Abiocén :)

Abiotický (Abiotic) :)

Abiotický faktor :)

Acentrický :)

Adaptácia (Adaptation) :)

Adenozíntrifosfát (ATP, Adenosine Triphosphate) :)

Adventívne (prídavné) korene (Adventitious Roots) :)

Aerácia :)

Aeróbny :)

Aeróbny rozklad (Aerobic Decomposition) :)

Agranulocyty, monocyty, lymfocyty T, B :)

Aklimácia (Acclimation) :)

Aklimatizácia (Acclimatization) :)

Akrocentrický chromozóm :)

Akvakultúra :)

Akvatický :)

Alela :)

Alelochemická látka (Allelochemical) :)

Alkoholdehydrogenáza (ADH, Alcohol Dehydrogenase) :)

Alogénna sukcesia (Allogenic succession) :)

Alopatria (Allopatry) :)

Amenzalizmus (Amensalism) :)

Aminokyseliny :)

Amplifikácia :)

Anaeróbny :)

Anaerobný rozklad (Anaerobic Decomposition) :)

Anafáza :)

Analógy báz :)

Analýza kľúčového faktoru (Key-factor Analysis) :)

Analýza zraniteľnosti populácie (Population Vulnerability Analysis) :)

Aneuploidia :)

Anoxický (Anoxic) :)

Antagonistické zdroje (Antagonistic Resources) :)

Antigén :)

Antropocentrický (Antropocentric) :)

Aposematismus (Aposematism) :)

Areál :)

Artéria (tepna) :)

Asociácia :)

Asymetrická konkurencia (Asymmetric Competition) :)

Atmosféra :)

Autogénna sukcesia (Autogenic succession) :)

Autotrofná sukcesia (Autotrophic Succession) :)

Autotrofný organizmus (Autotroph) :)

Autozóm :)

Axón :)

Baktéria :)

Bakteriofág :)

Barrovo teliesko :)

Bentické spoločenstvá (Benthic Communities) :)

Bezstavovce :)

Bičík :)

Biele krvinky (leukocyty), granulocyty, agranulocyty :)

Bielkoviny (proteíny) :)

Bioakumulácia (Biomagnification) :)

Biocenóza (biologické spoločenstvo) :)

Biochemický :)

Biogeochemické cykly (Biogeochemical Cycling) :)

Biogeografia (Biogeography) :)

Bioindikátor :)

Biológia, zoológia, etológia, botanika, cytológia, genetika, ekológia :)

Biologická ochrana (regulácia) (Biological Control) :)

Biologická spotreba kyslíka (Biological Oxygen Demand) :)

Biologické pesticídy (Biological Pesticides) :)

Biom (Biome) :)

Biomasa (Biomass, Standing Crop) :)

Bioracionálne insekticídy (Biorational Insecticides) :)

Biosféra :)

Biota (Biota) :)

Biotické (Biotic) :)

Biotop (stanovište) (Habitat) :)

Bivalent :)

Bočná čiara :)

Bod trvalého vädnutia (Permanent Wilting Point) :)

Bolesť :)

Bonsaj :)

Boreálny (Boreal) :)

Brakická voda (Brackish) :)

Brvy :)

Bunka, organely, pletivo, tkanivo :)

Bunka, tvary buniek :)

Buriny (Weed Species) :)

Bylinožravec (Herbivor) :)

C-3 rastliny (Carbon 3 Plants) :)

C-4 rastliny (Carbon 4 Plants) :)

Celina :)

Celulázy (Cellulose) :)

Celulóza :)

Centroméra (kinoméra) :)

Červené krvinky (erytrocyty), hemoglobín :)

Chemosyntéza (Chemosynthesis) :)

Chiazma (prekríženie) :)

Chiméra :)

Chlorofyl :)

Chloroplasty :)

Chrbticová miecha :)

Chromatid :)

Chromoméra :)

Chromonéma :)

Chromozóm :)

Chromozómové aberácie :)

Chrup, mliečny chrup, definitívny (trvalý) chrup, zuby múdrosti :)

Chuť :)

Čistá primárna produkcia (NPP, Net Primary Production) :)

Črevá, tenké črevo, hrubé črevo :)

Črevo :)

Čuch, lokalizácia čuchovej oblasti :)

Cytoplazma (Cytoplasma) :)

Degradačná sukcesia (Degradative Successiomn) :)

Delécia :)

Deliace vretienko :)

Denaturácia :)

Denaturácia enzýmov (Enzyme Denaturation) :)

Deoxyribonukleová kyselina (DNA, Deoxyribonucleic Acid), gény :)

Dermatoglyfy :)

Deštruenti :)

Detritofág (detritovor, hniložravec) (Detritivor) :)

Detská žľaza (týmus) :)

Devastácia :)

Dezodorácia :)

Diapauza (Diapause) :)

Dicentrický :)

Difúzny koeficient (Diffusion Coefficient) :)

Diktyotén :)

Dimorfizmus (Dimorphism) :)

Diploidný :)

Diskordantný :)

Dispermia :)

Disturbancia (porucha, narušenie) (Disturbance) :)

Divergencia :)

Divý typ :)

Dizygotické (súrodenecké) dvojčatá :)

Doména :)

Dominantný gén :)

Dormancia (Dormancy), estivácia, hibernácia :)

Dospievanie (Maturation) :)

Drenáž :)

Drevo :)

Drobnozrnko :)

Druh :)

Druhá filiálna generácia (F2) :)

Druhová rozmanitosť (Diversity) :)

Druhové bohatstvo (druhová pestrosť) (Species Richness) :)

Duplikácia :)

Dvojkličnolistová rastlina (Dicotyledon) :)

Dynamicky krehké (labilné) spoločenstvo (Dynamically Fragile) :)

Dynamicky pevné (stabilné) spoločenstvo (Dynamically Stabile) :)

Dynamický rovnovážny stav (dynamická rovnováha) (Dynamic Equilibrium) :)

Dynamika populácie (Population Dynamics) :)

Dysmorfia :)

Efekt zakladateľa :)

Efektívna veľkosť populácie (Effective Population Size) :)

Efemerné organizmy (Ephemerals) :)

Ekofyziológia (Ecophysiology) :)

Ekológia :)

Ekológia populácií (Population Ecology) :)

Ekologická energetika (Ecological Energetics) :)

Ekologická nika (Ecological Niche) :)

Ekologická obnova (Restoration Ecology) :)

Ekosystém (Ecosystem) :)

Ekotyp (Ecotype) :)

Ektomykoríza (Ectomycorrhiza) :)

Ektoparazit (Ectoparasite) :)

Ektotermný organizmus (Ectotherm) :)

Elektivita (Electivity) :)

Elektrokardiogram (EKG) srdca :)

Embryo, ovum, oplodnenie, zygota, fetus :)

Emigrácia (Emigration) :)

Emisia :)

Emisie (exhalácie) :)

Empirické riziko :)

Endemický (Endemic) :)

Endomykoríza (Endomycorrhiza) :)

Endonukleáza :)

Endoparazit (Endoparasite) :)

Endoplazmatické retikulum :)

Endotermný organizmus (Endotherm) :)

Enzým :)

Estivácia (letný spánok) (Aestivation) :)

Etológia :)

Eufotická zóna (Euphotic Zone) :)

Eukaryot :)

Eukaryotická bunka, membránové organely :)

Eukaryotický organizmus (Eukaryote) :)

Eutrofizácia (Eutrophication) :)

Evolúcia :)

Exón :)

Exploatačná konkurencia (Exploatation Competition) :)

Expresivita, variabilná expresivita :)

F1 :)

Fagocyt (Phagocyte) :)

Fakultatívna vzájomnosť (mutualizmus) (Facultative Mutualism) :)

Fakultatívne jednoročné organizmy (Facultative Annual) :)

Familiárny :)

Farmakogenetika :)

Fázy fotosyntézy (iba obrázok) :)

Fenokópia :)

Fenológia (Phenology) :)

Fenotyp (Phenotype) :)

Feromón, feromóny (Pheromones) :)

Fetoskopia :)

Filiálna generácia (F) :)

Fixácia dusíka (viazanie molekúl dusíka) (Nitrogen fixation) :)

Floristická rovnováha (Floristic Equilibrium) :)

Fosília (skamenelina) :)

Fosílne palivá :)

Fotoperióda (Photoperiod) :)

Fotosynteticky aktívne žiarenie (PHAR, Photosynthetically Active Radiation) :)

Fotosyntéza (Photosynthesis) :)

Freóny jednoducho :)

Frustná forma :)

Funkcia výskytu druhu (Incidence Function) :)

Fylogenéza (Phylogeny) :)

Fyziológia (Physiology) :)

G-prúžky :)

Gaméta (Gamete), haploid, geneta :)

Gén :)

Generačná doba (T, Generation Length) :)

Generačná doba kohorty (Tc, Cohort Generation Time) :)

Geneta (Genet), rameta :)

Genetická prognostika :)

Genetická smrť :)

Genetický kód :)

Geneticky letálny :)

Genetický marker :)

Genetický skríning :)

Genetický, kongenitálny :)

Genetika :)

Genetika somatickej bunky :)

Genofond :)

Genóm :)

Genotyp (Genotype) :)

Génová mapa :)

Génová záťaž :)

Génové inžinierstvo (Genetic Engeneering) :)

Génový posun :)

Génový tok :)

Globálna stabilita (Global Stability) :)

Golgiho teliesko :)

Gonozómy :)

Granulocyty, neutrofilné, eozinofilné a bazofilné granulocyty, diapedéza :)

Halofytná (slanofitná) rastlina (Halophyte) :)

Haploidný počet :)

Haplotyp :)

Hardyho-Weinbergov zákon :)

Hemiparazit (čiastočný parazit) (Hemiparasite) :)

Hemizygotný :)

Herbár :)

Herbicíd (Herbicide) :)

Herbivor :)

Heritabilita :)

Heterogenita :)

Heterokaryón :)

Heteromorfizmus (polyformizmus) :)

Heteroploidia :)

Heterotrofná sukcesia (Heterotrophic Succession) :)

Heterotrofný organizmus (Heterotroph) :)

Heterozygot :)

Hibernácia (Hibernation) :)

Histokompatibilita, histokompatibilný štep :)

Históny :)

Hmat :)

Hniezdny parazitizmus (Brood Parasitism) :)

Holandrický :)

Holoparazity (úplný parazit) (Holoparasites) :)

Homeostáza (Homeostasis) :)

Homogamia, pozitívna, negatívna :)

Homologické chromozómy :)

Homozygot :)

Hormóny :)

Hostiteľ :)

Houssekeeping Genes :)

Hrubá primárna produkcia (GPP, Gross Primary Production) :)

Hrubé črevo :)

Hrudník (thorax), hrudný kôš, rebrá, hrudná kosť :)

Hrvoľ :)

Huby (Fungi) :)

Hustota populácie (Population Density) :)

Hybridizácia :)

Hybridné bunky :)

Hybridóm, monoklonálne protilátky :)

Hydrosférický (Hydrospheric) :)

Imunitná reakcia :)

Imunitný (lymfatický) systém, povrchová ochrana, fagocytóza, imunitná odpoveď, antigény, orgány imunitného systému :)

Imunologická homeostáza :)

Imunologická tolerancia :)

Inaktivácia chromozómu X :)

Inbríding, imbredné potomstvo :)

Index diverzity (Diversity Index) :)

Index plochy (pokryvnosti) olistenia (Leaf Area Index) :)

Insekticídy tretej generácie (Third Generation Insecticides) :)

Interfáza :)

Intrón :)

Inundácia :)

Inverzia :)

Inzercia :)

Izochromozóm :)

Izolát :)

Izotransplantát :)

Izozýmy :)

Jadierko :)

Jadro (Nucleus) :)

Jadro bunky :)

Jazyk, chuťové poháriky :)

Jednoklíčnolistové rastliny (Monocotyledones) :)

Jednoročný organizmus (Annual) :)

K-selekcia (K-selection) :)

Kambium :)

Kapilára :)

Karbohydrát :)

Karcinogén :)

Karnivor :)

Karyotyp, karyotypyzácia :)

Katabolizmus (Catabolism) :)

Katastrofa (Catastrophe) :)

Kaučukovník brazílsky :)

Kilobáza :)

Kinetochór :)

Kjótsky protokol (dohovor) :)

Klasifikácia (Classification) :)

Kĺb kolena, menisky :)

Klimax (Climax) :)

Klon :)

Kodominantný :)

Kodón :)

Koeficient inbrídingu (F) :)

Koeficient príbuznosti :)

Kolinearita :)

Kolobeh vody (Hydrological Cycle) :)

Kolobeh živín (Nutrient Cycling) :)

Kolonizácia (Colonization) :)

Komasácia :)

Komenzalizmus (Commensalism) :)

Kompenzácia dávky :)

Komplementácia :)

Konečník :)

Kongenitálny :)

Konkordantný :)

Konkurencia (Competition) :)

Konsangvinita :)

Kontajner :)

Kontinentalita (Continentality) :)

Konvergentná evolúcia :)

Konzument :)

Koreň :)

Korisť (Prey) :)

Kosť (os) :)

Kosti :)

Kostra človeka (sceletum), kosti, chrupka, väzivo, spojivové tkanivá :)

Koža, zmyslové receptory kože :)

Kríženie (Outbreeding) :)

Kruhový chromozóm :)

Krv (hem, sanguis) :)

Krvná plazma :)

Krvná skupina :)

Krvné doštičky (trombocyty), hemostáza :)

Krvné telieska (hemocyty) :)

Krvný obeh (cirkulácia krvi), malý krvný obeh, veľký krvný obeh, srdcovo-cievny systém :)

Krytosemenné rastliny (Angiosperms) :)

Kutikula (Cuticle) :)

Kvetenstvo (Inflorescence) :)

Kyslý dážď (Acid Rain) :)

Látková premena (metabolizmus), anabolizmus, katabolizmus :)

Lebka, mozgová časť, lebečná dutina, švy :)

Letálny ekvivalent :)

Letokruh :)

Leukoplast :)

Lipidy :)

List :)

Litorálna zóna (pobrežné pásmo) :)

Lokalita :)

Lokálna stabilita (Local Stability) :)

Lokus, alela :)

Ľudská placenta, stavba placenty :)

Lyonovej hypotéza (lyonizácia) :)

Lyzozómy :)

Makrofauna (Macrofauna) :)

Makroparazit (Macroparasite) :)

Malpigiho trubice :)

Manifestný heterozygot :)

Mapová jednotka :)

Maskovanie :)

Maximálny potravný reťazec (Maximal Food Chain) :)

Mediátorová RNA (mRNA) :)

Medzinárodné dohovory v oblasti ochrany ozónovej vrstvy Zeme, Viedenský dohovor, Montrealský protokol :)

Meiotický posun :)

Meióza :)

Meióza (iba obrázky) :)

Membrána :)

Meňavka :)

Metafáza :)

Metamorfóza :)

Miazgová sústava (lymfatický systém), miazgové cievy, miazga, uzliny :)

Miecha, miechové nervy :)

Mikrofauna (Microfauna) :)

Mikroflóra (Microflora) :)

Mikroklíma (Microclimate) :)

Mikroskop, stereo mikroskop :)

Mimikry (Mimicry) :)

Mimobunkové prostredie organizmu :)

Mitochondria :)

Mitochondriálna DNA :)

Mitóza (iba obrázky) :)

Mitóza (mitotické delenie) :)

Mitóza a meióza - porovnanie (iba obrázok) :)

Mnohonásobná odolnosť voči pesticídom (Multiple Resistance To Pesticides) :)

Molekula :)

Monéry :)

Monozómia :)

Monozygotné dvojčatá :)

Montrealský protokol (dohovor) :)

Motorický nerv :)

Mozaika :)

Mozog (encephalon, cerebrum), oblasti mozgu, mozgové komory :)

Multifaktoriálny :)

Mutácia :)

Mutácia meniaca zmyse :)

Mutácia terminátora (Nonsense mutatioN) :)

Mutačná frekvencia :)

Mutagén :)

Mutant :)

Mutualizmus (vzájomnosť) (Mutualism) :)

Myelóm :)

Mykoríza (Mykorrhiza) :)

Nadoblička (grandula suprarenalis) :)

Nadsemenník (epididymys) :)

Náhodné kríženie :)

Nefrón, Malpighiho teliesko, glomerulus :)

Nekromasa (mŕtva biomasa) (Necromass) :)

Nekroparazit (Necroparasite) :)

Nemý gén :)

Nerv, axón :)

Nervová sústava, nervová sústava človeka, CNS, výkonné funkcie nervovej sústavy :)

Nestabilná rovnováha (Unstable Equilibrium) :)

Neurón, typy neurónov :)

Neústrojné (anorganické látky) :)

Neutralizmus (Neutralism) :)

Nezávislá kombinovateľnosť :)

Nika (Niche) :)

Nitrifikácia (oxidácia dusíka) (Nitrification) :)

Nodus (Node) :)

Nondisjunkcia :)

Nukleotid :)

Nukleozóm :)

Nunatak :)

Obaly CNS, mozgové pleny :)

Obehová sústava :)

Obličky (ren) :)

Obligátny mutualizmus (Obligate Mutualism) :)

Obmedzený na pohlavie :)

Obnova (návrat) škodcov (Resurgence In Pests) :)

Obnoviteľné (alternatívne) zdroje energie (biomasa, veterná energia, vodná energia, energia morských vĺn), slnko a geotermálna energia :)

Ochranná oblasť :)

Očkovanie (Inoculation) :)

Odolnosť (pevnosť) (Resistance) :)

Odpadky a príroda :)

Oligofágny (Oligophagus) :)

Omnivor :)

Onkogén :)

Ontogenetický (Ontogenetic) :)

Opakované úseky DNA v sériovom usporiadaní :)

Oplodnenie :)

Oportunitný druh (Opportunistic Species) :)

Optimálna podobnosť (Optimal Similarity) :)

Orgán :)

Organela :)

Organizmus :)

Osmoregulácia (Osmoregulation) :)

Osmotické javy (iba obrázky) :)

Osmotický tlak (Osmotic Pressure) :)

Osmóza (Osmosis) :)

Otužovanie (Hardening) :)

Ozónosféra :)

Ozónová diera :)

Ozónová vrstva :)

p :)

Palindróm :)

Panva (iba obrázok) :)

Parazit (cudzopasník) (Parasite) :)

Parazitoidný hmyz (Parasitoid) :)

Parietálna generácia (P) :)

Párovanie báz :)

Patogén (Pathogen) :)

Pažerák :)

Pečeň (hepar) :)

Penetrancia :)

Periférna nervová sústava :)

Permafrost (večne zmrznutá pôda) (Permafrost) :)

Persona index :)

Pertubačný prístup (Pertubation Approach) :)

pH :)

Plastidy, chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty, amyloplasty, proteinoplasty, oleoplasty :)

Pleiotropia :)

Plodnosť (Fecundity) :)

Pľúca (pulmo), popľúcnica, pohrudnica, pneumothorax, pľúcne mechúriky, respiračný epitel :)

Plytvanie potravinami, Ako predchádzať plytvaniu potravinami? :)

Početnosť (Abundance) :)

Podmozgová žľaza (hypofýza) :)

Pôdna kapacita (Field Capacity) :)

Podžalúdková žľaza (pankreas) :)

Podžalúdková žľaza a jej činnosť (iba obrázky) :)

Pohlavný chromatín :)

Polyfág :)

Polyfágny (Polyphagous) :)

Polygénový, polygénia (kvantitatívna dedičnosť), multifaktoriálna dedičnosť :)

Polymorfizmus (mnohotvárnosť) (Polymorphism) :)

Polypeptid :)

Polyploidia :)

Populácia (Population) :)

Populačná pyramída (Population Pyramid) :)

Populačné výkyvy (Population Fluctuations) :)

Populačný cyklus (Population Cycle) :)

Posunová mutácia :)

Potravná sieť (Food Web) :)

Potravný reťazec (Food Chain) :)

Pravý predátor (True Predator) :)

Predácia (Predation) :)

Predátor (Predator) :)

Prenášateľ :)

Préria (Prairie Grassland), step :)

Prevalencia početnosti (Prevalence of Abundance) :)

Prežúvavce (Ruminant) :)

Prieduch (Stigma, Spiracle) :)

Prieduchy (Stomaes) :)

Prierez vaječníka, vajíčkovodu, maternice, ovulácia, oplodnenie, uhniezdenie (iba obrázok) :)

Primárna konstrikcia :)

Primárna produktivita (Primary Productivity) :)

Primárna sukcesia (Primary succession) :)

Primárny prepis :)

Prírodný výber (Natural Selection), evolúcia :)

Prísavka (haustórium) (Haustorium) :)

Prištítne telieska, činnosť prištítnych teliesok (iba obrázky) :)

Proband :)

Procaryotae :)

Producent (výrobca) :)

Producenty :)

Produkčná účinnosť (Production Efficiency) :)

Produktivita (Productivity) :)

Produkty fotosyntézy (Photosynthate) :)

Profáza :)

Prokaryot :)

Prokaryotická a eukariotická bunka - porovnanie (iba obrázok) :)

Prokaryotická bunka :)

Protilátka :)

Protista :)

Prúžkovanie :)

Prvá filiálna generácia (F1) :)

Prvoky :)

Pseudodominancia :)

Pseudogén :)

Púšť (Desert) :)

q - prúžky :)

q :)

Radula :)

Rastlinná bunka, bunková stena, bunkové organely :)

Rastlinné insekticídy (Botanical Insecticides) :)

Rastlinné pletivá, histológia :)

Rastliny :)

Rastliny (Plantae) :)

Realizovaná nika (Realized Niche) :)

Rebríček (hierarchia) dominancie :)

Receptory bolesti :)

Receptory na vnímanie chladu a tepla (Krauseho teliesko, Ruffiniho teliesko) :)

Receptory na vnímanie tlaku a dotyku (Meisnerovo teliesko, Vaterovo-Paciniho teliesko) :)

Receptory, exteroreceptory, proprioreceptory, interoreceptory :)

Receptory, vzruchy, pocity, neuróny, aferentný (dostredivý) systém :)

Recesívny znak, recesívny gén :)

Recyklovať, recyklácia, symbol recyklovateľnosti (obrázok preškrtnutého smetiaka) :)

Reducent, rozkladač, deštrument :)

Redukčné delenie :)

Reflex :)

Reintrodukcia :)

Rekombinácia :)

Rekombinant :)

Rekombinovaná DNA :)

Relatívna vzdušná vlhkosť (Relative Humidity) :)

Reprodukcia (Reproduction) :)

Reprodukčná zdatnosť :)

Respirácia (dýchanie) (Respiration) :)

Reštrikčná mapa :)

Reštrikčný enzým :)

Reverzná transkriptáza :)

RFLP :)

Rhizosféra (Rhizosphere) :)

Ribonukleová kyselina (RNA), mediátorová RNA (mRNA), transferová RNA (tRNA), ribozómová RNA (rRNA) :)

Ribozómy :)

Riziko rekurencie :)

Robertsonova translokácia :)

Rodokmeň :)

Rozklad (Decomposition) :)

Rozmanitosť biotopov (Habitat Diversity) :)

Rozmiestnenie (distribúcia) (Distribution) :)

Rozmnožovanie (reprodukcia), pohlavná sústava, ženské pohlavné orgány, mužské pohlavné orgány :)

Rozmnožovanie buniek, priame, nepriame, pohlavné, bunkový cyklus :)

Rozširovací (disperzný) polymorfizmus (Dispersal Polymorphism) :)

Ruderálna rastlina (Ruderal) :)

Saprotrofia (hniložravosť) :)

Satelitná DNA :)

Satelity chromozómov :)

Savana (Savanna) :)

Schématický prierez miazgovou kapilárou (iba obrázok) :)

Sčítanie (Census) :)

Segregácia :)

Sekundárna konstrikcia :)

Sekundárna produktivita (Secondary Productivity) :)

Sekundárna sukcesia (Secondary succession) :)

Selekcia :)

Semenník (testes) :)

Senzitivita :)

Senzorický nerv :)

Sietnica, tyčinky, čapíky, žltá škvrna, premietanie obrazov na sietnicu :)

Sinice (Cyanobacteria) :)

Šírenie (disperzia) (Dispersal) :)

Skleníkové plyny, vodná para, oxid uhličitý, metán, oxid dusný, freóny :)

Skleníkový efekt (Greenhouse Effect), prírodný (prirodzený) skleníkový efekt, antropogénny skleníkový efekt :)

Škodlivý druh (Pest Species) :)

Škrob :)

Skupinový výber (Group Selection) :)

Slezina, teliesko sleziny :)

Sluch :)

Solenoid :)

Somatická mutácia :)

Sonda (próba) :)

Southernova metóda :)

Spätné kríženie, dvojnásobné spätné kríženie :)

Spermia :)

Spoločenský živočích :)

Spoločenstvo (Community Stability) :)

Spoločné gény :)

Spóra (výtrus) :)

Sporadický znak :)

Spôsoby, ako pomôcť životnému prostrediu :)

Srdce, srdcový cyklus, vencovité tepny :)

Srdcovo-cievny systém, vlásočnice, žilky, žily :)

Stabilita pri odstránení druhu (Species-delection Stability) :)

Stabilita spoločenstva (Community Stability) :)

Stabilný rovnovážny stav (Stabile Equilibrium) :)

Stavce, stavec človeka :)

Stavovce :)

Step (Steppe) :)

Štítna žľaza, tyroxín :)

Stonka :)

Stredné ucho :)

Štruktúra spoločenstva (Community Structure) :)

Štruktúrový gén :)

Sukcesia (Succession), autogénna, alogénna, primárna, sekundárna :)

Sukulentné rastliny (Succulents) :)

Sval (musculus), svalové tkanivo, svalová sústava :)

Symbióza (Symbiosis), mutualizmus :)

Sympatria (Sympatry), alopatria :)

Synapsa :)

Synapsia :)

Syndróm :)

Synergizmus (Synergism) :)

Tajga (Taiga) :)

TATA (úsek) :)

Taxonómia (taxonómia) (Taxonomy) :)

Telofáza :)

Tepny (artérie), srdcovnica (aorta) :)

Teratogén :)

Teritórium :)

Terminačný kodón :)

Thorax (hruď) :)

Tkaninový mok :)

Tkanivo :)

Transkripcia :)

Translácia :)

Translokácia, recipročná translokácia :)

Transpirácia (Transpiration) :)

Tráviaca sústava :)

Tráviaca sústava, tráviaca rúra, malé a veľké tráviace žľazy :)

Tráviaca trubica :)

Triesloviny (Tannins) :)

Triplet (kodón) :)

Triploidná bunka, triploidný jedinec :)

Trizómia :)

Trofická štruktúra (Trophic Structure) :)

Trofická úroveň (hladina) (Trophic Level) :)

Tuky :)

Tundra (Tundra) :)

Turgor (Turgor) :)

Ucho :)

Účinnosť asimilácie (Assimilation Eficiency) :)

Ultrazvukové vyšetrenie :)

Umelá sukcesia :)

Urbanizácia :)

Ústna dutina (cavum oris) :)

Ústrojné (organické) látky :)

Vajíčko, vajce :)

Vakuola, ústredná vakuola :)

Väzba :)

Väzbová nerovnováha :)

Vektor :)

Véna (žila) :)

Vírus, virózy :)

Vlásočnice (kapiláry) :)

Vonkajšie faktory (Extrinsic Factors) :)

Vrodená porucha metabolizmu :)

Vyhynutie :)

Vylučovanie (exkrécia) :)

Výmena plynov, respirácia :)

Výmena sesterských chromatidov :)

Vyšetrenie choriových klkov :)

Vyučovanie biológie v minulosti :)

Vzájomná predácia (konkurenčná interakcia) (Reciprocal Predation) :)

Vzájomný antagonizmus (medzidruhová konkurencia, vzájomná predácia) (Mutual Antagonism) :)

Vzťah medzi miazgovým a krvným obehom (iba obrázok) :)

Vzťah medzi miazgovými a krvnými kapilárami (iba obrázok) :)

X-viazaný :)

Xenotransplantát :)

Základná (fundamentálna) nika (Fundamental Niche) :)

Základná čistá rýchlosť reprodukcie (Fundamental Net Reproductive Rate) :)

Základná reprodukčná rýchlosť (Basic Reproductive Rate) :)

Základné poruchy zraku (iba obrázok) :)

Žalúdok :)

Žalúdok (ventriculus, gaster), podbrušnica, trávenina :)

Zárodočná línia :)

Záťaž :)

Závislosť na hustote (Density Dependence) :)

Zdroj (Resource) :)

Zelená energia, fosílne palivá, obnoviteľné zdroje :)

Žiabre :)

Žily (vény), vrátnica (portálna žila) :)

Živočích :)

Živočíchy :)

Živočíšna bunka :)

Životná forma (Life-form) :)

Životná história (Life History) :)

Životné (základné) vlastnosti druhu (Vital Attributes of Species) :)

Životné prostredie :)

Životný cyklus (Life Cycle) :)

Žľazy hormonálnej sústavy (iba obrázky) :)

Žľazy s vnútorným vylučovaním :)

Žlč :)

Žlčník, žlčníkové vývody :)

Zložený genotyp, zložený jedinec :)

Zmyslové orgány, zmysly človeka :)

Zmyslový orgán :)

Znak ovplyvnený pohlavím :)

Zonácia (Zonation) :)

Zoológia :)

Zrak, oko, prierez oka :)

Zrakové dráhy (iba obrázok) :)

Zuby :)

Zverejnené na iných webových stránkach ~

Zygota :)

Zygotnosť, určovať zygotnosť, monozygotné, dizygotné dvojčatá :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady