Aforizmus :)

Alegória (inotaj) :)

Aliterácia :)

Almanach >>

Anafora :)

Anekdota :)

Antika :)

Antitéza :)

Antológia >>

Apostrofa (rečnícke oslovenie) :)

Argot :)

Báj (mýtus), bájoslovie (mytológia) :)

Bájka :)

Balada >>

Básnický prívlastok (epiteton) :)

Biografia (životopis), autobiografia :)

Cestopis :)

Choliamb :)

Chronologické usporiadanie :)

Činohra :)

Citácia >>

Citát >>

Daktyl :)

Ďalšie druhy rýmov: rýmové echo, gramatický rým, koncový rým, vnútorný rým :)

Dej :)

Dialóg :)

Disonancia >>

Dityramb (grécky dithyrambos) :)

Divadlo >>

Dráma, dejstvá, scény, výstupy :)

Dramatické diela (divadelné hry) :)

Ekloga :)

Elégia :)

Elegické dvojveršie (elegické distichon) :)

Elejská škola >>

Epanastrofa :)

Epifora :)

Epigram :)

Epika :)

Epilóg (doslov) :)

Epištola (list) :)

Epitaf :)

Epizeuxa (epizeuxis) :)

Epóda :)

Epos (epická báseň), epizóda :)

Eposy a ságy :)

Esej :)

Eufeminizmus :)

Exemplum :)

Fejtón :)

Figúry :)

Francúzska (villonska) balada :)

Fraška :)

Gradácia :)

História knihy, jej vznik a vývoj >>

Hymna (hymnus) >>

Hymnus (chvála), óda >>

Hyperbola :)

Idyla :)

Iluminácie >>

Inverzia :)

Irónia :)

Jamb :)

Jazyk :)

Knižnica, čitáreň (študovňa) :)

Komédia :)

Komiks >>

Kompozícia :)

Korektor >>

Literárna história :)

Literárna kritika :)

Literárna veda :)

Literatúra :)

Lyrickoepická báseň :)

Lyrika :)

Majuskula, minuskula :)

Megarská škola >>

Metafora :)

Metodológia, literárna metodológia :)

Metonymia :)

Metrika :)

Metrum :)

Monológ, replika a part, monodráma :)

Mytológia, héroovia :)

Nepriama reč :)

Nevlastná priama reč :)

Novela :)

Óda >>

Onomatopoja (zvukomaľba) :)

Opera >>

Opereta >>

Oxymoron :)

Pantomíma >>

Parabola (podobenstvo) :)

Paralelné usporiadanie :)

Paródia :)

Pásmo :)

Perifráza :)

Personifikácia (zosobnenie) :)

Pieseň >>

Poéma :)

Poézia :)

Pointa :)

Polopriama reč :)

Porekadlo :)

Postavy :)

Povesť :)

Poviedka :)

Prirovnanie :)

Príslovie :)

Prológ >>

Próza :)

Prozódia :)

Rámcované usporiadanie :)

Rapsód :)

Rečnícka (básnická) otázka :)

Rečnícke figúry :)

Refrén >>

Reportáž :)

Retardácia :)

Rétorika :)

Retrospektívne usporiadanie :)

Román :)

Rozprávka :)

Rukopis :)

Rým a funkcie rýmu: eufonická, rytmická, stavebná a sémantická, asonancia, rýmovka, druhy rýmov: ženský a mužský; združený (párny), striedavý, obkročný, prerývaný, postupný, tyrádový, sporadický :)

Rým jednoducho :)

Rým vo vývinových obdobiach poézie a v próze :)

Rytmus :)

Sapfická strofa :)

Sarkazmus :)

Satira :)

Saturnský verš :)

Satyrská dráma :)

Spisovateľ :)

Spondej :)

Stopa :)

Strofa :)

Symbol :)

Synekdocha :)

Synestézia :)

Téma :)

Teória literatúry :)

Tragédia :)

Trochej :)

Trópy :)

Ústna ľudová slovesnosť >>

Verš :)

Veršované dielo :)

Veselohra >>

Voľný verš :)

Zdrobneniny :)

Zmiešaná reč :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady