Absorpcia, absorpčná sušička :)

Adaptívne riadenie :)

Adsorpcia, absorpcia :)

Adsorpcia, adsorpčná sušička :)

Agregát :)

Ako zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov v hydraulike?

Akumulátor >>

Analógové riadenie :)

Analógový tlakový snímač :)

Archimedova skrutka :)

Armatúra :)

Automat :)

Automat podrobne :)

Automatická regulácia :)

Automatická výrobná linka :)

Automatické ovládanie :)

Automatické riadenie :)

Automatizácia :)

Automatizácia nevýrobných procesov :)

Automatizácia podrobne :)

Automatizácia riadenia :)

Automatizácia výrobných procesov :)

Autor :)

Bernoulliho rovnica :)

Bezdotykové (približovacie) snímače :)

Bezpečnosť pri práci v hydraulike :)

Bezpečnosť pri práci, príčiny nebezpečenstiev a hrozby, bezpečnostné opatrenia v pneumatike :)

Bezpečnostné požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Časový oneskorovací ventil :)

Čerpadlo axiálne piestne (piestové) :)

Čerpadlo lamelové (lopatkové) s konštantným objemovým prúdom :)

Čerpadlo membránové :)

Čerpadlo radiálne piestne (piestové) :)

Čerpadlo s výkyvným kotúčom :)

Čerpadlo skrutkové :)

Čerpadlo so šikmou (zalomenou) osou :)

Čerpadlo so šikmou doskou :)

Čerpadlo zubové (ozubené) s vnútorným ozubením :)

Čerpadlo zubové (ozubené) s vonkajším ozubením :)

Cestné (viaccestné) ventily pneumatické :)

Chápadlá :)

Chladič hydraulický :)

Cieľ mechanizácie a automatizácie :)

CIM, CAE, CAM, CAD, CAP,CAQ, CAT :)

Čísla v pneumatických schémach (pneuschémach) :)

Čo je to pneumatický valec a ako sa najčastejšie používa? Prečo? :)

Delenie akčných členov mechatronických sústav, elektropneumatické, elektrohydraulické akčné členy :)

Detekcia porúch, príčiny resp. odstraňovanie porúch :)

Diagnostika technických zariadení, porucha, vada, závada, detekcia poruchy :)

Diagram dráha-čas (časový diagram) :)

Diagram dráha-krok (krokový diagram) :)

Diferenciálny valec :)

Diskrétne riadenie :)

Distribuovaný riadiaci systém (Distributed Control System - DCS) :)

Dráhový prevod :)

Druhý Newtonov zákon (Zákon sily) :)

Dúchadlo :)

Dvojcestný regulačný ventil (TRV) nastaviteľný v hydraulike :)

Dvojčinný lineárny hydromotor (valec) :)

Dvojčinný valec pneumatický :)

Dvojčinný valec pneumatický s jednostranným nastaviteľným tlmením :)

Dvojčinný valec pneumatický s jednostranným tlmením bez možnosti nastavenia :)

Dvojčinný valec pneumatický s obojstrannou piestnicou :)

Dvojčinný valec pneumatický s obojstranným nastaviteľným tlmením :)

Dvojčinný valec pneumatický tandemový :)

Dvojčinný valec pneumatický teleskopický :)

Dvojčinný valec s bezpiestnicovým pohonom s magnetickou spojkou :)

Dvojitý jednosmerný ventil (hydraulický zámok) :)

Dvojtlakový ventil pneumatický :)

E-pneumatika (elektropneumatika), výhody, nevýhody :)

Efektor :)

Ejektor :)

Elektrická schéma zapojenia (elektrická signálová časť hydraulickej schémy) :)

Elektricko-pneumatický prevodník :)

Elektrický zdroj (zdroj napätia), svorky zdroja :)

Elektrohydraulické (e-hydraulické) systémy (zariadenia) :)

Elektromagnet vo ventile, Elektromagnetické ovládanie a Nepriame elektromagnetické ovládanie, elektromagneticky ovládaný nepriamo riadený ventil :)

Elektromechanické akčné členy :)

Elektronické počítadlo impulzov :)

Externý tlakový ventil :)

Filter hydraulický :)

Filtrácia vzduchu v jednotke na úpravu vzduchu, filter :)

Fluidný sval :)

FluidSIM :)

Funkčný diagram :)

Funkčný diagram v e-hydraulike :)

Funkčný plán :)

Generácie CAD systémov :)

Graf vplyvu rýchlosti prúdenia na tlakové straty :)

Hadice hydraulické (hadicové vedenia, tlakové hadice), zloženie, označovanie, montáž (zabudovanie) :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 01. časť – Lokálne ovládanie a riadenie :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 02. časť – Sledovanie a riadenie na diaľku :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 03. časť – Nástup digitálnej techniky :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 04. časť – Od počítačov k PLC a DCS :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 05. časť – Prerastanie DCS a PLC :)

História hydrauliky (v rokoch) :)

História robotiky 1 - Do začiatku 2. svetovej vojny (v rokoch) :)

História robotiky 2 - Od roku 1942 (v rokoch) :)

História robotiky 3 - Od roku 2000 (v rokoch) :)

História robotiky v Československu (v rokoch) :)

História stlačeného vzduchu a pneumatiky (v rokoch) :)

História technického kreslenia - CAD-systémy (v rokoch) :)

História vysokozdvižných vozíkov (VZV) (v rokoch) :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 01. časť – Namiesto úvodu :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 02. časť – Robot :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 03. časť – Robot Mirko – prvý pokus o československého robota :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 04. časť – Pred robotizáciou 1 :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 05. časť – Pred robotizáciou 2 :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 06. časť – A je tu robotizácia :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 07. časť – Projektovanie :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 08. časť – O kvalite - Všeobecné problémy spojené s nasadzovaním robotov :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 09. časť – O kvalite - Problémy spojené s nasadzovaním robotov u užívateľov – Dva príklady za všetky :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 10. časť – O kvalite - Problémy spojené s nasadzovaním robotov - Porovnanie :)

Hladinomer (vodoznak) :)

Hydraulické (tlakové) potrubie (potrubia, rúrové vedenia), zásady montáže :)

Hydraulické akčné členy :)

Hydraulické čerpadlá :)

Hydraulické motory (hydromotory) rozdelené v tabuľke podľa druhu konštrukcie :)

Hydraulické schémy zapojenia v e-hydraulike :)

Hydraulické schémy zapojenia výkonových častí v e-hydraulike :)

Hydraulický agregát :)

Hydraulický akumulátor (zásobník) :)

Hydraulický pohon :)

Hydraulický pohon robota :)

Hydraulický systém :)

Hydraulický výkon :)

Hydraulika ako súčasť hydromechaniky, hydrostatika, hydrodynamika :)

Hydraulika ako technická disciplína :)

Hydromotory (hydraulické motory) :)

Hydrostatický tlak :)

Ideálna kvapalina :)

Impulzné ventily :)

Induktívny (indukčný) snímač :)

Industrializácia :)

Interný tlakový ventil s vnútornou kompenzáciou prestavovacej sily :)

Jednocestná optická závora :)

Jednočinný lineárny hydromotor (valec) :)

Jednočinný valec pneumatický :)

Jednočinný valec pneumatický membránový :)

Jednosmerné ventily :)

Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu :)

Kapacitný snímač :)

Kavita, implózia, kavitácia :)

Kavitácia :)

Kombinácie ventilov (spájané ventily) :)

Komplexná automatizácia :)

Kompresor :)

Kompresor pneumatický lopatkový (lamelový) :)

Kompresor pneumatický membránový :)

Kompresor pneumatický piestový :)

Kompresor pneumatický Rootsov :)

Kompresor pneumatický skrutkový :)

Koncový spínač (snímač koncovej polohy) hydraulický :)

Koncový spínač e-pneumatický, mikrospínač :)

Koncový spínač mechanický pneumatický (snímač koncovej polohy) :)

Kondenzačná sušička :)

Kondenzát :)

Konštrukcie nastaviteľných škrtiacich ventilov :)

Konštrukčné požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Kontrola, zabudovanie a pravidlá používania hadicových vedení :)

Krokový diagram s funkčnými líniami :)

Kyvný (kývavý) motor pneumatický :)

Lineárne (priamočiare) hydromotory (valce) :)

Logické riadenie :)

Magnetické (elektromagneticky) aktivované ventily, priame, predradené (predradné, s predradeným ventilom, nepriamo riadené), so spätnou pružinou, magnetické impulzné ventily :)

Magnetický snímač (kotvový spínač, jazýčkové relé, elektromagnetické relé) :)

Manipulátor, základné teleso, rameno, zápästie, efektor :)

Manometer :)

Manometer hydraulický :)

Materiál :)

Maznica (mazadlo) stlačeného vzduchu (rozprašovač maziva, primasťovacia jednotka) v pneumatike :)

Mechanicko-elektrické spínače, druhy spínačov, typy kontaktov :)

Mechanický (binárny) tlakový spínač e-pneumatický :)

Mechanický subsystém robota, základné teleso, rameno, zápästie, koncový efektor :)

Mechanizácia :)

Mechanizácia podrobne :)

Mechanizmus, tekutinové mechanizmy :)

Mechanizmy elektrické :)

Mechanizmy hydraulické :)

Mechanizmy pneumatické :)

Mechanizmy tuhé :)

Mikrohydraulika :)

Mobilná hydraulika :)

Montáž ako záverečná etapa výrobného procesu :)

Montáž, demontáž :)

Možnosti prekrytia u proporcionálnych cestných ventilov a servoventilov :)

Nádrž hydraulického agregátu (tank, vaňa) :)

Nastaviteľný tlak obmedzujúci ventil hydraulický s paralelne zapojeným jednosmerným ventilom :)

Nástroj :)

Nevýhody hydrauliky :)

Nevýhody pneumatiky :)

Normálne podmienky (normálny stav, normálne fyzikálne podmienky) :)

Núdzové vypnutie :)

Objemový prietok (prietok, prietokové množstvo, prietokový objem, výtlakový objem, výtlakový prietok) :)

Oblasti využitia elektrohydrauliky (e-hydrauliky) :)

Odstraňovanie chýb (najčastejšie chyby zapojenia) v pneumatike :)

Optický snímač :)

Optimalizácia, optimalizácia s cieľom minimalizácie nákladov :)

Optimálne riadenie :)

Označenie obvodových prvkov v e-hydraulických schémach, priame a nepriame riadenie :)

Označovanie prípojok rozvádzacích ventilov v hydraulických schémach :)

Označovanie prípojok rozvádzacích ventilov v pneumatických schémach :)

Pascalov zákon, hydraulický lis, silový prevod :)

Pásová výroba :)

Patent :)

Plán a diagramy v e-hydraulike :)

Plunžérový lineárny hydromotor (valec) :)

Pneumatické akčné členy :)

Pneumatické počítadlo s predvoľbou (počítacia jednotka) :)

Pneumatické spínacie prvky pre realizáciu logických operácií :)

Pneumaticko-elektrický prevodník :)

Pneumatický motor :)

Pneumatický pohon, druhy pohybov v pneumatike :)

Pneumatika :)

Pohonný systém robota :)

Pohybová rovnica :)

Polohový plán :)

Porovnanie 2/2, 3/2 a 5/2-cestných pneumatických ventilov :)

Porovnanie absolútneho a relatívneho tlaku :)

Porovnanie činnosti a riadenia jednočinného a dvojčinného valca :)

Porovnanie hydraulických valcov :)

Porovnanie hydro proporcionálnych ventilov a servoventilov :)

Porovnanie monostabilných a bistabilných ventilov :)

Porovnanie NO (Normally Open) a NC (Normally Closed) ventilov :)

Porovnanie pneumatických a e-pneumatických systémov :)

Porovnanie pneumatických a hydraulických systémov :)

Porovnanie polohového (situačného) plánu s krokovým diagramom s funkčnými líniami :)

Porovnanie princípu činnosti vodovodnej a vzduchovej pumpy (čerpadla) :)

Porovnanie riadenia pneumatických ventilov, priame a nepriame riadenie :)

Porovnanie stlačiteľnosti tekutín :)

Porovnanie účinku pozitívneho a negatívneho prekrytia :)

Porovnanie zapojení hydraulického filtra v obvodoch :)

Postup zapájania schém e-pneumatiky :)

Požiadavky na hydraulický systém :)

Pracovné prostriedky :)

Pracovný postup :)

Pravidlá na kreslenie schém tekutinových obvodov :)

Pravidlá pre tvorbu hydraulických schém zapojenia v e-hydraulike :)

Prekrytie (krytie) rozvádzacích ventilov s posúvačovou konštrukciou :)

Prevádzkové požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Príbeh armatúr :)

Príčiny nebezpečenstiev, prehľad zdrojov nebezpečia v e-pneumatike a bezpečnostné (ochranné) opatrenia, normy o ochrane pred nebezpečenstvom elektrického prúdu :)

Priemysel (sekundárny hospodársky sektor) :)

Priemyselná revolúcia :)

Priemyselná výroba :)

Priemyselná výroba podľa organizácie práce a stupňa rozvoja používanej techniky :)

Priemyselný robot :)

Prietokomer :)

Prietokové ventily v hydraulike :)

Prietokové ventily v pneumatike :)

Primárny (ťažobný) priemysel :)

Princíp práce elektromagnetického (e-magnetického, elektromagnetom ovládaného, solenoidného) ventilu (e-ventilu) :)

Princíp práce nepriamo riadeného 2/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce nepriamo riadeného 5/2-cestného magnetického impulzného ventilu :)

Princíp práce nepriamo riadeného 5/2-cestného magnetického ventilu :)

Princíp práce nepriamo riadeného 5/3-cestného ventilu v kľudovej polohe otvoreného :)

Princíp práce nútene ovládaného 2/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce priamo riadeného 2/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce priamo riadeného 3/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce tlak obmedzujúceho ventilu (TOV, VOT) :)

Prísavka :)

Príslušenstvo k hydraulike :)

Príslušenstvo k pneumatike :)

Produkcia :)

Produkt :)

Produktivita práce :)

Profibus-DP (PROces Fleld BUS – Decentralized Periphery) :)

Programovateľné automaty (Programable Logic Controller - PLC) :)

Programovateľný automat (Programmable Logic Controller, PLC) dnes :)

Projekt :)

Proporcionalita :)

Proporcionálne e-ventily :)

Proporcionálne ventily :(

Proporcionálne ventily a rozvádzače v tekutinových obvodoch :)

Proporcionálny :)

Proporcionálny rozvádzací (cestný) ventil :(

Proporcionálny tlakový obmedzovací ventil (TOV) :(

Reflexná optická (svetelná) závora :)

Reflexný svetelný snímač :)

Regulačný (redukčný) ventil (tlakový regulačný ventil, TRV) :)

Reynoldsovo číslo (Reynoldsovo kritérium) (Re), kritické Reynoldsovo číslo, prúdenie v potrubí :)

Riadené jednosmerné ventily :)

Riadenie :)

Riadenie pohybu pneumatických valcov e-ventilmi :)

Riadiace hrany piestu (posúvača) aj proporcionálnych ventilov :)

Riadiace prvky hydrauliky :)

Riadiaci diagram :)

Riadiaci reťazec v e-pneumatike, štruktúra reťazca :)

Riadiaci reťazec v pneumatike :)

Riadiaci systém robota :)

Robot :)

Robot podrobne :)

Robotika :)

Rotačné a kývavé hydromotory :)

Rotačný motor pneumatický :)

Rovnica kontinuity :)

Rozdelenie (typy) kompresorov používaných v pneumatike :)

Rozdelenie hydraulických zariadení (hydrauliky) :)

Rozlišovacie značky v e-pneu schémach :)

Rozvádzacie ventily (rozvádzače) :)

Rozvádzacie ventily (rozvádzače) pracujúce binárne :)

Rozvádzacie ventily (rozvádzače) pracujúce spojito :)

Rozvod stlačeného vzduchu :)

Schéma pneumatického zapojenia (pneumatická schéma) :)

Schéma zapojenia e-pneumatického riadenia :)

Sedlové ventily :)

Sekundárny priemysel :)

Sériová výroba (individuálna/kusová výroba) :)

Servomechanizmy v tekutinových obvodoch :)

Servoventily :(

Signálne (vstupné) prvky a ich ovládanie :)

Signálne línie (čiary) a spojenia signálov :)

Silový prevod :)

Situačný plán :)

Škrtiace ventily, škrtiace ventily s ihlovou konštrukciou, škrtiace ventily s čelnou skrutkovicovou štrbinou :)

Škrtiaci spätný ventil :)

Škrtiaci ventil nastaviteľný :)

Škrtiaci ventil s paralelne pripojeným jednosmerným ventilom dvojcestný :)

Škrtiaci ventil s paralelne pripojeným jednosmerným ventilom jednocestný (škrtiaci spätný ventil) :)

Škrtiaci ventil so stabilizátorom tlaku :)

Snímače v e-hydraulike :)

Solenoid :)

Spätná väzba :)

Spätný ventil, spätný ventil s pružinou :)

Spínač, vypínač, prepínač :)

Spoje hydraulických vedení :)

Spôsoby montáže hydraulických ventilov a rozvádzačov a ich prepojenie v hydraulickom obvode, príslušenstvo :)

Spracovateľské (logické stavebné) prvky (členy) :)

Stacionárna hydraulika :)

Stick-slip efekt :)

Stlačený vzduch :)

Stroj, hnacie stroje, pracovné stroje >>

Stupne automatizácie :)

Surovina :)

Sušička vzduchu :)

Symboly a značky hydrauliky a e-hydrauliky použité v hydraulických schémach :)

Symboly a značky hydrauliky použité v hydraulických schémach :)

Symboly a značky pneumatiky a e-pneumatiky použité v pneumatických schémach :)

Symboly a značky pneumatiky použité v pneumatických schémach :)

Symboly a značky proporcionálnych a servoprvkov v hydraulike :)

Synchrónny valec :)

Systém snímačov robota :)

Tabuľka prietokového odporu potrubia na 1 m dĺžky :)

Tandemový valec :)

Technická dokumentácia :)

Technológia :)

Technologické požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Technologický postup :)

Tekutinové mechanizmy, rozdelenie a použitie tekutinových mechanizmov :)

Teleskopický valec :)

Teplomer (termometer) :)

Terciálny priemysel :)

Tlačidlom ovládané mechanicko-elektrické spínače a ich spínacie značky, zapínací kontakt (svorka), rozpínací kontakt (rozpínač), prepínací kontakt (menič) :)

Tlak v hydraulike :)

Tlak v pneumatike :)

Tlak vzduchu (atmosférický tlak), normálny tlak :)

Tlakomer, manometer, vákuometer :)

Tlaková (pracovná) kvapalina, rozdelenie tlakových kvalín :)

Tlaková kvapalina, minerálny olej, ťažko zápalné tlakové kvapaliny, ekologické kvapaliny :)

Tlakové ventily :)

Tlakové ventily v hydraulike :)

Tlakový obmedzovací ventil (ventil obmedzujúci tlak) (TOV, VOT) :)

Tlakový prevod :)

Tlakový prevodník hydraulický (multiplikátor) :)

Tlakový prevodník pneumatický (multiplikátor)

Tlakový redukčný (regulačný) ventil (TRV) :)

Tlakový spínač (167080) :)

Tlakový spínací ventil (tlakový spínač) :)

Tok signálu v proporcionálnej hydraulike :(

Trenie v hydraulike :)

Trenie, prúdenie v kvapalinách :)

Trojcestný regulačný ventil (TRV) nastaviteľný :)

Trojcestný ventil pneumatický :)

Údržba :)

Ukladanie signálov do pamäti v e-pneumatike a v e-hydraulike :)

Uzatvárací ručný ventil pneumatický :)

Uzatvárací ventil :)

Uzatváracie ventily :)

Valec s tlmením v koncovej polohe, tlmenie, princíp tlmenia :)

Veličiny a vzorce v hydraulike :)

Veličiny v pneumatike :)

Veľkosť rýchlosti kvapaliny vytekajúcej z nádoby (Torricelliho vzorec) :)

Ventil :)

Ventil e-hydraulický 4/2-cestný rozvádzač (4/2-cestný rozvádzač magneticky riadený/167082) :)

Ventil e-hydraulický 4/3-cestný rozvádzač s obtokovou stredovou polohou (4/3-cestný rozvádzač magneticky riadený a s obtokovou stredovou polohou/167085) :)

Ventil e-hydraulický 4/3-cestný rozvádzač s uzavretou stredovou polohou (4/3-cestný rozvádzač magneticky riadený s uzavretou stredovou polohou/167083) :)

Ventil e-hydraulický 4/3-cestný rozvádzač so stredovou polohou pod tlakom (4/3-cestný rozvádzač magneticky riadený a so stredovou polohou pod tlakom/167084) :)

Ventil e-pneumatický 5/2-cestný :)

Ventil hydraulický 2-cestný regulačný prietokový :)

Ventil hydraulický 2/2-cestný :)

Ventil hydraulický 3/2-cestný :)

Ventil hydraulický 4/2-cestný :)

Ventil hydraulický 4/3-cestný :)

Ventil hydraulický odvzdušňovací :)

Ventil obmedzujúci tlak (VOT) v hydraulike :)

Ventil pneumatický 2/2-cestný :)

Ventil pneumatický 3/2-cestný :)

Ventil pneumatický 4/2-cestný :)

Ventil pneumatický 5/2-cestný :)

Ventil pneumatický 5/3-cestný :)

Ventil pneumatický rýchloodvzdušńovací :)

Ventil riadený tlakom (VRT) :)

Ventilové ostrovy (terminály, bloky) :)

Ventily a rozvádzače s posúvačovou konštrukciou :)

Viskozita (tekutosť) v hydraulike, normy ISO a SAE :)

Viskozita, supratekutý stav :)

Vlhkosť :)

Všeobecné úlohy, vlastnosti a požiadavky na tlakové kvapaliny :)

Výhody hydrauliky :)

Výhody pneumatiky :)

Výhody použitia elektroniky a elektrotechniky v hydraulických systémoch (zariadeniach) :)

Výroba :)

Výroba a úprava stlačeného vzduchu :)

Výrobné prostriedky :)

Výrobný proces :)

Využitie pneumatiky :)

Využitie, funkcie a aplikácie pneumatiky v automatizácii :)

Vzduch, vlhkosť :)

Základné charakteristiky hydraulických čerpadiel :)

Zákony robotiky :)

Zapojovacie značky v e-pneumatických schémach :)

Zásady označovania :)

Zásobník stlačeného (pneumatického) vzduchu (tlaková nádoba, vzduchojem, vzdušník) :)

Zásobník stlačeného vzduchu (vzduchojem) :)

Životný cyklus pneumatických systémov, cyklus vyhodnocovania, údržba, zlepšovanie systému :)

Zloženie elektrohydraulického (e-hydraulického) zariadenia :)


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?) do 13.7.2019
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady