Absolútna nula :)

Absolútne čierne teleso (dokonale čierne teleso, čierne teleso), žiarenie (vyžarovanie) čierneho telesa :)

Absorbent :)

Absorbovať :)

Aerostatická sila :)

Ako sa správať počas búrky vo voľnej prírode, v objekte budovy a pri jazde motorovým vozidlom :)

Akumulátory, kapacita akumulátora, olovený akumulátor :)

Akustika :)

Ampér (A), elektrický prúd :)

Ampér na meter štvorcový (J), prúdová hustota (hustota elektrického prúdu) :)

Ampér na meter, Ampérzávit na meter, intenzita magnetického poľa :)

Amplitúda :)

Anión :)

Antineutrón :)

Antiprotón :)

Archimedov zákon :)

Astrofyzika, kozmológia, teoretická astrofyzika :)

Asynchrónny motor :)

Atmosférická tlaková sila, atmosférický tlak (tlak vzduchu) :)

Atóm, elektróny, atómové jadro, protóny, neutróny, elektrické silové pôsobenie, elektrické sily, elektrické vlastnosti, elektrický náboj, atómový obal :)

Atóm, zloženie atómu, subatomárne častice, elektróny, protóny, neutróny, nukleóny, jadrová sila :)

Bar :)

Barióny :)

Batéria :)

Becquerel (Bq), aktivita :)

Bernoulliho rovnica jednoducho :)

Bernoulliho rovnica, hydrodynamický paradox :)

Bimetal (dvojkov) :)

Bimetalický pásik :)

Blesk :)

Blesk podrobne, vznik, hrom, rýchlosť, etapy, prípravná etapa, hlavná etapa :)

Bleskozvod (nesprávne hromozvod), bleskozvodné vodiče :)

Boyleov-Marriotov zákon :)

Charlesov zákon :)

Článok galvanický, termoelektrický (tepelný), fotoelektrický :)

Coulomb (C), elektrický náboj :)

Coulombov zákon :)

Ďalekohľad :)

Definícia základných veličín (meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela) platná do roku 2019 :)

Definícia základných veličín (meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela) platná od roku 2018 :)

Diódový jav :)

Doplnkové jednotky Medzinárodnej sústavy SI, definícia doplnkových veličín, radián, steradián :)

Dopplerov jav :)

Dotovanie, nevlastný polovodič, nevlastná vodivosť, nevlastná vodivosť typu N, donor, nevlastná vodivosť typu P, akceptor :)

Dynamika, dynamika strojov, konštrukcií, kvapalín (hydrodynamika), plynov (aerodynamika) :)

Dynamo :)

Ekvivalent :)

Elektrická indukcia :)

Elektrická neutralita atómu, voľné elektróny :)

Elektrická pevnosť :)

Elektrická vodivosť, valenčné, vodivostné a zakázané pásmo, elektrónová vodivosť, látky vodivé (vodiče), nevodivé (nevodiče, izolanty) a polovodiče s vlastnou vodivosťou a prímesovou vodivosťou :)

Elektrické pole, elektrostatické pole, siločiary, Faradayova klietka :)

Elektrické vlastnosti izolantov, dipóly :)

Elektrický jav (zelektrizovanie), elektrické pole :)

Elektrický náboj, elektrostatika, elektrodynamika, elementárny náboj (elementárne kvantum) :)

Elektrický obvod :)

Elektrický odpor, označovanie, jednotka, výpočet, vodivosť, rezistivita (merný odpor), konduktivita materiálu, konštantán :)

Elektrický prúd, veľkosť elektrického prúdu, označovanie, jednotka, definícia, smer prúdu

Elektrický výkon jednosmerného elektrického prúdu a napätia, elektrický výkon striedavého elektrického prúdu a napätia, celkový elektrický výkon (zdanlivý výkon) :)

Elektrina ako forma energie jednoducho :)

Elektroluminiscenčný jav (elektroluminiscencia), luminiscenčné látky (luminofóry) :)

Elektromagnet jednoducho :)

Elektromagnetická indukcia, indukčné napätie, indukovaný prúd :)

Elektromagnetické žiarenie :)

Elektromotor (elektrický motor) jednoducho :)

Elektronegativita :)

Elektronika :)

Elektrónka :)

Elektrónový mikroskop :)

Elektrostatické javy v praxi :)

Elektrotechnika, silnoprúdová, slaboprúdová :)

Elementárne častice :)

Elementárne častice inak (iba obrázok) :)

Emitovať :)

Energetické hladiny, valenčná sféra :)

Energetický stav elektrónu, kvantové čísla :)

Energia :)

Ettignshausenov jav :)

Farad (F), elektrická kapacita :)

Fotočlánky (fotovoltaické (solárne, slnečné) články), fotovoltaické panely :)

Fotoelektrický jav (fotoelektrický efekt, fotoefekt) :)

Fotoelektrický jav, vnútorný, vonkajší, fotonapäťový (fotovoltický) jav, fotomagnetoelektrický jav, fotovodivostný jav, kladný, záporný :)

Fotón :)

Fotorezistor (fotoodpor) :)

Frekvencia (kmitočet), doba kmitu, perióda :)

Fyzika (experimentálna, teoretická, aplikovaná) :)

Fyzikálna jednotka :)

Fyzikálna veličina, jej merateľnosť, meranie, označenie hodnoty :)

Fyzikálne pojmy :)

Fyzikálne veličiny, meranie :)

Galvanometer :)

Gayov-Lussacov zákon :)

Generátory, alternátor, dynamo :)

Gravitácia :)

Gray (Gy), dávka :)

Guľový blesk :)

Gunnov jav :)

Hallov jav :)

Henry (H), indukčnosť :)

Hertz (Hz), kmitočet (frekvencia) :)

Hluk, tón, výška tónu, ladička, farba tónu, hlasitosť zvuku :)

Hmota (látka) :)

Holografia :)

Hustota kvapaliny :)

Hydrodynamický paradox jednoducho :)

Hydromechanika, hydrostatika, hydrodynamika :)

Hyperóny :)

Indukcia :)

Indukčné čiary magnetického poľa (magnetické siločiary) :)

Infračervené lúče (žiarenie) :)

Infračervený žiarič :)

Intenzita elektrického poľa :)

Interakcia :)

Interferencia :)

Ionosféra :)

Iónová väzba :)

Ióny :)

Izobarický dej, izobarické zmeny, izobara :)

Izochorický dej, izochorické zmeny, izochora :)

Izolant jednoducho :)

Izotermický dej, izotermické zmeny, izoterma :)

Jadro atómu jednoducho :)

Jednosmerný elektromotor s permanentným magnetom (elektromotor na jednosmerný prúd s permanentným magnetom) podrobne, komutátor :)

Jednotky používané na meranie tlaku v rôznych odboroch :)

Jednotky, značky a veličiny používané nielen vo fyzike :)

Joule (J), práca, energia :)

Joule na kelvin na kilogram, hmotnostná tepelná kapacita (merná tepelná kapacita) :)

Kalória (cal), energia :)

Kandela (cd), svietivosť :)

Kandela na štvorcový meter, jas :)

Kapacita (C), kondenzátor (kapacitor), spájanie kondenzátorov :)

Katión :)

Katóda, katódové žiarenie :)

Kelvín (K), termodynamická teplota :)

Kilogram na kubický meter (ρ), hustota (objemová hmotnosť, merná hmotnosť) :)

Kinematická a dynamická viskozita látok, vzťah medzi nimi :)

Kirchhoffov zákon I., uzol, vetva, rozvetvený elektrický obvod :)

Kirchhoffov zákon II., slučka, oká elektrického obvodu :)

Koherentný :)

Kolektor :)

Komutátor :)

Kondenzátor (kapacitor), kapacita :)

Konštanta :)

Kontakt :)

Kontinuum :)

Kvapalné látky a ich častice :)

Laser :)

Lasery a holografia, monochromatické svetlo, hologram :)

Látka, skupenstvá, zloženie a charakteristika látok, rozlišovanie látok :)

Lavínový jav :)

Lis >>

Lom svetla :)

Lom svetla, lom ku kolmici, lom od kolmice :)

Lumen (lm), svetelný tok :)

Lux (lx), osvetlenie :)

Magnet jednoducho :)

Magnetická sila :)

Magnetické pole :)

Magnetizmus :)

Magnetka (magnetická ihla, magnetická strelka) :)

Magnetorezistenčný (Gaussov) jav :)

Manometer (tlakomer), vákuometer, barometer :)

Maximálne zaťaženie :)

Mechanika, geomechanika, náuka o pružnosti a pevnosti, hydromechanika, aerodynamika :)

Medzinárodná sústava jednotiek SI :)

Megawatt, energia :)

Menovité napätie :)

Menovitý (nominálny) výkon :)

Merací prístroj :)

Mezóny :)

Model zloženia známych foriem hmoty zjednodušený :)

Modul >>

Molekula :)

Molekuly, chemické väzby :)

Motor :)

Motory :)

Násobky a diely jednotiek, používané predpony jednotiek, ďalšie predpony jednotiek :)

Nernstov-Ettignshausenov jav :)

Neutrón, nukleóny :)

Nevodiče, dielektriká, izolanty :)

Newton (N) 1, sila :)

Newton (N) 2, tlaková sila :)

Newton (N) 3, tiaž :)

Obal atómu :)

Obežné koleso rotora :)

Odvodené jednotky Medzinárodnej sústavy SI :)

Oheň :)

Ohm (Ω), elektrický odpor :)

Ohmov zákon :)

Oscilácia (kmitanie) :)

Pamäťový jav :)

Paralelné zapojenie v elektrotechnike :)

Parný stroj :)

Pascal (Pa) 1, tlak :)

Pascal (Pa) 2, mechanické napätie :)

Pascal sekunda (Pa × s), dynamická viskozita :)

Paulliho vylučovací princíp, voľný elektrón :)

Peltierov jav :)

Pentakvark :)

Permeabilita (permeabilita prostredia, absolútna permeabilita) :)

Permitivita (permitivita prostredia, absolútna permitivita, v minulosti tiež dielektrická konštanta), relatívna permitivita :)

Perpetuum mobile :)

Piezoelektrický jav priamy, nepriamy (inverzný) piezoelektrický jav :)

Pióny :)

Plasticita (tvárlivosť, tvárnosť, plastickosť, poddajnosť) :)

Plyn (plynná látka, plynné skupenstvo), ideálny plyn (dokonalý plyn), Stavová rovnica ideálneho plynu :)

Plynné látky a ich častice, ideálny plyn, reálne plyny :)

Poistka :)

Polarizácia :)

Polovodiče, polovodiče typu N a typu P, voľné elektróny, diery :)

Polovodičová dióda (dióda), zapojenie diódy v priepustnom a závernom smere, delenie podľa konštrukčno-technologického a funkčného hľadiska :)

Porovnanie druhov elektrického napätia, jednosmerného a striedavého :)

Porovnanie druhov elektrického prúdu, jednosmerného (DC) a striedavého (AC) :)

Potenciál a napätie :)

Povrchové javy :)

Pravidlo ľavej ruky (Flemingovo pravidlo ľavej ruky) :)

Pravidlo pravej ruky :)

Prepínací jav :)

Protón, protónové číslo :)

Protónové číslo jednoducho :)

Protónové číslo prvku (Z, atómové číslo), nukleónové číslo prvku (A, hmotnostné číslo), izotopy, Bohrov model :)

Prúdenie tekutiny, ustálené prúdenie, prúdnica, prúdové pole (prúdnicový model tekutiny), prúdové vlákno, prúdová trubica, hmotnostný tok, objemový tok, rovnica spojitosti toku (rovnica kontinuity) :)

Prvky a zlúčeniny :)

Prvok :)

Pyroelektrický jav :)

Radián (rad), rovinný uhol :)

Rádioaktivita :)

Rádioaktívny rozpad :)

Rádioteleskop :)

Reflektor :)

Refraktor :)

Relé :)

Reostat :)

Rezistor (odporník), reostat (potenciometer) jednoducho :)

Rezistor, cievka a kondenzátor (RLC) v obvode striedavého prúdu, fázor, fázový posun :)

Rotor :)

Rovnica spojitosti (kontinuity) :)

Rozdelenie zložených elementárnych častíc :)

Schopnosť látok viesť elektrický prúd, vodivosť, rozdelenie látok podľa elektrickej vodivosti, elektrónová a iónová vodivosť, rozdelenie látok podľa schopnosti viesť elektrický prúd :)

Seebeckov jav (termoelektrický jav), Seebeckov koeficient :)

Sériové zapojenie v elektrotechnike :)

Siemens (S), elektrická vodivosť :)

Sila, jednotková sila :)

Silnoprúdová elektrotechnika :)

Slaboprúdová elektrotechnika :)

Slnečná (solárna) batéria :)

Slnečné žiarenie :)

Šošovka, optické šošovky, spojky, rozptylky :)

Spájkovačka, spájkovanie :)

Spektrálna analýza, spektroskop :)

Spektrum, spojité spektrum, čiarové spektrum, spektrum bieleho svetla :)

Spínač :)

Stator :)

Stavová (všeobecná) rovnica plynov :)

Steradian (sr), priestorový uhol :)

Stroj, hnacie stroje, pracovné stroje :)

stupeň Celzia (°C), teplota :)

stupeň Fahrenheita (°F), teplota :)

Supravodiče, elektrický odpor, supravodivosť :)

Svetelný lúč :)

Svetelný zdroj :)

Svetlo :)

Svetlovod :)

Tématické plány - Fyzika :)

Teória :)

Teplomer :)

Termistor jednoducho, NTC termistor, PTC termistor :)

Termodynamika :)

Termoelektrický článok (termočlánok) :)

Tesla (T), magnetická indukcia :)

Tetrakvark :)

Thomsonov jav :)

Tlak :)

Toroid :)

Transformátor, transformačný pomer, trafoplechy :)

Tranzistorový jav, Earlyho jav :)

Trióda :)

Trojný bod látky, trojný bod vody :)

Tyristorový jav :)

Účinky elektrického prúdu, tepelné, magnetické, svetelné, chemické, fyziologické :)

Účinnosť :)

Ultrafialové žiarenie (ultrafialové lúče, ultrafialové svetlo, UV žiarenie, ultrafialové vlnenie, UV vlny, ako časť elektromagnetického spektra: ultrafialové spektrum, UV spektrum, UV pásmo :)

Ultrazvuk, hyperzvuk :)

Urýchľovač, lineárne a kruhové urýchľovače :)

Usmerňovač, usmernenie :)

Vákuum :)

Valenčná vrstva :)

Valenčné elektróny atómu :)

Vedenie elektrického prúdu v polovodičoch, vlastná vodivosť polovodičov, rekombinácia, prímesová vodivosť polovodičov, polovodič typu N, elektrónová vodivosť, polovodič typu P, dierová vodivosť :)

Veličiny striedavého napätia a prúdu: činný, jalový výkon a zdanlivý výkon, účinník :)

Veličiny striedavého napätia a prúdu: perióda, frekvencia, uhlová rýchlosť, efektívna hodnota :)

Veličiny striedavého napätia a prúdu: rezistancia, induktancia, kapacitancia, reaktancia, impedancia :)

Vibrácie :)

Vlastná vodivosť (vodivosť typu I.), diera, rekombinácia, vlastné polovodiče :)

Vlastnosti elektrického náboja, silové účinky elektrických nábojov :)

Vlhkosť vzduchu, absolútna, relatívna :)

Vlnenie :)

Vlnová dĺžka :)

Vodič :)

Vodiče, vodiče s elektrónovou a iónovou vodivosťou :)

Vodivosť v kvapalinách, elektrolyty, disociácia :)

Vodivosť v plynoch, elektrický oblúk, elektrický výboj, ionizácia plynu :)

Vodná výveva jednoducho :)

Volt (V) 1, elektrické napätie :)

Volt (V) 2, elektrický potenciál :)

Voltov článok :)

Voltov článok, suchý salmiakový článok (monočlánok) :)

Vrabce na drôtoch alebo Ako je možné, že vtákov sediacich na vedení elektrina nezraní? :)

Výbojka :)

Výkon striedavého prúdu, priemerný elektrický výkon striedavého prúdu, účinník, efektívna hodnota striedavého prúdu, efektívna hodnota striedavého napätia :)

Výkon, priemerný výkon, okamžitý výkon, jednotka výkonu :)

Výroba striedavého prúdu, frekvencia striedavého prúdu, trojfázový prúd, fáza, nulovací vodič, fázové napätie, združené napätie :)

Vyučovanie fyziky v minulosti :)

Vzájomné vzťahy medzi prúdom, napätím, odporom a výkonom :)

Watt (W) 1, výkon :)

Watt (W) 2, žiarivý tok :)

Watt (W) 3, elektrický výkon :)

Watthodina (Wh), energia :)

Weber (Wb), magnetický indukčný tok :)

Základné elektrické veličiny a jednotky :)

Základné jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek SI :)

Zákon elektromagnetickej indukcie (Druhá Maxwellova rovnica, Faradayov indukčný zákon, Faradayov zákon, Indukčný zákon), Lenzov zákon :)

Zákon o zachovaní elektrického náboja :)

Zákon sily (druhý Newtonov zákon), Pohybová rovnica :)

Zákon zachovania energie :)

Zákon zachovania náboja, elektricky nabité telesá :)

Zákon zotrvačnosti (Prvý Newtonov pohybový zákon) :)

Zapojenie článkov, sériové, paralelné, sériovoparalelné :)

Zdroj napätia, chemické zdroje (galvanické články) :)

Zenerov jav (tunelový prieraz) :)

Žiarenie, radiácia :)

Zložené častice - Hadróny :)

Zrýchlenie (akcelerácia) :)

Zrýchlenie jednoducho :)

Zverejnené na iných webových stránkach FYZIKA ~

Zvuk, infrazvuk, ultrazvuk, rýchlosť zvuku, Mach :)

Zvuková amplitúda, decibel, hladiny hluku :)

Zvuková frekvencia :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady