Tlačiť

 

POJMY A ...

Obsah
 • ALGORITMIZÁCIA A PROGRAMOVANIE
 • SOFTWARE
 • I/O HARDWARE (VSTUPNÉ, VSTUPNO/VÝSTUPNÉ a VÝSTUPNÉ ZARIADENIA)
 • POČÍTAČOVÉ SIETE
 • INTERNET
 • ZÁSADY
 • TECHNOLÓGIE VÝROBY A NÁVODY
 • POČÍTAČ
 • PAMÄTE
 • O INFORMÁCIÁCH
 • HISTÓRIA
 • INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ, JEJ SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ 
ALGORITMIZÁCIA A PROGRAMOVANIE
 
Algoritmizácia 
Algoritmizácia a úvod do programovania
Algoritmické a analytické myslenie 
Problém, riešenie a vyriešenie problému 
Algoritmus 
Požiadavky na algoritmus 
Zápis algoritmu
Vývojový diagram
Premenná, identifikátor 
Konštanta 
Značky vývojových diagramov
 
Priradenie 
Sekvencia, vetvenie, zložená podmienka a cykly s podmienkou na začiatku, s podmienkou na konci a s pevným počtom opakovaní 
Algoritmus a algoritmické konštrukcie
Programy aj v jazyku vývojových diagramov
Fibonacciho postupnosť; Malá násobilka; Počet dní v mesiaci; Rozklad na prvočinitele; Výpočet absolútnej hodnoty; Nájdenie maxima; Obsah a obvod; Podiel a zvyšok; Súčin a súčet v zadanom intervale
  
Štrukturogram
Slovne popísané algoritmy
Delové gule a pyramídy; Eratostenovo sito; Hanojské veže; Hra Zápalky; Metódy hľadania cesty z bludiska; O zločincoch a diamantoch; Výmena obsahu dvoch pohárov
 
Programovací jazyk
Program, spustenie programu
Prekladač, kompilátor, interpreter
Podprogramy, procedúry a funkcie
Programovanie, programovanie štrukturálne a modulárne
Programovacie jazyky, strojový kód, zdrojový kód
Programovacie jazyky vyššej a nižšej úrovne (strojový kód, jazyk symbolických adries - assembler)
Chyby v programe, syntaktické a sémantické - chyby počas behu programu a logické chyby
 
Jazyky a frameworky
Algol 60
Basic (Beginner´s All-Purpose Symbolic Instruction Code)
C++, Objective C
CSS (Cascading Style Sheets)
Fortran (Formula Translation)
Java, applet
JavaScript
Jazyk C
LISP (List Processing)
 
Pascal
Deklarácia premenných
Údajové typy jednoduché (Integer, Longint, Char, String, Boolean, Real)
Špeciálne znaky 
 
Pascal - základné pojmy
Pascal v kocke
Procedúry a funkcie v Pascale - Zbierka úloh
Turbo Pascal I.
Turbo Pascal II.
Základy programovania - Turbo Pascal
 
Programy
Jeden program
Faktoriál; Fibonacciho postupnosť; Hádanie čísla; Hanojské veže; Hra Zápalky; Kombinačné číslo; Malá násobilka; Operácie s maticami; Počet dní v mesiaci; Polynóm (mnohočlen); Prevod desiatkového čísla do 2,8,16-sústavy; Prvočísla; Prvočísla a Rozklad na prvočinitele v jednom; Pyramída; Rozklad na prvočinitele; Testovanie znalosti anglických slovíčok; Triedenie; Výmena obsahu dvoch premenných; Výpočet absolútnej hodnoty
Viac programov, ktoré robia to isté 
Generovanie náhodných čísel; 
Mocniny; Nájdenie maxima; O zločincoch a diamatoch; Obsah a obvod; Pascalov trojuholník; Podiel a zvyšok; Súčin a súčet v zadanom intervale
 
Perl (Practical Extracting and Reporting Language, alebo aj Patologically Eclectic Rubbish Lister)
PHP (Personal Home Page)
Python
XHTML
 
Jazyky značkovacie
HTML (HyperText Markup Language)
+ Špeciálne znaky v HTML
TeX, LaTeX
XML (eXtensible Markup Language)  
 
SOFTWARE
 
Softvér (Software, SW)
 
Systémový softvér (systémové programy) (článok)
Operačný systém (OS, Operating System)
Úloha operačného systému
 
MS-DOS
Linux
OS X (Mac OS)
Unix a unixové operačné systémy
Windows
 
Zavádzací program
 
BIOS (Basic Input/Output System)
Firmvér (Firmware)
  
 
Aplikačný softvér (aplikačné programy) (článok)
 
Textový editor (textový procesor)
Zásady tvorby textových dokumentov
 
Prezentačný program
Zásady tvorby prezentácií
Zásady tvorby pre prezentáciu projektov
Zásady moderovaného prezentovania
 
Tabuľkový kalkulátor (tabuľkový procesor)
Zásady tvorby tabuľkových dokumentov
 
Procesor ako univerzálny pojem
 
Databázové systémy 
+ databázové programy
 
 
Schránka (Clipboard)
Exportovanie
Kópia
Písmo
Veľkosť písma
Neproporcionálne písmo
Proporcionálne písmo
Pätkové a bezpätkové písmo
TrueType písmo
Druh písma, 
+ typ, font, znaková sada
Rez písma
Farba, podfarbenie písma
Režimy písania
Režim prepisovania znakov
Režim vkladania znakov
 
 
Balík Office (článok)
prioritne vyrobené pre verziu 2010
 
Automatické obnovenie
Číslovanie strán
Druh písma, pätkové a bezpätkové písmo
+ typ, font, znaková sada
Farba, podfarbenie písma
Hlavička
Hypertextový odkaz
Makro
+ Makrovírus
Národné abecedy
Písanie špeciálnych a zriedkavých znakov - užitočné klávesové skratky
Orientácia papiera
Päta
Rez písma
Symbol
Veľkosť papiera
Zarovnanie
Zobrazenie
 
Excel 2010
Absolútny odkaz, Adresa bunky, Bunka, Bunkový kurzor, Bunkový výber, Chybové hlásenia, Formátovanie, Funkcia, Graf, Hárok, Komentár, Kopírovanie vzorca, Krivka, Logické funkcie, Mena, Nájdenie a vybranie, Oddeľovanie tisícov, Odkaz, Operácie s bunkami, Orámovanie bunky, Podmienené formátovanie, Premiestnenie vzorca, Pridať a ubrať desatinné miesta, Prispôsobenie bunke, Relatívny odkaz, Veľkosť bunky, Vloženie stĺpca alebo riadka, vyplnenie bunky farbou, Vzorec, Zalomenie, Zlúčenie, Zmiešaný odkaz, Zoradiť a filtrovať
 
Word 2010
Automatické opravy, Blok, Číslovanie odsekov (zoznamov), Horný a dolný index, Hromadná korešpondencia, Jazyk, Komentár, Krížový odkaz, Menovka, Nastavenie strany, Nečíslované (odrážkové) odseky (zoznamy), odrážkové odseky, Obsah, Odsadenie, odseky, Poznámka pod čiarou, Revidovanie dokumentu, Riadkovanie, Rovnica, Rozloženie, Stĺpce, Štýl, Tabulátor, odsadenie (zarážka), Tabuľka, Textový kurzor, Vizualizácia plánovanej úpravy, zarážka, Záložka, zoznamy, Zlom strany
 
Vývoj SW a Právo
Vývoj softvéru, projektová dokumentácia
Plug-in (zásuvný modul)
Licencia, licenčná zmluva, multilicencia, školské a študentské licencie
Registrácia, hot-line, upgrade a update
Typy licencií, shareware (demoverzia, trialware, adware), freeware (beta verzia), public domain (GPL, GNU/GPL, open-source)
 
Autorské právo
+ Počítačové pirátstvo, počítačový pirát
Autorský zákon
+ Warez
 
I/O HARDWARE (VSTUPNÉ, VSTUPNO/VÝSTUPNÉ a VÝSTUPNÉ ZARIADENIA)
 
Vstupné zariadenia +x
Digitálna videokamera
Digitálny fotoaparát 
Rozlíšenie digitálneho fotoaparátu
Gamepad
Grafický tablet
Joystick
Klávesnica
Mikrofón
Myš
+ Vývoj počítačovej myšix
Skener
CCD skener
CIS skener
Porovnanie skenerov
Rozlíšenie skenera
Snímač čiarového kódu (Barcode Reader)
Svetelné pero (Light Pen)
Televízna karta (TV Tuner)
Touchpad
Trackball
Trackpoint
Webová kamera
 
 
Vstupno-výstupné zariadenia (článok)
Camcorder (kamkordér)
Dotykový monitor
Dotykové displeje podrobne
Interaktívna tabuľa
Sieťová karta (sieťový adaptér, NIC, Network Interface Card)
VIVO (Video In Video Out)
Zvuková karta
 
 
Výstupné zariadenia +x
3D tlačiareň 
Dataprojektor
Grafická karta (grafický akcelerátor, grafický čip, grafický procesor, GPU)
Vývoj grafických kariet -+-
Rozlíšenie grafickej karty
Tlačiareň
+ CMYK, CMY
Tlačiarne - vývoj a princípx
Tlač plagátu 
Rozlíšenie tlačiarne
Atramentová tlačiareň (Inkjet, Bubblejet, Deskjet)
Ihličková tlačiareň
Laserová tlačiareň (laserjet)
+ toner
Typová tlačiareň
Porovnanie počítačových tlačiarní a plotra
Monitor
Zobrazovacie jednotky - vývoj
Miešanie farieb rôznej vlnovej dĺžkyx
Rozlíšenie monitora (obrazovkové rozlíšenie)
Doba odozvy
Farebná hĺbka, True Color, High Color
Obnovovacia frekvencia
Pomer strán
Pozorovací uhol
Veľkosť uhlopriečky
CRT monitory; LCD monitory; LED monitory; Plazma
Porovnanie počítačových monitorov
Ploter (Plotter)
Porovnanie počítačových tlačiarní a plotra
Reproduktor
Slúchadlá
Porovnanie slúchadiel
 
       Univerzálny parameter Rozlišovacia schopnosť (nesprávne rozlíšenie)
  
POČÍTAČOVÉ SIETE
 
Počítačová sieť 
Počítačová sieť, prenos informácie (Otázky a odpovede na uvedenú tému)
Správa siete Internet, ochrana sietí (Otázky a odpovede na uvedenú tému)x
Port
Server, serverovňa
 
Prepojenie, spojenie, pripojenie
Sieťová karta (sieťový adaptér, NIC, Network Interface Card)
Bezdrôtové spojenie, bluetooth, wifi, satelitné pripojenie, optické vlákno a optický kábel
Bezdrôtové technológie, IR, Bluetooth
Bluetooth
Wifi, Acces point, Hotspot
Uzly počítačovej siete
Uzly siete spojené prostredníctvom prepojovacieho vedenia
Pracovná stanica (Workstation)
IP adresa, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
MAC adresa 
Smerovač (Router) 
Modem, 3G modem a ADSL modem
Most (Bridge)
Opakovač (Repeater)
Firewall
Prepínač (Switch)
Rozbočovač/Koncentrátor (HUB)
Sieťové zariadenia, Internet (Otázky a odpovede na uvedenú tému)x
 
Sieťový protokol, referenčné modely a vrstvy
Sieťový protokol
ISO/OSI referenčný model (Open Systems Interconnection), vrstvy: aplikačná, prezentačná, relačná, transportná, sieťová, spojová a fyzická
TCP/IP referenčný model
IP protokol (Internet Protocol)
TCP protokol (Transmission Control Protocol)
UDP protokol (User Datagram Protocol)
Paket (packet)
 
Rozdelenie počítačových sietí
Delenie podľa architektúry (Client to server a Peer to peer), typy serverov, terminál
Rozdelenie podľa rozlohy - PAN, LAN, MAN a WAN
Fyzická topológia, zbernicová, hviezdicová, stromová a kruhová
 
Softvér počítačových sietí (článok)
 
Domény, DNS a URL
Doménové mená (domény)
DNS (Domain Name System), URL (Uniform Resource Locator)
URL (Uniform Resource Locator) 
 
Bezpečnosť v sieti (článok)
Šifrovaná komunikácia
SSL (Secure Sockets Layer)
 
HTTPS (HTTP Secure)
SSH (Secure Shell)
Telnet
Bezpečnostný certifikát 
Elektronický podpis, odtlačok (Hash), certifikačná autorita
 
Heslo, bezpečné heslo 
Tor sieť
 
INTERNET
 
Internet (článok) (informačná diaľnica, sieť sietí)
História Internetu (v rokoch)  
 
Služby Internetu (článok)
sprístupňovanie informácií  
Webová stránka (webpage, webstránka, www stránka, internetová stránka)
FTP (File Trasfer Protocol)
komunikácia medzi používateľmi
Komunikácia na Internete, interaktívna a neinteraktívna komunikácia
neinteraktívna komunikácia
Elektronická pošta
Elektronická (e-mailová) adresa
IMAP (Internet Message Access Protocol)
POP3 (Post Office Protocol version 3)
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Komunikácia v sieti Internet, protokoly (Otázky a odpovede na uvedenú tému)x
Základné funkcie e-mailového klienta
E-mailová diskusná skupina (Mailling List)
interaktívna komunikácia
Chat
Instant Messaging (rýchle správy)
Videokonferencia
 
Intranet, extranet, VPN (Virtual Private Network)
 
ostatné služby
Blog
E-banking (elektronické bankovníctvo)
Elektronické obchodovanie (E-commerce), internetový obchod (E-shop)
B2B (Business To Business)
B2C (Business To Customer)
Elektronické vzdelávanie (e-learning, on-line vzdelávanie), on-line kurzy, LMS, dištančné vzdelávanie
P2P, Bittorent, torent
RSS (Rich Site Summary, Really Simple Syndication)
Webhosting
Služby Internetu - www, e-pošta (Otázky a odpovede na uvedenú tému)x
Služby Internetu
  
Internet ako informačný zdroj
Počítačové siete a Internet
 
Netiketa 
Zásady netikety 
Netiketa, pravidlá pre webový obsah, diskusné fórum, e-mailovú komunikáciu a pre chat
 
O internetovej stránke
Domovská stránka (Home Page)
 
Fulltextový vyhľadávač
Katalóg
 
Internetový portál, oborové portály
 
Web 2.0
Sociálna sieť
 
Hypertextový odkaz
 
Zásady tvorby webových stránok
Webový dizajn
+ webový design, webdesign, webdizajn
Favicon
Vzorová webová stránka (html stránka)
Webhosting
 
Riziká spojené s využívaním Internetu
Riziká Internetu, počítačová kriminalita
Počítačové pirátstvo, počítačový pirát
Hacking (prienikárstvo), hacker, cracker
Cracking, crack, keygen
 
Terorizmus, kyberterorizmus
Krádež identity
Kybernetická šikana (kyberšikana)
 
Malware
Adware; Sociálne inžinierstvo, phishing, pharming; Spam; Hoax; Počítačové vírusy, vírus, makrovírus a červ, spyware, keylogger, rootkit
 
Malware - šírenie a prevencia
Prevencia pred počítačovými vírusmi
Antivírusový softvér (antivírus) a jeho typy, antivírusové techniky
  
ZÁSADY A PRAVIDLÁ
Zásady tvorby dokumentov
Zásady tvorby textových dokumentov
Zásady tvorby prezentácií
Zásady tvorby pre prezentáciu projektov
Zásady tvorby tabuľkových dokumentov
 
Zásady moderovaného prezentovania
Zásady typografické
Zásady počítačovej typografie
Zásady tvorby webových stránok
Zásady netikety; Netiketa, pravidlá pre webový obsah, diskusné fórum, e-mailovú komunikáciu a pre chat
 
Pravidlo zálohovania (pravidlo 3-2-1)
  
TECHNOLÓGIE VÝROBY A NÁVODY
 
3D tlač (aditívna výroba) 
Ako vzniká počítačová hra? 
Vývoj softvéru, projektová dokumentácia
 
Ako úsporne tlačiť?  
Ako zistiť IP adresu počítača? 
Konvertovanie hudobného CD do formátu mp3
  
POČÍTAČ
 
Počítač, hardvér (Hardware), softvér (Software)
Port
Základné jednotky uchovania a spracovania informácií v počítači, bit, Byte, word
 
Architektúra počítačov
Počítač von Neumannovského typu
+ multitasking
 
Procesor ako univerzálny pojem
 
Aritmeticko-logická jednotka (ALU, Arithmetic Logic Unit)
+ Logické (číslicové, digitálne) obvody, logické členy, hradlá, logický zisk, logická záťaž, komparátor, A/D a D/A prevodníky
+ Základné logické funkcie (operácie), AND, OR a NOT
+ Zložené logické výrazy
Radič (riadiaca jednotka)
+ Dekódovací obvod (dekodér), kodér
Pamäť (operačná pamäť)
 
zbernica
 
Hardvér (Hardware, HW)
Základná doska (Mainboard, Motherboard)
+ Chipset (čipová súprava)
Severný most (North Bridge, System Controller)
Južný most (South Bridge, Peripherial Bus Controller)
 
Sériový a paralelný prenos údajov v počítači
 
Procesor (CPU, Central Procesor Unit, mikroprocesor)
+ Matematický (numerický) koprocesor
+ multitasking
 
Procesor ako univerzálny pojem
 
Mikroprocesor
Zloženie
Vyrovnávacia pamäť (Cache Memory); Registre
Parametre
Šírka slova; Taktovacia frekvencia; Inštrukčný súbor, RISC, CISC
 
PATE
 
Základné jednotky uchovania a spracovania informácií v počítači, bit, Byte, word
 
Vnútorná pamäť 
Vnútorné pamäte v tabuľke
 
ROM (Read Only Memory)
PROM (Programable ROM)
EPROM (Eraseable PROM)
EEPROM (Electrically EPROM)
Flash-EEPROM
Porovnanie ROM
ROM - typy pamätíx
RWM (Read Write Memory)
 
RAM (Random Access Memory)
DRAM (Dynamic RAM)
DRAM (Dynamic RAM)
SDRAM (Synchronnous DRAM)
DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
SRAM (Static RAM)
SAM (Sequential Access Memory)
CAM (Content Addressable Memory)
 
Vonkajšia pamäť
Pamäťové médiá - vývojx 
Magnetický disk
FDD (Floppy Disc Drive, disketa)
HDD (Hard Disk Drive, pevný disk) stopa, cylinder, sektor, klaster
MBR (Master Boot Record)
Tabuľka oblastí (Partition Table), partície
 
Optický disk
CD (Compact Disc), pits, lands
DVD (Digital Versatile Disc)
HD DVD (High Density DVD)
BD (Blu-ray Disc)
 
Flash pamäť (Flash Memory)
Pamäťová karta (Memory Card)
SSD (Solid State Drive, nepohyblivý disk)
USB kľúč (Flash Drive)
 
Historické pamäte
Bubnová pamäť; Feritová pamäť; VRAM (Video RAM)
 
O INFORMÁCIÁCH
Informatika, výpočtová technika
Informácia, údaj, poznatok, vedomosť
 
História zberu, uschovávania, spracovania a využívania informácií 
+ Spracovávanie a spracovanie informácií
Kódovanie
+ a písmo, + a digitalizácia 
+ QR kód
Šifrovanie, kryptológia, kryptografia, kryptoanalýza, šifrovací/dešifrovací algoritmus, kľúč
+ Kryptografia
História a princípy šifrovania - Scytale, Cézarova šifra, šifrovací disk, Vigenerova šifra, Cardanova šifra, Vernamova šifra, kľúč, substitučné a transpozičné šifry 
Steganografia
Súčasnosť šifrovania - symetrické a asymetrické šifry, DES, IDEA, RSA, PGP
 
Formát (typ) súboru
 
Prezentácia (kódovanie) údajov čísel a znakov v počítači, ASCII kód, UNICODE, UTF-8 
+ ASCII kód
Prezentácia reálnych čísel v počítači
+ Mantisa
Dvojková číselná sústava
Číselné sústavy - Základné aritmetické operácie v dvojkovej sústave
Boolova algebra
Číselné sústavy a prevody medzi nimi
 
Rozdelenie informácií
Digitálna a analógová informácia, digitálny a analógový signál
+ Digitalizácia
+ Komprimácia, stratová a bezstratová, dekomprimácia
 
Textová informácia 
 
Grafická informácia
Formáty pre rastrovú grafiku
bezstratovú
Formát BMP (Bitmap niekedy aj DIB – Device-Independent Bitmap)
Formát TIFF (Tag Image File Format)
Formát GIF (Graphics Interchange Format)
Formát PNG (Portable Network Graphics)
stratovú
Formát JPG, JPEG (Joint Photographics Experts Group)
Formáty pre vektorovú grafiku
Formát PDF (Portable Document Format)
Formát EPS (Encapsulated PostScript)
Formát SVG (Scalable Vector Graphics)
Formát WMF (Windows Meta File)
Formát DXF (Drawing Exchange Format)
Formáty pre animáciu
Formát SWF (Shockwave Flash file)
Formát GIF (Graphics Interchange Format)
 
Rasterizácia, vektorizácia, animácia
 
 
Modely farby bodu
Vznik farby - CMYK, CMY
Vznik farby - RGB, RGBA
 
Zvuková informácia
Formáty
Formát CD-DA (Compact Disc Digital Audio)
Formát MID, MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
Formát MP3 (MPEG Audi Layer III)
Formát AAC (Advanced Audio Coding)
Formát AC3 (Audio Codec 3), Dolby Digital
Formát FLAC (Free Lossless Audio Codec)
Formát WAV (Waveform Audio)
 
Video informácia, grabovanie
+ Streaming
Parametre
FPS (Frames Per Second, Framerate); Dátový tok (Bitrate)
Formáty
Formát MOV (QuickTime Movie File Format)
Formát MPG, MPEG (Motion Picture Experts Group)
Formát FLV (Flash Video)
 
Kontajner (multimediálny kontajner)
Kontajner AVI (Audio Video Interleaved)
Kontajner MMC (Matroska Multimedia Container)
Kontajner MP4
 
HISTÓRIA
 
Generácie počítačov (v rokoch)
 
Dejiny počítačov
 
História Internetu (v rokoch) 
 
História zberu, uschovávania, spracovania a využívania informácií
 
Historické pamäte
Bubnová pamäť
Feritová pamäť
VRAM (Video RAM)
FDD (Floppy Disc Drive, disketa)
Pamäťové médiá - vývojx
 
História a princípy šifrovania - Scytale, Cézarova šifra, šifrovací disk, Vigenerova šifra, Cardanova šifra, Vernamova šifra, kľúč, substitučné a transpozičné šifry
 
 
Vývoj grafických karietx
 
Zobrazovacie jednotky - vývojx
 
Tlačiarne - vývoj a princípx
 
Vývoj počítačovej myšix
 
INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ, JEJ SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ
Informačná spoločnosť 
Súčasnosť
Informačné zdroje v 21. storočí, odkaz, hypertext, interakcia, knižnica, internetový vyhľadávač
Využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) v škole
 
Ergonómia a počítače 
Budúcnosť
Expertné systémy; Neurónová sieť; Neurónový počítač; Umelá inteligencia (AI - Artificial Inteligence), heuristické metódy; Virtuálna realita 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Fotograf_krojov Simulácie Simulácie Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2020 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady