamácia
Spotreba
Sprenevera
Storno
Škoda
Tovar
Veľkoobchod
Všeobecné obchodné podmienky
 
Manažment a Marketing
Aplikácia Staffino (vysvetlené v rámci kurzu Meranie spokojnosti zákazníkov)
Behaviorálna teória manažmentu (vysvetlené v rámci kurzu Teórie manažmentu)
Cena (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Ciele (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Definície pojmu (myslí sa marketingová stratégia, vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Distribúcia (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Druhy marketingových stratégií (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Goodwill
Implementácia marketingovej stratégie (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Informačný systém v malých a stredných podnikoch (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Integrujúce perspektívy pre teóriu riadenia (vysvetlené v rámci kurzu Teórie manažmentu)
Klasická organizačná teória manažmentu (vysvetlené v rámci kurzu Teórie manažmentu)
Klasická teória manažmentu (vysvetlené v rámci kurzu Teórie manažmentu)
Konkurencia (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Kontingenčná teória (vysvetlené v rámci kurzu Teórie manažmentu)
Kvantitatívna teória riadenia (vysvetlené v rámci kurzu Teórie manažmentu)
lojalita zákazníka (vysvetlené v rámci kurzu Meranie spokojnosti zákazníkov)
Management
Manažéri
manažment
Manažment predaja
Marketing
Marketing manažment
Marketingový cieľ
marketingové ciele (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Marketingový manažment (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Marketingový plán
Marketing strategický
Marketingová komunikácia (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Marketingové plánovanie v malých a stredných podnikoch (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Metodika Kanovho modelu (vysvetlené v rámci kurzu Meranie spokojnosti zákazníkov)
Meranie spokojnosti zákazníkov (vysvetlené v rámci kurzu Meranie spokojnosti zákazníkov)
Mystery Shopping (vysvetlené v rámci kurzu Meranie spokojnosti zákazníkov)
Nástroje marketingového mixu (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Od strategického plánovania k marketingovému (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Podstata (myslí sa marketingová stratégia) a základné pojmy, ktoré ju tvoria (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Podstata a obsah marketingovej stratégie (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
poslanie (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Potreba zlepšovania a priebežné zlepšovanie procesov (evolučné zmeny) (vysvetlené v rámci kurzu Teoretické východiská zvyšovania efektívnosti predaja)
Proces, Teória proecesov (vysvetlené v rámci kurzu Teoretické východiská zvyšovania efektívnosti predaja)
Produkt (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Reengineering procesov (revolučné zmeny) (publikované v rámci kurzu Teoretické východiská zvyšovania efektívnosti predaja)
SMART (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Stratégia (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Stratégia modrého oceánu (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Strategický manažment (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia) 
Stratégie podľa marketingového mixu (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Stratégie zamerané na konkurenciu (stratégie podľa Portera) (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Systémová teória (vysvetlené v rámci kurzu Teórie manažmentu)
Tvorba marketingovej stratégie (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Vedecké riadenie (homo oeconomicus) (vysvetlené v rámci kurzu Teórie manažmentu)
vernosť zákazníka (vysvetlené v rámci kurzu Meranie spokojnosti zákazníkov)
Vízia (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Vymedzenie pojmu plánovanie (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Vysoko efektívny marketingový plán (VEMP) (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
Základné znaky marketingovej stratégie (vysvetlené v rámci kurzu Marketingová stratégia)
 
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Medzinárodná ekonomická integrácia
Medzinárodný menový systém
Saldo
 
Monetarizmus
Monetaristi
Monetárna politika
Nástroje monetárnej politiky
peňažná politika
 
Mzda
Časová mzda
Deputát
Mzda
Nominálna mzda
Prémia z obratu
Reálna mzda
Úkolová mzda
 
Peniaze
Bankomat
Deflácia
devíza
devízový kurz
E-cash
Falzifikát
Formy peňazí
Hotovosť       
Inflácia
Kurz
Kurzový lístok
Likvidita
POS terminál
Solventnosť
Úloha peňazí
Valuta
valutový kurz
Zúčtovanie
 
Platobné karty
Affinity Card
Autorizácia
Autorizačné centrum
Bezkontaktná karta
Credit Scoring
Debetná karta
debetná karta
EFTPOS (Electronic Funds Transfer At Point Of Sale) 
Firemná karta (Corporate/Business Card)
GPRS (General Packet Radio Service)
Hot List
Charge Card
Chargeback
Kobrandovaná karta (Co-branded Card)
Kreditná karta
kreditná karta
Nákupná karta (Purchasing Card)
odúčtovanie
Personalizácia
PIN (Personal Identification Number)
Platobná karta
podniková karta
Positive Authorization
Predplatená karta (Prepaid Card)
Revolvingová karta (Revolving Card)
Smart Card
Stoplist
storno
Súkromná značková karta (Private Label Card)
Vernostná karta (Loyalty Card)
Vernostný systém
Vydavateľ (Issuer)
 
Podnikanie
Daň
Dočasné združenie podnikateľov
Družstvá
dubiózna pohľadávka
Fyzická osoba
Fyzická osoba podrobne
Jednateľ
Konkurencia
nepriame dane
Obchodný register
Obchodná spoločnosť
Podnikanie
Podnikateľský zisk
Pohľadávka
Pohľadávka nedobytná
Povinné identifikačné údaje
priame dane
Právnická osoba
Prokúra, prokurista
Revízia
Služba
Tichá spoločnosť
typy konkurencie
Výdavky na telefón
Výroba
Výrobok
Základné organizačno-právne formy podnikania
Živnosti
 
Práca
Dôchodok
Hmotná zodpovednosť
Konkurz
Miera nezamestnanosti (n)
Organizačný poriadok
Porušenie zmluvy
Práca
Produktivita práce
Renta
Technológia
Výmena činností
 
Trh
druhotný trh
Kapitálový trh
Peňažný trh
Potreba
Potreby
Sekundárny trh
subjekty trhu
Tender
Trh
Trhová cena
Trhový mechanizmus
typy trhov
 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady