Absolútna nula :)

Absolútne čierne teleso (dokonale čierne teleso, čierne teleso), žiarenie (vyžarovanie) čierneho telesa :)

Absorbent :)

Absorbovať :)

Aerostatická sila :)

Ako sa správať počas búrky vo voľnej prírode, v objekte budovy a pri jazde motorovým vozidlom :)

Akumulátory, kapacita akumulátora, olovený akumulátor :)

Akustika :)

Ampér (A), elektrický prúd :)

Ampér na meter štvorcový (J), prúdová hustota (hustota elektrického prúdu) :)

Ampér na meter, Ampérzávit na meter, intenzita magnetického poľa :)

Amplitúda :)

Anión :)

Antineutrón :)

Antiprotón :)

Archimedov zákon :)

Astrofyzika, kozmológia, teoretická astrofyzika :)

Asynchrónny motor :)

Atmosférická tlaková sila, atmosférický tlak (tlak vzduchu) :)

Atóm, elektróny, atómové jadro, protóny, neutróny, elektrické silové pôsobenie, elektrické sily, elektrické vlastnosti, elektrický náboj, atómový obal :)

Atóm, zloženie atómu, subatomárne častice, elektróny, protóny, neutróny, nukleóny, jadrová sila :)

Bar :)

Barióny :)

Batéria :)

Becquerel (Bq), aktivita :)

Bernoulliho rovnica jednoducho :)

Bernoulliho rovnica, hydrodynamický paradox :)

Bimetal (dvojkov) :)

Bimetalický pásik :)

Blesk :)

Blesk podrobne, vznik, hrom, rýchlosť, etapy, prípravná etapa, hlavná etapa :)

Bleskozvod (nesprávne hromozvod), bleskozvodné vodiče :)

Boyleov-Marriotov zákon :)

Charlesov zákon :)

Článok galvanický, termoelektrický (tepelný), fotoelektrický :)

Coulomb (C), elektrický náboj :)

Coulombov zákon :)

Ďalekohľad :)

Definícia základných veličín (meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela) platná do roku 2019 :)

Definícia základných veličín (meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela) platná od roku 2018 :)

Diódový jav :)

Doplnkové jednotky Medzinárodnej sústavy SI, definícia doplnkových veličín, radián, steradián :)

Dopplerov jav :)

Dotovanie, nevlastný polovodič, nevlastná vodivosť, nevlastná vodivosť typu N, donor, nevlastná vodivosť typu P, akceptor :)

Dynamika, dynamika strojov, konštrukcií, kvapalín (hydrodynamika), plynov (aerodynamika) :)

Dynamo :)

Ekvivalent :)

Elektrická indukcia :)

Elektrická neutralita atómu, voľné elektróny :)

Elektrická pevnosť :)

Elektrická vodivosť, valenčné, vodivostné a zakázané pásmo, elektrónová vodivosť, látky vodivé (vodiče), nevodivé (nevodiče, izolanty) a polovodiče s vlastnou vodivosťou a prímesovou vodivosťou :)

Elektrické pole, elektrostatické pole, siločiary, Faradayova klietka :)

Elektrické vlastnosti izolantov, dipóly :)

Elektrický jav (zelektrizovanie), elektrické pole :)

Elektrický náboj, elektrostatika, elektrodynamika, elementárny náboj (elementárne kvantum) :)

Elektrický obvod :)

Elektrický odpor, označovanie, jednotka, výpočet, vodivosť, rezistivita (merný odpor), konduktivita materiálu, konštantán :)

Elektrický prúd, veľkosť elektrického prúdu, označovanie, jednotka, definícia, smer prúdu

Elektrický výkon jednosmerného elektrického prúdu a napätia, elektrický výkon striedavého elektrického prúdu a napätia, celkový elektrický výkon (zdanlivý výkon) :)

Elektrina ako forma energie jednoducho :)

Elektroluminiscenčný jav (elektroluminiscencia), luminiscenčné látky (luminofóry) :)

Elektromagnet jednoducho :)

Elektromagnetická indukcia, indukčné napätie, indukovaný prúd :)

Elektromagnetické žiarenie :)

Elektromotor (elektrický motor) jednoducho :)

Elektronegativita :)

Elektronika :)

Elektrónka :)

Elektrónový mikroskop :)

Elektrostatické javy v praxi :)

Elektrotechnika, silnoprúdová, slaboprúdová :)

Elementárne častice :)

Elementárne častice inak (iba obrázok) :)

Emitovať :)

Energetické hladiny, valenčná sféra :)

Energetický stav elektrónu, kvantové čísla :)

Energia :)

Ettignshausenov jav :)

Farad (F), elektrická kapacita :)

Fotočlánky (fotovoltaické (solárne, slnečné) články), fotovoltaické panely :)

Fotoelektrický jav (fotoelektrický efekt, fotoefekt) :)

Fotoelektrický jav, vnútorný, vonkajší, fotonapäťový (fotovoltický) jav, fotomagnetoelektrický jav, fotovodivostný jav, kladný, záporný :)

Fotón :)

Fotorezistor (fotoodpor) :)

Frekvencia (kmitočet), doba kmitu, perióda :)

Fyzika (experimentálna, teoretická, aplikovaná) :)

Fyzikálna jednotka :)

Fyzikálna veličina, jej merateľnosť, meranie, označenie hodnoty :)

Fyzikálne pojmy :)

Fyzikálne veličiny, meranie :)

Galvanometer :)

Gayov-Lussacov zákon :)

Generátory, alternátor, dynamo :)

Gravitácia, gravitačná sila :)

Gray (Gy), dávka :)

Guľový blesk :)

Gunnov jav :)

Hallov jav :)

Henry (H), indukčnosť :)

Hertz (Hz), kmitočet (frekvencia) :)

Hluk, tón, výška tónu, ladička, farba tónu, hlasitosť zvuku :)

Hmota (látka) :)

Holografia :)

Hustota kvapaliny :)

Hydrodynamický paradox jednoducho :)

Hydromechanika, hydrostatika, hydrodynamika :)

Hyperóny :)

Indukcia :)

Indukčné čiary magnetického poľa (magnetické siločiary) :)

Infračervené lúče (žiarenie) :)

Infračervený žiarič :)

Intenzita elektrického poľa :)

Interakcia :)

Interferencia :)

Ionosféra :)

Iónová väzba :)

Ióny :)

Izobarický dej, izobarické zmeny, izobara :)

Izochorický dej, izochorické zmeny, izochora :)

Izolant jednoducho :)

Izotermický dej, izotermické zmeny, izoterma :)

Jadro atómu jednoducho :)

Jednosmerný elektromotor s permanentným magnetom (elektromotor na jednosmerný prúd s permanentným magnetom) podrobne, komutátor :)

Jednotky používané na meranie tlaku v rôznych odboroch :)

Jednotky, značky a veličiny používané nielen vo fyzike :)

Joule (J), práca, energia :)

Joule na kelvin na kilogram, hmotnostná tepelná kapacita (merná tepelná kapacita) :)

Kalória (cal), energia :)

Kandela (cd), svietivosť :)

Kandela na štvorcový meter, jas :)

Kapacita (C), kondenzátor (kapacitor), spájanie kondenzátorov :)

Katión :)

Katóda, katódové žiarenie :)

Kelvín (K), termodynamická teplota :)

Kilogram na kubický meter (ρ), hustota (objemová hmotnosť, merná hmotnosť) :)

Kinematická a dynamická viskozita látok, vzťah medzi nimi :)

Kirchhoffov zákon I., uzol, vetva, rozvetvený elektrický obvod :)

Kirchhoffov zákon II., slučka, oká elektrického obvodu :)

Koherentný :)

Kolektor :)

Komutátor :)

Kondenzátor (kapacitor), kapacita :)

Konštanta :)

Kontakt :)

Kontinuum :)

Kvapalné látky a ich častice :)

Laser :)

Lasery a holografia, monochromatické svetlo, hologram :)

Látka, skupenstvá, zloženie a charakteristika látok, rozlišovanie látok :)

Lavínový jav :)

Lis >>

Lom svetla :)

Lom svetla, lom ku kolmici, lom od kolmice :)

Lumen (lm), svetelný tok :)

Lux (lx), osvetlenie :)

Magnet jednoducho :)

Magnetická sila :)

Magnetické pole :)

Magnetizmus :)

Magnetka (magnetická ihla, magnetická strelka) :)

Magnetorezistenčný (Gaussov) jav :)

Manometer (tlakomer), vákuometer, barometer :)

Maximálne zaťaženie :)

Mechanika, geomechanika, náuka o pružnosti a pevnosti, hydromechanika, aerodynamika :)

Medzinárodná sústava jednotiek SI :)

Megawatt, energia :)

Menovité napätie :)

Menovitý (nominálny) výkon :)

Merací prístroj :)

Mezóny :)

Model zloženia známych foriem hmoty zjednodušený :)

Modul >>

Molekula :)

Molekuly, chemické väzby :)

Motor :)

Motory :)

Násobky a diely jednotiek, používané predpony jednotiek, ďalšie predpony jednotiek :)

Nernstov-Ettignshausenov jav :)

Neutrón, nukleóny :)

Nevodiče, dielektriká, izolanty :)

Newton (N) 1, sila :)

Newton (N) 2, tlaková sila :)

Newton (N) 3, tiaž :)

Obal atómu :)

Obežné koleso rotora :)

Odvodené jednotky Medzinárodnej sústavy SI :)

Oheň :)

Ohm (Ω), elektrický odpor :)

Ohmov zákon :)

Oscilácia (kmitanie) :)

Pamäťový jav :)

Paralelné zapojenie v elektrotechnike :)

Parný stroj :)

Pascal (Pa) 1, tlak :)

Pascal (Pa) 2, mechanické napätie :)

Pascal sekunda (Pa × s), dynamická viskozita :)

Paulliho vylučovací princíp, voľný elektrón :)

Peltierov jav :)

Pentakvark :)

Permeabilita (permeabilita prostredia, absolútna permeabilita) :)

Permitivita (permitivita prostredia, absolútna permitivita, v minulosti tiež dielektrická konštanta), relatívna permitivita :)

Perpetuum mobile :)

Piezoelektrický jav priamy, nepriamy (inverzný) piezoelektrický jav :)

Pióny :)

Plasticita (tvárlivosť, tvárnosť, plastickosť, poddajnosť) :)

Plyn (plynná látka, plynné skupenstvo), ideálny plyn (dokonalý plyn), Stavová rovnica ideálneho plynu :)

Plynné látky a ich častice, ideálny plyn, reálne plyny :)

Poistka :)

Polarizácia :)

Polovodiče, polovodiče typu N a typu P, voľné elektróny, diery :)

Polovodičová dióda (dióda), zapojenie diódy v priepustnom a závernom smere, delenie podľa konštrukčno-technologického a funkčného hľadiska :)

Porovnanie druhov elektrického napätia, jednosmerného a striedavého :)

Porovnanie druhov elektrického prúdu, jednosmerného (DC) a striedavého (AC) :)

Porovnanie rôznych druhov výkonov :)

Porovnanie vlastností kvapaliny a kvapalného telesa, vlastností plynu a plynného telesa, dokonalá (ideálna) kvapalina, dokonalý (ideálny) plyn :)

Potenciál a napätie :)

Povrchové javy :)

Pravidlo ľavej ruky (Flemingovo pravidlo ľavej ruky) :)

Pravidlo pravej ruky :)

Prepínací jav :)

Protón, protónové číslo :)

Protónové číslo jednoducho :)

Protónové číslo prvku (Z, atómové číslo), nukleónové číslo prvku (A, hmotnostné číslo), izotopy, Bohrov model :)

Prúdenie tekutiny, ustálené prúdenie, prúdnica, prúdové pole (prúdnicový model tekutiny), prúdové vlákno, prúdová trubica, hmotnostný tok, objemový tok, rovnica spojitosti toku (rovnica kontinuity) :)

Prvky a zlúčeniny :)

Prvok :)

Pyroelektrický jav :)

Radián (rad), rovinný uhol :)

Rádioaktivita :)

Rádioaktívny rozpad :)

Rádioteleskop :)

Reflektor :)

Refraktor :)

Relé :)

Reostat :)

Rezistor (odporník), reostat (potenciometer) jednoducho :)

Rezistor, cievka a kondenzátor (RLC) v obvode striedavého prúdu, fázor, fázový posun :)

Rotor :)

Rovnica spojitosti (kontinuity) :)

Rozdelenie zložených elementárnych častíc :)

Schopnosť látok viesť elektrický prúd, vodivosť, rozdelenie látok podľa elektrickej vodivosti, elektrónová a iónová vodivosť, rozdelenie látok podľa schopnosti viesť elektrický prúd :)

Seebeckov jav (termoelektrický jav), Seebeckov koeficient :)

Sériové zapojenie v elektrotechnike :)

Siemens (S), elektrická vodivosť :)

Sila, jednotková sila :)

Silnoprúdová elektrotechnika :)

Slaboprúdová elektrotechnika :)

Slnečná (solárna) batéria :)

Slnečné žiarenie :)

Šošovka, optické šošovky, spojky, rozptylky :)

Spájkovačka, spájkovanie :)

Spektrálna analýza, spektroskop :)

Spektrum, spojité spektrum, čiarové spektrum, spektrum bieleho svetla :)

Spínač :)

Stator :)

Stavová (všeobecná) rovnica plynov :)

Steradian (sr), priestorový uhol :)

Stroj, hnacie stroje, pracovné stroje :)

stupeň Celzia (°C), teplota :)

stupeň Fahrenheita (°F), teplota :)

Supravodiče, elektrický odpor, supravodivosť :)

Svetelný lúč :)

Svetelný zdroj :)

Svetlo :)

Svetlovod :)

Tématické plány - Fyzika :)

Teória :)

Teplomer :)

Termistor jednoducho, NTC termistor, PTC termistor :)

Termodynamika :)

Termoelektrický článok (termočlánok) :)

Tesla (T), magnetická indukcia :)

Tetrakvark :)

Thomsonov jav :)

Tlak :)

Toroid :)

Transformátor, transformačný pomer, trafoplechy :)

Tranzistorový jav, Earlyho jav :)

Trióda :)

Trojný bod látky, trojný bod vody :)

Tyristorový jav :)

Účinky elektrického prúdu, tepelné, magnetické, svetelné, chemické, fyziologické :)

Účinnosť :)

Ultrafialové žiarenie (ultrafialové lúče, ultrafialové svetlo, UV žiarenie, ultrafialové vlnenie, UV vlny, ako časť elektromagnetického spektra: ultrafialové spektrum, UV spektrum, UV pásmo :)

Ultrazvuk, hyperzvuk :)

Urýchľovač, lineárne a kruhové urýchľovače :)

Usmerňovač, usmernenie :)

Vákuum :)

Valenčná vrstva :)

Valenčné elektróny atómu :)

Vedenie elektrického prúdu v polovodičoch, vlastná vodivosť polovodičov, rekombinácia, prímesová vodivosť polovodičov, polovodič typu N, elektrónová vodivosť, polovodič typu P, dierová vodivosť :)

Veličiny striedavého napätia a prúdu: činný, jalový výkon a zdanlivý výkon, účinník :)

Veličiny striedavého napätia a prúdu: perióda, frekvencia, uhlová rýchlosť, efektívna hodnota :)

Veličiny striedavého napätia a prúdu: rezistancia, induktancia, kapacitancia, reaktancia, impedancia :)

Vibrácie :)

Vlastná vodivosť (vodivosť typu I.), diera, rekombinácia, vlastné polovodiče :)

Vlastnosti elektrického náboja, silové účinky elektrických nábojov :)

Vlhkosť vzduchu, absolútna, relatívna :)

Vlnenie :)

Vlnová dĺžka :)

Vodič :)

Vodiče, vodiče s elektrónovou a iónovou vodivosťou :)

Vodivosť v kvapalinách, elektrolyty, disociácia :)

Vodivosť v plynoch, elektrický oblúk, elektrický výboj, ionizácia plynu :)

Vodná výveva jednoducho :)

Volt (V) 1, elektrické napätie :)

Volt (V) 2, elektrický potenciál :)

Voltov článok :)

Voltov článok, suchý salmiakový článok (monočlánok) :)

Vrabce na drôtoch alebo Ako je možné, že vtákov sediacich na vedení elektrina nezraní? :)

Výbojka :)

Výkon striedavého prúdu, priemerný elektrický výkon striedavého prúdu, účinník, efektívna hodnota striedavého prúdu, efektívna hodnota striedavého napätia :)

Výkon, priemerný výkon, okamžitý výkon, jednotka výkonu :)

Výroba striedavého prúdu, frekvencia striedavého prúdu, trojfázový prúd, fáza, nulovací vodič, fázové napätie, združené napätie :)

Vyučovanie fyziky v minulosti :)

Vzájomné vzťahy medzi prúdom, napätím, odporom a výkonom :)

Watt (W) 1, výkon :)

Watt (W) 2, žiarivý tok :)

Watt (W) 3, elektrický výkon :)

Watthodina (Wh), energia :)

Weber (Wb), magnetický indukčný tok :)

Základné elektrické veličiny a jednotky :)

Základné jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek SI :)

Zákon elektromagnetickej indukcie (Druhá Maxwellova rovnica, Faradayov indukčný zákon, Faradayov zákon, Indukčný zákon), Lenzov zákon :)

Zákon o zachovaní elektrického náboja :)

Zákon sily (druhý Newtonov zákon), Pohybová rovnica :)

Zákon zachovania energie :)

Zákon zachovania náboja, elektricky nabité telesá :)

Zákon zotrvačnosti (Prvý Newtonov pohybový zákon) :)

Zapojenie článkov, sériové, paralelné, sériovoparalelné :)

Zdroj napätia, chemické zdroje (galvanické články) :)

Zenerov jav (tunelový prieraz) :)

Žiarenie, radiácia, ionizujúce žiarenie, ionizácia atómu :)

Zložené častice - Hadróny :)

Zrýchlenie (akcelerácia) :)

Zrýchlenie jednoducho :)

Zverejnené na iných webových stránkach FYZIKA ~

Zvuk, infrazvuk, ultrazvuk, rýchlosť zvuku, Mach :)

Zvuková amplitúda, decibel, hladiny hluku :)

Zvuková frekvencia :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady