Abakus :)

Absolútna hodnota reálneho čísla :)

Algebra :)

Algoritmus :)

Analógia :)

Analýza :)

Anuita :)

Aritmetický priemer :)

Aritmetika :)

Asociatívny zákon, združovanie :)

Asymetria :)

Axióma :)

Binárna číselná sústava >>

Bod :)

Booleova algebra :)

Celé čísla :)

Centi :)

Činitele :)

Číselná os :)

Číselná sústava :)

Číselné sústavy, pozičná a nepozičná :)

Čísla s veľkým počtom cifier :)

Číslice :)

Číslo :)

Cos x, kosínusoida :)

Cotg x, kotangentoida :)

Definícia :)

Delenec :)

Delenie zlomkov :)

Delenie, neúplný podiel, zvyšok :)

Deliteľ :)

Deliteľnosť čísel :)

Deltoid :)

Desatinné čísla :)

Desatinné čísla s periodickým desatinným rozvojom, perióda :)

Desiatková (dekadická) číselná sústava :)

Deskriptívna geometria :)

Distributívny zákon, roznásobovanie :)

Dôkaz :)

Doplnkové uhly :)

Dotyčnica kružnice, dotyčnica kruhu :)

Druhá odmocnina :)

Druhy počtových úkonov :)

Dvanásťsten :)

Dvanásťuholník :)

Dvojková (binárna) číselná sústava :)

Ekvivalentné úpravy :)

Elipsa :)

Exponent :)

Geoid :)

Geometria :)

Goniometrické funkcie - sin x, cos x, tg x, cotg x :)

Goniometrické funkcie ostrého uhla :)

Graf funkcie x → f(x) :)

Guľa :)

Guľová plocha :)

Histogram :)

História číselných sústav :)

História matematiky (v rokoch) :)

Hrana :)

Hraničná priamka :)

Hranol :)

Hypotéza :)

Ihlan :)

Implikácia :)

Index :)

Inferencia >>

Iracionálne čísla :)

Jednotková kružnica :)

Kalkul :)

Karteziánsky súčin dvoch množín :)

Kladné čísla :)

Klesajúca funkcia :)

Kocka :)

Koeficient :)

Kolmé priamky (kolmice) :)

Kolmý hranol :)

Kombinácia :)

Komunitatívny zákon, zameniteľnosť :)

Kosínus :)

Kosoštvorec :)

Kotangens :)

Krátenie zlomkov :)

Kruh :)

Kruhové okolie bodu :)

Kruhový odsek :)

Kruhový výsek :)

Kružnica :)

Kružnica opísaná trojuholníku :)

Kružnica vpísaná trojuholníku :)

Kužeľ :)

Kváder :)

Kvadrant :)

Kvadratická funkcia, parabola :)

Kvadratická rovnica :)

Lichobežník :)

Lineárna funkcia, priama úmernosť :)

Lineárna lomená funkcia :)

Lineárna rovnica :)

Lineárna rovnica s dvoma neznámymi, Diofantova rovnica :)

Lineárna rovnica s jednou neznámou :)

Ludolfovo číslo (Π, pí) :)

Mantisa :)

Matematická analýza :)

Matematická logika :)

Matematika :)

Medzikružie :)

Menšenec :)

Menšiteľ :)

Miera zväčšenia :)

Mierka :)

Mnohosten :)

Mnohouholník :)

Množina, prázdna množina, zhodné množiny :)

Mocnenec :)

Mocnina s prirodzeným exponentom (mocniteľom) :)

Násobenie zlomkov :)

Násobenie, základné pravidlá pri násobení :)

Navzájom prevrátené čísla :)

Nepárne čísla :)

Nepozičná číselná sústava :)

Nepriama úmernosť :)

Nerovnoramenný trojuholník :)

Nesúdeliteľné čísla :)

Nula (0) :)

Nulový vektor :)

Obdĺžnik :)

Objem :)

Oblúk kružnice :)

Obvod :)

Odchýlka merania :)

Odčítanie :)

Odčítanie zlomkov :)

Odmocnenec :)

Odmocniteľ :)

Odmocňovanie :)

Opačné čísla :)

Opačný vektor :)

Orientovaná úsečka :)

Os uhla :)

Os úsečky :)

Osová súmernosť, samodružný bod :)

Ostrý uhol :)

Otvorený číselný interval :)

Palindróm :)

Parita :)

Párne čísla :)

Percentá (%), základ, počet percent :)

Percentil :)

Perióda :)

Perspektíva :)

Planimetria :)

Platónové telesá :)

Počtové úkony :)

Podiel :)

Podmnožina :)

Podobnosť mnohouholníkov :)

Podobnosť trojuholníkov :)

Podobnosť, pomer podobnosti :)

Polpriamka :)

Polrovina :)

Polynóm :)

Pomer :)

Postulát :)

Postupnosť :)

Poučka (propozícia) :)

Pozičná číselná sústava :)

Pravidelný mnohouholník :)

Pravidelný n-boký ihlan :)

Pravidlá o znamienkach :)

Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc :)

Pravouhlý trojuholník :)

Pravouholník :)

Pravý uhol :)

Prázdna množina :)

Prepona :)

Prevrátené číslo :)

Priama úmera :)

Priamka :)

Priamy uhol :)

Prienik množín :)

Priesečník priamok :)

Prirodzené čísla :)

Prvky :)

Prvočíslo :)

Pytagorova veta :)

Racionálne čísla :)

Radián :)

Rádius :)

Rastúca funkcia :)

Reálne čísla :)

Relácia, rovnosť na množine

Rímska číselná sústava :)

Rotačný kužeľ :)

Rotačný valec :)

Rovina :)

Rovinný uhol :)

Rovnica :)

Rovnobežky :)

Rovnobežné priamky :)

Rovnobežné roviny :)

Rovnosť množín :)

Rovnosť vektorov :)

Rovnostranný trojuholník :)

Rozdelenie čísiel :)

Rozdelenie rovníc :)

Rozdiel :)

Rozdiel množín :)

Roznásobovanie :)

Rôznobežné priamky :)

Rôznobežné roviny :)

Rozptyl :)

Rozširovanie zlomku :)

Sčítance :)

Sčítanie :)

Šestnástková sústava :)

Sin x, sínusoida :)

Sínus :)

Smerodajná odchýlka :)

Spoločný deliteľ prirodzených čísel :)

Spoločný násobok prirodzených čísel :)

Štatistická jednotka :)

Štatistický jav, pravdepodobnosť :)

Štatistický súbor :)

Štatistika :)

Stereometria :)

Stred :)

Stred úsečky :)

Stredová súmernosť :)

Striedavé uhly :)

Stupeň :)

Štvorec :)

Štvoruholník :)

Substitúcia :)

Súčet :)

Súčet vektorov :)

Súčin :)

Súdeliteľné čísla :)

Súhlasné uhly :)

Susedné uhly :)

Sústava dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi :)

Sústredné kružnice :)

Symetria :)

Tálesova veta :)

Tangens :)

Ťažisko :)

Ťažnica trojuholníka :)

Teoréma (hlavná veta) :)

Teória pravdepodobnosti :)

Tg x, tangentoida :)

Toroid :)

Trajektória :)

Tretia odmocnina :)

Trigonometria :)

Trojuholník :)

Trojuholník ostrouhlý rovnoramenný :)

Trojuholník ostrouhlý rôznoramenný :)

Trojuholník pravouhlý rovnoramenný :)

Trojuholník pravouhlý rôznoramenný :)

Trojuholník rovnostranný :)

Trojuholník tupouhlý rovnoramenný :)

Trojuholník tupouhlý rôznoramenný :)

Tupý uhol :)

Uhol :)

Uhol dvoch priamok :)

Úmera :)

Umocňovanie :)

Umorovanie :)

Určenie množiny :)

Úrok jednoduchý :)

Úrok zložený :)

Úsečka :)

Uzavretý číselný interval :)

Valec :)

Vektor :)

Veta :)

Vnútorný uhol mnohouholníka :)

Vrchol :)

Výraz :)

Výrok (tvrdenie) :)

Výška trojuholníka :)

Výslednica :)

Vyučovanie matematiky v minulosti, algebra, deskriptívna geometria, geometria, matematika, počty, merba (meroveda) :)

Vzdialenosť bodu od priamky :)

Vzdialenosť bodu od roviny :)

Vzdialenosť dvoch bodov :)

Vzdialenosť dvoch rovnobežných priamok :)

Vzdialenosť rovnobežných rovín :)

Základné priestorové telesá :)

Základné rovinné útvary :)

Zameniteľnosť :)

Zaokrúhľovanie čísel :)

Záporné čísla :)

Združovanie :)

Zjednotenie množín :)

Zlomok :)

Zložené číslo :)

Zložený zlomok, úprava na základný tvar :)

Zmiešané číslo :)

Zobrazenie :)

Zrezaný pravidelný ihlan :)

Zväčšenie, miera zväčšenia :)

Zvyšok :)


  História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  zdieľaných v 2016-2017 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2018 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady