Abiocén :)

Abiotický (Abiotic) :)

Abiotický faktor :)

Acentrický :)

Adaptácia (Adaptation) :)

Adenozíntrifosfát (ATP, Adenosine Triphosphate) :)

Adventívne (prídavné) korene (Adventitious Roots) :)

Aerácia :)

Aeróbny :)

Aeróbny rozklad (Aerobic Decomposition) :)

Agranulocyty, monocyty, lymfocyty T, B :)

Aklimácia (Acclimation) :)

Aklimatizácia (Acclimatization) :)

Akrocentrický chromozóm :)

Akvakultúra :)

Akvatický :)

Alela :)

Alelochemická látka (Allelochemical) :)

Alkoholdehydrogenáza (ADH, Alcohol Dehydrogenase) :)

Alogénna sukcesia (Allogenic succession) :)

Alopatria (Allopatry) :)

Amenzalizmus (Amensalism) :)

Aminokyseliny :)

Amplifikácia :)

Anaeróbny :)

Anaerobný rozklad (Anaerobic Decomposition) :)

Anafáza :)

Analógy báz :)

Analýza kľúčového faktoru (Key-factor Analysis) :)

Analýza zraniteľnosti populácie (Population Vulnerability Analysis) :)

Aneuploidia :)

Anoxický (Anoxic) :)

Antagonistické zdroje (Antagonistic Resources) :)

Antigén :)

Antropocentrický (Antropocentric) :)

Aposematismus (Aposematism) :)

Areál :)

Artéria (tepna) :)

Asociácia :)

Asymetrická konkurencia (Asymmetric Competition) :)

Atmosféra :)

Autogénna sukcesia (Autogenic succession) :)

Autotrofná sukcesia (Autotrophic Succession) :)

Autotrofný organizmus (Autotroph) :)

Autozóm :)

Axón :)

Baktéria :)

Bakteriofág :)

Barrovo teliesko :)

Bentické spoločenstvá (Benthic Communities) :)

Bezstavovce :)

Bičík :)

Biele krvinky (leukocyty), granulocyty, agranulocyty :)

Bielkoviny (proteíny) :)

Bioakumulácia (Biomagnification) :)

Biocenóza (biologické spoločenstvo) :)

Biochemický :)

Biogeochemické cykly (Biogeochemical Cycling) :)

Biogeografia (Biogeography) :)

Bioindikátor :)

Biológia, zoológia, etológia, botanika, cytológia, genetika, ekológia :)

Biologická ochrana (regulácia) (Biological Control) :)

Biologická spotreba kyslíka (Biological Oxygen Demand) :)

Biologické pesticídy (Biological Pesticides) :)

Biom (Biome) :)

Biomasa (Biomass, Standing Crop) :)

Bioracionálne insekticídy (Biorational Insecticides) :)

Biosféra :)

Biota (Biota) :)

Biotické (Biotic) :)

Biotop (stanovište) (Habitat) :)

Bivalent :)

Bočná čiara :)

Bod trvalého vädnutia (Permanent Wilting Point) :)

Bolesť :)

Bonsaj :)

Boreálny (Boreal) :)

Brakická voda (Brackish) :)

Brvy :)

Bunka, organely, pletivo, tkanivo :)

Bunka, tvary buniek :)

Buriny (Weed Species) :)

Bylinožravec (Herbivor) :)

C-3 rastliny (Carbon 3 Plants) :)

C-4 rastliny (Carbon 4 Plants) :)

Celina :)

Celulázy (Cellulose) :)

Celulóza :)

Centroméra (kinoméra) :)

Červené krvinky (erytrocyty), hemoglobín :)

Chemosyntéza (Chemosynthesis) :)

Chiazma (prekríženie) :)

Chiméra :)

Chlorofyl :)

Chloroplasty :)

Chrbticová miecha :)

Chromatid :)

Chromoméra :)

Chromonéma :)

Chromozóm :)

Chromozómové aberácie :)

Chrup, mliečny chrup, definitívny (trvalý) chrup, zuby múdrosti :)

Chuť :)

Čistá primárna produkcia (NPP, Net Primary Production) :)

Črevá, tenké črevo, hrubé črevo :)

Črevo :)

Čuch, lokalizácia čuchovej oblasti :)

Cytoplazma (Cytoplasma) :)

Degradačná sukcesia (Degradative Successiomn) :)

Delécia :)

Deliace vretienko :)

Denaturácia :)

Denaturácia enzýmov (Enzyme Denaturation) :)

Deoxyribonukleová kyselina (DNA, Deoxyribonucleic Acid), gény :)

Dermatoglyfy :)

Deštruenti :)

Detritofág (detritovor, hniložravec) (Detritivor) :)

Detská žľaza (týmus) :)

Devastácia :)

Dezodorácia :)

Diapauza (Diapause) :)

Dicentrický :)

Difúzny koeficient (Diffusion Coefficient) :)

Diktyotén :)

Dimorfizmus (Dimorphism) :)

Diploidný :)

Diskordantný :)

Dispermia :)

Disturbancia (porucha, narušenie) (Disturbance) :)

Divergencia :)

Divý typ :)

Dizygotické (súrodenecké) dvojčatá :)

Doména :)

Dominantný gén :)

Dormancia (Dormancy), estivácia, hibernácia :)

Dospievanie (Maturation) :)

Drenáž :)

Drevo :)

Drobnozrnko :)

Druh :)

Druhá filiálna generácia (F2) :)

Druhová rozmanitosť (Diversity) :)

Druhové bohatstvo (druhová pestrosť) (Species Richness) :)

Duplikácia :)

Dvojkličnolistová rastlina (Dicotyledon) :)

Dynamicky krehké (labilné) spoločenstvo (Dynamically Fragile) :)

Dynamicky pevné (stabilné) spoločenstvo (Dynamically Stabile) :)

Dynamický rovnovážny stav (dynamická rovnováha) (Dynamic Equilibrium) :)

Dynamika populácie (Population Dynamics) :)

Dysmorfia :)

Efekt zakladateľa :)

Efektívna veľkosť populácie (Effective Population Size) :)

Efemerné organizmy (Ephemerals) :)

Ekofyziológia (Ecophysiology) :)

Ekológia :)

Ekológia populácií (Population Ecology) :)

Ekologická energetika (Ecological Energetics) :)

Ekologická nika (Ecological Niche) :)

Ekologická obnova (Restoration Ecology) :)

Ekosystém (Ecosystem) :)

Ekotyp (Ecotype) :)

Ektomykoríza (Ectomycorrhiza) :)

Ektoparazit (Ectoparasite) :)

Ektotermný organizmus (Ectotherm) :)

Elektivita (Electivity) :)

Elektrokardiogram (EKG) srdca :)

Embryo, ovum, oplodnenie, zygota, fetus :)

Emigrácia (Emigration) :)

Emisia :)

Emisie (exhalácie) :)

Empirické riziko :)

Endemický (Endemic) :)

Endomykoríza (Endomycorrhiza) :)

Endonukleáza :)

Endoparazit (Endoparasite) :)

Endoplazmatické retikulum :)

Endotermný organizmus (Endotherm) :)

Enzým :)

Estivácia (letný spánok) (Aestivation) :)

Etológia :)

Eufotická zóna (Euphotic Zone) :)

Eukaryot :)

Eukaryotická bunka, membránové organely :)

Eukaryotický organizmus (Eukaryote) :)

Eutrofizácia (Eutrophication) :)

Evolúcia :)

Exón :)

Exploatačná konkurencia (Exploatation Competition) :)

Expresivita, variabilná expresivita :)

F1 :)

Fagocyt (Phagocyte) :)

Fakultatívna vzájomnosť (mutualizmus) (Facultative Mutualism) :)

Fakultatívne jednoročné organizmy (Facultative Annual) :)

Familiárny :)

Farmakogenetika :)

Fázy fotosyntézy (iba obrázok) :)

Fenokópia :)

Fenológia (Phenology) :)

Fenotyp (Phenotype) :)

Feromón, feromóny (Pheromones) :)

Fetoskopia :)

Filiálna generácia (F) :)

Fixácia dusíka (viazanie molekúl dusíka) (Nitrogen fixation) :)

Floristická rovnováha (Floristic Equilibrium) :)

Fosília (skamenelina) :)

Fosílne palivá :)

Fotoperióda (Photoperiod) :)

Fotosynteticky aktívne žiarenie (PHAR, Photosynthetically Active Radiation) :)

Fotosyntéza (Photosynthesis) :)

Freóny jednoducho :)

Frustná forma :)

Funkcia výskytu druhu (Incidence Function) :)

Fylogenéza (Phylogeny) :)

Fyziológia (Physiology) :)

G-prúžky :)

Gaméta (Gamete), haploid, geneta :)

Gén :)

Generačná doba (T, Generation Length) :)

Generačná doba kohorty (Tc, Cohort Generation Time) :)

Geneta (Genet), rameta :)

Genetická prognostika :)

Genetická smrť :)

Genetický kód :)

Geneticky letálny :)

Genetický marker :)

Genetický skríning :)

Genetický, kongenitálny :)

Genetika :)

Genetika somatickej bunky :)

Genofond :)

Genóm :)

Genotyp (Genotype) :)

Génová mapa :)

Génová záťaž :)

Génové inžinierstvo (Genetic Engeneering) :)

Génový posun :)

Génový tok :)

Globálna stabilita (Global Stability) :)

Golgiho teliesko :)

Gonozómy :)

Granulocyty, neutrofilné, eozinofilné a bazofilné granulocyty, diapedéza :)

Halofytná (slanofitná) rastlina (Halophyte) :)

Haploidný počet :)

Haplotyp :)

Hardyho-Weinbergov zákon :)

Hemiparazit (čiastočný parazit) (Hemiparasite) :)

Hemizygotný :)

Herbár :)

Herbicíd (Herbicide) :)

Herbivor :)

Heritabilita :)

Heterogenita :)

Heterokaryón :)

Heteromorfizmus (polyformizmus) :)

Heteroploidia :)

Heterotrofná sukcesia (Heterotrophic Succession) :)

Heterotrofný organizmus (Heterotroph) :)

Heterozygot :)

Hibernácia (Hibernation) :)

Histokompatibilita, histokompatibilný štep :)

Históny :)

Hmat :)

Hniezdny parazitizmus (Brood Parasitism) :)

Holandrický :)

Holoparazity (úplný parazit) (Holoparasites) :)

Homeostáza (Homeostasis) :)

Homogamia, pozitívna, negatívna :)

Homologické chromozómy :)

Homozygot :)

Hormóny :)

Hostiteľ :)

Houssekeeping Genes :)

Hrubá primárna produkcia (GPP, Gross Primary Production) :)

Hrubé črevo :)

Hrudník (thorax), hrudný kôš, rebrá, hrudná kosť :)

Hrvoľ :)

Huby (Fungi) :)

Hustota populácie (Population Density) :)

Hybridizácia :)

Hybridné bunky :)

Hybridóm, monoklonálne protilátky :)

Hydrosférický (Hydrospheric) :)

Imunitná reakcia :)

Imunitný (lymfatický) systém, povrchová ochrana, fagocytóza, imunitná odpoveď, antigény, orgány imunitného systému :)

Imunologická homeostáza :)

Imunologická tolerancia :)

Inaktivácia chromozómu X :)

Inbríding, imbredné potomstvo :)

Index diverzity (Diversity Index) :)

Index plochy (pokryvnosti) olistenia (Leaf Area Index) :)

Insekticídy tretej generácie (Third Generation Insecticides) :)

Interfáza :)

Intrón :)

Inundácia :)

Inverzia :)

Inzercia :)

Izochromozóm :)

Izolát :)

Izotransplantát :)

Izozýmy :)

Jadierko :)

Jadro (Nucleus) :)

Jadro bunky :)

Jazyk, chuťové poháriky :)

Jednoklíčnolistové rastliny (Monocotyledones) :)

Jednoročný organizmus (Annual) :)

K-selekcia (K-selection) :)

Kambium :)

Kapilára :)

Karbohydrát :)

Karcinogén :)

Karnivor :)

Karyotyp, karyotypyzácia :)

Katabolizmus (Catabolism) :)

Katastrofa (Catastrophe) :)

Kaučukovník brazílsky :)

Kilobáza :)

Kinetochór :)

Klasifikácia (Classification) :)

Kĺb kolena, menisky :)

Klimax (Climax) :)

Klon :)

Kodominantný :)

Kodón :)

Koeficient inbrídingu (F) :)

Koeficient príbuznosti :)

Kolinearita :)

Kolobeh vody (Hydrological Cycle) :)

Kolobeh živín (Nutrient Cycling) :)

Kolonizácia (Colonization) :)

Komasácia :)

Komenzalizmus (Commensalism) :)

Kompenzácia dávky :)

Komplementácia :)

Konečník :)

Kongenitálny :)

Konkordantný :)

Konkurencia (Competition) :)

Konsangvinita :)

Kontajner :)

Kontinentalita (Continentality) :)

Konvergentná evolúcia :)

Konzument :)

Koreň :)

Korisť (Prey) :)

Kosť (os) :)

Kosti :)

Kostra človeka (sceletum), kosti, chrupka, väzivo, spojivové tkanivá :)

Koža, zmyslové receptory kože :)

Kríženie (Outbreeding) :)

Kruhový chromozóm :)

Krv (hem, sanguis) :)

Krvná plazma :)

Krvná skupina :)

Krvné doštičky (trombocyty), hemostáza :)

Krvné telieska (hemocyty) :)

Krvný obeh (cirkulácia krvi), malý krvný obeh, veľký krvný obeh, srdcovo-cievny systém :)

Krytosemenné rastliny (Angiosperms) :)

Kutikula (Cuticle) :)

Kvetenstvo (Inflorescence) :)

Kyslý dážď (Acid Rain) :)

Látková premena (metabolizmus), anabolizmus, katabolizmus :)

Lebka, mozgová časť, lebečná dutina, švy :)

Letálny ekvivalent :)

Letokruh :)

Leukoplast :)

Lipidy :)

List :)

Litorálna zóna (pobrežné pásmo) :)

Lokalita :)

Lokálna stabilita (Local Stability) :)

Lokus, alela :)

Ľudská placenta, stavba placenty :)

Lyonovej hypotéza (lyonizácia) :)

Lyzozómy :)

Makrofauna (Macrofauna) :)

Makroparazit (Macroparasite) :)

Malpigiho trubice :)

Manifestný heterozygot :)

Mapová jednotka :)

Maskovanie :)

Maximálny potravný reťazec (Maximal Food Chain) :)

Mediátorová RNA (mRNA) :)

Meiotický posun :)

Meióza :)

Meióza (iba obrázky) :)

Membrána :)

Meňavka :)

Metafáza :)

Metamorfóza :)

Miazgová sústava (lymfatický systém), miazgové cievy, miazga, uzliny :)

Miecha, miechové nervy :)

Mikrofauna (Microfauna) :)

Mikroflóra (Microflora) :)

Mikroklíma (Microclimate) :)

Mikroskop :)

Mimikry (Mimicry) :)

Mimobunkové prostredie organizmu :)

Mitochondria :)

Mitochondriálna DNA :)

Mitóza (iba obrázky) :)

Mitóza (mitotické delenie) :)

Mitóza a meióza - porovnanie (iba obrázok) :)

Mnohonásobná odolnosť voči pesticídom (Multiple Resistance To Pesticides) :)

Molekula :)

Monéry :)

Monozómia :)

Monozygotné dvojčatá :)

Motorický nerv :)

Mozaika :)

Mozog (encephalon, cerebrum), oblasti mozgu, mozgové komory :)

Multifaktoriálny :)

Mutácia :)

Mutácia meniaca zmyse :)

Mutácia terminátora (Nonsense mutatioN) :)

Mutačná frekvencia :)

Mutagén :)

Mutant :)

Mutualizmus (vzájomnosť) (Mutualism) :)

Myelóm :)

Mykoríza (Mykorrhiza) :)

Nadoblička (grandula suprarenalis) :)

Nadsemenník (epididymys) :)

Náhodné kríženie :)

Nefrón, Malpighiho teliesko, glomerulus :)

Nekromasa (mŕtva biomasa) (Necromass) :)

Nekroparazit (Necroparasite) :)

Nemý gén :)

Nerv, axón :)

Nervová sústava, nervová sústava človeka, CNS, výkonné funkcie nervovej sústavy :)

Nestabilná rovnováha (Unstable Equilibrium) :)

Neurón, typy neurónov :)

Neústrojné (anorganické látky) :)

Neutralizmus (Neutralism) :)

Nezávislá kombinovateľnosť :)

Nika (Niche) :)

Nitrifikácia (oxidácia dusíka) (Nitrification) :)

Nodus (Node) :)

Nondisjunkcia :)

Nukleotid :)

Nukleozóm :)

Nunatak :)

Obaly CNS, mozgové pleny :)

Obehová sústava :)

Obličky (ren) :)

Obligátny mutualizmus (Obligate Mutualism) :)

Obmedzený na pohlavie :)

Obnova (návrat) škodcov (Resurgence In Pests) :)

Obnoviteľné (alternatívne) zdroje energie (biomasa, veterná energia, vodná energia, energia morských vĺn), slnko a geotermálna energia :)

Ochranná oblasť :)

Očkovanie (Inoculation) :)

Odolnosť (pevnosť) (Resistance) :)

Odpadky a príroda :)

Oligofágny (Oligophagus) :)

Omnivor :)

Onkogén :)

Ontogenetický (Ontogenetic) :)

Opakované úseky DNA v sériovom usporiadaní :)

Oplodnenie :)

Oportunitný druh (Opportunistic Species) :)

Optimálna podobnosť (Optimal Similarity) :)

Orgán :)

Organela :)

Organizmus :)

Osmoregulácia (Osmoregulation) :)

Osmotické javy (iba obrázky) :)

Osmotický tlak (Osmotic Pressure) :)

Osmóza (Osmosis) :)

Otužovanie (Hardening) :)

Ozónosféra :)

Ozónová diera :)

p :)

Palindróm :)

Panva (iba obrázok) :)

Parazit (cudzopasník) (Parasite) :)

Parazitoidný hmyz (Parasitoid) :)

Parietálna generácia (P) :)

Párovanie báz :)

Patogén (Pathogen) :)

Pažerák :)

Pečeň (hepar) :)

Penetrancia :)

Periférna nervová sústava :)

Permafrost (večne zmrznutá pôda) (Permafrost) :)

Persona index :)

Pertubačný prístup (Pertubation Approach) :)

pH :)

Plastidy, chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty, amyloplasty, proteinoplasty, oleoplasty :)

Pleiotropia :)

Plodnosť (Fecundity) :)

Pľúca (pulmo), popľúcnica, pohrudnica, pneumothorax, pľúcne mechúriky, respiračný epitel :)

Plytvanie potravinami, Ako predchádzať plytvaniu potravinami? :)

Početnosť (Abundance) :)

Podmozgová žľaza (hypofýza) :)

Pôdna kapacita (Field Capacity) :)

Podžalúdková žľaza (pankreas) :)

Podžalúdková žľaza a jej činnosť (iba obrázky) :)

Pohlavný chromatín :)

Polyfág :)

Polyfágny (Polyphagous) :)

Polygénový, polygénia (kvantitatívna dedičnosť), multifaktoriálna dedičnosť :)

Polymorfizmus (mnohotvárnosť) (Polymorphism) :)

Polypeptid :)

Polyploidia :)

Populácia (Population) :)

Populačná pyramída (Population Pyramid) :)

Populačné výkyvy (Population Fluctuations) :)

Populačný cyklus (Population Cycle) :)

Posunová mutácia :)

Potravná sieť (Food Web) :)

Potravný reťazec (Food Chain) :)

Pravý predátor (True Predator) :)

Predácia (Predation) :)

Predátor (Predator) :)

Prenášateľ :)

Préria (Prairie Grassland), step :)

Prevalencia početnosti (Prevalence of Abundance) :)

Prežúvavce (Ruminant) :)

Prieduch (Stigma, Spiracle) :)

Prieduchy (Stomaes) :)

Prierez vaječníka, vajíčkovodu, maternice, ovulácia, oplodnenie, uhniezdenie (iba obrázok) :)

Primárna konstrikcia :)

Primárna produktivita (Primary Productivity) :)

Primárna sukcesia (Primary succession) :)

Primárny prepis :)

Prírodný výber (Natural Selection), evolúcia :)

Prísavka (haustórium) (Haustorium) :)

Prištítne telieska, činnosť prištítnych teliesok (iba obrázky) :)

Proband :)

Procaryotae :)

Producent (výrobca) :)

Producenty :)

Produkčná účinnosť (Production Efficiency) :)

Produktivita (Productivity) :)

Produkty fotosyntézy (Photosynthate) :)

Profáza :)

Prokaryot :)

Prokaryotická a eukariotická bunka - porovnanie (iba obrázok) :)

Prokaryotická bunka :)

Protilátka :)

Protista :)

Prúžkovanie :)

Prvá filiálna generácia (F1) :)

Prvoky :)

Pseudodominancia :)

Pseudogén :)

Púšť (Desert) :)

q - prúžky :)

q :)

Radula :)

Rastlinná bunka, bunková stena, bunkové organely :)

Rastlinné insekticídy (Botanical Insecticides) :)

Rastlinné pletivá, histológia :)

Rastliny :)

Rastliny (Plantae) :)

Realizovaná nika (Realized Niche) :)

Rebríček (hierarchia) dominancie :)

Receptory bolesti :)

Receptory na vnímanie chladu a tepla (Krauseho teliesko, Ruffiniho teliesko) :)

Receptory na vnímanie tlaku a dotyku (Meisnerovo teliesko, Vaterovo-Paciniho teliesko) :)

Receptory, exteroreceptory, proprioreceptory, interoreceptory :)

Receptory, vzruchy, pocity, neuróny, aferentný (dostredivý) systém :)

Recesívny znak, recesívny gén :)

Recyklovať, recyklácia, symbol recyklovateľnosti (obrázok preškrtnutého smetiaka) :)

Reducent, rozkladač, deštrument :)

Redukčné delenie :)

Reflex :)

Reintrodukcia :)

Rekombinácia :)

Rekombinant :)

Rekombinovaná DNA :)

Relatívna vzdušná vlhkosť (Relative Humidity) :)

Reprodukcia (Reproduction) :)

Reprodukčná zdatnosť :)

Respirácia (dýchanie) (Respiration) :)

Reštrikčná mapa :)

Reštrikčný enzým :)

Reverzná transkriptáza :)

RFLP :)

Rhizosféra (Rhizosphere) :)

Ribonukleová kyselina (RNA), mediátorová RNA (mRNA), transferová RNA (tRNA), ribozómová RNA (rRNA) :)

Ribozómy :)

Riziko rekurencie :)

Robertsonova translokácia :)

Rodokmeň :)

Rozklad (Decomposition) :)

Rozmanitosť biotopov (Habitat Diversity) :)

Rozmiestnenie (distribúcia) (Distribution) :)

Rozmnožovanie (reprodukcia), pohlavná sústava, ženské pohlavné orgány, mužské pohlavné orgány :)

Rozmnožovanie buniek, priame, nepriame, pohlavné, bunkový cyklus :)

Rozširovací (disperzný) polymorfizmus (Dispersal Polymorphism) :)

Ruderálna rastlina (Ruderal) :)

Saprotrofia (hniložravosť) :)

Satelitná DNA :)

Satelity chromozómov :)

Savana (Savanna) :)

Schématický prierez miazgovou kapilárou (iba obrázok) :)

Sčítanie (Census) :)

Segregácia :)

Sekundárna konstrikcia :)

Sekundárna produktivita (Secondary Productivity) :)

Sekundárna sukcesia (Secondary succession) :)

Selekcia :)

Semenník (testes) :)

Senzitivita :)

Senzorický nerv :)

Sietnica, tyčinky, čapíky, žltá škvrna, premietanie obrazov na sietnicu :)

Sinice (Cyanobacteria) :)

Šírenie (disperzia) (Dispersal) :)

Skleníkové plyny, vodná para, oxid uhličitý, metán, oxid dusný, freóny :)

Skleníkový efekt (Greenhouse Effect), prírodný (prirodzený) skleníkový efekt, antropogénny skleníkový efekt :)

Škodlivý druh (Pest Species) :)

Škrob :)

Skupinový výber (Group Selection) :)

Slezina, teliesko sleziny :)

Sluch :)

Solenoid :)

Somatická mutácia :)

Sonda (próba) :)

Southernova metóda :)

Spätné kríženie, dvojnásobné spätné kríženie :)

Spermia :)

Spoločenský živočích :)

Spoločenstvo (Community Stability) :)

Spoločné gény :)

Spóra (výtrus) :)

Sporadický znak :)

Spôsoby, ako pomôcť životnému prostrediu :)

Srdce, srdcový cyklus, vencovité tepny :)

Srdcovo-cievny systém, vlásočnice, žilky, žily :)

Stabilita pri odstránení druhu (Species-delection Stability) :)

Stabilita spoločenstva (Community Stability) :)

Stabilný rovnovážny stav (Stabile Equilibrium) :)

Stavce, stavec človeka :)

Stavovce :)

Step (Steppe) :)

Štítna žľaza, tyroxín :)

Stonka :)

Stredné ucho :)

Štruktúra spoločenstva (Community Structure) :)

Štruktúrový gén :)

Sukcesia (Succession), autogénna, alogénna, primárna, sekundárna :)

Sukulentné rastliny (Succulents) :)

Sval (musculus), svalové tkanivo, svalová sústava :)

Symbióza (Symbiosis), mutualizmus :)

Sympatria (Sympatry), alopatria :)

Synapsa :)

Synapsia :)

Syndróm :)

Synergizmus (Synergism) :)

Tajga (Taiga) :)

TATA (úsek) :)

Taxonómia (taxonómia) (Taxonomy) :)

Telofáza :)

Tepny (artérie), srdcovnica (aorta) :)

Teratogén :)

Teritórium :)

Terminačný kodón :)

Thorax (hruď) :)

Tkaninový mok :)

Tkanivo :)

Transkripcia :)

Translácia :)

Translokácia, recipročná translokácia :)

Transpirácia (Transpiration) :)

Tráviaca sústava :)

Tráviaca sústava, tráviaca rúra, malé a veľké tráviace žľazy :)

Tráviaca trubica :)

Triesloviny (Tannins) :)

Triplet (kodón) :)

Triploidná bunka, triploidný jedinec :)

Trizómia :)

Trofická štruktúra (Trophic Structure) :)

Trofická úroveň (hladina) (Trophic Level) :)

Tuky :)

Tundra (Tundra) :)

Turgor (Turgor) :)

Ucho :)

Účinnosť asimilácie (Assimilation Eficiency) :)

Ultrazvukové vyšetrenie :)

Umelá sukcesia :)

Urbanizácia :)

Ústna dutina (cavum oris) :)

Ústrojné (organické) látky :)

Vajíčko, vajce :)

Vakuola, ústredná vakuola :)

Väzba :)

Väzbová nerovnováha :)

Vektor :)

Véna (žila) :)

Vírus, virózy :)

Vlásočnice (kapiláry) :)

Vonkajšie faktory (Extrinsic Factors) :)

Vrodená porucha metabolizmu :)

Vyhynutie :)

Vylučovanie (exkrécia) :)

Výmena plynov, respirácia :)

Výmena sesterských chromatidov :)

Vyšetrenie choriových klkov :)

Vyučovanie biológie v minulosti :)

Vzájomná predácia (konkurenčná interakcia) (Reciprocal Predation) :)

Vzájomný antagonizmus (medzidruhová konkurencia, vzájomná predácia) (Mutual Antagonism) :)

Vzťah medzi miazgovým a krvným obehom (iba obrázok) :)

Vzťah medzi miazgovými a krvnými kapilárami (iba obrázok) :)

X-viazaný :)

Xenotransplantát :)

Základná (fundamentálna) nika (Fundamental Niche) :)

Základná čistá rýchlosť reprodukcie (Fundamental Net Reproductive Rate) :)

Základná reprodukčná rýchlosť (Basic Reproductive Rate) :)

Základné poruchy zraku (iba obrázok) :)

Žalúdok :)

Žalúdok (ventriculus, gaster), podbrušnica, trávenina :)

Zárodočná línia :)

Záťaž :)

Závislosť na hustote (Density Dependence) :)

Zdroj (Resource) :)

Zelená energia, fosílne palivá, obnoviteľné zdroje :)

Žiabre :)

Žily (vény), vrátnica (portálna žila) :)

Živočích :)

Živočíchy :)

Živočíšna bunka :)

Životná forma (Life-form) :)

Životná história (Life History) :)

Životné (základné) vlastnosti druhu (Vital Attributes of Species) :)

Životné prostredie :)

Životný cyklus (Life Cycle) :)

Žľazy hormonálnej sústavy (iba obrázky) :)

Žľazy s vnútorným vylučovaním :)

Žlč :)

Žlčník, žlčníkové vývody :)

Zložený genotyp, zložený jedinec :)

Zmyslové orgány, zmysly človeka :)

Zmyslový orgán :)

Znak ovplyvnený pohlavím :)

Zonácia (Zonation) :)

Zoológia :)

Zrak, oko, prierez oka :)

Zrakové dráhy (iba obrázok) :)

Zuby :)

Zverejnené na iných webových stránkach ~

Zygota :)

Zygotnosť, určovať zygotnosť, monozygotné, dizygotné dvojčatá :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady