Abakus :)

Absolútna hodnota reálneho čísla :)

Algebra :)

Algoritmus :)

Analógia :)

Analýza :)

Anuita :)

Aritmetický priemer :)

Aritmetika :)

Asociatívny zákon, združovanie :)

Asymetria :)

Axióma :)

Binárna číselná sústava >>

Bod :)

Booleova algebra podrobne :)

Celé čísla :)

Centi :)

Činitele :)

Číselná os :)

Číselná sústava :)

Číselné sústavy, pozičná a nepozičná :)

Čísla s veľkým počtom cifier :)

Číslice :)

Číslo :)

Cos x, kosínusoida :)

Cotg x, kotangentoida :)

Definícia :)

Delenec :)

Delenie zlomkov :)

Delenie, neúplný podiel, zvyšok :)

Deliteľ :)

Deliteľnosť čísel :)

Deltoid :)

Desatinné čísla :)

Desatinné čísla s periodickým desatinným rozvojom, perióda :)

Desiatková (dekadická) číselná sústava :)

Deskriptívna geometria :)

Distributívny zákon, roznásobovanie :)

Dôkaz :)

Doplnkové uhly :)

Dotyčnica kružnice, dotyčnica kruhu :)

Druhá odmocnina :)

Druhy počtových úkonov :)

Dvanásťsten :)

Dvanásťuholník :)

Dvojková (binárna) číselná sústava :)

Ekvivalentné úpravy :)

Elipsa :)

Eulerovo číslo (Napierova konštanta, základ prirodzených logaritmov) :)

Exponent :)

Geoid :)

Geometria :)

Goniometrické funkcie - sin x, cos x, tg x, cotg x :)

Goniometrické funkcie ostrého uhla :)

Graf funkcie x → f(x) :)

Guľa :)

Guľová plocha :)

Histogram :)

História číselných sústav :)

História matematiky (v rokoch) :)

Hrana :)

Hraničná priamka :)

Hranol :)

Hypotéza :)

Ihlan :)

Implikácia :)

Index :)

Inferencia >>

Iracionálne čísla :)

Jednotková kružnica :)

Kalkul :)

Kalkulačka (kalkulačný stroj, kalkulátor, minikalkulačka) :)

Karteziánsky súčin dvoch množín :)

Kladné čísla :)

Klesajúca funkcia :)

Kocka :)

Koeficient :)

Kolmé priamky (kolmice) :)

Kolmý hranol :)

Kombinácia :)

Komunitatívny zákon, zameniteľnosť :)

Kosínus :)

Kosoštvorec :)

Kotangens :)

Krátenie zlomkov :)

Kruh :)

Kruhové okolie bodu :)

Kruhový odsek :)

Kruhový výsek :)

Kružnica :)

Kružnica opísaná trojuholníku :)

Kružnica vpísaná trojuholníku :)

Kužeľ :)

Kváder :)

Kvadrant :)

Kvadratická funkcia, parabola :)

Kvadratická rovnica :)

Lichobežník :)

Lineárna funkcia, priama úmernosť :)

Lineárna lomená funkcia :)

Lineárna rovnica :)

Lineárna rovnica s dvoma neznámymi, Diofantova rovnica :)

Lineárna rovnica s jednou neznámou :)

Ludolfovo číslo (Π, pí) :)

Mantisa :)

Matematická analýza :)

Matematická logika :)

Matematika, aplikovaná matematika :)

Medzikružie :)

Menšenec :)

Menšiteľ :)

Miera zväčšenia :)

Mierka :)

Mnohosten :)

Mnohouholník :)

Množina, prázdna množina, zhodné množiny :)

Mocnenec :)

Mocnina s prirodzeným exponentom (mocniteľom) :)

Násobenie zlomkov :)

Násobenie, základné pravidlá pri násobení :)

Navzájom prevrátené čísla :)

Nepárne čísla :)

Nepozičná číselná sústava :)

Nepriama úmernosť :)

Nerovnoramenný trojuholník :)

Nesúdeliteľné čísla :)

Nula (0) :)

Nulový vektor :)

Obdĺžnik :)

Objem :)

Oblúk kružnice :)

Obvod :)

Odčítanie :)

Odčítanie zlomkov :)

Odmocnenec :)

Odmocniteľ :)

Odmocňovanie :)

Opačné čísla :)

Opačný vektor :)

Orientovaná úsečka :)

Os uhla :)

Os úsečky :)

Osová súmernosť, samodružný bod :)

Ostrý uhol :)

Otvorený číselný interval :)

Palindróm :)

Parita :)

Párne čísla :)

Percentá (%), základ, počet percent :)

Percentil :)

Perióda :)

Perspektíva :)

Planimetria :)

Platónové telesá :)

Počtové úkony :)

Podiel :)

Podmnožina :)

Podobnosť mnohouholníkov :)

Podobnosť trojuholníkov :)

Podobnosť, pomer podobnosti :)

Polpriamka :)

Polrovina :)

Polynóm :)

Pomer :)

Postulát :)

Postupnosť :)

Poučka (propozícia) :)

Pozičná číselná sústava :)

Pravidelný mnohouholník :)

Pravidelný n-boký ihlan :)

Pravidlá o znamienkach :)

Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc :)

Pravouhlý trojuholník :)

Pravouholník :)

Pravý uhol :)

Prázdna množina :)

Prepona :)

Prevrátené číslo :)

Priama úmera :)

Priamka :)

Priamy uhol :)

Prienik množín :)

Priesečník priamok :)

Prirodzené čísla :)

Prvky :)

Prvočíslo :)

Pytagorova veta :)

Racionálne čísla :)

Radián :)

Rádius :)

Rastúca funkcia :)

Reálne čísla :)

Relácia, rovnosť na množine

Rímska číselná sústava :)

Rotačný kužeľ :)

Rotačný valec :)

Rovina :)

Rovinný uhol :)

Rovnica :)

Rovnobežky :)

Rovnobežné priamky :)

Rovnobežné roviny :)

Rovnosť množín :)

Rovnosť vektorov :)

Rovnostranný trojuholník :)

Rozdelenie čísiel :)

Rozdelenie rovníc :)

Rozdiel :)

Rozdiel množín :)

Roznásobovanie :)

Rôznobežné priamky :)

Rôznobežné roviny :)

Rozptyl :)

Rozširovanie zlomku :)

Sčítance :)

Sčítanie :)

Šestnástková sústava :)

Sin x, sínusoida :)

Sínus :)

Smerodajná odchýlka :)

Spoločný deliteľ prirodzených čísel :)

Spoločný násobok prirodzených čísel :)

Štatistická jednotka :)

Štatistický jav, pravdepodobnosť :)

Štatistický súbor :)

Štatistika :)

Stereometria :)

Stred :)

Stred úsečky :)

Stredová súmernosť :)

Striedavé uhly :)

Stupeň :)

Štvorec :)

Štvoruholník :)

Substitúcia :)

Súčet :)

Súčet vektorov :)

Súčin :)

Súdeliteľné čísla :)

Súhlasné uhly :)

Susedné uhly :)

Sústava dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi :)

Sústredné kružnice :)

Symetria :)

Tálesova veta :)

Tangens :)

Ťažisko :)

Ťažnica trojuholníka :)

Teoréma (hlavná veta) :)

Teória pravdepodobnosti :)

Tg x, tangentoida :)

Toroid :)

Trajektória :)

Tretia odmocnina :)

Trigonometria :)

Trojuholník :)

Trojuholník ostrouhlý rovnoramenný :)

Trojuholník ostrouhlý rôznoramenný :)

Trojuholník pravouhlý rovnoramenný :)

Trojuholník pravouhlý rôznoramenný :)

Trojuholník rovnostranný :)

Trojuholník tupouhlý rovnoramenný :)

Trojuholník tupouhlý rôznoramenný :)

Tupý uhol :)

Uhol :)

Uhol dvoch priamok :)

Úmera :)

Umocňovanie :)

Umorovanie :)

Určenie množiny :)

Úrok jednoduchý :)

Úrok zložený :)

Úsečka :)

Uzavretý číselný interval :)

Valec :)

Vektor :)

Veta :)

Vnútorný uhol mnohouholníka :)

Vrchol :)

Výraz :)

Výrok (tvrdenie) jednoducho :)

Výrok, výroky v matematickej logike, výroky vo výrokovej logike, zložené výroky :)

Výška trojuholníka :)

Výslednica :)

Vyučovanie matematiky v minulosti, algebra, deskriptívna geometria, geometria, matematika, počty, merba (meroveda) :)

Vyučovanie rysovania v minulosti :)

Vzdialenosť bodu od priamky :)

Vzdialenosť bodu od roviny :)

Vzdialenosť dvoch bodov :)

Vzdialenosť dvoch rovnobežných priamok :)

Vzdialenosť rovnobežných rovín :)

Základné priestorové telesá :)

Základné rovinné útvary :)

Zameniteľnosť :)

Zaokrúhľovanie čísel :)

Záporné čísla :)

Združovanie :)

Zjednotenie množín :)

Zlatý rez (Božské číslo) :)

Zlomok :)

Zložené číslo :)

Zložený zlomok, úprava na základný tvar :)

Zmiešané číslo :)

Zobrazenie :)

Zrezaný pravidelný ihlan :)

Zväčšenie, miera zväčšenia :)

Zvyšok :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady