Absolútna nula :)

Absolútne čierne teleso (dokonale čierne teleso, čierne teleso) :)

Absorbent :)

Absorbovať :)

Aerostatická sila :)

Ako sa správať počas búrky vo voľnej prírode, v objekte budovy a pri jazde motorovým vozidlom :)

Akumulátory, kapacita akumulátora, olovený akumulátor :)

Akustika :)

Ampér (A), elektrický prúd :)

Ampér na meter štvorcový (J), prúdová hustota (hustota elektrického prúdu) :)

Ampér na meter, Ampérzávit na meter, intenzita magnetického poľa :)

Amplitúda :)

Anión :)

Antineutrón :)

Antiprotón :)

Archimedov zákon :)

Astrofyzika, kozmológia, teoretická astrofyzika :)

Asynchrónny motor :)

Atmosférická tlaková sila :)

Atóm, elektróny, atómové jadro, protóny, neutróny, elektrické silové pôsobenie, elektrické sily, elektrické vlastnosti, elektrický náboj, atómový obal :)

Atóm, zloženie atómu, subatomárne častice, elektróny, protóny, neutróny, nukleóny :)

Bar, tlak :)

Barióny :)

Batéria :)

Bernoulliho rovnica (iba obrázok) :(

Bernoulliho rovnica, hydrodynamický paradox :)

Bimetal (dvojkov) :)

Bimetalický pásik :)

Blesk :)

Bleskozvod (nesprávne hromozvod) :)

Boyleov-Marriotov zákon :)

Charlesov zákon :)

Článok galvanický, termoelektrický (tepelný), fotoelektrický :)

Coulomb (C), elektrický náboj :)

Ďalekohľad :)

Definícia základných veličín (meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela) platná do roku 2019 :)

Definícia základných veličín (meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela) platná od roku 2018 :)

Detektor :)

Doplnkové jednotky Medzinárodnej sústavy SI, definícia doplnkových veličín :)

Dynamika, dynamika strojov, konštrukcií, kvapalín (hydrodynamika), plynov (aerodynamika) :)

Dynamo :)

Ekvivalent :)

Elektrická neutralita atómu :)

Elektrický jav (zelektrizovanie), elektrické pole :)

Elektrický náboj, elektrostatika, elektrodynamika, elementárny náboj (elementárne kvantum) :)

Elektrický obvod :)

Elektrický odpor, označovanie, jednotka, výpočet, vodivosť, rezistivita, konduktivita materiálu :)

Elektrický prúd, veľkosť elektrického prúdu, označovanie, jednotka, definícia, smer prúdu

Elektrický výkon jednosmerného elektrického prúdu a napätia, činný výkon, jalový výkon, celkový elektrický výkon (zdanlivý výkon) :)

Elektrina jednoducho :)

Elektromagnet :)

Elektromotor :)

Elektronegativita :)

Elektronika :)

Elektrónka :)

Elektrónový mikroskop :)

Elektrotechnika, silnoprúdová, slaboprúdová :)

Elementárne častice :)

Emitovať :)

Energetické hladiny :)

Energia :)

Farad (F), elektrická kapacita :)

Fotočlánky :)

Fotorezistor :)

Frekvencia :)

Fyzika (experimentálna, teoretická, aplikovaná) :)

Fyzikálna veličina, jej merateľnosť, meranie, označenie hodnoty :)

Fyzikálne pojmy :)

Fyzikálne veličiny, meranie :)

Galvanometer :)

Gayov-Lussacov zákon :)

Generátory :)

Gravitácia :)

Gray (Gy), dávka :)

Hallov jav :)

Henry (H), indukčnosť :)

Hertz (Hz), kmitočet :)

Hmota :)

Holografia :)

Hustota kvapaliny :)

Hydrodynamický paradox (iba obrázok) :(

Hydromechanika, hydrostatika, hydrodynamika :)

Hyperóny :)

Indukcia :)

Infračervené lúče (žiarenie) :)

Infračervený žiarič :)

Interakcia :)

Interferencia :)

Iónová väzba :)

Ióny :)

Izobarický dej, izobarické zmeny, izobara :)

Izochorický dej, izochorické zmeny, izochora :)

Izolant :)

Izotermický dej, izotermické zmeny, izoterma :)

Jadro :)

Jednotky používané na meranie tlaku v rôznych odboroch :)

Joule (J), práca, energia :)

Joule na kelvin na kilogram, hmotnostná tepelná kapacita (merná tepelná kapacita) :)

Kalória (cal), energia :)

Kandela (cd), svietivosť :)

Kandela na štvorcový meter, jas :)

Katión :)

Katóda, katódové žiarenie :)

Kelvín (K), termodynamická teplota :)

Kilogram na kubický meter (ρ), hustota (objemová hmotnosť, merná hmotnosť) :)

Kinematická a dynamická viskozita látok, vzťah medzi nimi :)

Koherentný :)

Kolektor :)

Kondenzátor, kapacita :)

Kontinuum :)

Kvapalné látky a ich častice, ióny :)

Laser :)

Látka, skupenstvá, zloženie a charakteristika látok, rozlišovanie látok :)

Lis >>

Lom svetla :)

Lumen (lm), svetelný tok :)

Lux (lx), osvetlenie :)

Magnet :)

Magnetické pole :)

Magnetizmus :)

Magnetka (magnetická ihla, magnetická strelka) :)

Manometer (tlakomer), vákuometer, barometer :)

Maximálne zaťaženie :)

Mechanika, geomechanika, náuka o pružnosti a pevnosti, hydromechanika, aerodynamika :)

Medzinárodná sústava jednotiek SI :)

Megawatt, energia :)

Menovité napätie :)

Menovitý (nominálny) výkon :)

Merací prístroj :)

Mezóny :)

Model zloženia známych foriem hmoty zjednodušený :)

Modul >>

Molekula :)

Molekuly, chemické väzby :)

Motor :)

Násobky a diely jednotiek, používané predpony jednotiek, ďalšie predpony jednotiek :)

Neutrón, nukleóny :)

Nevodiče, dielektriká, izolanty :)

Newton (N) 1, sila :)

Newton (N) 2, tlaková sila :)

Newton (N) 3, tiaž :)

Obal atómu :)

Obežné koleso rotora :)

Odvodené jednotky Medzinárodnej sústavy SI :)

Ohm (Ω), elektrický odpor :)

Ohmov zákon :)

Paralelné zapojenie :)

Parný stroj :)

Pascal (Pa) 1, tlak :)

Pascal (Pa) 2, mechanické napätie :)

Pascal sekunda (Pa × s), dynamická viskozita :)

Pentakvark :)

Perpetuum mobile :)

Pióny :)

Plasticita (tvárlivosť, tvárnosť, plastickosť, poddajnosť) :)

Plyn (plynná látka, plynné skupenstvo), ideálny plyn (dokonalý plyn), Stavová rovnica ideálneho plynu :)

Plynné látky a ich častice :)

Poistka :)

Polarizácia :)

Polovodiče, polovodiče typu N a typu P, voľné elektróny, diery :)

Polovodičová dióda (dióda), zapojenie diódy v priepustnom a závernom smere :)

Porovnanie druhov elektrického prúdu, jednosmerného (DC) a striedavého (AC) :)

Pravidlo ľavej ruky (Flemingovo pravidlo ľavej ruky) :)

Pravidlo pravej ruky :)

Protón, protónové číslo :)

Protónové číslo (Z) :)

Protónové číslo prvku (Z), nukleónové číslo prvku (A), izotopy, Bohrov model :)

Prvky a zlúčeniny :)

Prvok :)

Radián (rad), rovinný uhol :)

Rádioaktivita :)

Rádioaktívny rozpad :)

Reflektor :)

Refraktor :)

Relé :)

Reostat :)

Rezistor (odporník), reostat (potenciometer) :)

Rotor :)

Rovnica spojitosti (iba obrázok) :(

Rozdelenie zložených elementárnych častíc :)

Schopnosť látok viesť elektrický prúd, vodivosť, rozdelenie látok podľa elektrickej vodivosti, elektrónová a iónová vodivosť, rozdelenie látok podľa schopnosti viesť elektrický prúd :)

Seebeckov jav (termoelektrický jav) :)

Sériové zapojenie :)

Siemens (S), elektrická vodivosť :)

Sila :)

Silnoprúdová elektrotechnika :)

Slaboprúdová elektrotechnika :)

Slnečné žiarenie :)

Šošovka, optické šošovky, spojky, rozptylky :)

Spájkovačka, spájkovanie :)

Spektrálna analýza :)

Spektrum, spojité spektrum, čiarové spektrum, spektrum bieleho svetla :)

Spínač :)

Stator :)

Stavová (všeobecná) rovnica plynov :)

Steradian (sr), priestorový uhol :)

Stroj, hnacie stroje, pracovné stroje :)

stupeň Celzia (°C), teplota :)

stupeň Fahrenheita (°F), teplota :)

Svetlo :)

Teória :)

Teplomer :)

Termistor :)

Termodynamika :)

Termoelektrický článok (termočlánok) :)

Tesla (T), magnetická indukcia :)

Tetrakvark :)

Tlak :)

Toroid :)

Trióda :)

Trojný bod látky, trojný bod vody :)

Účinky elektrického prúdu, tepelné, magnetické, svetelné, chemické, fyziologické :)

Urýchľovač, lineárne a kruhové urýchľovače :)

Usmerňovač, usmernenie :)

Valenčná vrstva :)

Valenčné elektróny atómu :)

Vibrácie :)

Vlastnosti elektrického náboja, silové účinky elektrických nábojov :)

Vlhkosť vzduchu, absolútna, relatívna :)

Vlnenie :)

Vodič :)

Vodiče, vodiče s elektrónovou a iónovou vodivosťou :)

Vodivosť v kvapalinách, elektrolyty, disociácia :)

Vodivosť v plynoch, elektrický oblúk, elektrický výboj, ionizácia plynu :)

Vodná výveva (iba obrázok) :(

Volt (V) 1, elektrické napätie :)

Volt (V) 2, elektrický potenciál :)

Voltov článok :)

Voltov článok, suchý salmiakový článok (monočlánok) :)

Výbojka :)

Výkon, priemerný výkon, okamžitý výkon, jednotka výkonu :)

Vyučovanie fyziky v minulosti :)

Watt (W) 1, výkon :)

Watt (W) 2, žiarivý tok :)

Watt (W) 3, elektrický výkon :)

Watthodina (Wh), energia :)

Weber (Wb), magnetický indukčný tok :)

Základné elektrické veličiny a jednotky :)

Základné jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek SI :)

Zákon o zachovaní elektrického náboja :)

Zákon sily (druhý Newtonov zákon), Pohybová rovnica :)

Zdroj napätia, chemické zdroje (galvanické články) :)

Žiarenie, radiácia :)

Zložené častice - Hadróny :)

Zrýchlenie :)

Zrýchlenie (akcelerácia) :)

Zverejnené na iných webových stránkach ~

Zvuková amplitúda :)

Zvuková frekvencia :)


  Fotograf_krojov Simulácie Simulácie Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2020 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady