Tlačiť

V rokoch 997-1038 - Štefan I., Svätý, bol prvým uhorským kráľom.

 

Štefan I., Svätý

 

V rokoch 1018-1097 - bolo začleňované slovenské územie do Uhorského štátu.

 

V rokoch 1018-1097 - Slovensko sa stalo súčasťou Uhorska, ktorému vládol prvý uhorský kráľ Štefan I., Svätý.

 

V rokoch 1150-1170 - Byzancia sa usilovala podmaniť si Uhorsko.

 

Roku 1222 - Zlatou bulou Ondreja II. uhorskí feudáli nadobudli rozsiahle slobody.

 

Roku 1241 - vtrhli na územie Uhorska, počas panovania kráľa Belu IV., tatárske vojská. Útokom votrelcov odolali len dobre opevnené mestá (Bratislava, Nitra, Trenčín, Komárno, Fiľakovo, Abovský Novohrad).

 

Vpád Tatárov

 

V rokoch 1250-1350 - prebehla mestská a dedinská kolonizácia na území Slovenska postavená na nemeckom práve.

 

Začiatkom 14. storočia - vznikli na Slovensku prvé cechové organizácie.

 

Roku 1310 - Karol Róbert z Anjou bol všeobecným hlasovaním celej uhorskej šľachty potvrdený a korunovaný ako legitímny kráľ Uhorska.

 

Roku 1330 - Karol Róbert založil kremnickú a spišskú komoru.

 

Roku 1370 - týmto rokom sa začína text mestskej knihy Žiliny, ktorá tvorí najstaršiu súvislú písomnú jazykovú a právnu pamiatku na Slovensku. Žilinská kniha je písaná až do roku 1451 v nemčine.

 

Roku 1381 - slovenskí mešťania v Žiline dostali privilégium, čím boli zrovnoprávnení s Nemcami.

 

V rokoch 1421-1433 - sa uskutočnili husitské výpravy na Slovensko. Takéto výpravy sa často opakovali. Aj keď tu nachádzali svojich prívržencov, boli nájazdy husitov - spanilé jazdy, pre krajinu pohromou. Páchali násilie, nechávali za sebou vyplienené a vypálené sídla a korisť odvážali do Čiech. Jednu husitských z výprav viedol aj Jan Žižka.  

 

Husitský
bojovník
Útok husitskej jazdy

 

V rokoch 1451-1476 - na Slovensku pôsobili vojenské skupiny bratríkov šíriacich husitské myšlienky.

 

Roku 1467 - na podnet Mateja Korvína ((1458-1490) začala v Bratislave činnosť univerzita Academia Istropolitana.

 

Matej Korvín

 

Roku 1468 - do českých krajín vpadol uhorský kráľ Matej Korvín.

 

Roku 1480 - zachoval sa rukopis tzv. Spišskej kázne, ktorou kňaz vykladal evanjelium „slovenským jazykom“.

 

Roku 1514 - sa uskutočnilo roľnícke povstanie v Uhorsku proti šľachte a vyššiemu duchovenstvu.

 

Roku 1515 - katolícka cirkev ako prvá v Európe zaviedla v Uhorsku pravidelný zápis do „Kníh pokrstených“, z ktorých sa vyvinuli úradné matriky.

 

V rokoch 1525-1526 - sa uskutočnilo banícke povstanie na strednom Slovensku.

 

Roku 1530 - na Slovensko vpadli Turci.

 

Tureckí vojaci

 

Vyčíňanie Turkov

 

Roku 1541 - v bitke pri Moháči Turci porazili uhorské vojská. Slovensko sa po tejto porážke stalo na dlhý čas teritoriálnou základňou uhorskej štátnosti. Na Slovensko sa presťahovali najvyššie úrady kráľovstva a Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorska.

 

V rokoch 1604-1606 - prebehlo protihabsburské šľachtické povstanie Štefana Bočkaja.

 

Štefan Bočkaj a jeho vojsko

 

Roku 1608 - vyšiel prvý národnostný zákon v Uhorsku, ktorý zabezpečoval rovnaké práva pre všetky tri národnosti v uhorských mestách (Maďari, Nemci, Slováci).

 

V rokoch 1619-1622 - prebehlo protihabsburgské povstanie Gabriela Betlena.

 

Gabriel Betlen

 

Roku 1631 - prebehlo roľnícke povstanie na východnom Slovensku pod vedením Petra Časára.

 

Práca na poli

 

Roku 1635 - bola založená univerzita v Trnave.

 

Roku 1642 - evanjelický pastor v Prešove Jakub Jakobei vydal v Levoči dielo Viva gentis Slavicae delineatio, v ktorom silne slovakizovanou češtinou opisuje dejiny slovenského národa od najstarších čias.

 

V rokoch 1644-1645 - prebehlo protihabsburgské povstanie Juraja I. Rákociho (1593-1648).

 

Juraj Rákoci

 

Roku 1657 - bola založená katolícka univerzita v Košiciach.

 

V rokoch 1633-1685 - bola pevnosť Nové Zámky v rukách Turkov.

 

Roku 1667 - bolo v Prešove založené evanjelické lýceum.

 

Roku 1678 - prebehlo protihabsburgské povstanie pod vedením Imricha Tökölyho.

 

Imrich Tököly

 

Roku 1699 - katolícky kňaz - polyhistor a neskorší rektor Trnavskej univerzity Martin Szentiványi (1633-1705) vydal v Trnave svoje Dejiny Uhorska. V nich kategoricky vyhlásil, že „prvými obyvateľmi Uhorska boli Panónci, ktorých jazykom bola a v skutočnosti je až podnes slovenčina“.

 

Martin Szentiványi

 

Roku 1699 - mierom v Karlovaci medzi Rakúskom a Tureckom celé niekdajšie Uhorsko sa stalo krajinou Habsburskej ríše. Slovensko prestalo byť hlavnou územnou základňou Uhorska.

 

V rokoch 1703-1711 - prebehlo protihabsburgské povstanie Františka Rákociho.

 

František II. Rákoci

  

Roku 1713 - bol popravený Juraj Jánošík (1688-1713).

 

Juraj Jánošík

 

Roku 1728 - Ján Baltazár Magin (1681-1735) vydal prvú obranu Slovákov proti osočovaniu zo strany maďarských vzdelancov.

 

Ján Baltazár Magin

 

Roku 1733 - profesor košickej univerzity, jezuita Samuel Timon (1675-1736), vydal geograficko-historické dielo Imago antiquae Hungariae (Obraz starého Uhorska), v ktorom dokázal starobylosť usadenia sa Slovákov v podtatranskej vlasti a poukázal na nesprávnosť dovtedajších uhorských kroník a od nich závislých historikov.

 

Samuel Timon

 

V rokoch 1740-1780 - vládla Mária Terézia, uskutočnili sa hospodárske a sociálne reformy osvietenského absolutizmu.

 

Mária Terézia

 

Roku 1743 - vznikla v Holíči manufaktúra na výrobu majoliky. Jej zakladateľom bol František Lotrinský, manžel Márie Terézie. Manufaktúra vyrábala široký sortiment keramických výrobkov pokrytých bielou glazúrou a bola monopolným dodávateľom stolovacích súprav a dekoratívnych predmetov pre kráľovský dvor, paláce šľachticov a bohaté meštianske domácnosti. Zanikla v prvej polovici 19. storočia. 

 

Tanier a misy z tzv. ružového servisu vyrobeného
v manufaktúre v Holíči

 

Roku 1767 - bol vydaný Urbariálny patent v Uhorsku, ktorým sa upravili vzťahy poddaných a šľachty.

 

Roku 1780 - katolícky kňaz a historik Juraj Papánek z Kuklova vydal v Päťkostolí (Pécs) svoje dielo Historia gentis Slavae. De regno regibusque Slavorum (Dejiny slovenského národa. O kráľovstve a kráľoch Slovákov), ktoré sa pokladá za prvé národné dejiny Slovákov.

 

 
Juraj Papánek na známke

 

V rokoch 1780-1790 - vládol Jozef II., prebehla druhá fáza hospodárskych a sociálnych reforiem osvietenského absolutizmu.

 

Roku 1784 - bol otvorený generálny seminár na Bratislavskom hrade, kde študoval Anton Bernolák, tvorca prvej spisovnej slovenčiny.

 

Anton Bernolák

 

Roku 1785 - bolo zrušené nevoľníctvo v Uhorsku.

 

V rokoch 1790-1791 - boli vydané prvé zákony uhorského snemu v prospech maďarčiny.

 

Roku 1792 - Anton Bernolák a Juraj Fándly založili v Trnave Slovenské učené tovarišstvo.

 

Juraj Fándly

 

Roku 1803 - bola založená Katedra česko-slovenskej reči a literatúry pri evanjelickom lýceu v Bratislave.

 

Roku 1805 - uhorský snem uviedol maďarčinu do najvyšších úradov a vyšších súdov. Jednotlivé stolice začali z vlastnej iniciatívy uvádzať maďarčinu ako rokovací jazyk.

 

Roku 1806 - aj slovenské stolice začali uvádzať maďarčinu ako rokovací jazyk, počnúc Hontianskou a Zvolenskou. Tento rok možno považovať za začiatok systematickej maďarizácie Slovenska.

 

Roku 1812 - cisár František II. vydal nariadenie, aby stolice používali v úradoch a na súdoch jazyky miestneho obyvateľstva.

 

Roku 1829 - bola založená Česko-slovenská spoločnosť pri evanjelickom lýceu v Bratislave. Spoločnosť sa stala centrom mladého slovenského hnutia. Najmä pod vplyvom Michala Miloslava Hodžu v nej prevládala kollárovská idea „československej“ národnej jednoty a panslavistické ideály.

 

Michal Miloslav Hodža

 

Roku 1830 - Šarišská stolica zaviedla maďarčinu ako úradný jazyk.

 

Roku 1831 - Bratislavská stolica zaviedla maďarčinu ako úradný jazyk.

 

Roku 1831 - prebehlo východoslovenské roľnícke povstanie.

 

Život poddaných

 

Roku 1832 - Trenčianska stolica uložila svojim poslancom, aby sa na sneme zasadzovali za maďarčinu ako všeobecný vyučovací jazyk v Uhorsku.

 

Roku 1834 - v Budapešti zbližovanie katolíckej a evanjelickej inteligencie vyústilo do založenia Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej. Spolok vydával almanach Zora, v ktorom uverejňoval príspevky obidvoch hlavných prúdov slovenského národného hnutia. Správcom spolku bol Martin Hamuljak.

 

Martin Hamuljak

 

Roku 1836 - Ľudovít Štúr sa stal zástupcom profesora Jiřího Palkoviča na Katedre reči a literatúry československej v Bratislave.

 

Ľudovít Štúr

 

Roku 1837 - v Liptovskej stolici zaviedli ako úradný jazyk a na školách ako povinný jazyk maďarčinu.

 

Roku 1840 - uhorský snem v Bratislave uzákonil maďarčinu ako úradný jazyk všetkých administratívnych i súdnych úradov a vyhlásil ju za vyučovací jazyk na školách všetkých stupňov, ba i v cirkevnej správe sa matriky mali viesť po maďarsky a kňazi museli ovládať tento úradný jazyk.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady