Abakus :)

Absolútna hodnota reálneho čísla :)

Algebra :)

Algoritmus :)

Analógia :)

Analýza :)

Anuita :)

Aritmetický priemer :)

Aritmetika :)

Asociatívny zákon, združovanie :)

Asymetria :)

Axióma :)

Binárna číselná sústava >>

Bod :)

Booleova algebra podrobne :)

Celé čísla :)

Centi :)

Činitele :)

Číselná os :)

Číselná sústava :)

Číselné sústavy, pozičná a nepozičná :)

Čísla s veľkým počtom cifier :)

Číslice :)

Číslo :)

Cos x, kosínusoida :)

Cotg x, kotangentoida :)

Definícia :)

Delenec :)

Delenie zlomkov :)

Delenie, neúplný podiel, zvyšok :)

Deliteľ :)

Deliteľnosť čísel :)

Deltoid :)

Desatinné čísla :)

Desatinné čísla s periodickým desatinným rozvojom, perióda :)

Desiatková (dekadická) číselná sústava :)

Deskriptívna geometria :)

Distributívny zákon, roznásobovanie :)

Dôkaz :)

Doplnkové uhly :)

Dotyčnica kružnice, dotyčnica kruhu :)

Druhá odmocnina :)

Druhy počtových úkonov :)

Dvanásťsten :)

Dvanásťuholník :)

Dvojková (binárna) číselná sústava :)

Ekvivalentné úpravy :)

Elipsa :)

Eulerovo číslo (Napierova konštanta, základ prirodzených logaritmov) :)

Exponent :)

Geoid :)

Geometria :)

Goniometrické funkcie - sin x, cos x, tg x, cotg x :)

Goniometrické funkcie ostrého uhla :)

Graf funkcie x → f(x) :)

Guľa :)

Guľová plocha :)

Histogram :)

História číselných sústav :)

História matematiky (v rokoch) :)

Hrana :)

Hraničná priamka :)

Hranol :)

Hypotéza :)

Ihlan :)

Implikácia :)

Index :)

Inferencia >>

Iracionálne čísla :)

Jednotková kružnica :)

Kalkul :)

Kalkulačka (kalkulačný stroj, kalkulátor, minikalkulačka) :)

Karteziánsky súčin dvoch množín :)

Kladné čísla :)

Klesajúca funkcia :)

Kocka :)

Koeficient :)

Kolmé priamky (kolmice) :)

Kolmý hranol :)

Kombinácia :)

Komunitatívny zákon, zameniteľnosť :)

Kosínus :)

Kosoštvorec :)

Kotangens :)

Krátenie zlomkov :)

Kruh :)

Kruhové okolie bodu :)

Kruhový odsek :)

Kruhový výsek :)

Kružnica :)

Kružnica opísaná trojuholníku :)

Kružnica vpísaná trojuholníku :)

Kužeľ :)

Kváder :)

Kvadrant :)

Kvadratická funkcia, parabola :)

Kvadratická rovnica :)

Lichobežník :)

Lineárna funkcia, priama úmernosť :)

Lineárna lomená funkcia :)

Lineárna rovnica :)

Lineárna rovnica s dvoma neznámymi, Diofantova rovnica :)

Lineárna rovnica s jednou neznámou :)

Ludolfovo číslo (Π, pí) :)

Mantisa :)

Matematická analýza :)

Matematická logika :)

Matematika, aplikovaná matematika :)

Medzikružie :)

Menšenec :)

Menšiteľ :)

Miera zväčšenia :)

Mierka :)

Mnohosten :)

Mnohouholník :)

Množina, prázdna množina, zhodné množiny :)

Mocnenec :)

Mocnina s prirodzeným exponentom (mocniteľom) :)

Násobenie zlomkov :)

Násobenie, základné pravidlá pri násobení :)

Navzájom prevrátené čísla :)

Nepárne čísla :)

Nepozičná číselná sústava :)

Nepriama úmernosť :)

Nerovnoramenný trojuholník :)

Nesúdeliteľné čísla :)

Nula (0) :)

Nulový vektor :)

Obdĺžnik :)

Objem :)

Oblúk kružnice :)

Obvod :)

Odčítanie :)

Odčítanie zlomkov :)

Odmocnenec :)

Odmocniteľ :)

Odmocňovanie :)

Opačné čísla :)

Opačný vektor :)

Orientovaná úsečka :)

Os uhla :)

Os úsečky :)

Osová súmernosť, samodružný bod :)

Ostrý uhol :)

Otvorený číselný interval :)

Palindróm :)

Parita :)

Párne čísla :)

Percentá (%), základ, počet percent :)

Percentil :)

Perióda :)

Perspektíva :)

Planimetria :)

Platónové telesá :)

Počtové úkony :)

Podiel :)

Podmnožina :)

Podobnosť mnohouholníkov :)

Podobnosť trojuholníkov :)

Podobnosť, pomer podobnosti :)

Polpriamka :)

Polrovina :)

Polynóm :)

Pomer :)

Postulát :)

Postupnosť :)

Poučka (propozícia) :)

Pozičná číselná sústava :)

Pravidelný mnohouholník :)

Pravidelný n-boký ihlan :)

Pravidlá o znamienkach :)

Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc :)

Pravouhlý trojuholník :)

Pravouholník :)

Pravý uhol :)

Prázdna množina :)

Prepona :)

Prevrátené číslo :)

Priama úmera :)

Priamka :)

Priamy uhol :)

Prienik množín :)

Priesečník priamok :)

Prirodzené čísla :)

Prvky :)

Prvočíslo :)

Pytagorova veta :)

Racionálne čísla :)

Radián :)

Rádius :)

Rastúca funkcia :)

Reálne čísla :)

Relácia, rovnosť na množine

Rímska číselná sústava :)

Rotačný kužeľ :)

Rotačný valec :)

Rovina :)

Rovinný uhol :)

Rovnica :)

Rovnobežky :)

Rovnobežné priamky :)

Rovnobežné roviny :)

Rovnosť množín :)

Rovnosť vektorov :)

Rovnostranný trojuholník :)

Rozdelenie čísiel :)

Rozdelenie rovníc :)

Rozdiel :)

Rozdiel množín :)

Roznásobovanie :)

Rôznobežné priamky :)

Rôznobežné roviny :)

Rozptyl :)

Rozširovanie zlomku :)

Sčítance :)

Sčítanie :)

Šestnástková sústava :)

Sin x, sínusoida :)

Sínus :)

Smerodajná odchýlka :)

Spoločný deliteľ prirodzených čísel :)

Spoločný násobok prirodzených čísel :)

Štatistická jednotka :)

Štatistický jav, pravdepodobnosť :)

Štatistický súbor :)

Štatistika :)

Stereometria :)

Stred :)

Stred úsečky :)

Stredová súmernosť :)

Striedavé uhly :)

Stupeň :)

Štvorec :)

Štvoruholník :)

Substitúcia :)

Súčet :)

Súčet vektorov :)

Súčin :)

Súdeliteľné čísla :)

Súhlasné uhly :)

Susedné uhly :)

Sústava dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi :)

Sústredné kružnice :)

Symetria :)

Tálesova veta :)

Tangens :)

Ťažisko :)

Ťažnica trojuholníka :)

Teoréma (hlavná veta) :)

Teória pravdepodobnosti :)

Tg x, tangentoida :)

Toroid :)

Trajektória :)

Tretia odmocnina :)

Trigonometria :)

Trojuholník :)

Trojuholník ostrouhlý rovnoramenný :)

Trojuholník ostrouhlý rôznoramenný :)

Trojuholník pravouhlý rovnoramenný :)

Trojuholník pravouhlý rôznoramenný :)

Trojuholník rovnostranný :)

Trojuholník tupouhlý rovnoramenný :)

Trojuholník tupouhlý rôznoramenný :)

Tupý uhol :)

Uhol :)

Uhol dvoch priamok :)

Úmera :)

Umocňovanie :)

Umorovanie :)

Určenie množiny :)

Úrok jednoduchý :)

Úrok zložený :)

Úsečka :)

Uzavretý číselný interval :)

Valec :)

Vektor :)

Veta :)

Vnútorný uhol mnohouholníka :)

Vrchol :)

Výraz :)

Výrok (tvrdenie) jednoducho :)

Výrok, výroky v matematickej logike, výroky vo výrokovej logike, zložené výroky :)

Výška trojuholníka :)

Výslednica :)

Vyučovanie matematiky v minulosti, algebra, deskriptívna geometria, geometria, matematika, počty, merba (meroveda) :)

Vyučovanie rysovania v minulosti :)

Vzdialenosť bodu od priamky :)

Vzdialenosť bodu od roviny :)

Vzdialenosť dvoch bodov :)

Vzdialenosť dvoch rovnobežných priamok :)

Vzdialenosť rovnobežných rovín :)

Základné priestorové telesá :)

Základné rovinné útvary :)

Zameniteľnosť :)

Zaokrúhľovanie čísel :)

Záporné čísla :)

Združovanie :)

Zjednotenie množín :)

Zlatý rez (Božské číslo) :)

Zlomok :)

Zložené číslo :)

Zložený zlomok, úprava na základný tvar :)

Zmiešané číslo :)

Zobrazenie :)

Zrezaný pravidelný ihlan :)

Zväčšenie, miera zväčšenia :)

Zvyšok :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady